ျမန္မာ မဟာဘုတ္ေဗဒင္ပညာ ေဟာကိန္းမ်ား 

မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍ ၇ ႏွင့္စားပါ
၀ ခုႂကြင္းလွ်င္

၀ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြ ျဖစ္လွ်င္ ပုတိဖြား

၀ခုၾကြင္းတနလၤာ ျဖစ္လွ်င္ သိုက္ဖြား

၀ခုၾကြင္းအဂၤါ ျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား

၀ခုၾကြင္းဗုဒၶဟူး ျဖစ္လွ်င္အဓိပတိဖြား

၀ခုၾကြင္းၾကာသပေတး ျဖစ္လွ်င္ ရာဇဖြား

၀ခုၾကြင္းေသာၾကာ ျဖစ္လွ်င္ အထြန္းဖြား

၀ခုၾကြင္းစေန ျဖစ္လွ်င္ ဘဂၤဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍ ၇ ႏွင့္စားပါ


၁ခုႂကြင္းလွ်င္

၁ ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြသား ျဖစ္လွ်င္ ဘဂၤဖြား

၁ ခုၾကြင္းတနလၤာသား ျဖစ္လွ်င္ ပုတိဖြား

၁ ခုၾကြင္းအဂၤါသား ျဖစ္လွ်င္ သိုက္ဖြား

၁ ခုၾကြင္းဗုဒၶဟူးသား ျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား

၁ ခုၾကြင္းၾကာသပေတးသား ျဖစ္လွ်င္ အဓိပတိဖြား

၁ ခုၾကြင္းေသာၾကာသား ျဖစ္လွ်င္ ရာဇဖြား

၁ ခုၾကြင္းစေနသား ျဖစ္လွ်င္ အထြန္းဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍ ၇ ႏွင့္စားပါ
၂ ခုႂကြင္းလွ်င္

၂ ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အထြန္းဖြား

၂ ခုၾကြင္းတနလၤာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ဘဂၤဖြား

၂ ခုၾကြင္းအဂၤါ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပုတိဖြား

၂ ခုၾကြင္းဗုဒၶဟူး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္သိုက္ဖြား

၂ ခုၾကြင္းၾကာသပေတး ျဖစ္ခဲ့လွ်င္မရဏဖြား

၂ ခုၾကြင္းေသာၾကာ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္အဓိပတိဖြား

၂ ခုၾကြင္းစေန ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ရာဇဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ ၇ ႏွင့္စားပါ


၃ ခုႂကြင္းလွ်င္

၃ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြသားျဖစ္လွ်င္ ရာဇဖြား

၃ခုၾကြင္း တနလၤာ ျဖစ္လွ်င္အထြန္းဖြား

၃ခုၾကြင္း အဂၤါ ျဖစ္လွ်င္ဘဂၤဖြား

၃ခုၾကြင္း ဗုဒၶဟူး ျဖစ္လွ်င္ ပုတိဖြား

၃ခုၾကြင္း ၾကာသပေတးျဖစ္လွ်င္သိုက္ဖြား

၃ခုၾကြင္း ေသာၾကာျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား

၃ခုၾကြင္းစေန ျဖစ္လွ်င္ အဓိပတိဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ ၇ ႏွင့္စားပါ

၄ ခုႂကြင္းလွ်င္
၄ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြျဖစ္လွ်င္ အဓိပတိဖြား

၄ခုၾကြင္းတနလၤာ ျဖစ္လွ်င္ ရာဇဖြား

၄ခုၾကြင္း အဂၤါ ျဖစ္လွ်င္ အထြန္းဖြား

၄ခုၾကြင္း ဗုဒၶဟူး ျဖစ္လွ်င္ ဘဂၤဖြား

၄ခုၾကြင္း ၾကာသပေတး ျဖစ္လွ်င္ ပုတိဖြား

၄ခုၾကြင္း ေသာၾကာ ျဖစ္လွ်င္ သိုက္ဖြား

၄ခုၾကြင္ းစေန ျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍ ၇ ႏွင့္စားပါ


၅ခုၾကြင္းလွ်င္

၅ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြ ျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား

၅ခုၾကြင္းတနလၤာ ျဖစ္လွ်င္ အဓိပတိဖြား

၅ခုၾကြင္းအဂၤါ ျဖစ္လွ်င္ ရာဇဖြား

၅ခုၾကြင္းဗုဒၶဟူး ျဖစ္လွ်င္ အထြန္းဖြား

၅ခုၾကြင္းၾကာသပေတး ျဖစ္လွ်င္ ဘဂၤဖြား

၅ခုၾကြင္းေသာၾကာ ျဖစ္လွ်င္ ပုတိဖြား

၅ခုၾကြင္းစေန ျဖစ္လွ်င္ သိုက္ဖြား
မိမိ၏ ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ ၇ ႏွင့္စားပါ
၆ခုၾကြင္းလွ်င္
၆ခုၾကြင္း တနဂၤေႏြ ျဖစ္လွ်င္သိုက္ဖြား

၆ခုၾကြင္း တနလၤာ ျဖစ္လွ်င္ မရဏဖြား

၆ခုၾကြင္း အဂၤါ ျဖစ္လွ်င္ အဓိပတိဖြား

၆ခုၾကြင္း ဗုဒၶဟူး ျဖစ္လွ်င္ရာဇဖြား

၆ခုၾကြင္း ၾကာသပေတး ျဖစ္လွ်င္အထြန္းဖြား

၆ခုၾကြင္း ေသာၾကာ ျဖစ္လွ်င္ ဘဂၤဖြား

၆ခုၾကြင္းစေန ျဖစ္လွ်င္ပုတိဖြား 
=========================

ရာဇာဖြားေဟာကိန္း

စိတ္ထားေကာင္းသည္။ ေစတနာေကာင္းသည္။ သနားငဲ့ၫွာစိတ္ႀကီးမားသည္။ သူမ်ားေတြကို အၿမဲတြန္းတြန္းတိုက္တိုက္အားေပးတတ္သည္။ သူမ်ားေတြကိုလဲ အားရွိေစမည့္စကားေတြနဲ႔အၿမဲအားေပးတတ္သည္။ ပင္ကိုယ္သဘာဝအရ ႐ိုးသားသည္၊တည္ၾကည္သည္။ သို႔ေသာ္ပ်င္းရိတတ္သည္။ လုပ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး အခ်ိန္ဆြဲေနတတ္သည္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မစျဖစ္ေပ။ လုပ္ၿပီဆိုရင္လဲ ေန႔မအိပ္ ညမအိပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့သူပါပဲ။ အလြန္ပင္ပန္းခံႏိုင္သည္။ ထိုသိုအပင္ပန္း ခံသည့္အလုပ္ေတြကလဲ မိမိစိတ္ေပ်ာ္မဲ့အလုပ္ေတြသာေရြးလုပ္တာပါ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို အလြန္ျမတ္ႏိုး အေလးထားသည္။ စထားၿပီး အဆံုးမသတ္ျဖစ္တဲ့ အလုပ္ေတြလဲ မိမိဆီမွာ အမ်ားႀကီးပင္။ မိမိသည္ စိတ္ညစ္တာ စိတ္ရႈပ္တာမခံႏိုင္ပါ။ 
မိမိသည္အားနာတတ္သည္။ အားနာလြန္းတာက မိမိအတြက္မေကာင္းပါ။ မိမိသည္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိေနတတ္သည္။ ေပါ့ဆၿပီး ၿပီးစလြယ္လုပ္မည္၊ တစ္ခုခု လုပ္ေနရင္း ေနာက္အသစ္တစ္ခုကိုစိတ္ပါသြားတတ္သည္။ စိတ္မၿငိမ္။ အယူသည္းသည္။ ဇီဇာေၾကာင္တတ္သည္။ အျငင္းအခုန္သန္သည္။ မိမိသည္ သူမ်ားေတြအတြက္ အလြန္လြယ္ကူေသာအလုပ္ေတြကမိမိအတြက္ခက္ခဲေနတတ္သလို သူမ်ားေတြ မလုပ္ႏိုင္ေသာ လက္ေလွ်ာ့ထားေသာ အလုပ္ေတြကိုလဲမိမိကေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။ မိမိသည္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနလိုသည္။ ကာယဝိေဝက စိတၱဝိေဝက ျဖစ္ေသာ ေနရာမွာေနလိုသည္။ တစ္ေယာက္ထဲလဲေနတတ္သည္။ အေဖာ္အေပါင္းအသင္းမမက္ေပ။ ဘဝင္မျမင့္တတ္ေပမဲ့ အလြန္မာနႀကီးသည္။ ပညာမာန အလုပ္မာနရွိသည္။ သူမ်ားဆီက တစ္ျပားသားမွအလကားမလိုခ်င္သလို ကိုယ္ကလဲ တစ္ျပားသားမွမေပးခ်င္ပါ။ မိမိအားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံထားသူအား မေမ့တတ္။ အခါအခြင့္ၾကံဳရင္ ျပန္ကလဲ့စားေျခဖို႔ ေစာင့္ေနတတ္သည္။
ဆင္းရဲတဲ့မိဘက ေပါက္ဖြားပါေစ လူေနျခံဳၾကား စိတ္ေနဘံုဖ်ား စိတ္မ်ိဳးရွိသည္။ မတရားမႈမ်ားကိုလက္မခံတတ္ေပ။ မိမိဇာတာဟာ ကံအလြန္ေကာင္းသည္ မဟုတ္ ေသာ္လဲ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီးႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ရည္မွန္းခ်က္မရွိတဲ့ ရာဇဖြားေတြအတြက္ အနာဂတ္မေကာင္းႏိုင္။ မိမိသည္ သမိုင္းကိုစိတ္ဝင္စားသည္။ သူရဲေကာင္းမ်ား လူစြမ္းေကာင္းမ်ားအား က်တတ္ၿပီး သူတို႔လို ျဖစ္ခ်င္စိတ္ရွိမည္၊ ဂမၻီရပစၥည္းေတြစိတ္ဝင္စားသည္၊
ေရွး႐ိုးဆန္သည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံကို လိုက္နာက်င့္

သံုးသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။မိမိသည္ ထူးဆန္းေသာ ဂမၻီရႏွင့္ႏြယ္ေသာ ကိစၥမ်ား ကိုေလ့လာလိုက္စားလိုသည္။ ေငြေၾကးကို စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္သံုးသည္။ ႏွေျမာတတ္သည္။ ဒါေပမဲ့ မိမိလိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းဆိုရင္ မတန္တဆႏွင့္ေရာင္းလဲ ဝယ္သည္။ မႏွေျမာေတာ့ေပ။ ဘဝတစ္ဝက္ေလာက္ထိ ေငြစုေဆာင္းလို႔မရတတ္ေပ။ စုလိုက္ကုန္လိုက္ျဖစ္ေန မည္။ ေငြႏွင့္အလြန္နီးေသာ ဇာတာပါတယ္။ စိတ္ထဲမွာေလာဘႀကီးေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ ရသမွ်ႏွင့္ေရာင္ရဲ လြယ္သည္။
မိမိသတိထားရမည္က အိမ္ေထာင္ေရးပါ။ သနားလို႔အားနာလို႔ မယူမိေစနဲ႔။ လြယ္လြယ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး အိမ္ေထာင္မျပဳသင့္ေပ။ အိမ္ေထာင္ေရးကံညံ့လြယ္သည္။ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးရင္ေတာင္ သူ႔အေၾကာင္းေသခ်ာေလ့လာၿပီးမွယူသင့္သည္။ မိဘ လူႀကီးေတြကပါ သေဘာတူသည့္အိမ္ေထာင္ဘက္ဆို အလြန္ေကာင္းသည္။
မိမိသည္ ဒုကၡကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သုခကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္သူ႔ကိုမွထုတ္ေဖာ္မေျပာတတ္ပါ။ သူမ်ားကိုဒုကၡမေပးပါ၊ ျပႆ နာေတြကို မိမိတစ္ေယာက္ထဲသာ ခါးစည္းခံလိုသည္၊ ဒါေၾကာင့္လဲ မိမိကိုၾကည့္ရံုႏွင့္ ေပ်ာ္ေနလား စိတ္ဆင္းရဲေနလား မခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကပါ။ မိန္းမ

ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးအကူအညီေတြရႏိုင္သည္၊ စပ္တူရွယ္ယာ လြန္စြာအက်ိဳးေပးသည္၊၊ ။
***********************
အဓိပတိဖြားေဟာကိန္း

အဓိပတိဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ သူ႔တို႔ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္လိုၾကတယ္။ ၾသဇာေပးလို႔ၾကတယ္။

အၾကံေပးခ်င္ၾကတယ္။ သူမ်ားေနာက္လိုက္မလုပ္လို။ လူ႔ေအာက္က်ိဳ႕ သိပ္မခံခ်င္ၾကဘူး။ မိမိသာဘယ္အရာကိုမဆို စိတ္ပါလက္ပါလုပ္မယ္ဆို ထိပ္ဆံုးေရာက္ႏိုင္တဲ့ သူေတြပါ။ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စိတ္ကူးမ်ားေနတတ္တယ္၊ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ေနတတ္ၾကတယ္။ စီမံကိန္းေတြခ် ၊ planေတြခ်ၿပီး လက္ေတြမလုပ္ျဖစ္တတ္ပါ။ 
မိမိ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္သည္။ အေတြးအေခၚေကာင္းသည္။ သင္ျပရလြယ္သည္။ သူမ်ားတစ္ႏွစ္ေလာက္သင္ရတဲ့ပညာကို မိမိက တစ္လေလာက္သင္တာနဲ႔ တတ္ေျမာက္သည္။ ထီထြင္ဖန္တီးလိုစိတ္ ျပင္းထန္သည္။ မိမိက ကာယအားမကိုးခ်င္။ ဉာဏ္နသာ စိုက္ထုတ္လုပ္ခ်င္သည္။ ေက်ာပူမခံႏိုင္ေပမဲ့ ေခါင္းပူခံႏိုင္ၾကတယ္။မိမိက အရာရာစိတ္ဝင္တစား ေလ့လာလိုက္စားတတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကိုလဲ ေဇာက္ခ်မလုပ္ခ်င္ၾကေပ။ ပညာရပ္ေတြကိုလဲ နည္းနည္းစီလိုက္စားထားသည္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔တို႔မသိတဲ့ က႑မရွိ ၊ အတြင္းက်က်သိသည္လဲမဟုတ္ေပ။ အေပၚယံသာသိသည္။ 
အဓိပတိဖြားေတြဟာ စကားေျပာေကာင္းၾကသည္၊ကိုယ့္ဘက္ပါေအာင္စည္းရံုးတတ္သည္။ ပီယဝါစာ စကားေတြနဲ႔ လူအမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္။ အဓိပတိ ဖြားေတြဟာ အႏုပညာဗီဇပါၾကသည္။ စန္းရွိသည္။ အႏုပညာ လက္မႈပညာေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္တတ္သည္။စိတ္ရွည္ဇြဲသန္ဖို႔ေတာ့ လိုတာေပါ့။ အဓိပတိဖြားေတြကေငြနဲ႔ေဝးတဲ့ဇာတာပါတယ္။ လိုက္ေလေဝးေလျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေငြအစုလိုက္ရမယ္ဆိုၿပီး မရဘဲျဖစ္ေနတတ္တယ္။ အေမြရရင္ေတာင္ မိမိခြဲတမ္းကနည္းေနတတ္တယ္။ ထီေပါက္ရင္ အဖတ္မတင္ဘဲကုန္သြားတတ္တယ္၊
မိမိရဲ႕ ျပင္ရမဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ သနားတတ္တာေရာအားနာတတ္တာေရာပါတယ္။ သနားလို႔ ေငြေခ်းရင္ ဆံုးမွာပဲ။ အားနာလို႔ ေခ်းလိုက္ရင္လဲ လႉလိုက္တယ္လို႔ပဲ သေဘာထားရလိမ့္မယ္။ မိမိက သူမ်ားငိုျပရင္ လြန္စြာသနားတတ္သည္။ ရွိတာေလးထုတ္ေပးတတ္တယ္။ ေငြအေခ်းအဌားေၾကာင့္ ဘဝမွာ ခဏခဏစိတ္ဆင္းရဲရမည္။အေႂကြးျပန္မရလို႔ အကူအညီလာေတာင္းတဲ့ သူေတြဟာအဓိပတိဖြားေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာေတြ့ရတတ္တယ္။
မိမိကံဇာတာေအာက္လက္ငယ္သားေတာ္လွန္မဲ့ ဇာတာပါ၊ 

တပည့္ေမြးလို႔မရဘူး၊ ကိုယ္ကေစတနာနဲ႔ တပည့္ကိုလိုက္လိုက္ေရာေရာေနၿပီး ပညာကုန္သင္ေပးရင္ မိမိကိုအာခံလိမ့္မယ္၊ ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္က ကိုယ့္ကိုျပန္ေျခာက္တတ္တယ္။ မိမိေစတနာကိုနားမလည္ဘူး၊ မိမိကိုပမာမခန္႔ လုပ္တတ္တယ္။ မိမိေစတနာကိုေစာ္ကားတတ္တယ္။ မိမိဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနတတ္ၾကတယ္။ ႐ိုး႐ိုးသားသားေနမယ္။ ဒါေၾကာင္ပဲ မိမိကိုယ္ ပတ္ဝန္းက်င္က ေငြရွိတယ္။ ခ်မ္းသာတယ္ဟုထင္တတ္ၾကသည္။ လက္တြ႕မွာေတာ့ အၿမဲတမ္းဘိုင္က်ေနမည္။ေငြမၾကာခဏျပတ္ေနတတ္သည္။
မိမိက လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားမည္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ရပ္ကြက္ေကာင္းစားေရးက စၿပီး လုပ္ေနမိတတ္သည္။အမ်ားအတြက္ ေစတနာဝန္ထမ္းလုပ္ေနရတတ္သည္။မိမိသည္ ေငြအစုလိုက္ဝင္သည္။ လူမႈေရး ပရဟိတရပ္ရြာေကာင္းစားေရးအတြက္နဲ႔ပဲ ထိုေငြျပန္ကုန္တတ္သည္။ မိမိဘဝမွာေအာင္ျမင္လိုရင္ ႀကိဳးစားပါ။ အတၱနဲ႔ပရမွ်တစြာလုပ္ပါ။ ဇြဲရွိပါ။ ကံဉာဏ္ဝီရိယ သံုးပါးမွာ မိမိကကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္းၿပီး ဝီရိယနည္းေနပါလိမ့္မည္။
**********************
ပုတိဖြားေဟာကိန္း 

အရာရာတိုင္းကို လက္ေတြ႕မွ ယံုၾကည္တတ္ၾကသည္။ယထာဘူတက်မွ လက္ခံတတ္သည္။ သူမ်ားက ေႁမွာက္ေျပာတိုင္းလဲ ဘဝင္မျမင့္တတ္သလို ေျခာက္ေျပာတိုင္းလဲ မေၾကာက္တတ္ေပ။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ေနတတ္သည္။ ေအာက္သက္ေၾကသည္။ ေပးၿပီးသားကတိကို တည္ေအာင္ထိန္းသည္။ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို ေလးေလးစားစားလုပ္တတ္သည္။ လူအမ်ား၏ အထင္ႀကီးျခင္း ေလးစားျခင္းခံရမည္။ စည္းရံုးေရးေကာင္းသည္။ဒါေပမဲ့ မိမိ၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စမ်ားကို မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ ပုတိဖြားေတြ မေအာင္ျမင္တတ္ေပ။ မိမိေအာင္ျမင္ဖို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း အသိုင္းအဝိုင္းေကာင္းမွရသည္။
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ႐ုန္းကန္လုွပ္ရွားေနရတတ္သည္။ အတတ္အက်မ်ားသည္။ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ေဘးဆိုးမ်ား မေမွ်ာ္လင့္တာေသာ ျပႆ နာမ်ားးလဲ မၾကာခဏၾကံဳရတတ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ဒုကၡေတြၾကားက သီသီေလးလြတ္ေျမာက္တတ္သည္။ အၿမဲတမ္းအလကားမေနတတ္။ တစ္ခုခုလုပ္ေနရမွေက်နပ္ၾကသည္။ အျပင္ပန္းအျမင္မွာ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္တယ္ ထင္ရေပမဲ့ စိတ္တိုေဒါသထြက္လွ်င္ အမွန္အမွားမခြဲျခားတတ္ေတာ့ေပ။ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းနည္းၾကသည္။ ဘဝတိုက္ပြဲအၿမဲ ဆင္ႏြဲေနရမွ ေက်နပ္ေနတတ္ၾကတယ္။ 
အရာရာ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္သည္။ တစ္ခါတေလအားနာတတ္ေသာ္လဲ အားမနာတာကမ်ားတယ္။ ရဲတင္းလြန္ျခင္း ဦေဆာင္ရဲျခင္းက လူအမ်ားရဲ့ၾသဘာ ေပးျခင္းခံရတတ္သည္။ မိမိသည္စိတ္ေကာင္းစိတ္ဆိုး တစ္လွည့္ဆီျဖစ္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ ဝင္ေနရင္သူမ်ားထက္ သူမ်ားထက္ေကာင္းတတ္ၿပီး စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္ဝင္လာရင္ ဘီလူးထက္မိုက္ျပတတ္သည္။ ပုတိဖြား

ေတြဟာ ငယ္ငယ္ကဖတ္ဖူးတဲ့ ေက်းညီေနာင္ပံုျပင္လိုပါပဲ။သူေတာ္ေကာင္းနဲ႔နီးရင္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္သြားတတ္သလို သူယုတ္မာနဲ႔ နီးရင္ သူယုတ္မာျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ပုတိဖြားေတြကိုသုေတသနျပဳၾကည့္တဲ့အခါမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမွာ ေနခဲ့ရတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

မိမိသည္ အခြင့္အေရးေတြကို လက္လြတ္မခံတတ္ဘဲရေအာင္ယူတတ္သူပါပဲ။ ေျဖာင့္မတ္႐ိုးသားသူေတြပါပဲ။ စိတ္အခန္႔မသင္လွ်င္ ေဒါသထြက္လြယ္သည္။ ေဒါသႀကီးတာ ေဒါသထြက္လြယ္တာကို ေရွာင္သင့္တယ္၊ေအာင္ျမင္မႈအတြက္အတားအဆီး ျဖစ္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလြယ္တဲ့ဇာတာပါပဲ။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္နာမည္ေကာင္းနဲ႔ေက်ာ္ၾကားသလို ဆိုးတာလုပ္ရင္လဲနာမည္ဆိုးကို ဖံုးဖိထားလို႔မရပါဘူး။
မိမိသည္ေငြႏွင့္နီးတဲ့ ဇာတာပါပဲ။ မၾကာခဏေငြရတတ္သည္။ ေငြကို စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ သံုးမယ္လို႔ ရည္မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့လက္ဖြာတတ္သူပါပဲ။ ရွိရင္ရွိသလိုသံုးတတ္ၿပီး မရွိရင္ေရေသာက္ဗိုက္ေမွာက္ေနတတ္သူပါပဲ။ စုလိုက္ကုန္လိုက္ပါပဲ။ ဘဝမွာ ဒုတိယအရြယ္ကအလြန္ေကာင္းမည္။ေအာင္ျမင္မည္။ ေက်ာ္ၾကားမည္။ လူအထင္ႀကီးျခင္းခံရမည္။ မိမိဘဝဟာ မၾကာခဏအေျပာင္းအလဲၾကံဳရ တတ္သည္။ အလုပ္မွာလဲ လက္ငါးေခ်ာင္းထက္မနည္းေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္။ ပုတိဖြားေတြဟာ မူရင္း စိတ္ထားျဖဴစင္ေပမဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ အေရာင္ေျပာင္းသြားတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဘက္ေကာင္းရတတ္သည္။ သားသမီးအကိ်ဳးမခံစားရတတ္ေပ။
************************
သိုက္ဖြားေဟာကိန္း

စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ဖန္တီးလို႔မရ၊ အၿမဲတမ္းလက္ေတြ႕က်က်ပဲအဆင္ေျပမည္။ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြနဲ႔ ေရရွည္ရည္မွန္းၿပီးလုပ္သမွ် အဆင္ေျပဖို႔မလြယ္။ ဘဝကိုလက္ေတြက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွရမည္။ အလုပ္ကိုလဲ အပင္ပန္းခံၿပီးလုပ္ရမဲ့ ဇာတာေပါ့။ သူမ်ားေတြ တစ္ႏွစ္ထဲႀကိဳးစားၿပီးေအာင္ျမင္တဲ့အလုပ္ကို ကိုယ္က သံုးႏွစ္ေလာက္ႀကိဳးစားရမည္။ အလုပ္ႏွင့္ လက္နဲ႔မျပတ္ လုပ္တတ္ေပမဲ့ မၾကာခဏ ေႂကြးတင္ေနတတ္ သည္။ လက္ထဲေငြျပတ္ေနတယ္။ မိမိကစည္းကမ္းရွိသည္။ ေငြကိုစနစ္တက်သံုး တတ္ေသာ္လည္း မိသားစုေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေငြသံုးရတတ္သည္။ 
မိမိကိုယ္တိုင္ကလဲ အလုပ္မရွိရင္မေနတတ္။ တစ္ခုခုအၿမဲလုပ္ေနတတ္သည္။ လုပ္သေလာက္ အလုပ္အက်ိဳးမခံစားရတတ္ေပ။ အလုပ္ကံညံ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ၿပီး ရာထူးမတိုးတာ လစာမတိုးတာမ်ိဳးၾကံဳရတတ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္အေကာင္းေျပာမခံရတတ္။ မၾကာခဏ ေစတနာဝန္ထမ္း လုပ္ေနရမည္။ အိတ္စိုက္လုပ္ရမည္။ 

တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္လုပ္ေပးေပမဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ

အျပစ္ေျပာျခင္းခံရမည္၊ 
မိမိကစိတ္ေကာင္းရွိသည္။ သည္းခံစိတ္ရွိသည္။ လူအမ်ားကိုလဲ ခင္တြယ္စိတ္ရွိတယ္။ မိမိက ဘာမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးေတြနဲ႔ စိတ္ဆိုးေနတတ္သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္လို စိတ္ေကာက္လိုက္ စိတ္ေျပလိုက္ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည္။ မိမိသည္ အေပါင္းအသင္းမ်ားသည္။ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္လက္မတြဲတတ္။ အေပါင္းအသင္းသစ္ေတြနဲ႔ လဲ အၿမဲေတြ႕ေနတတ္တဲ့အဖြားေတြပါပဲ။ အပ်ိဳႀကီး လူပ်ိဳႀကီးေတြလဲ ျဖစ္လြယ္ၾကတယ္။ မိမိသည္ လူအပင္ပန္းခံႏိုင္ေပမဲ့ စိတ္အပင္ပန္းမခံႏိုင္ၾကပါ။ ဒါေပမဲ့ကံကလဲ စိတ္ပင္ပန္းအၿမဲခံရမည္။ တစ္ေယာက္ထဲဆို အားငယ္ေနတတ္သည္။ ဝမ္းနည္းေနတတ္သည္။ မိမိကိုယ္ကို အားမလိုအားမရျဖစ္ေနတတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခု ကိုယ္လဲမိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ။အၿမဲသူမ်ားဆီက အၾကံဉာဏ္ေတာင္းေနရတတ္သည္။
မိမိက ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းပါတယ္။ ခင္မင္ေအာင္ေနတတ္တယ္။ မိမိက တစ္ပါးသူကို အထင္ႀကီးၿပီး အယံုလြယ္တတ္တဲ့ အတြက္အလိမ္ခံရတတ္တယ္။မိမိကစိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္တယ္။ တစ္ခုမၿပီးေသးခင္ေနာက္အသစ္တစ္ခုလုပ္တတ္ တယ္။ မိမိကကံကိုယ္ယံုၾကည္သည္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္မယ္လို႔

ခံယူထားသည္။ စိတ္ရွည္ၿပီး မည္သည့္အလုပ္ကိုယ္မဆို ေသသပ္စြာ လုပ္တတ္သည္။ မိမိကလဲ အမ်ားအထင္ႀကီး ေအာင္လဲေနတတ္ၾကသည္။ 
ႏႈတ္မႈေရးရာ ၊ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ နဲ႔ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ သိပ္မရင္းႏွီးတဲ့သူဆို မိမိက စကားနည္းတဲ့သူလိုထင္ရေပမဲ့ မိမိကအရမ္းရင္းႏွီးရင္ေတာ့ စကားကိုကရားေရလႊတ္ေျပာတတ္သူပါ။ စကားကိုအတံုးအလိုက္ေျပာတတ္သည္။ ခ်ီးက်ဴးစရာရွိလွ်င္ အလြန္အက်ဴး ခ်ီးက်ဴးတတ္သလို အျပစ္ေတြ႕ရင္လဲ အာမနားတမ္းေျပာတတ္တဲ့ အက်င့္ရွိသူပါ။ ဘြင္ဘြင္ရွင္းရွင္းေျပာတတ္သည္။ မသြယ္ဝိုက္တတ္ေပ။

မိမိသည္ စိတ္ကူးအလြန္ယဥ္သည္။ စိတ္ကူးနဲ႔ ေလထဲတိုက္အိမ္ေဆာက္ေနတတ္သည္။ စိတ္ကူးထားတာ ျဖစ္မလာရင္လဲ လြန္စြာ စိတ္ဓာတ္က်တတ္သည္။ မိမိကထိုသို႔ စိတ္ကူးနဲ႔လုပ္မရပါ။ လက္ေတြ႕လုပ္ပါ။ အလုပ္ထဲကမွ ဘဝအတြက္အဆီအႏွစ္ေတြထုတ္ယူပါ။ လက္ေတြဘဝကေန ေအာင္ျမင္မႈရွာပါ။ ။
************************

အထြန္းဖြားေဟာကိန္း

ဖြားဇာတာေတြထဲမွာ အထြန္းဖြားေတြက အလြန္ပဲ တည္ၾကည္တဲ့သူေတြပါ။ ကိုယ္က်င့္သိကၡာက်ေစမဲ့ ကိစၥ ၊ လူမ်ားလက္ညိဳွးထိုးမဲ့ ကိစၥမ်ိဳး တတ္ႏိုင္သ၍ေရွာင္ၾက သူေတြပါပဲ။ အစိုးရဝန္ထမ္းပဲလုပ္လုပ္ ၊အျပင္အလုပ္ေတြပဲလုပ္လုပ္ သူမ်ားအလုပ္တိုင္းကို မိမိအလုပ္လိုသေဘာထားၿပီး လုပ္ေပးတတ္သူပါ။ မိမိကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိပါးေျပာဆိုလာမယ္ဆိုရင္လဲ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ေျဖရွင္းတတ္သူပါ၊ 

အလြန္ပဲေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့သူေတြပါ။ စနစ္ေကာင္းတယ္။ အလုပ္ကိုတန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးတယ္။အလုပ္နဲ႔လက္နဲ႔ျပတ္ ေနရင္ မေနတတ္ဘဲ တစ္ခုခုရွာၿပီးလုပ္ေနတတ္သူပါ။ 

