ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ႕ (21.2.2018 မွ 27.2.2018) ေဟာစတမ္း

ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ႕
(21.2.2018 မွ 27.2.2018) ေဟာစတမ္း
—–
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာတက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ ျပန္ရမည္။ ျခံ၊ ေျမေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။ ကား၊ အခန္း စသည့္ တနလၤာနံမ်ား အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း၊ အသစ္တိုးပြားျခင္းမ်ား ႀကံဳရေပမည္။ လမ္းသြား၍ ဖိနပ္ျပတ္ျခင္းျဖစ္ေစ ႀကံဳပါက အလြန္နိမိတ္ေကာင္းသည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အတတ္ပညာကိုအေျခတည္၍ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ ဘဝတိုးတက္မႈ မ်ား ရရွိမည္။ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံ အထူးေကာင္းသည္။ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ားရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား တစ္ပါးသူအလုပ္ကိစၥမ်ား အလုပ္ပို၊ တာဝန္ပို ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ၾကာဆံေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနကို  အသံုးခ်ၿပီး ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥမ်ားသည္ စီမံကိန္းခ် ေရရွည္လုပ္ ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပို၍ အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို အသံုးခ်၍ ျမင့္မားေသာဘဝတိုးတက္မႈမ်ား အထင္အရွား ရရွိ မည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေနရျခင္း ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဆန္ေကာ ဆန္ခါ အစုတ္မ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္း ေသာ အက်ိဳးဆက္ ရရွိမည္။ စေနနံပစၥည္းမ်ား အဝင္မေတာ္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း မျဖစ္မေန ဝယ္ယူရသည္၊ သံုးစြဲရသည္ရွိက ၄င္းပစၥည္းအား ေနအိမ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းမသြင္းရ။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေဟာင္း စြန္႔ပါ။ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ရာထူးတိုးတက္မည္။ ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးရရွိျခင္းရွိမည္။ ေကာင္းေသာအမည္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။ ခရီးယာယီသြားရျခင္း၊ ေကာင္း ေသာ ခရီး၊ အက်ိဳးေပးေသာခရီး၊ ေရျခားေျမျခား၊ လူမ်ိဳးျခား၊ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လိေမၼာ္သီး  ဒါနျပဳပါ။ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္တြင္းေရး အပူေသာကမ်ား ေအးၿငိမ္းသြားမည္။ ေရႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ယာဥ္၊ ေရႊ၊ ေရ၊ လူ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရရွိမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။ အိမ္အနီးအပါးတြင္ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးရွိလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပဲထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

လုပ္ေနေသာအလုပ္မ်ား ရပ္တန္႔တတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ထိပ္ တိုက္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍ မရ။ ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနကို သံုးသပ္၊ ဆံုး ျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူလ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီး အခ်ိတ္ အဆက္မိမိ လုပ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားပင္ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာ့အေဟာင္း၊ သြပ္အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အၿပိဳင္ အတိုက္အခံမ်ားအား ေက်ာ္လႊားၿပီး အလုပ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ရပ္တန္႔ၿပီးမွသာ အလုပ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္မႈရမည္။ ျခံ၊ ကား အခန္း အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း၊ သီးသန္႔အသစ္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ကျပားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ေငြေၾကးကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥ ေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးနီခုနစ္လက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို

ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့
(21.2.2018 မှ 27.2.2018) ဟောစတမ်း
—–
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

အပြောင်းအလဲနှင့်တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ စိတ်ကူးသစ်နှင့်လုပ်ကိုင် သော ကိစ္စများမှ ထူးခြားသောတက်လမ်းများ ရရှိမည်။ လက်လွန်ထားသောငွေ ပြန်ရမည်။ ခြံ၊ မြေနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ ပြောဆိုအဆင်ပြေမည်။ ကား၊ အခန်း စသည့် တနင်္လာနံများ အဟောင်းထွက်၍ အသစ်ဝင်ခြင်း၊ အသစ်တိုးပွားခြင်းများ ကြုံရပေမည်။ လမ်းသွား၍ ဖိနပ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်စေ ကြုံပါက အလွန်နိမိတ်ကောင်းသည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ငှက်ပျောကြော် ဒါနပြုပါ။တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