လုပ္စရာမရွိရင္ ပ်င္းေနတတ္ၿပီး တစ္ခုခုလုပ္ေနရမွာ ေက်နပ္ေနသူေတြပါ။ မည္သည့္အလုပ္ကိုမဆို လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္မေလ်ာ့တတ္ဘဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္တတ္သူပါ။ အလုပ္ကံေကာင္းတတ္ၾကတယ္။ 

မည္သည္အလုပ္ကို မဆို ေရရွည္ေဇာက္ခ်ၿပီး လုပ္ပါကထြန္းေပါက္ပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိဘဝနဲ႔ မတင္းတိမ္ဘဲ အၿမဲတမ္း ဘဝတက္လမ္းကို ရွာေနတတ္တဲ့ အတြက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေအာင္ျမင္မႈေတြ

ရလာမွာပါ။ မည္သည့္ ပညာရပ္ကိုမဆို သိလြယ္တတ္လြယ္သူေတြပါ။ မိဘေတြကသာ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ္ဆို အလြန္ထူးခြ်န္ပါ လိမ့္မယ္။စိတ္ရွည္ၾကတယ္။ အပင္ပန္းလဲ ခံႏိုင္ၾကတယ္။

ဘာလုပ္လုပ္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိတယ္။ လုပ္သေလာက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပင္ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ေတြ အခြင့္အေရးေတြကို အျခား

လူေတြကရသြားၾကတာမ်ားပါတယ္။ မိမိကအခြင့္အေရးကို ဂ႐ုမစိုက္ပါ။ တာဝန္ေက်ပြန္ရင္ေက်နပ္ေနတတ္သူပါ။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ရရင္ ေပ်ာ္ေနတတ္သူပါ။ 
သူမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိုေတာင္မွ အကူအညီေတာင္းရင္မျငင္းတတ္သူပါ။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းသည္၊႐ိုးသားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတတ္ၾကတယ္။ အျပစ္လုပ္ထားရင္လဲ အားမနာတမ္းေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ေျပာၿပီးရင္လဲ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္နဲ႔ ေနတတ္သူ ေတြပါ။ ရန္ၫွိုးမထားတတ္ဘူး။ မိမိကေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာေနတတ္တဲ့ အတြက္ လူအမ်ားက ဘဝင္ျမင့္တယ္။ မာနႀကီးတယ္လို႔ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ကိုယ္ကလဲ ခင္မင္သူမ်ားနဲ႔ သာလိုက္ေရာညီေထြ ေနတတ္ၿပီး မခင္မင္သူေတြနဲ႔ကေတာ့ ခပ္ကင္းကင္း

ေနတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့မိမိကံက အေပါင္းအသင္းကံညံ့ပါတယ္။ မိမိကေစတနာနဲ႔ေျပာဆိုရင္ေတာင္ မိတ္ေဆြေတြကအေကာင္းမထင္တတ္ပါ။ မိမိကပဲ အနစ္နာခံေပါင္းသင္းေနရတတ္ပါတယ္။ မိမိက ကေကၽြးလဲေကၽြးရ အဆဲလဲခံရမဲ့ဇာတာပါ။ မိမိကလဲအေဖာ္ခင္တယ္။ အေပါင္းအသင္းမက္တယ္။ အေပ်ာ္အပါး ပြဲလမ္းသဘင္ ဝါသနာထံုတယ္။ ခရီးထြက္ရတာ ဝါသနာပါတယ္။
မိမိဇာတာက သားသမီးအက်ိဳးေပးကံအားနည္းတယ္၊အနည္းဆံုး မိဘကို ဒုကၡေပးမဲ့ စုန္းျပဴးတစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ပါလာတတ္တယ္။ ကိုယ္ကလဲ သားသမီးေတြ ဘာလုပ္လုပ္မ်က္စိစပါးေမႊးစူးေနတတ္တယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အစမွာေတာ့ မိမိကအလြန္ပဲစိုးရိမ္တတ္ၾကတယ္။ တကယ္လုပ္ၾကည့္တဲ့အခါ မိမိအတြက္အခက္အခဲမရွိအဆင္ေျပသြားတတ္ပါတယ္။ ဇြတ္လုပ္တတ္ၿပီး ဝီရိယရွိတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေပၚေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ 
***********************

မရဏဖြားေဟာကိန္း

မရဏဖြားေတြရဲ႕စိတ္ကေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ အၿမဲတမ္း အစြန္းႏွစ္ဖက္ေရာက္ေနတတ္တတ္သည္။အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေျခသုတ္ပုဆိုးေႁမြဆြယ္က်ိဳးလို သည္းခံတတ္ေပမဲ့ ရက္စက္ၿပီဆိုရင္လဲ သူမ်ားလိုက္မမွီေအာင္ ရက္စက္တတ္သူပါ။ ေႁမြေပြးတစ္ေကာင္ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူသည္။ မထိသ၍ဘာမွရန္မျပဳေပမဲ့ ထိမိလိုက္ရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္အလြန္ရွိတတ္ၾကသည္။ ထက္ျမက္တယ္။ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ၾကတယ္။ သမာသမတ္က်တယ္။ အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးသည္။ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ကိစၥ၊ ၾကားဝင္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထူးခြ်န္တတ္သည္။
ေဆြးမ်ိဳးထက္ တစိမ္းကပိုအက်ိဳးေပးသည္။ ေဆြမ်ိဳးေတြ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ တစိမ္းတရံၾကားမွာအေျခခ်ေနထိုင္ရတတ္သလို ဇာတိရဲ႕အေဝးမွာ ထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္တတ္တယ္။ တစ္ခါ တရံဇြတ္တရြတ္လုပ္တတ္တာမ်ိဳးေရွာင္ပါ။ ကိုယ္ကအလုပ္အေပၚ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္လုပ္ရင္ေတာင္ သူမ်ားေတြက ေပါ့တယ္ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး အလုပ္အေပၚအေလးမထားဘူးလို႔အေျပာခံရတတ္တာမ်ိဳးပါ။ မိမိကလဲ အလုပ္တစ္ခုကိုအစပိုင္းမွာစိတ္ပါဝင္စားတတ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း မွာ ပ်င္းရိသြားတတ္သူပါ။ေကာက္႐ိုးမီးလိုပါပဲ။ အစကေတာ့ ဟုန္းခနဲေပါ့။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ မီးစပင္ရွာလို႔မရတတ္ဘူး။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ အလုပ္ခဏ ခဏေျပာင္းမိေနတတ္တယ္။ 
မရဏဖြားေတြလဲ ႏွစ္ရွည္လုပ္ရတဲ့အလုပ္ ၊ ၾကာရွည္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အလုပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး။

ဥပမာ ေပးရရင္ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္ပိ်ဳးျခင္း၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ ၊ Hotel လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြေပါ့။ အခုလုပ္အခုအက်ိဳးအျမတ္ရတဲ့ ေပၚပင္အလုပ္မ်ိဳးေတြနဲ႔ပဲသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ မိမိကစိတ္ျမန္လက္ျမန္ရွိၿပီး ျမန္ျမန္သြက္သြက္ နဲ႔ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ရေသာအလုပ္ေတြကို သေဘာေတြ႕တတ္ၾကပါတယ္။ မရဏဖြားေတြ ေလာကဓံကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ႏိုင္သူပါ။ ဒုကၡေလာကဓံကိုခါးစည္းခံႏိုင္သလို သုခေလာကဓံကိုလဲ ခံႏိုင္သူပါ။ “ငရဲဆိုတာ ငါ့အတြက္ေတာ့ ေခၽြးထုတ္ခန္း ဝင္သေလာက္ပါပဲ”လို႔ ေျပာမဲ့သူေတြပါ။ 

မရဏဖြားေတြက အျပင္ပန္းကၾကည့္ရင္ေတာ့ လွ်င္ျမန္တယ္ ဉာဏ္ေျပးတယ္ သြက္လတ္တယ္လို႔ ထင္ရေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကိစၥတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ခ်ိတံုခ်တံုအလြန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ငါလုပ္လိုက္တာမွားသြားလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ကေလး အၿမဲဝင္တတ္ပါတယ္။အားနည္းခ်က္က အလြန္ေမ့တတ္တာပါ။ ေျပာထားၿပီး ေမ့ေနျပန္ေရာ။ အသက္ႀကီးလာရင္ အလြန္ေမ့တတ္ၾကတယ္။ 

သူတစ္ပါးအလုပ္ပင္ျဖစ္ပါေစ ေစတနာပါပါနဲ႔လုပ္ကိုင္ေပးတတ္သူပါပဲ။မိမိကိုယ္ အားကိုးၿပီးခိုင္းရင္ အားကိုးသေလာက္ျပန္ လုပ္ေပးတတ္တယ္။ စကားႀကီးစကားက်ယ္ေျပာတာ 

အမွန္အတိုင္းသာေျပာတတ္တာ ေတြက လူမုန္းမ်ားသြားတတ္ပါတယ္။ ဘဝတည္ၿငိမ္မႈအားနည္းတယ္။ လွိုင္းတပိုးေတြလို ဘဝကအတတ္အက်မ်ားတယ္။ အပယိကေရာဂါေလး

ေတြ ခဏခဏျဖစ္လြယ္တယ္။ ငယ္ဇာတာမေကာင္းပါ။ ပင္ပန္းရတတ္တယ္။ စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲျဖစ္လြယ္တယ္ ။ အိုဇာတာကေတာ့ ပထမတန္းစားေကာင္းသူပါ။ မရဏဖြားေတြဟာ မိမိအပူေသာကေတြကို သူမ်ားေတြကို လက္ဆင့္မကမ္းတတ္သူပါ။ ဒုကၡေတြကို တစ္ေယာက္ထဲခါးစည္းခံမဲ့သူေတြပါ။ ေရာဂါျဖစ္ရင္ေတာင္ အိမ္သားေတြမေျပာဘဲ တစ္ေယာက္ထဲႀကိတ္ခံ တတ္တာမ်ိဳးပါ။
ဘဝကိုအရွံုးမေပးတတ္သူေတြပါပဲ။ ဘယ္လိုအခက္အခဲၾကံဳၾကံဳရင္ဆိုင္သြားတတ္သူပါ။ ကံၾကမၼာကလဲ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ မၾကာခဏေပးတတ္ပါတယ္။ မိမိကဖမ္းဆုပ္တတ္ဖို႔ပဲလို

ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဖ်က္ သံေခ်းတတ္ ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ကံက အတိုက္အခံေတြ႕ေလေအာင္ျမင္ေလပါပဲ။ မဂၤလာတရားေတာ္ထဲက ‘အတၱသမၼာ ပဏိဓိ စ” ဆိုတဲ့ မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔အညီ မိမိကိုယ္ကိုေစာင့္ထိန္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာကို မလြဲမေသြ ခံစားရမွာပါ……။ ။
**************************
ဘဂၤဖြားေဟာကိန္း

ေစတနာေကာင္း၊စိတ္ရင္းေကာင္းသူပါပဲ။ ဇြဲလံု႔လဝီရိယနဲ႔ျပည့္စံုၿပီး ထက္သန္တဲ့စိတ္ ၊ျပင္းျပေသာဆႏၵ၊ ႀကိဳးစား ခ်င္ေသာစိတ္ေတြရွိၾကတယ္။ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲက လမ္းေၾကာင္းမွန္ပါက ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကိုေရာက္မည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးရင္ သိၾကားမင္းဆင္း၍ဖ်က္တာေတာင္မရေပ။ မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မွားေနရင္မွ လမ္းဆံုးေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္တတ္သည္။ ေနာင္တတရားကလဲ မိမိသႏၲာန္မွာ ခဏသာခိုဝင္တတ္သည္။ေနာင္တရလည္း ခဏပင္ ။အမွတ္သည္းေျခမရွိ ။ေခါင္းမာသည္။ တယူသန္သည္။
ေျပာစရာရွိလွ်င္ လုပ္စရာရွိလွ်င္ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းအားမနာတမ္းေျပာတတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမုန္းမ်ားတတ္သည္။ မိမိသည္ စကားေျပာမတတ္ျခင္းေၾကာင့္

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးညံ့သည္ဟုထင္ၾကသည္။ မဟုတ္ပါ။ အတြင္းစိတ္ရင္းအရမ္းေကာင္းသူဆိုတာမိမိနဲ႔ ေရရွည္ေပါင္းသင္းသူသာသိသည္။ သူဘာေျပာေျပာ ေစတနာေဒါသနဲ႔ ေျပာသည္ဆိုတာနားလည္လာၾကသည္။ 

ဒါေၾကာင့္ပဲ မိမိကိုယ္ခင္မိသူေတြက မိမိကိုယ္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ကေန လက္လြတ္မခံခ်င္ၾကပါ။ မိမိနဲ႔ခင္မင္ဖူးသူေတြက မိမိအေၾကာင္းတသသေျပာေနတတ္ၾကသည္။ မိမိသည္ တစိမ္းတရံေတြကိုခင္မိၿပီဆိုရင္ ေဆြမ်ိဳးထက္ပိုခင္တတ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ပဲမိမိကအျခားသူေတြကို မိမိလိုစိတ္ျဖဴ သည္ထင္၍ အတြင္းေရးကိစၥေတြ ေျပာျပတိုင္ပင္အၾကံဉာဏ္ေတာင္းမိသည္။ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္းသည္ အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ မိမိလွိ်ဳ႕ဝွက္ခ်က္ကို သိသြား၍မိမိအေပၚ အထင္ျမင္ေသး ဟားတိုက္စရာျဖစ္လိမ့္မည္။
ဘဂၤဖြားမ်ားဟာ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြ်န္ႀကိဳ းစာလိုစိတ္ရွိၾကတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုယ္မွ မမွီခိုလိုဘူး။ သူတစ္ပါးရဲ႕ေလာင္းရိပ္မိေနတာမ်ိဳးကိုလဲမလိုလားၾကပါဘူး။ သူမ်ားကို အားကိုးလို႔လဲ မရပါဘူး။ ဘယ္အလုပ္ကိစၥမဆိုလဲ မိမိက ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ရမွလဲေက်နပ္ၾကတယ္။ စီးပြားေရး ဘယ္လိုလုပ္မယ္။ ေငြကိုဘယ္လိုရွာလိုက္မယ္လို႔ စိတ္ထဲေတြးေနတတ္ေပမဲ့အျပင္ပန္း လက္ေတြ႕မွာေတာ့ရသမွ်ႏွင့္တင္းတမ္ေရာင္ရဲတတ္သူပါ။
အမွန္တရားကိုျမတ္ႏိုးတတ္သူ၊တန္ဖိုးထားတတ္သူျဖစ္ၿပီး ဘယ္အလုပ္ကိုပဲလုပ္လုပ္ ေစတနာပါပါနဲ့လုပ္တတ္သူပါပဲ။ ေစတနာေကာင္းရင္ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ခံယူထားသူပါ။

လူအမ်ားက မိမိကို အထင္ႀကီးေလးစားေပမဲ့ မိမိက သူတစ္ပါးအထင္ႀကီးေအာင္ ဟိတ္ဟန္မထုတ္တတ္ပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္ေပမဲ့ ပတ္ဝန္က်င္းမွာ အခက္အခဲတခုခုျဖစ္ရင္ေတာ့ စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီတတ္သူပါပဲ။ မိမိကအျငင္းသန္ပါတယ္။ မွန္တယ္ထင္ရင္ေတာ့ ျငင္းလို႔ဆံုးမည္မဟုတ္ေပ။ ေဖာ္လံဖားမလုပ္တတ္ျခင္း ၊ မိမိႀကိဳးစားမႈကို ဂုဏ္ေဖာ္၍မေျပာတတ္ျခင္းေတြေၾကာင့္ မိမိဟာ အသိအမွတ္ျပဳမခံရျခင္း ေခ်ာင္ထိုးခံရျခင္းေတြ ခဏခဏၾကံဳရတတ္ပါတယ္။
ဘဂၤဖြားေတြဟာ မည္သူ႔ကိုမဆိုအဆင့္အတန္းခြဲျခားၿပီးဆက္ဆံေလ့မရွိပါဘူး။ သူေဌးနဲ႔ ဆက္ဆံလဲဒီအတိုင္းဆိုရင္ ဆင္းရဲသားနဲ႔ဆက္ဆံလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ ဘာမွေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ အားလံုးကိုတစ္သားထဲဆက္ဆံတတ္တယ္။
အခြင့္ထူးခံရဖို႔ မ်က္ႏွာသာေပးခံရဖို႔ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အလုပ္မလုပ္တတ္ပါ။ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္နဲ႔ ဝတၱရားကို ေက်ပြန္လိုတဲ့စိတ္နဲ႔သာ လုပ္တတ္သူပါ။ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလ အဘက္ဘက္ကကံအားနည္းတယ္။ ျခဴျခာလြယ္တယ္။မိမိကို ေမြးၿပီးေတာ့ မိဘေတြလုပ္ငန္းစီးပြားတိုးတတ္ႏိုင္သလို အကုန္ အက်ေတြလဲ အလြန္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ပထမအရြယ္ကံအားနည္းတတ္ၿပီး ဒုတိယအရြယ္၊ တတိယအရြယ္ကံျမင့္တတ္ပါတယ္။ ေမြးစကေနအသက္၁၂ထိ ေနအိမ္အေျပာင္းအေရြ႕ ၿမိဳ႕အေျပာင္းအေရြ႕ ေက်ာင္းအေျပာင္းအေရြ႕ဆိုတာေတြၾကံဳ ရတတ္ပါ။ ဘဂၤဖြားေတြဟာ ကံအတက္အက်မ်ားလြန္းတဲ့သူေတြပါပဲ။
သူတစ္ပါးကို အားကိုးၿပီး စပ္တူလုပ္ငန္းမလုပ္ပါနဲ႔။

အမွီအခိုကင္းၿပီး သူတစ္ပါးလာင္းရိပ္မမိတဲ့ဘဝေနထိုင္မႈမ်ိဳးက မိမိဘဝကိုေအာင္ျမင္ေအာင္တြန္းပို႔မွာပါ။

ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကိုသိၿပီး ဝီရိယရွိရွိႀကိဳးစားရင္ ေအာင္ျမင္မယ့္ ဖြားဇာတာပါပဲဗ်ာ ။ ။
************************
******************

Credit:ျငိမ္းေအးလူ 

လက္ေကာက္ဝတ္လမ္းေၾကာင္းမွသိနိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား

၁. ပထဆံုးလမ္းေၾကာင္း
————————–

ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးကေတာ့က်န္းမာေရးလမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။အေရးပါဆံုးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ဖဝါးျပင္ရဲ့ အနီးစက္ဆံုး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုပါ။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးမွာ

ရွင္းလင္းျပီး နက္နက္နဲနဲ ေပၚထင္ေနတယ္ ျပတ္ေၾကာင္း၊ ခ်ိန္းၾကိဳးဆက္မ်ား မပါဝင္ရင္ေတာ့က်န္းမာေရးအလြန္ေကာင္းမြန္မယ္လုိ့ ေဖာ္ျပေနတယ္။ လမ္းေၾကာင္းေလးမွာ ျပတ္ရာမ်ားပါဝင္ေနရင္ေတာ့ မိန္းမဆိုရင္ မီးယက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး၊ ေယာက်္ားေလးဆုိရင္ ဆီး၊ ေဟာ္မုန္း၊

ဆီးက်ိတ္၊ ဒါမွဟုတ္ မ်ိဳးပြားမႈ႕မွာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ပါတယ္။
၂.ဒုတိယ လမ္းေၾကာင္း

—————————

ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ဥစၥာဓန လမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးမွာ သင့္ရဲ ခ်မ္းသာျခင္း၊ အဆင္ေျပ သာယာဝေျပာျခင္း၊ ေပ်ာ္ရြင္မႈ႕ေတြကို ေျပာျပေနပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္း

ေလးမွာ ကြင္းဆက္မ်ားမပါပဲ တစ္ေျဖာင့္ထည္းျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚမ်ားျပီးအနာဂတ္အတြက္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ ကြင္းဆက္မ်ားပါဝင္ေနရင္ေတာ့

ဘ႑ေရးအေျခအေန ခက္ခဲႏိုင္တယ္လုိ့ ေျပာျပေနပါတယ္။ ပထမမ်ဥး္နဲ့ က်ိဳးပဲ့ေနျခင္းမဟုတ္ပဲကြဲျပားသီးျခားစြာ တည္ရွိေနရင္ေတာ့ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားႏုိင္တယ္လုိ့ ဆိုလုိပါတယ္။


၃. တတိယလမ္းေၾကာင္း

—————————–

ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက ေအာင္ျမင္မႈ႕ လမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုမွာ အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးေတာ့ တတိယလမ္းေၾကာင္းေလးပါရွိၾကပါတယ္။ တတိယလမ္းေၾကာင္းေလးသင့္မွာရွိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈ႕ေတြနဲ့အတူ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ႕ၾကီးမ်ားတယ္လုိ့ေျပာျပေနပါတယ္။

သင္က လူတကာရဲ့ ေအာက့္ေမ့ဖြယ္ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၄.စတုတၴလမး္ေၾကာင္း

———————-

ဒီလမ္းေၾကာင္းက အရွားပါးဆံုးလမ္းေၾကာင္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတဲ့ လူအနည္းငယ္သာပါရွိတက္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းေလးက တတိယ လမ္းေၾကာင္းေလးနဲ့ အျပိဳင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့

အသက္ရွည္က်န္းမာျပီး လူမႈ႕ေရးရာမွာ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ၾသဇာ လွြမ္းမုိးႏိုင္ျခင္း စသည့္ ခြန္အားၾကီးေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းပံုစံေတြက ေျပာတဲ့သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏွာေခါင္းပံုစံေတြက အဲ့ဒီလူရဲ႕ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးအေ ၾကာင္းကို အနည္းနဲ႔အမ်ားဆိုသလို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေျပာျပေပး မယ့္ ႏွာေခါင္းပံုစံေတြကေျပာတဲ့ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအေၾကာင္းကိုေတာ့ အစၥေရးႏိုင္ငံ Ben-Gurion တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡျဖစ္သူAbraham Tamir ရဲ႕ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ျဖစ္ၿပီး Craniofacial Surgery ဆိုတဲ့ဂ်ာနယ္ မွာ ေဖာ္ျ ပခဲ့ဖူးပါတယ္။အရင္ဆံုးနမူနာျပထားတဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံေတြကို အရင္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ႏွာေခါင္းပံုစံနဲ႔ထပ္တူမက်ရင္ေတာင္ အနီးစပ္ဆံုးတူ တဲ့ႏွာေခါင္းကို အရင္ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမယ္။


(၁)ေအာက္ကို က်တဲ့ႏွာေခါင္းပံုစံ
ဒီလိုႏွာေခါင္းပံုစံကေတာ့ အေပၚပိုင္းမွာရွည္ဆင္းၿပီး ႏွာအိုး နားေရာက္ မွ ေအာ က္ကို ဆင္းသြားတဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြက သိခ်င္ စိတ္ စပ္စုလိုစိတ္ျပင္းျပသူေတြျဖစ္ၿပီး အေကာင္းျမင္တတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး သူမ်ားအတြက္ ထည့္စဥ္းစားေပးတတ္သူေတြပါ။ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းသူေတြျဖစ္ၿပီး သူမ်ားရဲ႕အခက္အခဲကို ကူညီေျဖရွင္းေပးလိုစိတ္ရွိသူပါ။
(၂)ေအာက္ပိုင္းခၽြန္တဲ့ႏွာေခါင္း

ေအာက္ဖ်ားပိုင္းမွာ ခၽြန္ၿပီး ေျဖာင့္စင္းတဲ့ႏွာေခါင္းမ်ိဳးပါ။ဒီလိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြ ဟာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကို ခံရတာမႀကိဳက္တ့ဲသူေတြပါ။သူတို႔ဟာ တကယ့္ကို သစၥာရွိတတ္ၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး ခံစားခ်က္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟခဲသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၃)ႏွာတံေဖာင္းတဲ့ႏွာေခါင္း

ငွက္ႏႈတ္သီးလို ႏွာေခါင္းမ်ိဳးပါ။ဒီလိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြဟာ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီး ေပးဆပ္အနစ္နာခံတတ္သူေတြပါ။ယံုၾကည္ရာကို အလြယ္တကူေျပာင္း လဲေလ့မရွိပဲ ဘယ္လုိအခက္အခဲပဲရွိရွိ ရည္မွန္းခ်က္ဆီေရာက္ေအာင္ သြားတတ္သူေတြပါ။

(၄)ခံုးတဲ့ႏွာတံ

ႏွာရိုးကေန ႏွာဖ်ားအစြန္းအထိခံုးေနတဲ့ႏွာေခါင္းမ်ိဳးပါ။ဒီလိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြဟာစူးစမ္းတြက္ခ်က္တတ္သူေတြပါ။အလုပ္နဲ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေကာင္းေကာင္းရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အၿမဲစူးစမ္းေလ့လာၿပီးမွ တြက္ခ်က္တတ္ သူေ တြျဖစ္ပါတယ္။

(၅)ႏုႏုလွလွ ႏွာေခါင္း

ဒီလိုႏွာေခါင္းမ်ိဳးကေတာ့ ၾကည့္ေကာင္းၿပီး ႏုနယ္သိမ္ေမြ႔တ့ဲဲ ႏွာေခါင္းပံုစံမ်ိဳးပါ။ဒီ လိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ မၾကာခဏဆိုသလို သူတပါးကို စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေပးတတ္သူေတြပါ။ေခါင္းမာတတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး လိုခ်င္တာကို မရ ရေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္

(၆)ေျဖာင့္စင္းတဲ့ႏွာေခါင္း

ဒီလုိႏွာေခါင္းမ်ိဳးကေတာ့ အာရွမွာ အေတြ႕မ်ားတဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံမ်ိဳးပါ။ေျဖာင့္ စင္း ၿပီး ျပားတဲ့ႏွာေခါင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ပင္ကိုယ္စိတ္ဆတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္ လႈပ္ရွားလြယ္တဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္္။ဒါေၾကာင့္ အဲ့လိုလူမ်ိဳးနဲ႔ဆက္ဆံမယ္ဆို ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကစိတ္ရွည္ရွည္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

(၇)ေသးၿပီး ခံုးတဲ့ႏွာေခါင္း

ႏွာေခါင္းက ေသးေပမယ့္ ႏွာတံက ခံုးတဲ့ ႏွာေခါင္းပံုစံမ်ိဳးပါ။ရက္ေရာေပးကမ္း တတ္သူေတြျဖစ္ၿပီး သူမ်ားကို ကူညီဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနသူေတြပါ။စိတ္ခံစားလြယ္ သူေတြျဖစ္ၿပီး စိတ္ထိခိုက္လြယ္ နာက်င္လြယ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

(၈)ေကာက္ေကြးတဲ့ႏွာေခါင္း

ဒီလိုႏွာေခါင္းပိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ နာခံလြယ္သူေတြပါ။ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုလူမ်ိဳးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္း(သို႔)ခ်စ္သူျဖစ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္ကိုေကာင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊လက္တြဲေဖာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ရွိေနေပးမွာေသခ်ာပါတယ္။ရိုးရွင္းတဲ့ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းသမားေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕လက္၀ါးျပင္ကို ျဖန္႔ၾကည့္ လိုက္ပါ။ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္း (သို႔) ေမတၱာလမ္းေၾကာင္း ေခၚ ဟဒယလမ္း ေၾကာင္းေလးရဲ႕အေၾကာင္း ေျပာျပပါ့မယ္။

ပံုစံ(၁)မွာေတြ႕ရတဲ့ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းဟာ သင့္ရဲ႕လက္ညိႇဳးေအာက္ ၾကာသပေတးၿဂိဳဟ္ခံု ကေနၿပီးေတာ့ အခြႏွစ္ခြကေနစတင္ၿပီး ထြက္လာ မယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေမတၱာထား တတ္သူ ျဖစ္ၿပီး အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ေရးမွာ သစၥာရွိသူျဖစ္ မယ္ဆိုတဲ့ နိမိတ္ျပလမ္းေၾကာင္း ေလးျဖစ္ပါတယ္။

ပံုစံ(၂)မွာေတြ႕ရတဲ့ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းဟာ တစ္ခြဟာ လက္ညိႇဳးလက္ခလယ္ၾကားကထြက္ၿပီး ေနာက္တစ္ခြကလက္ညိႇဳးေအာက္ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္ခံုကေနထြက္ၿပီး အဲ့ဒီႏွစ္ခုကေနမွ လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထြက္လာတဲ့ ႏွလံုးလမ္း ေၾကာင္းရွိသူေတြဟာ အခ်စ္ေရး အိမ္ေထာင္ ေရးမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၿပီးအစစ နားလည္မႈရွိတဲ့ ေရွ႕သြားေနာက္ လိုက္ညီတဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္ေတြ အျဖစ္ႀကံဳရပါလိမ့္မယ္။

ပံုစံ(၃)မွာေတြ႕ရတဲ့ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းက ေတာ့ လက္ညိႇဳးေျခရင္းကေန စၿပီးထြက္လာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ လက္ဖ၀ါးလက္၀ါးေစာင္းဘက္အ ထိတိုင္ေအာင္ရွည္လ်ားစြာရွိၿပီးေတာ့ လက္ခလယ္ရဲ႕ ေအာက္ စေနၿဂိဳဟ္ခံုေနရာမွာ အျပတ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေန ၿပီးေတာ့ အျပတ္ေတြဟာ ေအာက္ကေနၿပီး ျပန္စ ထြက္ေပၚလာတဲ့ လမ္းေၾကာင္းရွိခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ အခ်စ္ေရးမွာလည္း မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ လိုက္ ျပန္ခ်စ္လိုက္နဲ႕ ခ်စ္တာ ၁၀ ရက္၊ စိတ္ ေကာက္ၿပီး ကြဲတာ ငါးရက္ျဖစ္ေနမယ္။ ခ်စ္ဦးသူနဲ႕ ကြဲၿပီး မိမိမေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့သူေတြနဲ႕ အေၾကာင္းပါၿပီး ေပါင္းဖက္ရတတ္ပါတယ္။

ပံုစံ(၄)မွာေတြ႕ရတဲ့ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းဟာ လက္ညိႇဳးေအာက္ေျခကေန စထြက္လာၿပီးေတာ့ လက္ခလယ္ေအာက္ စေနၿဂိဳဟ္ခံုေပၚမွာ အျပတ္ ႏွစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ဥာဏ္လမ္းေၾကာင္းမွ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုဟာ အဲ့ဒီႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းေနရာ နဲ႕ဆက္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ လမ္း ေၾကာင္းပါ သူဟာ ကိုယ္ ခ်စ္တာ ထက္သူခ်စ္ကို ဦးစားေပးခ်စ္ခင္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ေလး စားျခင္းကိုလည္း ခံရ တဲ့သူ ျဖစ္တတ္ပါ တယ္။