အတတ်ပညာကိုအခြေတည်၍ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ဘဝတိုးတက်မှု များ ရရှိမည်။ လူငယ်များအဖို့ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကံ အထူးကောင်းသည်။ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော အခြေအနေများရှိမည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ တစ်ပါးသူအလုပ်ကိစ္စများ အလုပ်ပို၊ တာဝန်ပို ဆောင်ရွက်နေရမည်။ ခက်ခဲသောကိစ္စများ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကြာဆံကြော် ဒါနပြုပါ။အင်္ဂ ါနေ့ မွေးသူများ

ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေကို  အသုံးချပြီး ချက်ချင်း လက်ငင်း ဆောင်ရွက်လိုက်သောကိစ္စများသည် စီမံကိန်းချ ရေရှည်လုပ် ကိုင်သော လုပ်ငန်းများထက် ပို၍ အကျိုးပေးလိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကို အသုံးချ၍ မြင့်မားသောဘဝတိုးတက်မှုများ အထင်အရှား ရရှိ မည်။ မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနေရခြင်း ကြုံမည်။

ယတြာ ။ ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် ဆန်ကော ဆန်ခါ အစုတ်များ စွန့်ပစ်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

ခရီးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ လူမျိုးကွဲလူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည်။ အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်သွယ်သောလုပ်ငန်းများမှ ကောင်း သော အကျိုးဆက် ရရှိမည်။ စနေနံပစ္စည်းများ အဝင်မတော်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူရသည်၊ သုံးစွဲရသည်ရှိက ၄င်းပစ္စည်းအား နေအိမ်သို့ ချက်ချင်းမသွင်းရ။

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဝါးနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းဟောင်း စွန့်ပါ။ရာဟု (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ) မွေးသူများ

လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ ရာထူးတိုးတက်မည်။ ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူးရရှိခြင်းရှိမည်။ ကောင်းသောအမည် ကျော်ကြားမည်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်း ကိစ္စများအတွက် ဆောင်ရွက်ရခြင်းရှိမည်။ ခရီးယာယီသွားရခြင်း၊ ကောင်း သော ခရီး၊ အကျိုးပေးသောခရီး၊ ရေခြားမြေခြား၊ လူမျိုးခြား၊ လူမျိုးကွဲများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ရှိမည်။

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲပိုင်းတွင် လိမ္မော်သီး  ဒါနပြုပါ။ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

အိမ်တွင်းရေး အပူသောကများ အေးငြိမ်းသွားမည်။ ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ ဝယ်ယူခြင်း၊မြှုပ်နှံခြင်းပြုနိုင်သည်။ ယာဉ်၊ ရွှေ၊ ရေ၊ လူ လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးမည်။ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းရရှိမည်။ လက်လွန်ထားသော ငွေကြေးများ ပြန်လည်တောင်းခံရရှိမည်။ အိမ်အနီးအပါးတွင် ကိုုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးရှိလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပဲထမင်း ဆွမ်းတော်တင်ပါ။သောကြာနေ့ မွေးသူများ

လုပ်နေသောအလုပ်များ ရပ်တန့်တတ်သည်။ အခက်အခဲများ ထိပ် တိုက် ရင်ဆိုင်ရမည်။ မည်သည့်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ စီမံကိန်း ချပြီး ဆောင်ရွက်၍ မရ။ ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေကို သုံးသပ်၊ ဆုံး ဖြတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ မူလ စနစ်တကျ စီမံချက်ချထားပြီး အချိတ် အဆက်မိမိ လုပ်ထားသော ကိစ္စများပင် တလွဲတချော် ဖြစ်တတ်သည်။

ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သော့အဟောင်း၊ သွပ်အဟောင်းများ စွန့်ပါ။စနေနေ့ မွေးသူများ

အပြိုင် အတိုက်အခံများအား ကျော်လွှားပြီး အလုပ်ချဲ့ထွင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းဟောင်းများကို အပြီးသတ်ရပ်တန့်ပြီးမှသာ အလုပ်သစ်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော တိုးတက်မှုရမည်။ ခြံ၊ ကား အခန်း အဟောင်းထွက်၍ အသစ်ဝင်ခြင်း၊ သီးသန့်အသစ်ရခြင်းများရှိမည်။ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးကွဲ၊ ကပြားများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်ပြီး ငွေကြေးကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဆို အောင်မြင်မည်။ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးနီခုနစ်လက် ဘုရားကပ်လှူပါ။ချမ်းမြေ့မေတ္တာတုံ့ပြန်ပါသည်။

စံ- ဇာဏီဘို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *