တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ား သတိျပဳရမည့္ စာေမးပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖဆုိသူမ်ား သတိျပဳရမည့္ စာေမးပြဲစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲကို လာမည့္မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အ ထိေျဖဆုိရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာအဆင့္ ၿပီး ေျမာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသည့္စာ ေမးပြဲျဖစ္သည့္အျပင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး(တကၠသုိလ္ပညာေရး) ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ေရးတို႔ ဆက္လက္သင္ယူခြင့္အ တြက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္စာ ေမးပြဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေျဖဆုိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲခန္း ေစာင့္ၾကပ္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ တင္း က်ပ္သည့္ စာေမးပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာနက ခ်မွတ္ထားသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖ ဆိုသူမ်ားလုိက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ္ လည္း စာေမးပြဲစည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈ၊ မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အေရးယူခံရမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

‘‘မသမာမႈေတြကေတာ့ ႏွစ္ စဥ္ရွိေနတယ္။ စာေမးပြဲမွာမသမာ မႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းပစၥယ၊ စာ ရြက္စာတမ္းဒါေတြကေတာ့ လုံး၀ ယူလုိ႔မရဘူး။ သူတို႔ကုိ အႀကိမ္ ႀကိမ္သတိေပးတယ္။ စာေမးပြဲခန္း အခန္း၀ေရာက္တဲ့ထိကုိ အႀကိမ္ ႀကိမ္ေျပာတယ္။ အထဲကုိ ၀င္ၿပီး သြားတာနဲ႔ ေမ့ၿပီးေတာ့ပါသြား တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မရေတာ့ဘူး။ ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူး။ ေျဖဆုိတဲ့အခါမွာ လည္း ေျဖဆုိစဥ္ စည္းကမ္းေတြရွိ တယ္။ ဒါေတြမလုိက္နာရင္ေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူ ခံရမွာပဲ’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးမုိး ျမတ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေျဖ ဆုိရာတြင္ စာေျဖသူေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လုိက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခ်ိန္မစတင္မီ (နံနက္ ၉နာရီ မထုိးမီ) စာေမးပြဲခန္းေစာင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား (လက္ေထာက္ႀကီး ၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား)က ေန႔စဥ္ဖတ္ျပ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန က သတ္မွတ္ထားသည့္ စာေမးပြဲ ခန္းအတြင္း လုိက္နာရမည့္စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားကုိ စာေျဖသူမ်ား ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ရန္ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

(၁)တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ စာေမးပြဲစတင္ခ်ိန္ထက္ နာရီ၀က္ ေက်ာ္ေနာက္က်လာေသာ မည္ သည့္စာေျဖသူကုိမွ်ေျဖဆုိခြင့္မျပဳ။

(၂)စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကတ္ျပား ကုိ ေန႔စဥ္ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီး စာေျဖ သည့္ခုံေပၚတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး၊ လက္ ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးမ်ား စစ္ ေဆးႏုိင္ရန္ တင္ျပထားရမည္။ ေနာက္ဆုံးေျဖဆုိရမည့္ ဘာသာ ရပ္ကုိေျဖဆုိၿပီး စာေမးပြဲခန္းမွ မ ထြက္ခြာမီ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ကတ္ ျပားကုိ သက္ဆိုင္ရာလက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ မပ်က္မကြက္ အပ္ႏွံခဲ့ၾကရမည္။

(၃)ကုိယ္ပုိင္ေဘာပင္၊ ခဲတံႏွင့္ သခ်ၤာကိရိယာပစၥည္းမ်ားကုိ ယူ လာခဲ့ၾကရမည္။ သခ်ၤာကိရိယာ မ်ားယူေဆာင္ရာတြင္ အမ်ားအသိ အမွတ္ျပဳထားသည့္ ကြန္ပါဘူးမွ လြဲ၍ အျခားဘူးမ်ားျဖင့္ ယူေဆာင္ လာျခင္းမျပဳရ။ ထုိပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ မည္သည့္မွတ္စုမ်ိဳးမွ ပါရွိမ လာေစရ။ သံသယရွိဖြယ္ရာကြန္ပါ ဘူးမ်ားကုိ စာေမးပြဲခန္းအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳ။


(၄)စာေမးပြဲခန္းတြင္းသုိ႔ ၾကည့္​႐ႈရန္၊ အကုိးအကားျပဳရန္၊ ကူးယူ ရန္ မည္သည့္အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္း၊ စာရြက္စာတမ္း၊ မွတ္စုတို ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကုိမွ်ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။

(၅)အေျဖလႊာစာအုပ္၏ ပထမ စာမ်က္ႏွာထိပ္ပုိင္းရွိ ခုံအမွတ္ေရး သားရန္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ေနရာတြင္သာ မိမိ၏ခုံအမွတ္ကုိ မွန္ကန္ပီသစြာေရးသားရမည္။ အျခားမည္သည့္စာမ်က္ႏွာတြင္မွ ခုံအမွတ္ေရးျခင္း၊ လက္မွတ္ေရး ထုိးျခင္း၊ အမည္ေရးသားျခင္းႏွင့္ အျခားအမွတ္အသားမ်ားျပဳလုပ္ ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရ။ျပဳလုပ္ပါက မသမာအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ပယ္ ဖ်က္မည္။ ခုံအမွတ္ေနရာတြင္ ဖ်က္ရာ၊ ျပင္ရာရွိပါက စာေမးပြဲ ခန္းေစာင့္ၾကပ္သည့္ လက္ ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးႏွစ္ဦးမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္မွတ္ေန ရာတြင္သာ ေရးထုိး၍ အမည္မ်ား ကုိ ေရးသားေစရမည္။

(၆)ခုံအမွတ္ႏွင့္ ေျဖဆုိသည့္ခုံ ေပၚရွိ ခုံအမွတ္တုိ႔လြဲမွားျခင္းမရွိ ေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရမည္။

(၇) မိမိေန႔စဥ္လာေရာက္ေျဖဆုိ ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးရာတြင္ ခုံအမွတ္ကုိသာမက အမည္ကုိပါ မွန္၊ မမွန္ၾကည့္႐ႈ၍ ေနရာမမွား ေအာင္ ဂ႐ုစုိက္လက္မွတ္ေရးထုိး ရမည္။

(၈) စာေမးပြဲစတင္ခ်ိန္မွ မိနစ္ ၃၀ အတြင္း အခင္းႀကီးငယ္အတြက္ စာေမးပြဲခန္းျပင္ပသုိ႔ထြက္ခြင့္မျပဳ။

(၉)ေမးခြန္းလႊာႏွစ္ဖက္စလုံး တြင္ ေမးခြန္းအားလုံးပါ၊ မပါကုိ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ၍ ေက်ာဘက္တြင္ မပါခဲ့လွ်င္ျဖစ္ ေစ၊ ေမးခြန္းစာလုံးမ်ား ေမွးမွိန္ ပ်က္ေနခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ ေမးခြန္းလႊာ အသစ္တစ္ရြက္ကုိ လဲလွယ္ႏုိင္ရန္ ေတာင္းယူရမည္။

(၁၀)ေမးခြန္းလႊာမွာ မိမိတို႔ေျဖဆုိ ရမည့္ ေမးခြန္းမွန္၊ မမွန္ပထမဦး စြာၾကည့္႐ႈ၍ မမွန္လွ်င္ စာေမးပြဲ ခန္းေစာင့္ၾကပ္သူလက္ေထာက္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးထံ ခ်က္ခ်င္းအသိ ေပးတုိင္ၾကားရမည္။

(၁၁)အေျဖလႊာစာအုပ္မွ စာမ်က္ ႏွာႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ ေရးသားေျဖ ဆိုရမည္။ အၾကမ္းေရးလုိ၊ မွတ္ လုိလွ်င္ ေနာက္ေက်ာအဖုံးစာရြက္ ႏွင့္ အတြင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ သုံး ႏုိင္သည္။ ေျဖဆုိၿပီး ပုစၧာအေျဖ မ်ားကုိ အမွတ္မေပးေစရန္အ တြက္ ျခစ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာေမး ပြဲေျဖဆုိၿပီးသည့္အခါမွ စိတ္တစ္ မ်ိဳးေျပာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္အခါမွ စိတ္တစ္မ်ိဳးေျပာင္း၍ျဖစ္ေစ ျခစ္ ဖ်က္ခဲ့မိေသာ အေျဖပုစၧာမ်ားအား ျပန္၍ အမွတ္ေပးရန္စာေရး ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ လုံး၀ခြင့္ျပဳ လက္ခံမည္မဟုတ္။

(၁၂) အၾကမ္းေရးျခစ္ရန္ စာရြက္ လြတ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။ ထုိသုိ႔ အသုံးျပဳရန္လည္း အျပင္မွ စာ ရြက္လြတ္ကုိ မယူခဲ့ရ။ အေျဖလႊာ စာအုပ္မွ စာရြက္မ်ားကုိ မဆုတ္ရ။ ထုတ္ေပးထားေသာ အေျဖလႊာစာ အုပ္ကုိသာလွ်င္ ျပန္လည္ေပးအပ္ ရမည္။ အျခားစာအုပ္ႏွင့္ အစား မထုိးရ။ အေျဖလႊာစာအုပ္မလံု ေလာက္ေသးလွ်င္ အပုိအေျဖလႊာ စာရြက္ထပ္၍ ေတာင္းႏုိင္သည္။


(၁၃)ေမးခြန္းလႊာေပၚတြင္ မည္ သည့္အရာမွ် မေရးျခစ္ရ။ စာေမး ပြဲေျဖဆုိေနစဥ္ ကုိယ္ေပၚ၌လည္း ေကာင္း၊ မ်ဥ္းတံ(ေပတံ)ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပါဘူးေပၚတြင္ လည္းေကာင္း မည္သည့္စာအုပ္၊ ပုံႏွိပ္စာရြက္၊ မွတ္စုမ်ိဳးမွ မထားရွိ ေစရ။ ေတြ႕ရွိခဲ့လွ်င္ စာေျဖသူအား စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္။ ေလာ့ဂ ရစ္သမ္ဇယားစာအုပ္ကုိ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိသည့္စာစစ္ဌာနက ထုတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၁၄)ေရဘူး၊ ကြန္ပါဘူးမဟုတ္ သည့္ အျခားေသာစာေရးကိရိယာ ထည့္ထားသည့္ ဘူး၊ ဘုရားပုံ ေတာ္၊ အင္းကြက္၊ ဘာသာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ပုံမ်ား၊ စာသား မ်ား၊ မီးျခစ္မ်ားကုိ စာေမးပြဲခန္းအ တြင္း ယူေဆာင္လာခြင့္မျပဳ။

(၁၅)ေမးခြန္းပုစၧာမ်ားကုိ ေျဖဆုိ ရာ၌ ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဒ္ေရမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေျဖဆုိ ရန္ႏွင့္သတ္မွတ္ပုဒ္ေရထက္ပုိ၍ ေျဖဆုိထားျခင္းမ်ားရွိပါက ပထမ ဆုံးေျဖဆုိထားေသာ အပုဒ္မ်ားကုိ သာ အစီအစဥ္အတိုင္းသတ္မွတ္ ပုဒ္ေရအထိသာ စစ္ေဆးအမွတ္ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

(၁၆) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ကြမ္းစားျခင္း၊ မုန္႔ပဲသေရစာစားျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တီးတုိးစကား ေျပာဆုိျခင္းမ်ား မျပဳရ။

(၁၇)သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားဆင္ယင္ မႈပုံစံျဖင့္ စာေမးပြဲလာေရာက္ေျဖ ဆုိခြင့္မျပဳ။ ေခါင္းေပါင္း၊ ဦးထုပ္ မ်ားယူေဆာင္လာျခင္းမျပဳရ။ အ ရက္ေသစာႏွင့္ အျခားမူးယစ္ထုံ ထုိင္းေစေသာ အရာမ်ားေသာက္ သုံးမလာရ။

(၁၈)႐ွဴေဆး၊ ပ႐ုတ္ဆီဘူးမ်ားကုိ စစ္ေဆးခံၿပီးမွသာ စာေမးပြဲခန္း အတြင္း ယူခြင့္ျပဳမည္။ မသမာမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိပါက ယူခြင့္မျပဳ။

(၁၉)စာေျဖသူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မည္သုိ႔မွ် ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳရ။ ဆက္သြယ္ျခင္းျပဳခဲ့လွ်င္ ထုိသူ မ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူထံ မွလည္း ေမးခြန္းကုိ ေျဖဆုိရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အကူအညီ မွ် မေတာင္းရ။

(၂၀)စာကူးခ်ထားသည္ကုိ သက္ ေသအခုိင္အလုံေတြ႕ရွိလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အေျဖလႊာစာအုပ္ ကုိ စစ္ေဆးစဥ္ မသမာမႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း စာေမးပြဲအ ေျဖလႊာမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရ မည္။ အေရးယူအျပစ္ေပးခံရ မည္။ မိမိေျဖဆုိမည့္ ေမးခြန္းပုစၧာ နံပါတ္ကို မွန္ကန္စြာမေဖာ္ျပျခင္း၊ ပုစၧာနံပါတ္တပ္မထားျခင္းတို႔ရွိပါ က ေျဖဆုိထားသည့္ ပုစၧာအတြက္ အမွတ္လုံး၀ေပးမည္မဟုတ္။


(၂၁)ေျဖဆုိခ်ိန္တစ္၀က္မေက်ာ္ လြန္ေသးမီ စာေမးပြဲခန္းမွ ထြက္ ခြာခြင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္။

(၂၂)အေျဖလႊာမ်ားကုိ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိၿပီးေနာက္ မပ်က္မကြက္ ေသခ်ာစြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရ မည္။ ေပးအပ္ေၾကာင္းကုိ အေျဖ လႊာသိမ္းဆည္းသူထံ၌ လက္မွတ္ ေရးထုိးရမည္။ အေျဖလႊာကုိ စာ ေမးပြဲခန္းျပင္ပသုိ႔ ယူေဆာင္သြား ပါက စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အ ေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္။

(၂၃)စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကတ္ ျပား၊ အေျဖလႊာစာအုပ္ႏွင့္ေမးခြန္း လႊာစာရြက္မ်ားကုိ ဆုတ္ၿဖဲပါက စာေမးပြဲစည္းကမ္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းခံရမည္။

(၂၄)ဘာသာရပ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ ေသာ စာသားမ်ားေရးသားျခင္း မျပဳရ။ စာစစ္သူအား သက္ညႇာစြာ စစ္ေဆးေပးရန္ေတာင္းပန္စာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေျခာက္လွန္႔စာမ်ား ပါရွိပါက ထုိအေျဖလႊာကုိ ပယ္ ဖ်က္မည္။

(၂၅)စာေမးပြဲေျဖဆုိခ်ိန္မၿပီးဆုံးမီ ထြက္ခြာပါက ေမးခြန္းလႊာကုိ ျပင္ ပသုိ႔ လုံး၀ယူေဆာင္ခြင့္မျပဳ။ စာ ေမးပြဲေျဖဆုိခ်ိန္မျပည့္မီထြက္ခြာ ပါက စာေမးပြဲၿပီးမွသာ ႀကီးၾကပ္ ေရးမွဴး႐ုံးခန္းတြင္ ထုတ္ယူရမည္ ဟူ၍ျဖစ္ေလသည္။

စာေမးပြဲ စည္းကမ္းေဖာက္ ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ မသမာမႈမ်ားက်ဴးလြန္ပါက စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္၂ႏွစ္၊သုံး ႏွစ္ႏွင့္ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိပိတ္ ပင္ခံရမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

===========

By ဆုဆက္ရည္ပိုး

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ သတိပြုရမည့် စာမေးပွဲစည်းကမ်းချက်များ
~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

၂၀၁၈ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကို လာမည့်မတ်လ ၇ ရက်မှ ၁၆ ရက်အ ထိဖြေဆိုရတော့မည်ဖြစ်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် ပြီး မြောက်ကြောင်း စစ်ဆေးသည့်စာ မေးပွဲဖြစ်သည့်အပြင် အဆင့်မြင့် ပညာရေး(တက္ကသိုလ်ပညာရေး) နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ရေးတို့ ဆက်လက်သင်ယူခွင့်အ တွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်စာ မေးပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြေဆိုသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် စာမေးပွဲခန်း စောင့်ကြပ်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် တင်း ကျပ်သည့် စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီးဌာနက ချမှတ်ထားသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေ ဆိုသူများလိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားသော် လည်း စာမေးပွဲစည်းကမ်းဖောက် ဖျက်မှု၊ မသမာမှုများကြောင့် နှစ်စဉ် အရေးယူခံရမှုများရှိခဲ့သည်။

‘‘မသမာမှုတွေကတော့ နှစ် စဉ်ရှိနေတယ်။ စာမေးပွဲမှာမသမာ မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ၊ စာ ရွက်စာတမ်းဒါတွေကတော့ လုံးဝ ယူလို့မရဘူး။ သူတို့ကို အကြိမ် ကြိမ်သတိပေးတယ်။ စာမေးပွဲခန်း အခန်းဝရောက်တဲ့ထိကို အကြိမ် ကြိမ်ပြောတယ်။ အထဲကို ဝင်ပြီး သွားတာနဲ့ မေ့ပြီးတော့ပါသွား တာပဲဖြစ်ဖြစ် မရတော့ဘူး။ ခွင့် မပြုတော့ဘူး။ ဖြေဆိုတဲ့အခါမှာ လည်း ဖြေဆိုစဉ် စည်းကမ်းတွေရှိ တယ်။ ဒါတွေမလိုက်နာရင်တော့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ အရေးယူ ခံရမှာပဲ’’ ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုး မြတ်ကျော်က ပြောသည်။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေ ဆိုရာတွင် စာဖြေသူကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို စာမေးပွဲ ဖြေဆိုချိန်မစတင်မီ (နံနက် ၉နာရီ မထိုးမီ) စာမေးပွဲခန်းစောင့်ဆရာ၊ ဆရာမများ (လက်ထောက်ကြီး ကြပ်ရေးမှူးများ)က နေ့စဉ်ဖတ်ပြ ရန် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန က သတ်မှတ်ထားသည့် စာမေးပွဲ ခန်းအတွင်း လိုက်နာရမည့်စည်း ကမ်းချက်များကို စာဖြေသူများ ကြိုတင်သိရှိနိုင်ရန် ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။


(၁)တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စာမေးပွဲစတင်ချိန်ထက် နာရီဝက် ကျော်နောက်ကျလာသော မည် သည့်စာဖြေသူကိုမျှဖြေဆိုခွင့်မပြု။

(၂)စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ကို နေ့စဉ်ယူဆောင်ခဲ့ပြီး စာဖြေ သည့်ခုံပေါ်တွင် ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ တွဲဖက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ လက် ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများ စစ် ဆေးနိုင်ရန် တင်ပြထားရမည်။ နောက်ဆုံးဖြေဆိုရမည့် ဘာသာ ရပ်ကိုဖြေဆိုပြီး စာမေးပွဲခန်းမှ မ ထွက်ခွာမီ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ် ပြားကို သက်ဆိုင်ရာလက်ထောက် ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ မပျက်မကွက် အပ်နှံခဲ့ကြရမည်။

(၃)ကိုယ်ပိုင်ဘောပင်၊ ခဲတံနှင့် သချင်္ာကိရိယာပစ္စည်းများကို ယူ လာခဲ့ကြရမည်။ သချင်္ာကိရိယာ များယူဆောင်ရာတွင် အများအသိ အမှတ်ပြုထားသည့် ကွန်ပါဘူးမှ လွဲ၍ အခြားဘူးများဖြင့် ယူဆောင် လာခြင်းမပြုရ။ ထိုပစ္စည်းများနှင့် အတူ မည်သည့်မှတ်စုမျိုးမှ ပါရှိမ လာစေရ။ သံသယရှိဖွယ်ရာကွန်ပါ ဘူးများကို စာမေးပွဲခန်းအတွင်းသို့ ယူဆောင်ခွင့်မပြု။

(၄)စာမေးပွဲခန်းတွင်းသို့ ကြည့်​ရှုရန်၊ အကိုးအကားပြုရန်၊ ကူးယူ ရန် မည်သည့်အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်း၊ စာရွက်စာတမ်း၊ မှတ်စုတို နှင့် စာအုပ်များကိုမျှယူဆောင်ခြင်း မပြုရ။

(၅)အဖြေလွှာစာအုပ်၏ ပထမ စာမျက်နှာထိပ်ပိုင်းရှိ ခုံအမှတ်ရေး သားရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာတွင်သာ မိမိ၏ခုံအမှတ်ကို မှန်ကန်ပီသစွာရေးသားရမည်။ အခြားမည်သည့်စာမျက်နှာတွင်မှ ခုံအမှတ်ရေးခြင်း၊ လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း၊ အမည်ရေးသားခြင်းနှင့် အခြားအမှတ်အသားများပြုလုပ် ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရ။ပြုလုပ်ပါက မသမာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပယ် ဖျက်မည်။ ခုံအမှတ်နေရာတွင် ဖျက်ရာ၊ ပြင်ရာရှိပါက စာမေးပွဲ ခန်းစောင့်ကြပ်သည့် လက် ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှစ်ဦးမှ သတ်မှတ်ထားသော လက်မှတ်နေ ရာတွင်သာ ရေးထိုး၍ အမည်များ ကို ရေးသားစေရမည်။

(၆)ခုံအမှတ်နှင့် ဖြေဆိုသည့်ခုံ ပေါ်ရှိ ခုံအမှတ်တို့လွဲမှားခြင်းမရှိ စေရန် အထူးဂရုပြုရမည်။

(၇) မိမိနေ့စဉ်လာရောက်ဖြေဆို ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် ခုံအမှတ်ကိုသာမက အမည်ကိုပါ မှန်၊ မမှန်ကြည့်ရှု၍ နေရာမမှား အောင် ဂရုစိုက်လက်မှတ်ရေးထိုး ရမည်။


(၈) စာမေးပွဲစတင်ချိန်မှ မိနစ် ၃၀ အတွင်း အခင်းကြီးငယ်အတွက် စာမေးပွဲခန်းပြင်ပသို့ထွက်ခွင့်မပြု။

(၉)မေးခွန်းလွှာနှစ်ဖက်စလုံး တွင် မေးခွန်းအားလုံးပါ၊ မပါကို သေချာစွာ စစ်ဆေးကြည့်ရှု၍ ကျောဘက်တွင် မပါခဲ့လျှင်ဖြစ် စေ၊ မေးခွန်းစာလုံးများ မှေးမှိန် ပျက်နေခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ မေးခွန်းလွှာ အသစ်တစ်ရွက်ကို လဲလှယ်နိုင်ရန် တောင်းယူရမည်။

(၁၀)မေးခွန်းလွှာမှာ မိမိတို့ဖြေဆို ရမည့် မေးခွန်းမှန်၊ မမှန်ပထမဦး စွာကြည့်ရှု၍ မမှန်လျှင် စာမေးပွဲ ခန်းစောင့်ကြပ်သူလက်ထောက် ကြီးကြပ်ရေးမှူးထံ ချက်ချင်းအသိ ပေးတိုင်ကြားရမည်။

(၁၁)အဖြေလွှာစာအုပ်မှ စာမျက် နှာနှစ်ဖက်စလုံးတွင် ရေးသားဖြေ ဆိုရမည်။ အကြမ်းရေးလို၊ မှတ် လိုလျှင် နောက်ကျောအဖုံးစာရွက် နှင့် အတွင်းစာမျက်နှာများကို သုံး နိုင်သည်။ ဖြေဆိုပြီး ပုစ္ဆာအဖြေ များကို အမှတ်မပေးစေရန်အ တွက် ခြစ်ဖျက်ခဲ့ပြီးနောက် စာမေး ပွဲဖြေဆိုပြီးသည့်အခါမှ စိတ်တစ် မျိုးပြောင်း၍ဖြစ်စေ၊ နောင်အခါမှ စိတ်တစ်မျိုးပြောင်း၍ဖြစ်စေ ခြစ် ဖျက်ခဲ့မိသော အဖြေပုစ္ဆာများအား ပြန်၍ အမှတ်ပေးရန်စာရေး လျှောက်ထားမှုများကို လုံးဝခွင့်ပြု လက်ခံမည်မဟုတ်။

(၁၂) အကြမ်းရေးခြစ်ရန် စာရွက် လွတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။ ထိုသို့ အသုံးပြုရန်လည်း အပြင်မှ စာ ရွက်လွတ်ကို မယူခဲ့ရ။ အဖြေလွှာ စာအုပ်မှ စာရွက်များကို မဆုတ်ရ။ ထုတ်ပေးထားသော အဖြေလွှာစာ အုပ်ကိုသာလျှင် ပြန်လည်ပေးအပ် ရမည်။ အခြားစာအုပ်နှင့် အစား မထိုးရ။ အဖြေလွှာစာအုပ်မလုံ လောက်သေးလျှင် အပိုအဖြေလွှာ စာရွက်ထပ်၍ တောင်းနိုင်သည်။

(၁၃)မေးခွန်းလွှာပေါ်တွင် မည် သည့်အရာမျှ မရေးခြစ်ရ။ စာမေး ပွဲဖြေဆိုနေစဉ် ကိုယ်ပေါ်၌လည်း ကောင်း၊ မျဉ်းတံ(ပေတံ)ပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကွန်ပါဘူးပေါ်တွင် လည်းကောင်း မည်သည့်စာအုပ်၊ ပုံနှိပ်စာရွက်၊ မှတ်စုမျိုးမှ မထားရှိ စေရ။ တွေ့ရှိခဲ့လျှင် စာဖြေသူအား စာမေးပွဲစည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။ လော့ဂ ရစ်သမ်ဇယားစာအုပ်ကို စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသည့်စာစစ်ဌာနက ထုတ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။

(၁၄)ရေဘူး၊ ကွန်ပါဘူးမဟုတ် သည့် အခြားသောစာရေးကိရိယာ ထည့်ထားသည့် ဘူး၊ ဘုရားပုံ တော်၊ အင်းကွက်၊ ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ပုံများ၊ စာသား များ၊ မီးခြစ်များကို စာမေးပွဲခန်းအ တွင်း ယူဆောင်လာခွင့်မပြု။

(၁၅)မေးခွန်းပုစ္ဆာများကို ဖြေဆို ရာ၌ ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားသည့် ပုဒ်ရေများအတိုင်း လိုက်နာဖြေဆို ရန်နှင့်သတ်မှတ်ပုဒ်ရေထက်ပို၍ ဖြေဆိုထားခြင်းများရှိပါက ပထမ ဆုံးဖြေဆိုထားသော အပုဒ်များကို သာ အစီအစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ် ပုဒ်ရေအထိသာ စစ်ဆေးအမှတ် ပေးမည်ဖြစ်သည်။


(၁၆) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ကွမ်းစားခြင်း၊ မုန့်ပဲသရေစာစားခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တီးတိုးစကား ပြောဆိုခြင်းများ မပြုရ။

(၁၇)သရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင် မှုပုံစံဖြင့် စာမေးပွဲလာရောက်ဖြေ ဆိုခွင့်မပြု။ ခေါင်းပေါင်း၊ ဦးထုပ် များယူဆောင်လာခြင်းမပြုရ။ အ ရက်သေစာနှင့် အခြားမူးယစ်ထုံ ထိုင်းစေသော အရာများသောက် သုံးမလာရ။

(၁၈)ရှူဆေး၊ ပရုတ်ဆီဘူးများကို စစ်ဆေးခံပြီးမှသာ စာမေးပွဲခန်း အတွင်း ယူခွင့်ပြုမည်။ မသမာမှု နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက ယူခွင့်မပြု။

(၁၉)စာဖြေသူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မည်သို့မျှ ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုရ။ ဆက်သွယ်ခြင်းပြုခဲ့လျှင် ထိုသူ များအား အရေးယူအပြစ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ စာမေးပွဲကြီးကြပ်သူထံ မှလည်း မေးခွန်းကို ဖြေဆိုရန်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကူအညီ မျှ မတောင်းရ။

(၂၀)စာကူးချထားသည်ကို သက် သေအခိုင်အလုံတွေ့ရှိလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ အဖြေလွှာစာအုပ် ကို စစ်ဆေးစဉ် မသမာမှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရလျှင် သော်လည်းကောင်း စာမေးပွဲအ ဖြေလွှာများကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရ မည်။ အရေးယူအပြစ်ပေးခံရ မည်။ မိမိဖြေဆိုမည့် မေးခွန်းပုစ္ဆာ နံပါတ်ကို မှန်ကန်စွာမဖော်ပြခြင်း၊ ပုစ္ဆာနံပါတ်တပ်မထားခြင်းတို့ရှိပါ က ဖြေဆိုထားသည့် ပုစ္ဆာအတွက် အမှတ်လုံးဝပေးမည်မဟုတ်။


(၂၁)ဖြေဆိုချိန်တစ်ဝက်မကျော် လွန်သေးမီ စာမေးပွဲခန်းမှ ထွက် ခွာခွင့်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်။

(၂၂)အဖြေလွှာများကို စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီးနောက် မပျက်မကွက် သေချာစွာ ပြန်လည်ပေးအပ်ရ မည်။ ပေးအပ်ကြောင်းကို အဖြေ လွှာသိမ်းဆည်းသူထံ၌ လက်မှတ် ရေးထိုးရမည်။ အဖြေလွှာကို စာ မေးပွဲခန်းပြင်ပသို့ ယူဆောင်သွား ပါက စာမေးပွဲစည်းကမ်းအရ အ ရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။

(၂၃)စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ် ပြား၊ အဖြေလွှာစာအုပ်နှင့်မေးခွန်း လွှာစာရွက်များကို ဆုတ်ဖြဲပါက စာမေးပွဲစည်းကမ်းအရ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းခံရမည်။

(၂၄)ဘာသာရပ်နှင့်မသက်ဆိုင် သော စာသားများရေးသားခြင်း မပြုရ။ စာစစ်သူအား သက်ညှာစွာ စစ်ဆေးပေးရန်တောင်းပန်စာ၊ သို့တည်းမဟုတ် ခြောက်လှန့်စာများ ပါရှိပါက ထိုအဖြေလွှာကို ပယ် ဖျက်မည်။

(၂၅)စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်မပြီးဆုံးမီ ထွက်ခွာပါက မေးခွန်းလွှာကို ပြင် ပသို့ လုံးဝယူဆောင်ခွင့်မပြု။ စာ မေးပွဲဖြေဆိုချိန်မပြည့်မီထွက်ခွာ ပါက စာမေးပွဲပြီးမှသာ ကြီးကြပ် ရေးမှူးရုံးခန်းတွင် ထုတ်ယူရမည် ဟူ၍ဖြစ်လေသည်။

စာမေးပွဲ စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်ခြင်းနှင့် မသမာမှုများကျူးလွန်ပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်၂နှစ်၊သုံး နှစ်နှင့် နှစ်အကန့်အသတ်မရှိပိတ် ပင်ခံရမည်ဟုကြေညာထားသည်။

===========

By ဆုဆက်ရည်ပိုး

ေငြကိစၥအဆင္ေျပတဲ့နည္း

ေငြကိစၥအဆင္ေျပတဲ့နည္း

တစ္ေန႔မွာ ကြ်န္မဆီကို အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚျမႀကီးဆိုသူ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူက ဟိုဟိုဒီဒီၾကည့္ၿပီးမွ အသံတိုးတိုးကေလးနဲ႔ –

“ကြ်န္မကို ကယ္ပါဦး ဆရာမေလးရယ္၊ ေယာက်ာ္းမသိေအာင္ ဆြဲႀကိဳးေလးကိုေပါင္ၿပီး ပိုက္ ဆံေခ်းထားတာ …၊ အခု ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ႔ ပိုက္ဆံက ျပန္ေတာင္းလို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္ …၊

ေယာက်ာ္းသိမွာလည္း စိုးရတယ္ ..၊ ဘယ္ လိုလုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး ဆရာမေလး ရယ္ …”လို႔ ကပ္ၿပီး ေျပာပါတယ္။

ကြ်န္မက ဆရာဇင္ေယာ္နီဆီမွာ ေဗဒင္သင္ တန္းတက္ခဲ့ၿပီး နီးစပ္ရာကို ေလ့က်င့္ေဟာေျပာေန သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမၾကာဆိုသလိုပဲ ဆရာ့ ဆီမွာ ေဗဒင္အလုပ္ေတြ ဝိုင္းကူလုပ္ရင္း ပညာေတြ ကေတာ့ ယူလို႔မဆံုးႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။

ေဒၚျမႀကီးရဲ႕စကားအဆံုးမွာျဖင့္ ကြ်န္မသြား ၿပီး သတိရလိုက္မိတာက မၾကာေသးခင္ကပဲ ေငြ ကိစၥ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားႀကံဳေနတဲ့ မိသားစု တစ္စုဟာ ဆရာေပးလိုက္တဲ့နည္းတစ္ခုနဲ႔ အံ့ဩ ေလာက္ေအာင္ အဆင္ေျပသြားၾကတဲ့ နည္းေလး တစ္ခုကို သတိရလိုက္မိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာလဲ ဆိုေတာ့ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥ အကူ အညီသြားေတာင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေျြကးေတာင္းမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေညာင္ပင္ႀကီးႀကီးတစ္ပင္ေအာက္ကိုသြား၊ အဲဒီအပင္ေအာက္မွာ ႐ုကၡစိုးကို ေသေသခ်ာခ်ာ က် က်နန ေမတၲာပို႔၊ ၿပီးေတာ့ ႐ုကၡစိုးကိုရည္ရြယ္ၿပီး ေတာ့လည္း ဖေယာင္းတိုင္က(၉)တိုင္၊ အေမႊးတိုင္ က(၉)တိုင္၊ ႏြားႏို႔ေလးက (၁)ခြက္၊ ၿပီးေတာ့ အဆင္ ေျပရာ သစ္သီးေလးက(၁)လံုး လွဴဒါန္းလိုက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။


ကိုယ့္ရဲ႕ေငြကိစၥက အေရးတအားႀကီးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သံုးေလးငါးရက္ ဆက္တိုက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္မက ေဒၚျမႀကီးကို လည္း အဲဒီနည္းေလး ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ဖို႔ ေျပာ ျပလိုက္ရတာေပါ့ရွင္ …။

ေတာ္ေတာ္ေတာ့ အံ့ဩဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ သံုးရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ထီဖြင့္တယ္ေလ။ ထီဖြင့္ ေတာ့ ေဒၚျမႀကီးကို အေၾကြးေပးဖို႔ရွိေနတဲ့လူက ထီ ငါးသိန္းဆု ေပါက္တယ္ရွင့္ …။ အဲဒါနဲ႔ ေဒၚျမႀကီး ရဲ႕အေၾကြးကိစၥ အဆင္ေျပသြားပါေရာတဲ့ရွင္ …။

ေဒၚျမႀကီးေတာ့မသိဘူး၊ ကြ်န္မကေတာ့ျဖင့္ ေဒၚျမႀကီးအတြက္ေရာ၊အေျြကးေပးရမယ့္လူအတြက္ ေရာ ဝမ္းသာလိုက္တာဆိုေတာ့ေလ …။

ခုနစ္ရက္သားသမီးမ်ားလည္း ေငြကိစၥအေရး ႀကံဳလာတဲ့အခါ အဲဒီနည္းေလးနဲ႔ အဆင္ေျပၾကပါေစ ရွင္ …။ႏွင္းအိျႏၵာထြန္း(အယူေတာ္မဂၤလာ)

ငွေကိစ္စအဆင်ပြေတဲ့နည်း

တစ်နေ့မှာ ကျွန်မဆီကို အိမ်နီးချင်းတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မြကြီးဆိုသူ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူက ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီးမှ အသံတိုးတိုးကလေးနဲ့ –

“ကျွန်မကို ကယ်ပါဦး ဆရာမလေးရယ်၊ ယောကျာ်းမသိအောင် ဆွဲကြိုးလေးကိုပေါင်ပြီး ပိုက် ဆံချေးထားတာ …၊ အခု ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ပိုက်ဆံက ပြန်တောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် …၊

ယောကျာ်းသိမှာလည်း စိုးရတယ် ..၊ ဘယ် လိုလုပ်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး ဆရာမလေး ရယ် …”လို့ ကပ်ပြီး ပြောပါတယ်။

ကျွန်မက ဆရာဇင်ယော်နီဆီမှာ ဗေဒင်သင် တန်းတက်ခဲ့ပြီး နီးစပ်ရာကို လေ့ကျင့်ဟောပြောနေ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမကြာဆိုသလိုပဲ ဆရာ့ ဆီမှာ ဗေဒင်အလုပ်တွေ ဝိုင်းကူလုပ်ရင်း ပညာတွေ ကတော့ ယူလို့မဆုံးနိုင်အောင်ပါပဲ။

ဒေါ်မြကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာဖြင့် ကျွန်မသွား ပြီး သတိရလိုက်မိတာက မကြာသေးခင်ကပဲ ငွေ ကိစ္စ အခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမားကြုံနေတဲ့ မိသားစု တစ်စုဟာ ဆရာပေးလိုက်တဲ့နည်းတစ်ခုနဲ့ အံ့ဩ လောက်အောင် အဆင်ပြေသွားကြတဲ့ နည်းလေး တစ်ခုကို သတိရလိုက်မိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။


ဘာလဲ ဆိုတော့ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ အကူ အညီသွားတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အေြွကးတောင်းမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ညောင်ပင်ကြီးကြီးတစ်ပင်အောက်ကိုသွား၊ အဲဒီအပင်အောက်မှာ ရုက္ခစိုးကို သေသေချာချာ ကျ ကျနန မေတ္တာပို့၊ ပြီးတော့ ရုက္ခစိုးကိုရည်ရွယ်ပြီး တော့လည်း ဖယောင်းတိုင်က(၉)တိုင်၊ အမွှေးတိုင် က(၉)တိုင်၊ နွားနို့လေးက (၁)ခွက်၊ ပြီးတော့ အဆင် ပြေရာ သစ်သီးလေးက(၁)လုံး လှူဒါန်းလိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။

ကိုယ့်ရဲ့ငွေကိစ္စက အရေးတအားကြီးတယ် ဆိုရင်တော့ သုံးလေးငါးရက် ဆက်တိုက်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မက ဒေါ်မြကြီးကို လည်း အဲဒီနည်းလေး သေသေချာချာလုပ်ဖို့ ပြော ပြလိုက်ရတာပေါ့ရှင် …။

တော်တော်တော့ အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ ထီဖွင့်တယ်လေ။ ထီဖွင့် တော့ ဒေါ်မြကြီးကို အကြွေးပေးဖို့ရှိနေတဲ့လူက ထီ ငါးသိန်းဆု ပေါက်တယ်ရှင့် …။ အဲဒါနဲ့ ဒေါ်မြကြီး ရဲ့အကြွေးကိစ္စ အဆင်ပြေသွားပါရောတဲ့ရှင် …။

ဒေါ်မြကြီးတော့မသိဘူး၊ ကျွန်မကတော့ဖြင့် ဒေါ်မြကြီးအတွက်ရော၊အေြွကးပေးရမယ့်လူအတွက် ရော ဝမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့လေ …။

ခုနစ်ရက်သားသမီးများလည်း ငွေကိစ္စအရေး ကြုံလာတဲ့အခါ အဲဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေကြပါစေ ရှင် …။နှင်းအိန္ဒြာထွန်း(အယူတော်မင်္ဂလာ)

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ မွ မတ္ ၄ )

ဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ မွ မတ္ ၄ )

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရတတ္တယ္။ ရည္ရြယ္ထားသမွ် ရဲရဲသာလုပ္ေပေတာ့။ ေငြအားလူအားရွိသေလာက္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သင့္တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အလုပ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးျခားနဲ႕ ပတ္သက္တာေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မယ္။ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြလည္း အလြန္ရႊင္ေနမယ္။ ဟိုကဝင္ ဒီကဝင္ ဝင္ေနမယ္။ ဘာသာေရးလုပ္ေလေလ ကံေကာင္းေလေလျဖစ္လိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္တဲ့အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာတတ္တယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အစီအစဥ္ေတြ မတင္မက်ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အေဆာက္အဦအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ေခါင္းခံေျဖရွင္း ရတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ အစီအစဥ္ပ်က္မတတ္ ျဖစ္ကုန္တတ္တယ္။ ႏွစ္ရွည္ခံစားေနရတဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြရွိခဲ့ရင္ ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္ သြားမယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခုဟာလည္း သူ႕အလိုလို ရွင္းသြားပါမယ္။ အလုပ္ကိစၥ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၈/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေရွာက္ယိုကပ္လွဴပါေလ။တနလၤာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ထြက္ေနတဲ့ ေငြေတြ၊ ပစၥည္းေတြ ျပန္ဝင္လာမယ္။ ရပ္ထားရတဲ့ အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ရမယ္။ ကြဲကြာေနသူေတြနဲ႕ ျပန္ဆံုမယ္။ လုပ္ငန္းေဟာင္း၊ ေနရာေဟာင္း၊ လူေဟာင္းေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ပတ္သက္ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳပါေလ။ ရွိေနတဲ့ပစၥည္းေတြ ပ်က္တတ္၊ ေပ်ာက္တတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းအဝယ္၊ အေရာင္းကိစၥတစ္ခု လြဲေခ်ာ္သြားလိမ့္မယ္။ မနာလိုသူလည္း ေပါလိမ့္မယ္။ တမင္ရန္စ ေႏွာင့္ယွက္တာမ်ိဳးေတြ ခံရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ မတင္မက်အေျခအေနေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ကတိေပးမွားတာ၊ စာခ်ဳပ္မွားတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းေတြ ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးတတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သား၊ သားသမီးအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ အဖိုးတန္ ယာဥ္ေတြ၊ စက္ေတြ ဝင္လာမယ္။ က်န္းမာေရးညံ့ေနသူေတြ ျပန္ၿပီး နာလန္ထလိမ့္မယ္။ ေရခ်ိဳးမွားတာ၊ အပူေလာင္တာေတြေတာ့ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥ ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ေအာင္ျမင္မယ္။ ရပ္ေဝးလူႀကီးေတြက ကူညီမယ္။ ေကာင္းေသာခရီးေတြ သြားရတတ္ပါတယ္။ ေငြအတြက္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာရလိမ့္မယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၉/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ယို ၉ မ်ိဳးကပ္လွဴပါေလ။အဂၤါသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္စရာေတြ၊ မတင္မက်ျဖစ္စရာေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ႀကံဳေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာစီစဥ္ထားတဲ့ ကိစၥေတြလည္း လြဲသြား၊ ေခ်ာ္သြားတတ္တယ္။ အလုပ္ကိစၥေတြမွာ ႀကီးႀကီးမားမား နစ္နာဆံုး႐ံႈးျခင္းေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး စကားမ်ားေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညွိမရ ႏိႈင္းမရေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္လည္း စိတ္႐ႈပ္ရလိမ့္မယ္။ မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္ ဝင္႐ႈပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ သူတို႕ဆီမွာ သတင္းေကာင္း၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဆရာသမားလို ပုဂၢိဳလ္ေတြက အကူအညီေကာင္းေပးလာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေငြဝင္တာ၊ ေငြကိစၥခရီးသြားရတာ၊ ထီေပါက္သလို ေငြဝင္လာတာမ်ိဳးေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလွဴပြဲ၊ မဂၤလာပြဲကိစၥေတြအတြက္ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အထင္အျမင္လြဲမွားတာေလးေတြ ႀကံဳၿပီးတဲ့ေနာက္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မယ္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိ က်န္းမာေရးညံ့တတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ သရက္ယိုကပ္လွဴပါေလ။ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ်၊ ႀကံသမွ် ထစ္ေငါ့ၾကန္႕ၾကာၿပီးမွ ထူးထူးျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ိဳးေတြ ရတတ္ပါတယ္။ အပင္ပမ္းခံၿပီး အက်ိဳးထူးခံစားရမယ့္ ကာလမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ဂုဏ္သတင္း တိုးတက္မယ္။ ေငြအဝင္ၾကမ္း အထြက္ၾကမ္းျဖစ္ေနမယ္။ ထီကိန္း ထီကံေကာင္းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ္ေဆြ၊ ေမာင္ႏွမတို႕ရဲ႕ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ႐ႈပ္ေထြးလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ျပႆနာေျဖရွင္းရတတ္တယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ဒုကၡက ကိုယ့္ဒုကၡျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္၊ ဒူး၊ ခါး က်န္းမာေရး ညံ့တတ္ပါတယ္။ အတို႕အေထာင္ ေခ်ာက္တြန္းခံရတတ္တယ္။ စြပ္စြဲနာမည္ဖ်က္ ခံရတတ္တယ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အနီးကပ္လူသံုးဦး ကိုယ့္ကို မေကာင္းၾကံတတ္ပါတယ္။ အေဆာက္အဦကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥေတြ အဆင္ေျပမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ ဝမ္းသာစရာေတြႀကံဳမယ္။ မိသားစုထဲက ရပ္ေဝးခရီးသြားတာ၊ ရပ္ေဝးက အိမ္သူအိမ္သားျပန္ေရာက္ လာတာ၊ ရပ္ေဝးႀကီးကဲသူ ဆရာသမားတို႕ရဲ႕ သတင္းေကာင္းၾကားတာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ္ခ်မ္းသာဖြယ္ခရီးေတြလည္း သြားရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အဆင္ေျပ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္။ အိမ္ေထာင္မရွိသူဆိုလွ်င္ မဂၤလာကိစၥစီစဥ္ရတတ္ပါတယ္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၇/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေက်ာက္ေက်ာကပ္လွဴပါေလ။ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ လုပ္သမွ် ဒုကၡဆိုသလို ျဖစ္ေနမယ္။ အင္မတန္ ရန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ္မွာလည္း အထစ္အေငါ့၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ အမ်ားႀကီးႀကံဳမယ္။ မကူညီခ်င္တဲ့အျပင္ ဒုကၡေပးမယ့္လူေတြ တန္းစီ ေနတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္တယ္။ ေဆြမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြေတြက သစၥာေဖာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ျပႆနာခပ္ႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ ႀကီးကဲသူေတြကလည္း အျမင္ေစာင္းလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါး ျပႆနာၾကားမွာ ညပ္သြားတတ္ပါတယ္။ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး႐ႈပ္ေထြးလိမ့္မယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကပ္ကိုင္ ဒုကၡေပးျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္စရာ ဧည့္သည္ေတြ၊ သတင္းေတြလည္း ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ အၾကပ္အတည္းေတြၾကားထဲကပဲ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြ ဝင္လာမယ္။ ရပ္ေဝးနဲ႕ ဆက္သြယ္တဲ့ အလုပ္ေတြ ေအာင္ျမင္မယ္။ အလုပ္ေနရာ၊ အိမ္ေနရာအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္လာမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားအတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရတာ ကြဲကြာေနသူေတြနဲ႕ ျပန္ဆံုတာ၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕စရာႀကံဳတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဦးေခါင္းပိုင္း ေဝဒနာခံစားရတတ္ ပါတယ္။ ထိမိခိုက္မိျဖစ္တာ ေျခေထာက္ဒုကၡေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ ေထာပတ္ထမင္းကပ္လွဴပါေလ။ေသာၾကာသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ လက္ရွိလုပ္ငန္း ကို တိုးခ်ဲ႕တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းေျပာင္းတာ၊ အသစ္စတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ရပ္ေဝးက အဆက္အသြယ္ေကာင္းေတြ ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ၊ အေဆာက္အဦးကိစၥအတြက္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရတတ္တယ္။ ဆရာသမား လိုပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႀကီးကဲသူေတြနဲ႔ အခန္႔မသင့္ျဖစ္တတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြမွာ အထစ္ အေငါ့အေႏွာက္အယွက္ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္းေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားအခ်င္းခ်င္း စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရတတ္ တယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ႀကီးကဲသူေတြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အဆင္မေျပႀကီးစြာ ျဖစ္ တတ္တယ္။ ရပ္ေဝကပစၥည္းေတြ ဝင္တတ္တယ္။ ခက္ခဲထစ္ေငါ့ေနတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥေတြ ေအာင္ ျမင္သြားမယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြရဲ႕ ထိေရာက္ေသာအကူအညီေကာင္းေတြ ရရွိမယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကိုထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ အဆင္ေျပမယ္။ ထီေပါက္သလို ေငြေတြဝင္လာတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ တေရွာင္ေရွာင္ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ လူနာဧည့္သည္ကို ကူညီရတတ္ပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြရင္းထဲက ႀကီးကဲသူတစ္ဦး အမႈအခင္းႀကံဳတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ မုန္႔ဖက္ထုပ္ကပ္လွဴပါေလ။စေနသားသမီးမ်ား

ဒီရက္ေတြအတြင္းမွာ စိတ္နဲ႔ကိုယ္နဲ႔ မကပ္ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ အိမ္မကပ္ခ်င္ဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။ လုပ္သမွ် ေျပာသမွ် အဆင္မေျပျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ မနာလိုသူ ေႏွာက္ယွက္သူလည္း အလြန္ေပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းေတြေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္တဲ့ ကာလမ်ိဳးပါပဲ။ အိမ္ကိစၥ၊ ေနရာကိစၥအစီအစဥ္ေတြလည္း လြဲေခ်ာ္သြားတတ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရင္းေတြက မေကာင္းျမင္ အထင္လြဲၾကလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းတစ္ခု ဝယ္ဖို႔ေရာင္းဖို႔ကိစၥ မတင္မက်ႀကီးျဖစ္ေနမယ္။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ အိမ္က ထြက္သြားတတ္တယ္။ စကားမ်ားေျဖရွင္းရတာ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိတာမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳ ရတတ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးကိစၥေတြ ထစ္ေငါ့ေနတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာေတြ ႀကံဳလာမယ္။ ဝမ္းသာစရာ စာေတြ၊ အဆက္အသြယ္ေတြ ေရာက္လာတတ္တယ္။ ပညာေရးကိစၥ၊ သင္တန္းကိစၥေတြ အေျခအေနေကာင္းႀကံဳ မယ္။ ဆရာေကာင္း၊ သမားေကာင္းေတြ ေတြ႕တတ္တယ္။ ပညာေကာင္းေတြ ရတတ္ပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး အထစ္အေငါ့ေတြ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ရပ္ထားရတဲ့အလုပ္ေတြ၊ လုပ္ငန္း အေဟာင္းေတြ ျပန္လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ ဆံုး႐ံႈးၿပီလို႔ထင္ထားတဲ့အရာေတြ ျပန္ရလာတတ္ပါတယ္။ ကံအက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရွိရန္ ဘုရားမွာ အုန္းႏို႕ေခါက္ဆြဲကပ္လွဴပါေလ။သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

Credit redot

ဇင်ယော်နီ တစ်ပတ်အတွင်း ချိန်ဆရန် သင်၏ကံ (၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ မှ မတ် ၄ )

တနင်္ဂနွေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရတတ်တယ်။ ရည်ရွယ်ထားသမျှ ရဲရဲသာလုပ်ပေတော့။ ငွေအားလူအားရှိသလောက် လုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ၊ နိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ပိုပြီးတော့ အောင်မြင်မယ်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း အလွန်ရွှင်နေမယ်။ ဟိုကဝင် ဒီကဝင် ဝင်နေမယ်။ ဘာသာရေးလုပ်လေလေ ကံကောင်းလေလေဖြစ်လိမ့်မယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေတွေ ကြုံလာတတ်တယ်။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမများနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေ မတင်မကျဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်း၊ အဆောက်အဦအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ခေါင်းခံဖြေရှင်း ရတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အစီအစဉ်ပျက်မတတ် ဖြစ်ကုန်တတ်တယ်။ နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေရှိခဲ့ရင် ပျောက်မှန်းမသိ ပျောက် သွားမယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခုဟာလည်း သူ့အလိုလို ရှင်းသွားပါမယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၈/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ရှောက်ယိုကပ်လှူပါလေ။တနင်္လာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ထွက်နေတဲ့ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝင်လာမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ရမယ်။ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံမယ်။ လုပ်ငန်းဟောင်း၊ နေရာဟောင်း၊ လူဟောင်းတွေနဲ့ ပြန်ပြီး ပတ်သက်ရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ကြောင်းကိုလည်း သတိပြုပါလေ။ ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပျက်တတ်၊ ပျောက်တတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်းကိစ္စတစ်ခု လွဲချော်သွားလိမ့်မယ်။ မနာလိုသူလည်း ပေါလိမ့်မယ်။ တမင်ရန်စ နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေ ခံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ မတင်မကျအခြေအနေတွေ ကြုံလာမယ်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေးကြီး စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သား၊ သားသမီးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ အဖိုးတန် ယာဉ်တွေ၊ စက်တွေ ဝင်လာမယ်။ ကျန်းမာရေးညံ့နေသူတွေ ပြန်ပြီး နာလန်ထလိမ့်မယ်။ ရေချိုးမှားတာ၊ အပူလောင်တာတွေတော့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ ထူးထူးချွန်ချွန် အောင်မြင်မယ်။ ရပ်ဝေးလူကြီးတွေက ကူညီမယ်။ ကောင်းသောခရီးတွေ သွားရတတ်ပါတယ်။ ငွေအတွက်လည်း စိတ်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၉/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ယို ၉ မျိုးကပ်လှူပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နှစ်ခွဖြစ်စရာတွေ၊ မတင်မကျဖြစ်စရာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေတတ်ပါတယ်။ သေချာစီစဉ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း လွဲသွား၊ ချော်သွားတတ်တယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေမှာ ကြီးကြီးမားမား နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုကို အကြောင်းပြုပြီး စကားများဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိမရ နှိုင်းမရတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက်လည်း စိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်။ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ဝင်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက မိတ်ဆွေတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သတင်းကောင်း၊ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပါလာတတ်တယ်။ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကူအညီကောင်းပေးလာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငွေဝင်တာ၊ ငွေကိစ္စခရီးသွားရတာ၊ ထီပေါက်သလို ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေအတွက် စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အထင်အမြင်လွဲမှားတာလေးတွေ ကြုံပြီးတဲ့နောက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေအောင်မြင်မယ်။ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိ ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၆။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ သရက်ယိုကပ်လှူပါလေ။ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ၊ ကြံသမျှ ထစ်ငေါ့ကြန့်ကြာပြီးမှ ထူးထူးခြားခြား အောင်မြင်မှုကြီးမျိုးတွေ ရတတ်ပါတယ်။ အပင်ပမ်းခံပြီး အကျိုးထူးခံစားရမယ့် ကာလမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တိုးတက်မယ်။ ငွေအဝင်ကြမ်း အထွက်ကြမ်းဖြစ်နေမယ်။ ထီကိန်း ထီကံကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။ မိတ်ဆွေ၊ မောင်နှမတို့ရဲ့ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်။ သူတစ်ပါးရဲ့ ဒုက္ခက ကိုယ့်ဒုက္ခဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်၊ ဒူး၊ ခါး ကျန်းမာရေး ညံ့တတ်ပါတယ်။ အတို့အထောင် ချောက်တွန်းခံရတတ်တယ်။ စွပ်စွဲနာမည်ဖျက် ခံရတတ်တယ်။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အနီးကပ်လူသုံးဦး ကိုယ့်ကို မကောင်းကြံတတ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေ အဆင်ပြေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်။ မိသားစုထဲက ရပ်ဝေးခရီးသွားတာ၊ ရပ်ဝေးက အိမ်သူအိမ်သားပြန်ရောက် လာတာ၊ ရပ်ဝေးကြီးကဲသူ ဆရာသမားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်းကြားတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးခရီး၊ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ခရီးတွေလည်း သွားရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာရမယ်။ အိမ်ထောင်မရှိသူဆိုလျှင် မင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်ရတတ်ပါတယ်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၇/၂။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ကျောက်ကျောကပ်လှူပါလေ။ကြာသပတေးသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ လုပ်သမျှ ဒုက္ခဆိုသလို ဖြစ်နေမယ်။ အင်မတန် ရန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကာလပါပဲ။ အလုပ်မှာလည်း အထစ်အငေါ့၊ အနှောက်အယှက်တွေ အများကြီးကြုံမယ်။ မကူညီချင်တဲ့အပြင် ဒုက္ခပေးမယ့်လူတွေ တန်းစီ နေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်။ ဆွေမျိုးလို ဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သစ္စာဖောက်ကြလိမ့်မယ်။ ပြဿနာခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ကြီးကဲသူတွေကလည်း အမြင်စောင်းလိမ့်မယ်။ သူတစ်ပါး ပြဿနာကြားမှာ ညပ်သွားတတ်ပါတယ်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကြပ်ကိုင် ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာ ဧည့်သည်တွေ၊ သတင်းတွေလည်း ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ အကြပ်အတည်းတွေကြားထဲကပဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ဝင်လာမယ်။ ရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာအတွက် စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်လာမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတာ ကွဲကွာနေသူတွေနဲ့ ပြန်ဆုံတာ၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကြုံတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ ဦးခေါင်းပိုင်း ဝေဒနာခံစားရတတ် ပါတယ်။ ထိမိခိုက်မိဖြစ်တာ ခြေထောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၇။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ ထောပတ်ထမင်းကပ်လှူပါလေ။သောကြာသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိလုပ်ငန်း ကို တိုးချဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းပြောင်းတာ၊ အသစ်စတာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရပ်ဝေးက အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အဦးကိစ္စအတွက်တော့ စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ ဆရာသမား လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ကြီးကဲသူတွေနဲ့ အခန့်မသင့်ဖြစ်တတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ အထစ် အငေါ့အနှောက်အယှက် များနေတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်း စကားများ ရန်ဖြစ်ရတတ် တယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ကြီးကဲသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး အဆင်မပြေကြီးစွာ ဖြစ် တတ်တယ်။ ရပ်ဝေကပစ္စည်းတွေ ဝင်တတ်တယ်။ ခက်ခဲထစ်ငေါ့နေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေ အောင် မြင်သွားမယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေရဲ့ ထိရောက်သောအကူအညီကောင်းတွေ ရရှိမယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားကိုထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ အဆင်ပြေမယ်။ ထီပေါက်သလို ငွေတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကတော့ တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လူနာဧည့်သည်ကို ကူညီရတတ်ပါတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေရင်းထဲက ကြီးကဲသူတစ်ဦး အမှုအခင်းကြုံတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၈။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ မုန့်ဖက်ထုပ်ကပ်လှူပါလေ။စနေသားသမီးများ

ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ အိမ်မကပ်ချင်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်။ လုပ်သမျှ ပြောသမျှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မနာလိုသူ နှောက်ယှက်သူလည်း အလွန်ပေါမယ်။ အထူးသဖြင့် ဆွေမျိုးရင်းတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ရတတ်တဲ့ ကာလမျိုးပါပဲ။ အိမ်ကိစ္စ၊ နေရာကိစ္စအစီအစဉ်တွေလည်း လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေရင်းတွေက မကောင်းမြင် အထင်လွဲကြလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ဖို့ရောင်းဖို့ကိစ္စ မတင်မကျကြီးဖြစ်နေမယ်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ အိမ်က ထွက်သွားတတ်တယ်။ စကားများဖြေရှင်းရတာ၊ မတော်တဆ ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေလည်း ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးကိစ္စတွေ ထစ်ငေါ့နေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာတွေ ကြုံလာမယ်။ ဝမ်းသာစရာ စာတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေ အခြေအနေကောင်းကြုံ မယ်။ ဆရာကောင်း၊ သမားကောင်းတွေ တွေ့တတ်တယ်။ ပညာကောင်းတွေ ရတတ်ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး အထစ်အငေါ့တွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။ ရပ်ထားရတဲ့အလုပ်တွေ၊ လုပ်ငန်း အဟောင်းတွေ ပြန်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေ ပြန်ရလာတတ်ပါတယ်။ ကံအကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၃။ ကံ၏အပံ့အပိုးရရှိရန် ဘုရားမှာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကပ်လှူပါလေ။သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

Credit redot

၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၇) ရက္မွ (၂၃) ရက္အတြင္း

မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးအတြက္ ၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၇) ရက္မွ (၂၃) ရက္အတြင္း
.
ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ သတိျပဳရန္ ယၾတာျပဳရန္ (၁) ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
.
.
အကၽြႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။
.
မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ
.
မင္းသိမ္းခိုင္ (ေရႊရမ္းထူးလင္း)
.
.
ႏွင္းမႈန္ေဖြးေဖြး ေျမာက္ေလေသြးသည့္ ေအးခ်မ္းသာယာ လွပေနၿပီး ဆြတ္ပ်ံ႔ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေဆာင္းအကုန္ကာလ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၏ေန႔ရက္မ်ား

ဒါေလး ျပဳျပင္လိုက္… ေသခ်ာေပါက္ အဆင္ေျပၿပီ…

ဒါေလး ျပဳျပင္လိုက္… ေသခ်ာေပါက္ အဆင္ေျပၿပီ…

ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္၍(၇)ႏွင့္ စားရမည္။ ရရွိေသာအၾကြင္းကို ၾကည့္၍ျပဳျပင္စရာကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ သည္။

[ျမန္မာေမြးသကၠရာဇ္ရွာနည္း -ေမြးႏွစ္ခရစ္ႏွစ္ထဲက(April 16 ရက္ မေက်ာ္လွ်င္)- ၆၃၉ ကိုႏွဳတ္ပါ= ေမြးေန႕ ျမန္မာသကၠရာဇ္ရမည္ ၊ ေမြးႏွစ္ ခရစ္ႏွစ္ထဲက (April 16 ရက္ေက်ာ္လွ်င္)- ၆၃၈ ႏွဳတ္ပါ = ျမန္မာသကၠရာဇ္ရမည္]

ျမန္မာသကၠရာဇ္ကိုတည္၍(၇) ႏွင့္စားပါက

အၾကြင္း(၁) ရေသာသူမ်ားသည္ “ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚလြန္လြန္ ကဲကဲ ခင္မင္အားနာ တတ္ေသာဉာဥ္ ”ကိုျပင္ရမည္။

အၾကြင္း(၂)ရသူမ်ားသည္ “ေရာက္ေလရာတိုင္းတြင္ သူတစ္ပါးကို ဆရာလုပ္စိုးမိုးလိုေသာ ဉာဥ္” ကိုျပင္ပါ။

၃ ၾကြင္းသမားတြင္ ျပဳျပင္ရမည့္ ဉာဥ္ဆိုးသည္ကား စကားမ်ားလြန္းျခင္း၊ ပစိပစပ္မ်ားလြန္းျခင္း စရိုက္ျဖစ္သည္။
ေဗဒင္ဝါသနာအိုး Page မွတင္ဆက္ပါသည္.
https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/

၄ ၾကြင္းသမားမ်ား ျပဳျပင္ရန္ဉာဥ္ဆိုးကား “စပ္စပ္စုစု လုပ္တတ္လြန္းျခင္း၊ ေလာဘႏွင့္ယွဥ္ကာ တြက္ဆလြန္းျခင္း” မ်ားျပင္သင့္သည္။

၅ ၾကြင္းသမားမ်ားသည္ “ အတူပူးတြဲေနသည့္ အုပ္စုအေပၚ ဗိုလ္က်စိုးမိုးလိုျခင္း” မ်ားကိုျပင္သင့္သည္

၆ ၾကြင္းသမားမ်ားသည္ “ ၾကြား၀ါမႈ ခ်မ္းသာလိုမႈ လြန္ကဲျခင္းဉာဥ္ဆိုး” ကိုျပင္ရမည္။

၇ ၾကြင္းသမားမ်ားသည္ ေခါင္းမာတဇြတ္ထိုး လုပ္တတ္ျခင္းဉာဥ္ဆိုး” ကိုျပင္ရမည္။

အဲဒါေလးပါပဲ။ တကယ့္ကို နည္းနည္းေလးပဲ ျပင္လိုက္႐ံုနဲ႔ မိတ္ေဆြရဲ့ဘ၀ အိမ္ေထာင္ေရး က်န္းမာေရး စီးပြားေရး အားလံုး ေျပေျပလည္လည္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာပါ။

ဒါလေး ပြုပြင်လိုက်… သေချာပေါက် အဆင်ပြေပြီ…

မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍(၇)နှင့် စားရမည်။ ရရှိသောအကြွင်းကို ကြည့်၍ပြုပြင်စရာကို ဖော်ထုတ်နိုင် သည်။

[မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ရှာနည်း -မွေးနှစ်ခရစ်နှစ်ထဲက(April 16 ရက် မကျော်လျှင်)- ၆၃၉ ကိုနှုတ်ပါ= မွေးနေ့ မြန်မာသက္ကရာဇ်ရမည် ၊ မွေးနှစ် ခရစ်နှစ်ထဲက (April 16 ရက်ကျော်လျှင်)- ၆၃၈ နှုတ်ပါ = မြန်မာသက္ကရာဇ်ရမည်]

မြန်မာသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍(၇) နှင့်စားပါက

အကြွင်း(၁) ရသောသူများသည် “ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ အပေါ်လွန်လွန် ကဲကဲ ခင်မင်အားနာ တတ်သောဉာဉ် ”ကိုပြင်ရမည်။

အကြွင်း(၂)ရသူများသည် “ရောက်လေရာတိုင်းတွင် သူတစ်ပါးကို ဆရာလုပ်စိုးမိုးလိုသော ဉာဉ်” ကိုပြင်ပါ။

၃ ကြွင်းသမားတွင် ပြုပြင်ရမည့် ဉာဉ်ဆိုးသည်ကား စကားများလွန်းခြင်း၊ ပစိပစပ်များလွန်းခြင်း စရိုက်ဖြစ်သည်။
ဗေဒင်ဝါသနာအိုး Page မှတင်ဆက်ပါသည်.
https://www.facebook.com/baydinwartanaroh/

၄ ကြွင်းသမားများ ပြုပြင်ရန်ဉာဉ်ဆိုးကား “စပ်စပ်စုစု လုပ်တတ်လွန်းခြင်း၊ လောဘနှင့်ယှဉ်ကာ တွက်ဆလွန်းခြင်း” များပြင်သင့်သည်။

၅ ကြွင်းသမားများသည် “ အတူပူးတွဲနေသည့် အုပ်စုအပေါ် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးလိုခြင်း” များကိုပြင်သင့်သည်

၆ ကြွင်းသမားများသည် “ ကြွားဝါမှု ချမ်းသာလိုမှု လွန်ကဲခြင်းဉာဉ်ဆိုး” ကိုပြင်ရမည်။

၇ ကြွင်းသမားများသည် ခေါင်းမာတဇွတ်ထိုး လုပ်တတ်ခြင်းဉာဉ်ဆိုး” ကိုပြင်ရမည်။

အဲဒါလေးပါပဲ။ တကယ့်ကို နည်းနည်းလေးပဲ ပြင်လိုက်ရုံနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝ အိမ်ထောင်ရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေး အားလုံး ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာပါ။

22.2.2018 မွ 28.2.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ

22.2.2018 မွ 28.2.2018 အထိ တစ္ပတ္စာ
၇ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ဒီတစ္ပတ္က တနဂၤေႏြသားသမီးေတြကံၾကမၼာကအရမ္းေကာင္းပါတယ္။ လုပ္ခ်င္ေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ခ်င္ေသာ ဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အိမ္သစ္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆိုင္သစ္ေဆာက္ျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မယ္။ ေငြကံလဲ ဝင္ဖို႔ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေ9ရးေကာင္းေနေပမဲ့ ငါးပိ ငါးေျခာက္လိုမ်ိဳး အငန္မ်ားမ်ားပါတဲ့ အစားအေသာက္ေတြေရွာင္သင့္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံၾကမၼာကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ စိတ္ဆိုးၿပီး မေခၚႏိုင္မေျပာႏိုင္ျဖစ္ရတတ္လို႔ပါပဲ။ ဝန္ထမ္းမ်ား အထက္လူႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းမ်ိဳးခံရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကံအထူးေကာင္းပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ လူႀကီးမိဘေတြရဲ႕ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ိဳးလဲ ၾကံဳမွာပါ။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အလုပ္ေၾကာင့္ ခြဲခြာရပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၁/၅
အထူးေဟာ ကံျမင့္ေနမည္
ယၾတာ ဘုရားေဆာင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါတနလၤာ

ဒီကာလဟာ အမွတ္ရစရာမ်ား ၊ၾကည္ႏူးစရာမ်ားၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အပန္းေျဖခရီးမ်ား ၊အေပ်ာ္ခရီးမ်ား မိသားစုအေပ်ာ္ခရီးမ်ားလဲ သြားရတတ္ပါတယ္။
ေငြဝင္မဲ့ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲအမ်ားပိုင္ေငြမ်ား သိမ္းထားေပးျခင္း သူမ်ားေငြ လက္ခံထားျခင္းမ်ိဳးေရွာင္ရွားေစခ်င္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးလဲ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ေကာင္းေနမွာပါ။ အေမြကိစၥမ်ား မိမိရပိုင္ခြင့္မ်ားရလာတတ္ပါတယ္။ အစုစပ္အလုပ္မ်ား ရွယ္ယာအလုပ္မ်ားလဲ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မယ္။ အလႉကိစၥ မဂၤလာကိစၥေတြၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနလိမ့္မယ္။ တစ္ဦးထက္မကေသာ အခ်စ္ေရးမ်ိုး ျကံုရလိမ့္မယ္။ ပညာေရးအတြက္ စိတ္ကူးရည္မွန္းထားတာေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္လိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၂/၉
အထူးေဟာ အမွတ္တရေတြက်န္ခဲ့မဲ့ကာလပါပဲ။
ယၾတာ ကေလးေတြကို မုန္႔ဝယ္ေကၽြးပါအဂၤါ

မိမိပိုင္စက္ပစၥည္းေတြခဏခဏပ်က္ေနရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေငြကုန္ေၾကးက်ေတြမ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ စက္ပစၥည္းအသစ္ေတြဝယ္ယူမည္ဆိုပါက
နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူကို ေမးၿပီးမွဝယ္ပါ။ ဒီကာလအတြင္း အေလာတႀကီး ကားဆိုင္ကယ္ေမာင္းျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ အေရးႀကီးရင္ ေစာေစာထြက္ပါ၊၊အရမ္းေတာ့ မေမာင္းပါနဲ႔။ က်န္းမာေရးသိပ္မဆိုးေပမဲ့ ေရခ်ိဳးမွားတတ္ပါတယ္။ ေနပူကလာၿပီး ေရခ်ိဳးျခင္း ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းမ်ိဳးသတိျပဳပါ။
ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္တာဝန္ေတြပိေနရတတ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ နားလည္မႈလြဲေနတဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ျပန္အဆင္ေျပရပါလိမ့္မယ္။ပညာေရးကံလဲ ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာရွိေနမွာပါ။ စာကို တကယ္ရေအာင္မက်က္ဘဲ အေပၚယံက်က္တာမ်ိဳးလဲေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၆/၃/၉
အထူးေဟာ ကံညံ့ေနပါတယ္
ယၾတာ ပဌာန္းတစ္ေန႔ တစ္ေခါက္ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ပတ္တိတိ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားပါ။ဗုဒၶဟူး

ဒီကာလအတြင္းမွာ ရန္အတိုက္အခိုက္အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ဝိုင္းဝန္းေခ်ာက္ခ်မဲ့သူမ်ား အုပ္စုဖြဲ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား နဲ႔ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွမယံုပါနဲ႔ ။ ေရႊထြက္တတ္တဲ့ ကာလပါပဲ။ ေငြေၾကးလာဘ္လာဘေတြလဲ ဝင္လာတတ္ပါတယ္။ ေငြရႊင္မဲ့ကာလပါပဲ။ အိမ္ေထာင္သည္ေယာက်ာ္းမ်ား ျမဴ ဆြယ္ဖ်ားေယာင္ျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳ ရတတ္ပါတယ္။ သတိထားပါ။ အလုပ္စီးပြားလဲေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ ရာထူးတိုးၿပီး ေနရာေကာင္းလဲရပါလိမ့္မယ္။
က်န္းမာေရးလဲပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာတာမ်ိဳး ၊ အစာအိမ္ေရာဂါမ်ား ေရာဂါေဟာင္းမ်ား ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်စ္နယ္ကၽြံတာမ်ိဳး ျဖစ္လြယ္တဲ့ အပိုင္းအျခားပါ။ ပညာေရးက အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး။ မိမိကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းဉာဏ္ ျဖတ္ထိုးဉာဏ္ေတြ ေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၈/၁
အထူးေဟာ ကံသင့္ပါတယ္။
ယၾတာ လမ္းျပင္ပါ။ၾကာသပေတး

လုပ္ငန္းေတြအဆင္ေျပ ၊ စီးပြားေတြခ်ဲ႕ထြင္မယ္ဆိုကာမွ ေငြကမႏိုင္ျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ထားၿပီး ေငြရဖို႔အခ်ိန္က်မွ ၾကန္႔ၾကာေနတာမ်ိဳးလဲၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အလုပ္စီးပြား အထူးတိုးတတ္မွာပါ။ ပစၥည္းဝယ္ေလွာင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ ေငြမရွိျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေအာင္ျမင္သေလာက္ ရန္လဲမ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ မနာလိုသူေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွ ေငြမေခ်းပါႏွင့္ ။ မိသားစုအေရးေၾကာင့္နည္းနညး္ေတာ့ အလုပ္မ်ားရမည္။ ႐ုတ္တရက္ ခရီးကိစၥေတြလဲေပၚလာတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကံေကာင္းပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ရမွာပါ။ အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူကအလိုမက်တာ၊မိမိအေပၚစိတ္ကုန္လြယ္တာမ်ိဳးေတြလဲ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးကံကေတာ့ အေကာင္းဘက္မွာရွိေနပါတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၂/၅/၄
အထူးေဟာ စီးပြားေကာင္းမည္
ယၾတာ သစ္သီး၆မ်ိဳး ဘုရားကပ္လႉပါ။ေသာၾကာ

ကံေကာင္းေနတာမ်ိဳးလဲမဟုတ္သလို ကံဆိုးေနတာမ်ိဳးလဲမဟုတ္ပါပဲ။ ဒီတစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ကိစၥပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊မိသားစုအေရးကိစၥေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အလုပ္မ်ား ဗ်ာမ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ မိမိကမခိုမကပ္တတ္တဲ့ အတြက္ အလုပ္ထဲမွာပိုပင္ပန္းရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကာလမွာ ခရီးတိုဆိုတာမ်ိဳးလဲ သြားေနရတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကလဲတေရွာင္ေရွာင္ပါပဲ။ အဆိုးျကီးေတာ့မဟုတ္ဘူး။ မတ္တပ္ဖ်ား မတ္တပ္နာေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေနရတတ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရသူမ်ား ဒီကာလအတြင္း ဓာတ္လိုက္တတ္တဲ့အတြက္သတိရွိပါ။ ေအာက္လက္ငယ္သားေတြ အသံုးမက်မႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ ရပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္အခ်စ္ေရးကို ဦးစားမေပးႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္ရတတ္ပါတယ္။ ပညာေရး စိတ္မပါသလိုျဖစ္ေနတယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၃/၀
အထူးေဟာ အလုပ္မ်ားေနရမည္
ယၾတာ မီးေခ်ာင္း၊မီးလံုး အေဟာင္းအပ်က္ေတြရွိရင္စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။


စေန

ဒီကာလဟာ ဇာတာရွင္အတြက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ရခက္ခဲျခင္း ၊ ေတြေဝျခင္း၊ ဒြိဟျဖစ္စရာမ်ားၾကံဳရျခင္း ေတြရွိေနမွာပါ။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိမ္လည္ျခင္းမ်ိဳးခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိတဲ့အတြက္ မည္သူ႔ေျပာစကားကိုမွ်မယံုသင့္ပါဘူး။ ဒီကာလမွာ လူမ်ိဳးျခား ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ရျခင္းေတြရွိပါက မိမိဘက္က အမွားအယြင္းမရွိပါေစႏွင့္။ အလုပ္တြင္ စိတ္မပါသလိုျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္း အလုပ္ထြက္ထားသူမ်ား အလုပ္သစ္ရဖို႔ၾကန္႔ၾကာေနတတ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အားနည္းညံ့ဖ်င္းေနတတ္တဲ့ကာလပါ။ အထူးဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးကံကေတာ့ ေကာင္းလာဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာအခ်စ္ခရီးလမ္းျဖစ္မွာပါ။ ပညာေရးအတြက္ အခက္အခဲေတြရွိပါက ေျဖရွင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၉/၂
အထူးေဟာ က်န္းမာေရးဂ႐ုစိုက္ပါ
ယၾတာ ဖိနပ္အစုတ္တစ္ရံစြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။

၇ရက္သားသမီးအေပါင္း
ေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတြျပည့္ဝၾကပါေစ။

ၿငိမ္းေအးလူ (ေဗဒင္သုေတသီ)

22.2.2018 မှ 28.2.2018 အထိ တစ်ပတ်စာ
ရရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

ဒီတစ်ပတ်က တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကြမ္မာကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ လုပ်ချင်သော ကိစ္စများ ဖြစ်ချင်သော ဆန္ဒများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အိမ်သစ်ဆောက်ခြင်း၊ ဆိုင်သစ်ဆောက်ခြင်းများ အထူးကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေကံလဲ ဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာေ9ရးကောင်းနေပေမဲ့ ငါးပိ ငါးခြောက်လိုမျိုး အငန်များများပါတဲ့ အစားအသောက်တွေရှောင်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကြမ္မာကတော့ ချစ်သူနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ရတတ်လို့ပါပဲ။ ဝန်ထမ်းများ အထက်လူကြီးရဲ့ မျက်နှာသာပေးခြင်းမျိုးခံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံအထူးကောင်းပါတယ်။ ကြိုးစားဖို့ပဲလိုပါတယ်။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းမျိုးလဲ ကြုံမှာပါ။ အိမ်ထောင်သည်များ အလုပ်ကြောင့် ခွဲခွာရပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၁/၅
အထူးဟော ကံမြင့်နေမည်
ယတြာ ဘုရားဆောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတနင်္လာ

ဒီကာလဟာ အမှတ်ရစရာများ ၊ကြည်နူးစရာများကြုံရတတ်ပါတယ်။ အပန်းဖြေခရီးများ ၊အပျော်ခရီးများ မိသားစုအပျော်ခရီးများလဲ သွားရတတ်ပါတယ်။
ငွေဝင်မဲ့ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲအများပိုင်ငွေများ သိမ်းထားပေးခြင်း သူများငွေ လက်ခံထားခြင်းမျိုးရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလဲ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကောင်းနေမှာပါ။ အမွေကိစ္စများ မိမိရပိုင်ခွင့်များရလာတတ်ပါတယ်။ အစုစပ်အလုပ်များ ရှယ်ယာအလုပ်များလဲ အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။ အလှူကိစ္စ မင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်နေလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးထက်မကသော အချစ်ရေးမျိုး ကြုံရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအတွက် စိတ်ကူးရည်မှန်းထားတာတွေ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်လိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၅/၂/၉
အထူးဟော အမှတ်တရတွေကျန်ခဲ့မဲ့ကာလပါပဲ။
ယတြာ ကလေးတွေကို မုန့်ဝယ်ကျွေးပါအင်္ဂါ

မိမိပိုင်စက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏပျက်နေရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ငွေကုန်ကြေးကျတွေများနေရတတ်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းအသစ်တွေဝယ်ယူမည်ဆိုပါက
နားလည်တတ်ကျွမ်းသူကို မေးပြီးမှဝယ်ပါ။ ဒီကာလအတွင်း အလောတကြီး ကားဆိုင်ကယ်မောင်းခြင်းမျိုး ရှောင်စေချင်ပါတယ်။ အရေးကြီးရင် စောစောထွက်ပါ၊၊အရမ်းတော့ မမောင်းပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးသိပ်မဆိုးပေမဲ့ ရေချိုးမှားတတ်ပါတယ်။ နေပူကလာပြီး ရေချိုးခြင်း ခေါင်းလျှော်ခြင်းမျိုးသတိပြုပါ။
ဝန်ထမ်းများ အလုပ်တာဝန်တွေပိနေရတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ နားလည်မှုလွဲနေတဲ့ ချစ်သူနဲ့ ပြန်အဆင်ပြေရပါလိမ့်မယ်။ပညာရေးကံလဲ ကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိနေမှာပါ။ စာကို တကယ်ရအောင်မကျက်ဘဲ အပေါ်ယံကျက်တာမျိုးလဲရှောင်စေချင်ပါတယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၆/၃/၉
အထူးဟော ကံညံ့နေပါတယ်
ယတြာ ပဌာန်းတစ်နေ့ တစ်ခေါက်နှုန်းနဲ့ တစ်ပတ်တိတိ ရွတ်ဆိုပွားများပါ။ဗုဒ္ဓဟူး

ဒီကာလအတွင်းမှာ ရန်အတိုက်အခိုက်အရမ်းများပါတယ်။ ဝိုင်းဝန်းချောက်ချမဲ့သူများ အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုများ နဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှမယုံပါနဲ့ ။ ရွှေထွက်တတ်တဲ့ ကာလပါပဲ။ ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေလဲ ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ငွေရွှင်မဲ့ကာလပါပဲ။ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းများ မြူ ဆွယ်ဖျားယောင်ခြင်းမျိုး ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။ သတိထားပါ။ အလုပ်စီးပွားလဲကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ရာထူးတိုးပြီး နေရာကောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာရေးလဲပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောတာမျိုး ၊ အစာအိမ်ရောဂါများ ရောဂါဟောင်းများ ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချစ်နယ်ကျွံတာမျိုး ဖြစ်လွယ်တဲ့ အပိုင်းအခြားပါ။ ပညာရေးက အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ မိမိကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းဉာဏ် ဖြတ်ထိုးဉာဏ်တွေ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၄/၈/၁
အထူးဟော ကံသင့်ပါတယ်။
ယတြာ လမ်းပြင်ပါ။ကြာသပတေး

လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေ ၊ စီးပွားတွေချဲ့ထွင်မယ်ဆိုကာမှ ငွေကမနိုင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားပြီး ငွေရဖို့အချိန်ကျမှ ကြန့်ကြာနေတာမျိုးလဲကြုံရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်စီးပွား အထူးတိုးတတ်မှာပါ။ ပစ္စည်းဝယ်လှောင်ဖို့ အတွက်တော့ ငွေမရှိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်အောင်မြင်သလောက် ရန်လဲများနေရတတ်ပါတယ်။ မနာလိုသူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ ငွေမချေးပါနှင့် ။ မိသားစုအရေးကြောင့်နည်းနညး်တော့ အလုပ်များရမည်။ ရုတ်တရက် ခရီးကိစ္စတွေလဲပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကံကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ချမ်းမြေ့ရမှာပါ။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူကအလိုမကျတာ၊မိမိအပေါ်စိတ်ကုန်လွယ်တာမျိုးတွေလဲ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံကတော့ အကောင်းဘက်မှာရှိနေပါတယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၂/၅/၄
အထူးဟော စီးပွားကောင်းမည်
ယတြာ သစ်သီး၆မျိုး ဘုရားကပ်လှူပါ။သောကြာ

ကံကောင်းနေတာမျိုးလဲမဟုတ်သလို ကံဆိုးနေတာမျိုးလဲမဟုတ်ပါပဲ။ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း အလုပ်ကိစ္စပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊မိသားစုအရေးကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်များ ဗျာများနေရတတ်ပါတယ်။ မိမိကမခိုမကပ်တတ်တဲ့ အတွက် အလုပ်ထဲမှာပိုပင်ပန်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီကာလမှာ ခရီးတိုဆိုတာမျိုးလဲ သွားနေရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကလဲတရှောင်ရှောင်ပါပဲ။ အဆိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ မတ်တပ်ဖျား မတ်တပ်နာလောက်တော့ ဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်လုပ်ကိုင်ရသူများ ဒီကာလအတွင်း ဓာတ်လိုက်တတ်တဲ့အတွက်သတိရှိပါ။ အောက်လက်ငယ်သားတွေ အသုံးမကျမှုကြောင့် စိတ်ညစ် ရပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်အချစ်ရေးကို ဦးစားမပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေး စိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၃/၀
အထူးဟော အလုပ်များနေရမည်
ယတြာ မီးချောင်း၊မီးလုံး အဟောင်းအပျက်တွေရှိရင်စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။စနေ

ဒီကာလဟာ ဇာတာရှင်အတွက်တော့ ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲခြင်း ၊ တွေဝေခြင်း၊ ဒွိဟဖြစ်စရာများကြုံရခြင်း တွေရှိနေမှာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိမ်လည်ခြင်းမျိုးခံရနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အတွက် မည်သူ့ပြောစကားကိုမျှမယုံသင့်ပါဘူး။ ဒီကာလမှာ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေနဲ့ ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်ရခြင်းတွေရှိပါက မိမိဘက်က အမှားအယွင်းမရှိပါစေနှင့်။ အလုပ်တွင် စိတ်မပါသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်း အလုပ်ထွက်ထားသူများ အလုပ်သစ်ရဖို့ကြန့်ကြာနေတတ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး အားနည်းညံ့ဖျင်းနေတတ်တဲ့ကာလပါ။ အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံကတော့ ကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ပျော်စရာအချစ်ခရီးလမ်းဖြစ်မှာပါ။ ပညာရေးအတွက် အခက်အခဲတွေရှိပါက ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

အကျိုးပေးဂဏန်း ၁/၉/၂
အထူးဟော ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ
ယတြာ ဖိနပ်အစုတ်တစ်ရံစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။

ရရက်သားသမီးအပေါင်း
ကောင်းသောလိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝကြပါစေ။

ငြိမ်းအေးလူ (ဗေဒင်သုတေသီ)

ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ႕ (21.2.2018 မွ 27.2.2018) ေဟာစတမ္း

ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ႕
(21.2.2018 မွ 27.2.2018) ေဟာစတမ္း
—–
တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အေျပာင္းအလဲႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ စိတ္ကူးသစ္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာတက္လမ္းမ်ား ရရွိမည္။ လက္လြန္ထားေသာေငြ ျပန္ရမည္။ ျခံ၊ ေျမေနရာထိုင္ခင္းကိစၥ ေျပာဆိုအဆင္ေျပမည္။ ကား၊ အခန္း စသည့္ တနလၤာနံမ်ား အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း၊ အသစ္တိုးပြားျခင္းမ်ား ႀကံဳရေပမည္။ လမ္းသြား၍ ဖိနပ္ျပတ္ျခင္းျဖစ္ေစ ႀကံဳပါက အလြန္နိမိတ္ေကာင္းသည္။

ယၾတာ ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

အတတ္ပညာကိုအေျခတည္၍ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ၊ ဘဝတိုးတက္မႈ မ်ား ရရွိမည္။ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံ အထူးေကာင္းသည္။ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေနမ်ားရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား တစ္ပါးသူအလုပ္ကိစၥမ်ား အလုပ္ပို၊ တာဝန္ပို ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ တနလၤာေန႔တြင္ ၾကာဆံေၾကာ္ ဒါနျပဳပါ။အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

႐ုတ္တရက္ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနကို  အသံုးခ်ၿပီး ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာကိစၥမ်ားသည္ စီမံကိန္းခ် ေရရွည္လုပ္ ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ ပို၍ အက်ိဳးေပးလိမ့္မည္။ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကို အသံုးခ်၍ ျမင့္မားေသာဘဝတိုးတက္မႈမ်ား အထင္အရွား ရရွိ မည္။ မလိုလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေနရျခင္း ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ အဂၤ ါေန႔တြင္ ဆန္ေကာ ဆန္ခါ အစုတ္မ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ လူမ်ိဳးကြဲလူမ်ိဳးျခား အက်ိဳးေပးမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္း ေသာ အက်ိဳးဆက္ ရရွိမည္။ စေနနံပစၥည္းမ်ား အဝင္မေတာ္။ ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း မျဖစ္မေန ဝယ္ယူရသည္၊ သံုးစြဲရသည္ရွိက ၄င္းပစၥည္းအား ေနအိမ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းမသြင္းရ။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေဟာင္း စြန္႔ပါ။ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား ရာထူးတိုးတက္မည္။ ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႕ထူးရရွိျခင္းရွိမည္။ ေကာင္းေသာအမည္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္း ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။ ခရီးယာယီသြားရျခင္း၊ ေကာင္း ေသာ ခရီး၊ အက်ိဳးေပးေသာခရီး၊ ေရျခားေျမျခား၊ လူမ်ိဳးျခား၊ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လိေမၼာ္သီး  ဒါနျပဳပါ။ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္တြင္းေရး အပူေသာကမ်ား ေအးၿငိမ္းသြားမည္။ ေရႊ၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ယာဥ္၊ ေရႊ၊ ေရ၊ လူ လုပ္ငန္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ ေငြေၾကးအျမတ္အစြန္းရရွိမည္။ လက္လြန္ထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရရွိမည္။ အိမ္အနီးအပါးတြင္ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးရွိလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပဲထမင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

လုပ္ေနေသာအလုပ္မ်ား ရပ္တန္႔တတ္သည္။ အခက္အခဲမ်ား ထိပ္ တိုက္ ရင္ဆိုင္ရမည္။ မည္သည့္ကိစၥကိုေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္၍ မရ။ ေပၚေပါက္လာေသာအေျခအေနကို သံုးသပ္၊ ဆံုး ျဖတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မူလ စနစ္တက် စီမံခ်က္ခ်ထားၿပီး အခ်ိတ္ အဆက္မိမိ လုပ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားပင္ တလြဲတေခ်ာ္ ျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေသာ့အေဟာင္း၊ သြပ္အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အၿပိဳင္ အတိုက္အခံမ်ားအား ေက်ာ္လႊားၿပီး အလုပ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းေဟာင္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ရပ္တန္႔ၿပီးမွသာ အလုပ္သစ္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္မႈရမည္။ ျခံ၊ ကား အခန္း အေဟာင္းထြက္၍ အသစ္ဝင္ျခင္း၊ သီးသန္႔အသစ္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးကြဲ၊ ကျပားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ေငြေၾကးကိစၥ၊ အလုပ္ကိစၥ ေျပာဆို ေအာင္ျမင္မည္။ယၾတာ ။ ။ စေနေန႔တြင္ ထီးနီခုနစ္လက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။ခ်မ္းေျမ့ေမတၱာတံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို

ဆရာစံဇာဏီဘိုရဲ့
(21.2.2018 မှ 27.2.2018) ဟောစတမ်း
—–
တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

အပြောင်းအလဲနှင့်တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ စိတ်ကူးသစ်နှင့်လုပ်ကိုင် သော ကိစ္စများမှ ထူးခြားသောတက်လမ်းများ ရရှိမည်။ လက်လွန်ထားသောငွေ ပြန်ရမည်။ ခြံ၊ မြေနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စ ပြောဆိုအဆင်ပြေမည်။ ကား၊ အခန်း စသည့် တနင်္လာနံများ အဟောင်းထွက်၍ အသစ်ဝင်ခြင်း၊ အသစ်တိုးပွားခြင်းများ ကြုံရပေမည်။ လမ်းသွား၍ ဖိနပ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်စေ ကြုံပါက အလွန်နိမိတ်ကောင်းသည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ငှက်ပျောကြော် ဒါနပြုပါ။တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

အတတ်ပညာကိုအခြေတည်၍ လုပ်ငန်းတိုးတက်မှု၊ ဘဝတိုးတက်မှု များ ရရှိမည်။ လူငယ်များအဖို့ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကံ အထူးကောင်းသည်။ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော အခြေအနေများရှိမည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ တစ်ပါးသူအလုပ်ကိစ္စများ အလုပ်ပို၊ တာဝန်ပို ဆောင်ရွက်နေရမည်။ ခက်ခဲသောကိစ္စများ ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။

ယတြာ ။ ။ တနင်္လာနေ့တွင် ကြာဆံကြော် ဒါနပြုပါ။အင်္ဂ ါနေ့ မွေးသူများ

ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေကို  အသုံးချပြီး ချက်ချင်း လက်ငင်း ဆောင်ရွက်လိုက်သောကိစ္စများသည် စီမံကိန်းချ ရေရှည်လုပ် ကိုင်သော လုပ်ငန်းများထက် ပို၍ အကျိုးပေးလိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကို အသုံးချ၍ မြင့်မားသောဘဝတိုးတက်မှုများ အထင်အရှား ရရှိ မည်။ မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဖြေရှင်းနေရခြင်း ကြုံမည်။

ယတြာ ။ ။ အင်္ဂ ါနေ့တွင် ဆန်ကော ဆန်ခါ အစုတ်များ စွန့်ပစ်ပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

ခရီးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ လူမျိုးကွဲလူမျိုးခြား အကျိုးပေးမည်။ အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်သွယ်သောလုပ်ငန်းများမှ ကောင်း သော အကျိုးဆက် ရရှိမည်။ စနေနံပစ္စည်းများ အဝင်မတော်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူရသည်၊ သုံးစွဲရသည်ရှိက ၄င်းပစ္စည်းအား နေအိမ်သို့ ချက်ချင်းမသွင်းရ။

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဝါးနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းဟောင်း စွန့်ပါ။ရာဟု (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ) မွေးသူများ

လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ ရာထူးတိုးတက်မည်။ ဂုဏ်ထူး၊ ဘွဲ့ထူးရရှိခြင်းရှိမည်။ ကောင်းသောအမည် ကျော်ကြားမည်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်း ကိစ္စများအတွက် ဆောင်ရွက်ရခြင်းရှိမည်။ ခရီးယာယီသွားရခြင်း၊ ကောင်း သော ခရီး၊ အကျိုးပေးသောခရီး၊ ရေခြားမြေခြား၊ လူမျိုးခြား၊ လူမျိုးကွဲများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ရှိမည်။

ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲပိုင်းတွင် လိမ္မော်သီး  ဒါနပြုပါ။ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

အိမ်တွင်းရေး အပူသောကများ အေးငြိမ်းသွားမည်။ ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ ဝယ်ယူခြင်း၊မြှုပ်နှံခြင်းပြုနိုင်သည်။ ယာဉ်၊ ရွှေ၊ ရေ၊ လူ လုပ်ငန်းများ အကျိုးပေးမည်။ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းရရှိမည်။ လက်လွန်ထားသော ငွေကြေးများ ပြန်လည်တောင်းခံရရှိမည်။ အိမ်အနီးအပါးတွင် ကိုုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးရှိလိမ့်မည်။

ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပဲထမင်း ဆွမ်းတော်တင်ပါ။သောကြာနေ့ မွေးသူများ

လုပ်နေသောအလုပ်များ ရပ်တန့်တတ်သည်။ အခက်အခဲများ ထိပ် တိုက် ရင်ဆိုင်ရမည်။ မည်သည့်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ စီမံကိန်း ချပြီး ဆောင်ရွက်၍ မရ။ ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေကို သုံးသပ်၊ ဆုံး ဖြတ် ဆောင်ရွက်ရမည်။ မူလ စနစ်တကျ စီမံချက်ချထားပြီး အချိတ် အဆက်မိမိ လုပ်ထားသော ကိစ္စများပင် တလွဲတချော် ဖြစ်တတ်သည်။

ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သော့အဟောင်း၊ သွပ်အဟောင်းများ စွန့်ပါ။စနေနေ့ မွေးသူများ

အပြိုင် အတိုက်အခံများအား ကျော်လွှားပြီး အလုပ်ချဲ့ထွင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းဟောင်းများကို အပြီးသတ်ရပ်တန့်ပြီးမှသာ အလုပ်သစ်ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သော တိုးတက်မှုရမည်။ ခြံ၊ ကား အခန်း အဟောင်းထွက်၍ အသစ်ဝင်ခြင်း၊ သီးသန့်အသစ်ရခြင်းများရှိမည်။ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးကွဲ၊ ကပြားများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွှယ်ပြီး ငွေကြေးကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စ ပြောဆို အောင်မြင်မည်။ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ထီးနီခုနစ်လက် ဘုရားကပ်လှူပါ။ချမ်းမြေ့မေတ္တာတုံ့ပြန်ပါသည်။

စံ- ဇာဏီဘို

ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဖ်ာလိပ္နတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကစားျခင္း

ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဖ်ာလိပ္နတ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကစားျခင္း

အရင္အပတ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားမွ ႐ိုးရာကစား နည္းမ်ားကို အစဥ္အဆက္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ရာမွ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ျမန္မာ့႐ိုးရာနတ္ပညာထဲမွ ဖ်ာလိပ္နတ္ျဖင့္ ကစားျခင္း (သို႔) ဖ်ာလိပ္နတ္ကို ေခၚေဆာင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပေပးမယ့္ ျမန္မာ့ ရိုးရာကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ ဖ်ာလိပ္နတ္ဟာ စာ သင္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြ၊ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူ ေတြၾကား အလြန္ေရပန္းစားခဲ႔တဲ႔ ကစားနည္းတစ္ခု ပါ။ ဖ်ာလိပ္နတ္လို႔ဆိုရာမွာ အမွန္ေတာ့ နတ္ဘီလူး မ်ိဳးပါ။ ဒါေပမဲ့ သူမဟာ ေမးျမန္းတဲ႔ေမးခြန္းေတြ ကို အံ႔ဖြယ္မွန္ကန္ေအာင္ ေဟာၾကားႏိုင္တာျဖစ္တာမို႔ ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ ဖ်ာလိပ္နတ္ဆိုၿပီး ထင္ရွားလာခဲ႔ တာပါ။ သတိျပဳရန္မွာ ဒီကစားနည္း၊ ဒီေခၚေဆာင္ နည္းကေတာ့ မိန္းကေလးေတြသာ ျပဳလုပ္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်ာ္းသားမ်ားျပဳလုပ္ မရပါ။ ဖ်ာ လိပ္နတ္ကိုေခၚေဆာင္ျခင္း အေၾကာင္းမေျပာခင္မွာ ဖ်ာလိပ္နတ္၏ရာဇဝင္ေလးကို ဖြင့္ဆိုပါရေစ။

ပုဂံျပည္ က်စြာမင္းႀကီး နန္းစံခ်ိန္အခါက ျဖစ္သည္။ ေအာက္ၿမိဳ႕ေဒသၿမိဳ႕ သံုးၿမိဳ႕ကို အပိုင္စား ရေသာ သံုးၿမိဳ႕ရွင္သည္ သာယာဝတီၿမိဳ႕ကို တည္ရာ တြင္ ၿမိဳ႕႐ိုးတံတိုင္းထူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ပုဏၰား ျဖဴ၊ ပုဏၰားညိဳတို႔အား ေမးျမန္းေလသည္။ ပုဏၰားတို႔က ေအာင္ပါေသာ တနဂၤေႏြသမီး တစ္ေယာက္ ဖ်ာလိပ္ကိုေပြ႔လ်က္ အခ်ိန္ အခါက်လွ်င္ လာပါလိမ့္မည္။ ယင္းတနဂၤ ေႏြသမီးကို စေတးပါက ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္ မည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။


ထိုအခါ မင္းအမိန္႔အရ မင္းမႈထမ္းတို႔သည္ ထိုေနရာတြင္ ေအာင္ပါေသာ အမ်ိဳးသမီးလာရာ အ ရပ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္၍ ေနၾကေလသည္။ သံုးၿမိဳ႕ရွင္၏ တူေတာ္သူ ပညာဗလအမတ္သည္ လူႀကီးမ်ားက ေစ့စပ္ေပးစားေသာ ၿမိဳ႕ဝန္သမီးကို မယူဘဲ ရြာသူႀကီး သမီး မေအာင္ျဖဴကိုသာ ယူသျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝန္မင္းသည္ ပညာဗလအေပၚ၌ အမ်က္ထြက္ၿပီး “တိုင္းျပည္ကို လုပ္ၾကံလိမ့္မည္”ဟု သတင္းလႊင့္၍ သံုးၿမိဳ႕ရွင္ထံ ကုန္းေခ်ာစကား ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ၿမိဳ႕ဝန္၏ စကားကို ယံုၾကည္ၿပီး သံုးၿမိဳ႕ရွင္ကလည္း ပညာဗလ ကို ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာဗလ ၏ ႏွမမမင္းလွကိုပါ ဖမ္းဆီး သိမ္းယူရန္ ၾကံျပန္ သည္။ မမင္းလွသည္ ဦးရီးေတာ္ သံုးၿမိဳ႕ရွင္၏ ျပဳမႈ ခ်က္ကို မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ကာ ဦးရီးေတာ္၏ အသိမ္း ပိုက္ကို မခံဘဲ မိမိကိုယ္ကို အသက္ေအာင့္၍ ေသ လိုက္ရာ သံုးပန္လွနတ္ ျဖစ္သြားေလသည္။ ယင္းသံုး ပန္လွနတ္သည္ အပ်ိဳဘဝ၌ ကြယ္လြန္သျဖင့္ သမီး ရည္းစားစံုတြဲေနထိုင္မႈမ်ား၊ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို မႀကိဳက္ေခ်။ မေအာင္ျဖဴသည္ ယင္း၏ ေယာက်ာ္း ရာဇဝတ္သင့္သည္ဟု ၾကား၍ ေတြ႕ဆံုရန္ လိုက္လာရာတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ခ်က္ျပဳတ္ စားေသာက္ရန္ အတြက္ အိုးခြက္ စသည္မ်ားကို ေတာင္းထဲ ထည့္ ရြက္ၿပီး အိပ္ရန္အတြက္ ဖ်ာကို လိပ္ယူပိုက္ၿပီး လိုက္ လာေလသည္။ ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကေသာ မင္းမႈထမ္းမ်ားကေတြ႕ရွိၿပီး စစ္ေဆးေမး ျမန္းခံရသည္တြင္ ပုဏၰားေတာ္မ်ား ေဟာၾကား ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေအာင္ပါေသာ နာမည္ျဖစ္၍ ခ်က္ခ်င္းပင္ ၿမိဳ႕႐ိုးတိုင္ ထူမည့္တြင္းႀကီးထဲသို႔ ထည့္ သြင္းကာ စေတးေလသည္။ မစေတးမီ မေအာင္ျဖဴ က “အျပစ္မ႐ွိေသာ မိမိအား စေတးသည့္ အ တြက္ သာယာဝတီနယ္တြင္ တိရစၦာန္ျဖစ္က တိရစၦာန္ဆိုးမ်ား၊ လူျဖစ္က လူဆိုးမ်ားသာ ျဖစ္ၾက ပါေစ။ ႀကီးပြား တိုးတက္ျခင္းလည္း မ႐ွိၾကပါေစ ႏွင့္” ဟု က်ိန္စာ ဆိုသြားေလသည္။ ထို႔ျပင္… မိမိသည္ လင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရာ ျဖစ္ေလရာ ဘဝ တြင္ လင္ေယာက်ာ္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းရပါေစသား ဟူ၍လည္း ဆုေတာင္းသြားေလသည္။ (ထိုမေအာင္ ျဖဴ၏ က်ိန္စာေၾကာင့္ သာယာဝတီနယ္သည္ လူမိုက္ မ်ား ေပါမ်ားသည္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။)


မေအာင္ျဖဴသည္ စေတးခံရ၍ ေသဆံုးေသာ အခါ စိတ္ၾကမ္း ကိုယ္ၾကမ္း က်ိန္ဆဲ၍ ေသရေသာ ေၾကာင့္ ေနာင္ဘဝတြင္ ဘီလူးမ ျဖစ္သြားေလသည္။ ဘီလူးမျဖစ္ေသာအခါ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထား ျခင္း ခံရေသာ မိမိ၏ လင္ေယာက်ာ္းကို တန္ခိုးျဖင့္ ယူေဆာင္၍ သူမပိုင္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ေခၚ ေဆာင္သြားၿပီး အတူတကြ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ၾက ေလသည္။ မၾကာခင္ သားတစ္ေယာက္ ေမြးဖြားေလ သည္။ ထိုသားသည္ ဘီလူးမႏွင့္ လူသားညား၍ ေပါက္ဖြားလာေသာေၾကာင့္ ခြန္အားဗလ ႀကီးမားကာ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေျခဖဝါးသည္ တစ္ေတာင္ခန္႔ ရွိ၍ ယင္းကို ေျခရာတစ္ေထာင္ ေမာင္မဲေခါင္ဟုေခၚ တြင္ေလသည္။ ဆင္ကိုပင္ ဖမ္း၍ အစြယ္ကို ခ်ိဳးႏိုင္ ေသာ အားခြန္ဗလ စြမ္းရည္သတၲိႏွင့္လည္း ျပည့္စံု ေလသည္။ ေမာင္မဲေခါင္သည္ ဖခင္၏ေျပာျပခ်က္အ ရ လူသားမ်ား ေနထိုင္ရာကို သြားခ်င္လွသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္မွာလည္း ဘီလူးမျဖစ္ေန သည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ ေန လိုစိတ္ မ႐ွိေပ။ တစ္ေန႔တြင္ မယ္ေတာ္ ျပင္ပထြက္ ၍ အစာရွာေနခိုက္ ဖခင္ကိုထမ္း၍ ထြက္ေျပးေလ သည္။ မယ္ေတာ္ဘီလူးမကလည္း ျပန္ေရာက္၍ သိလွ်င္သိခ်င္း လိုက္ေလရာ သူပိုင္ေသာနယ္ပယ္ ကို ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္လက္မ လိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သားႏွင့္လင္အတြက္ အပူမီးေတာက္ ေလာင္ကာ ရင္ကြဲနာက်ၿပီး ေသဆံုးေလသည္။ ဘီ လူးမဘဝမွ ေသဆံုးစဥ္ကို စိတ္ေစာေန၍ လူ႔ဘဝ မေအာင္ျဖဴ ျဖစ္စဥ္က က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဖ်ာလိပ္ကို သတိရ စြဲလမ္းခ်က္ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဖ်ာလိပ္နတ္ မေအာင္ျဖဴ ျဖစ္လာေလသည္။ ဖ်ာလိပ္နတ္မေအာင္ ျဖဴသည္ လင္ႏွင့္သားကို စိတ္နာေသာေၾကာင့္ သူမ ကို တင္ေျမႇာက္ပသေသာအခါ ေယာက်ာ္းမ်ား ကိုင္ တြယ္ ပူေဇာ္ပသျခင္း မျပဳရေပ။ မိန္းမမ်ားသာပူေဇာ္ ပသရသည္။ ဖ်ာလိပ္နတ္မေအာင္ျဖဴ တင္ေျမွာက္ ရာ တြင္ ကန္ေတာ့ပြဲ၌ ထည့္႐ိုးထံုးစံျဖစ္ေသာ အုန္း၊ ငွက္ေပ်ာကိုထည့္ၿပီး ပြဲေရွ႕၌ ဖ်ာလိပ္သစ္တြင္ ထဘီ၊ အက်ႌ၊ ဆံစု၊ ဘီး စသည္ျဖင့္ လူကဲ့သို႔ ဝတ္ဆင္ လ်က္ ေက်ာက္ျပင္၊ သနပ္ခါးတံုး၊ မွန္တို႔ျဖင့္ အဆင္ သင့္ ထားေပးရသည္။ အပ်ိဳအရြယ္ မိန္းမပ်ိဳကေလး မ်ား ဆံုမိၾကသည့္အခါ “မိမိရည္မွန္းထားသူႏွင့္ ေပါင္းသင္းရမႈမွန္ပါလွ်င္ မေအာင္ျဖဴ သခင္မႀကီးက ဘယ္ႏွစ္ခ်က္ ႐ိုက္ျပေတာ္မူပါ”ဟု အေပ်ာ္အပါး ရယ္စရာ ေမးျမန္းၾကေလ့ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးေလာ ကတြင္ ထင္ရွားေသာ နတ္တစ္ပါး ျဖစ္ေလသည္။ မေအာင္ျဖဴနတ္ဝင္ပါက ဖ်ာလိပ္ဘယ္ညာ ယိမ္းျပ သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ေခၚေဆာင္နည္းက ေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါ။ ကစားမည့္လူဦးေရက ေတာ့ မိန္းကေလး ေလးေယာက္ႏွင့္ အထက္ပါ။လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ –

– ဖ်ာလိပ္တစ္လိပ္

– အက်ီ အနီ၊ ထမီ အနီ တစ္စံု

– သနပ္ခါး

– ႏူတ္ခမ္းနီ

– မွန္တစ္ခ်ပ္

– ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္း

– သေျပပန္းတစ္ခက္ကစားနည္းမွာေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါ။

အလံုပိတ္အခန္း တစ္ခုထဲသို႔ ဖ်ာလိပ္ တစ္လိပ္ကို ယူလာပါ။ ကစားမည့္ အခန္းထဲတြင္ မိန္းမပ်ိဳေလးဦး ႏွင့္ အထက္မွအပ အမ်ိဳးသားတစ္ ေယာက္မွ် မရွိေစရပါ။ ထိုဖ်ာလိပ္ကို ေခါင္းႏွင့္ ေျခေထာက္ဟူ၍ ခြဲျခား သတ္မွတ္ပါ။ ေခါင္းဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ဖ်ာ၏အထက္ပိုင္းကို အက်ႌအနီေရာင္ ဝတ္ဆင္ ေပးၿပီး၊ ေအာက္ပိုင္းကို လံုခ်ည္အနီကို ပတ္ကာ ႀကိဳးျဖင့္ ခါးလည္မွ ခိုင္ျမဲစြာ စည္းေႏွာင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မ်က္ႏွာဟု မိမိ သတ္မွတ္ထားေသာအပိုင္းတြင္ သနပ္ခါး ပါးကြက္ ႏွစ္ကြက္ကြက္ကာ ႏႈတ္ခမ္းနီ ဆိုးေပးပါ။ ေခါင္းတြင္ နတ္ပန္းကို ပန္ေပးပါ။ ထို႔ေနာက္ ကစား သူေလးဦးက ဖ်ာလိပ္ကို ေအာက္ေျခမွ ၿပိဳင္တူ မç ရပါမည္။ ထိုမçထားေသာ ဖ်ာလိပ္၏ သနပ္ခါး လိမ္းထားေသာ မ်က္ႏွာအပိုင္းႏွင့္ တစ္တန္းထဲတြင္ မွန္ကို ခ်ိတ္ဆြဲရမည္။ ထို႔ေနာက္ ကစားသူတစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ကာ ဖ်ာလိပ္နတ္ကို ေခၚယူရပါမည္။ ဖ်ာ လိပ္ကိုမလ်က္ အေနအထားျဖင့္ “အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ၊ အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ…အကြ်န္မတို႔နဲ႕ ေပ်ာ္ဖို႔ပါးရဖို႔ ေရာက္ရာအရပ္က ၾကြလာပါ”ဟု ဦးေဆာင္ကာ ပင့္ဖိတ္ရပါမည္။ ဖ်ာလိပ္သည္ နဂို ထက္ သိသိသာသာ ေလးလံလာၿပီဆိုပါက ကစား နည္း အသက္ဝင္ၿပီဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ကစားနည္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ေန ေၾကာင္း ပို၍ ေသခ်ာေစရန္၊ “အေဘာင္ မေအာင္ ျဖဴ၊ ေရာက္ေနျပီဆိုရင္ သမီးတို႔ကို ခုန္ျပပါ” ဟု ဝိုင္းဝန္း ေတာင္းဆိုပါ။ လက္ထဲမွ ဖ်ာလိပ္သည္ သူ႔အလိုလို မသိမသာ ၾကြလာ၊ ယိမ္းလာပါလိမ့္ မည္။

ထို႔ေနာက္ သင္တို႔ ေမးလိုသည့္ Yes or No ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- မိမိ ခ်စ္သူနဲ႔ေပါင္းဖက္ရပါမလား။ ေပါင္းရမယ္ဆို ကြ်န္မကို ေခါင္းပုတ္ျပပါ မေပါင္းရပါက ခုန္ျပပါ စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဟုတ္သည္ ဆိုပါက သင္၏ေခါင္းကို ညင္သာစြာ ပုတ္ခတ္မည္ ျဖစ္ျပီး မဟုတ္ဟု ဆိုပါက ဖ်ာလိပ္က အနည္းငယ္ ခုန္ၾကြ လာမည္ျဖစ္သည္။ မိမိသိလိုရာ ေမးခြန္းမ်ား ေမး ျမန္းရင္း အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ၊ မွန္ၾကည့္ပါဦး ဟု မွန္ကို ျပေပးျပီး၊ ကစားသူမ်ားက အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ အရမ္းလွတယ္” ဟုေျပာဆိုေပးပါက ဖ်ာလိပ္က အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ကာ လႈပ္ခတ္လာပါလိမ့္ မည္။ ဤသို႔ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုလိုက္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးလိုက္ တစ္လွည့္စီ ျပဳလုပ္ေပးပါက သူမသည္ မိမိတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ ေျဖၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ကစားနည္း အဆံုးသတ္ျခင္း

(၁) ကစားနည္း အဆံုးသတ္လိုပါက “အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ အကြၽန္တို႔နဲ႔ ေပ်ာ္လို႔ပါးလို႔ၿပီးပါၿပီ လာရာအရပ္သို႔ ျပန္လို႔ရပါၿပီ” ဟု ေလးေလးစားစား ျဖင့္ ေျပာဆိုၿပီး ျပတင္းေပါက္မ်ားကိုလည္း ဖြင့္ေပး လိုက္ပါက ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဖ်ာလိပ္နတ္ထြက္သြားေသာအခါ ဖ်ာလိပ္မွာ လည္း ျပန္လည္ ေပါ့ပါးသြားပါလိမ့္မည္။

(၃) ကစားနည္း အဆံုးသတ္ေၾကာင္း ပိုမို ေသခ်ာ ေစရန္ မွန္ကိုျပ၍ အေဘာင္ မေအာင္ျဖဴ၊ မွန္ ၾကည့္ပါဦး“အေဘာင္မေအာင္ျဖဴ အရမ္းလွတယ္ ဟု ထပ္မံ ေျပာဆိုေပးပါက မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမွ် ေတြ႕ရမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ရွိေနေသးလွ်င္ ဖ်ာလိပ္က ခုန္လိမ့္မည္။သတိျပဳရန္

– ဖ်ာလိပ္နတ္အား ႐ိုင္းစိုင္းစြာ ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆို ျခင္း လံုးဝမျပဳရ။ သင့္ေမးခြန္းမွန္ကန္ေၾကာင္း ညင္သာစြာ ေခါင္းပုတ္၍ ေျဖၾကားပါက ေၾကာက္ လန္႔၍ မေအာ္ရ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္မိပါက သင့္အား ဖ်ာလိပ္နတ္မွ စိတ္ဆိုးျပီး၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ႐ိုက္ႏွက္ပါ လိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ဖ်ာလိပ္နတ္ကို မႏွင္ တတ္ေတာ့လွ်င္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ေခၚၿပီး၊ အ လြယ္တကူ ႏွင္ထုတ္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္မိ လွ်င္ ေခၚယူေသာ အမ်ိဳးသမီးကို သံုးရက္ခန္႔ဝင္ ေရာက္ ပူးကပ္ျပီး၊ ဖ်ားနာေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အျပစ္ ေပးတတ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ဤကစား နည္းကို စတင္ျပီးပါက ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္ရန္ နည္း လမ္း မရွိပါ။ ၿပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သင္ၿပီးဆံုးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု မယူဆလွ်င္ အစကတည္းက မကစားပါႏွင့္။ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေမးျမန္း ေဆာ့ကစားႏိုင္ၾကပါေစ။စဝ္ခြန္ဖသိုင္

မြန်မာ့ရိုးရာ ဖျာလိပ်နတ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ကစားခြင်း

အရင်အပတ်တွေက နိုင်ငံခြားမှ ရိုးရာကစား နည်းများကို အစဉ်အဆက် ဖော်ပြလာခဲ့ရာမှ ဒီကနေ့ မှာတော့ မြန်မာ့ရိုးရာနတ်ပညာထဲမှ ဖျာလိပ်နတ်ဖြင့် ကစားခြင်း (သို့) ဖျာလိပ်နတ်ကို ခေါ်ဆောင်ခြင်းကို ဖော်ပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမယ့် မြန်မာ့ ရိုးရာကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖျာလိပ်နတ်ဟာ စာ သင်ကျောင်းဆောင်တွေ၊ အဆောင်နေကျောင်းသူ တွေကြား အလွန်ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ကစားနည်းတစ်ခု ပါ။ ဖျာလိပ်နတ်လို့ဆိုရာမှာ အမှန်တော့ နတ်ဘီလူး မျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ သူမဟာ မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းတွေ ကို အံ့ဖွယ်မှန်ကန်အောင် ဟောကြားနိုင်တာဖြစ်တာမို့ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ဖျာလိပ်နတ်ဆိုပြီး ထင်ရှားလာခဲ့ တာပါ။ သတိပြုရန်မှာ ဒီကစားနည်း၊ ဒီခေါ်ဆောင် နည်းကတော့ မိန်းကလေးတွေသာ ပြုလုပ်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းသားများပြုလုပ် မရပါ။ ဖျာ လိပ်နတ်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်း အကြောင်းမပြောခင်မှာ ဖျာလိပ်နတ်၏ရာဇဝင်လေးကို ဖွင့်ဆိုပါရစေ။

ပုဂံပြည် ကျစွာမင်းကြီး နန်းစံချိန်အခါက ဖြစ်သည်။ အောက်မြို့ဒေသမြို့ သုံးမြို့ကို အပိုင်စား ရသော သုံးမြို့ရှင်သည် သာယာဝတီမြို့ကို တည်ရာ တွင် မြို့ရိုးတံတိုင်းထူ၍ မရသောကြောင့် ပုဏ္ဏား ဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညိုတို့အား မေးမြန်းလေသည်။ ပုဏ္ဏားတို့က အောင်ပါသော တနင်္ဂနွေသမီး တစ်ယောက် ဖျာလိပ်ကိုပွေ့လျက် အချိန် အခါကျလျှင် လာပါလိမ့်မည်။ ယင်းတနင်္ဂ နွေသမီးကို စတေးပါက အောင်မြင်ပါလိမ့် မည်ဟု လျှောက်တင်ကြလေသည်။

ထိုအခါ မင်းအမိန့်အရ မင်းမှုထမ်းတို့သည် ထိုနေရာတွင် အောင်ပါသော အမျိုးသမီးလာရာ အ ရပ်ကို စောင့်မျှော်၍ နေကြလေသည်။ သုံးမြို့ရှင်၏ တူတော်သူ ပညာဗလအမတ်သည် လူကြီးများက စေ့စပ်ပေးစားသော မြို့ဝန်သမီးကို မယူဘဲ ရွာသူကြီး သမီး မအောင်ဖြူကိုသာ ယူသဖြင့် မြို့ဝန်မင်းသည် ပညာဗလအပေါ်၌ အမျက်ထွက်ပြီး “တိုင်းပြည်ကို လုပ်ကြံလိမ့်မည်”ဟု သတင်းလွှင့်၍ သုံးမြို့ရှင်ထံ ကုန်းချောစကား လျှောက်ထားလေသည်။ မြို့ဝန်၏ စကားကို ယုံကြည်ပြီး သုံးမြို့ရှင်ကလည်း ပညာဗလ ကို ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချထားသည်။ ထို့ပြင် ပညာဗလ ၏ နှမမမင်းလှကိုပါ ဖမ်းဆီး သိမ်းယူရန် ကြံပြန် သည်။ မမင်းလှသည် ဦးရီးတော် သုံးမြို့ရှင်၏ ပြုမှု ချက်ကို မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကာ ဦးရီးတော်၏ အသိမ်း ပိုက်ကို မခံဘဲ မိမိကိုယ်ကို အသက်အောင့်၍ သေ လိုက်ရာ သုံးပန်လှနတ် ဖြစ်သွားလေသည်။ ယင်းသုံး ပန်လှနတ်သည် အပျိုဘဝ၌ ကွယ်လွန်သဖြင့် သမီး ရည်းစားစုံတွဲနေထိုင်မှုများ၊ အချစ်နှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စများကို မကြိုက်ချေ။ မအောင်ဖြူသည် ယင်း၏ ယောကျာ်း ရာဇဝတ်သင့်သည်ဟု ကြား၍ တွေ့ဆုံရန် လိုက်လာရာတွင် မြို့ပေါ်၌ ချက်ပြုတ် စားသောက်ရန် အတွက် အိုးခွက် စသည်များကို တောင်းထဲ ထည့် ရွက်ပြီး အိပ်ရန်အတွက် ဖျာကို လိပ်ယူပိုက်ပြီး လိုက် လာလေသည်။ မြို့သို့ ရောက်သောအခါ စောင့်ဆိုင်း နေကြသော မင်းမှုထမ်းများကတွေ့ရှိပြီး စစ်ဆေးမေး မြန်းခံရသည်တွင် ပုဏ္ဏားတော်များ ဟောကြား ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အောင်ပါသော နာမည်ဖြစ်၍ ချက်ချင်းပင် မြို့ရိုးတိုင် ထူမည့်တွင်းကြီးထဲသို့ ထည့် သွင်းကာ စတေးလေသည်။ မစတေးမီ မအောင်ဖြူ က “အပြစ်မရှိသော မိမိအား စတေးသည့် အ တွက် သာယာဝတီနယ်တွင် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်က တိရစ္ဆာန်ဆိုးများ၊ လူဖြစ်က လူဆိုးများသာ ဖြစ်ကြ ပါစေ။ ကြီးပွား တိုးတက်ခြင်းလည်း မရှိကြပါစေ နှင့်” ဟု ကျိန်စာ ဆိုသွားလေသည်။ ထို့ပြင်… မိမိသည် လင်ကို ချစ်မြတ်နိုးရာ ဖြစ်လေရာ ဘဝ တွင် လင်ယောကျာ်းနှင့် ပေါင်းသင်းရပါစေသား ဟူ၍လည်း ဆုတောင်းသွားလေသည်။ (ထိုမအောင် ဖြူ၏ ကျိန်စာကြောင့် သာယာဝတီနယ်သည် လူမိုက် များ ပေါများသည်ဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။)

မအောင်ဖြူသည် စတေးခံရ၍ သေဆုံးသော အခါ စိတ်ကြမ်း ကိုယ်ကြမ်း ကျိန်ဆဲ၍ သေရသော ကြောင့် နောင်ဘဝတွင် ဘီလူးမ ဖြစ်သွားလေသည်။ ဘီလူးမဖြစ်သောအခါ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထား ခြင်း ခံရသော မိမိ၏ လင်ယောကျာ်းကို တန်ခိုးဖြင့် ယူဆောင်၍ သူမပိုင်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အတွင်းသို့ခေါ် ဆောင်သွားပြီး အတူတကွ ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြ လေသည်။ မကြာခင် သားတစ်ယောက် မွေးဖွားလေ သည်။ ထိုသားသည် ဘီလူးမနှင့် လူသားညား၍ ပေါက်ဖွားလာသောကြောင့် ခွန်အားဗလ ကြီးမားကာ အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် ခြေဖဝါးသည် တစ်တောင်ခန့် ရှိ၍ ယင်းကို ခြေရာတစ်ထောင် မောင်မဲခေါင်ဟုခေါ် တွင်လေသည်။ ဆင်ကိုပင် ဖမ်း၍ အစွယ်ကို ချိုးနိုင် သော အားခွန်ဗလ စွမ်းရည်သတ္တိနှင့်လည်း ပြည့်စုံ လေသည်။ မောင်မဲခေါင်သည် ဖခင်၏ပြောပြချက်အ ရ လူသားများ နေထိုင်ရာကို သွားချင်လှသည်က တစ်ကြောင်း၊ မယ်တော်မှာလည်း ဘီလူးမဖြစ်နေ သည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ထိုနေရာတွင် နေ လိုစိတ် မရှိပေ။ တစ်နေ့တွင် မယ်တော် ပြင်ပထွက် ၍ အစာရှာနေခိုက် ဖခင်ကိုထမ်း၍ ထွက်ပြေးလေ သည်။ မယ်တော်ဘီလူးမကလည်း ပြန်ရောက်၍ သိလျှင်သိချင်း လိုက်လေရာ သူပိုင်သောနယ်ပယ် ကို ကျော်သွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ဆက်လက်မ လိုက်နိုင်တော့ဘဲ သားနှင့်လင်အတွက် အပူမီးတောက် လောင်ကာ ရင်ကွဲနာကျပြီး သေဆုံးလေသည်။ ဘီ လူးမဘဝမှ သေဆုံးစဉ်ကို စိတ်စောနေ၍ လူ့ဘဝ မအောင်ဖြူ ဖြစ်စဉ်က ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဖျာလိပ်ကို သတိရ စွဲလမ်းချက် ဥပါဒါန်ကြောင့် ဖျာလိပ်နတ် မအောင်ဖြူ ဖြစ်လာလေသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင် ဖြူသည် လင်နှင့်သားကို စိတ်နာသောကြောင့် သူမ ကို တင်မြှောက်ပသသောအခါ ယောကျာ်းများ ကိုင် တွယ် ပူဇော်ပသခြင်း မပြုရပေ။ မိန်းမများသာပူဇော် ပသရသည်။ ဖျာလိပ်နတ်မအောင်ဖြူ တင်မြှောက် ရာ တွင် ကန်တော့ပွဲ၌ ထည့်ရိုးထုံးစံဖြစ်သော အုန်း၊ ငှက်ပျောကိုထည့်ပြီး ပွဲရှေ့၌ ဖျာလိပ်သစ်တွင် ထဘီ၊ အကျႌ၊ ဆံစု၊ ဘီး စသည်ဖြင့် လူကဲ့သို့ ဝတ်ဆင် လျက် ကျောက်ပြင်၊ သနပ်ခါးတုံး၊ မှန်တို့ဖြင့် အဆင် သင့် ထားပေးရသည်။ အပျိုအရွယ် မိန်းမပျိုကလေး များ ဆုံမိကြသည့်အခါ “မိမိရည်မှန်းထားသူနှင့် ပေါင်းသင်းရမှုမှန်ပါလျှင် မအောင်ဖြူ သခင်မကြီးက ဘယ်နှစ်ချက် ရိုက်ပြတော်မူပါ”ဟု အပျော်အပါး ရယ်စရာ မေးမြန်းကြလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးလော ကတွင် ထင်ရှားသော နတ်တစ်ပါး ဖြစ်လေသည်။ မအောင်ဖြူနတ်ဝင်ပါက ဖျာလိပ်ဘယ်ညာ ယိမ်းပြ သည်ဟု ယုံကြည်ကြလေသည်။ ခေါ်ဆောင်နည်းက တော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။ ကစားမည့်လူဦးရေက တော့ မိန်းကလေး လေးယောက်နှင့် အထက်ပါ။လိုအပ်သော ပစ္စည်းများမှာ –

– ဖျာလိပ်တစ်လိပ်

– အကျီ အနီ၊ ထမီ အနီ တစ်စုံ

– သနပ်ခါး

– နူတ်ခမ်းနီ

– မှန်တစ်ချပ်

– ကြိုးတစ်ချောင်း

– သပြေပန်းတစ်ခက်ကစားနည်းမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။

အလုံပိတ်အခန်း တစ်ခုထဲသို့ ဖျာလိပ် တစ်လိပ်ကို ယူလာပါ။ ကစားမည့် အခန်းထဲတွင် မိန်းမပျိုလေးဦး နှင့် အထက်မှအပ အမျိုးသားတစ် ယောက်မျှ မရှိစေရပါ။ ထိုဖျာလိပ်ကို ခေါင်းနှင့် ခြေထောက်ဟူ၍ ခွဲခြား သတ်မှတ်ပါ။ ခေါင်းဟုသတ်မှတ်ထားသော ဖျာ၏အထက်ပိုင်းကို အကျႌအနီရောင် ဝတ်ဆင် ပေးပြီး၊ အောက်ပိုင်းကို လုံချည်အနီကို ပတ်ကာ ကြိုးဖြင့် ခါးလည်မှ ခိုင်မြဲစွာ စည်းနှောင်ပါ။ ထို့နောက် မျက်နှာဟု မိမိ သတ်မှတ်ထားသောအပိုင်းတွင် သနပ်ခါး ပါးကွက် နှစ်ကွက်ကွက်ကာ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးပေးပါ။ ခေါင်းတွင် နတ်ပန်းကို ပန်ပေးပါ။ ထို့နောက် ကစား သူလေးဦးက ဖျာလိပ်ကို အောက်ခြေမှ ပြိုင်တူ မç ရပါမည်။ ထိုမçထားသော ဖျာလိပ်၏ သနပ်ခါး လိမ်းထားသော မျက်နှာအပိုင်းနှင့် တစ်တန်းထဲတွင် မှန်ကို ချိတ်ဆွဲရမည်။ ထို့နောက် ကစားသူတစ်ဦးမှ ဦးဆောင်ကာ ဖျာလိပ်နတ်ကို ခေါ်ယူရပါမည်။ ဖျာ လိပ်ကိုမလျက် အနေအထားဖြင့် “အဘောင် မအောင်ဖြူ၊ အဘောင် မအောင်ဖြူ…အကျွန်မတို့နဲ့ ပျော်ဖို့ပါးရဖို့ ရောက်ရာအရပ်က ကြွလာပါ”ဟု ဦးဆောင်ကာ ပင့်ဖိတ်ရပါမည်။ ဖျာလိပ်သည် နဂို ထက် သိသိသာသာ လေးလံလာပြီဆိုပါက ကစား နည်း အသက်ဝင်ပြီဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ကစားနည်းအတွင်းသို့ ရောက်နေ ကြောင်း ပို၍ သေချာစေရန်၊ “အဘောင် မအောင် ဖြူ၊ ရောက်နေပြီဆိုရင် သမီးတို့ကို ခုန်ပြပါ” ဟု ဝိုင်းဝန်း တောင်းဆိုပါ။ လက်ထဲမှ ဖျာလိပ်သည် သူ့အလိုလို မသိမသာ ကြွလာ၊ ယိမ်းလာပါလိမ့် မည်။

ထို့နောက် သင်တို့ မေးလိုသည့် Yes or No မေးခွန်းများကို မေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ- မိမိ ချစ်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရပါမလား။ ပေါင်းရမယ်ဆို ကျွန်မကို ခေါင်းပုတ်ပြပါ မပေါင်းရပါက ခုန်ပြပါ စသည်ဖြင့် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်သည် ဆိုပါက သင်၏ခေါင်းကို ညင်သာစွာ ပုတ်ခတ်မည် ဖြစ်ပြီး မဟုတ်ဟု ဆိုပါက ဖျာလိပ်က အနည်းငယ် ခုန်ကြွ လာမည်ဖြစ်သည်။ မိမိသိလိုရာ မေးခွန်းများ မေး မြန်းရင်း အဘောင် မအောင်ဖြူ၊ မှန်ကြည့်ပါဦး ဟု မှန်ကို ပြပေးပြီး၊ ကစားသူများက အဘောင် မအောင်ဖြူ အရမ်းလှတယ်” ဟုပြောဆိုပေးပါက ဖျာလိပ်က အလွန်ပျော်ရွှင်ကာ လှုပ်ခတ်လာပါလိမ့် မည်။ ဤသို့ မြှောက်ပင့်ပြောဆိုလိုက် မေးခွန်းများ မေးလိုက် တစ်လှည့်စီ ပြုလုပ်ပေးပါက သူမသည် မိမိတို့၏ မေးခွန်းများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ပြန်လည် ဖြေကြား ပေးမည်ဖြစ်သည်။ကစားနည်း အဆုံးသတ်ခြင်း

(၁) ကစားနည်း အဆုံးသတ်လိုပါက “အဘောင် မအောင်ဖြူ အကျွန်တို့နဲ့ ပျော်လို့ပါးလို့ပြီးပါပြီ လာရာအရပ်သို့ ပြန်လို့ရပါပြီ” ဟု လေးလေးစားစား ဖြင့် ပြောဆိုပြီး ပြတင်းပေါက်များကိုလည်း ဖွင့်ပေး လိုက်ပါက ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမည် ဖြစ်သည်။

(၂) ဖျာလိပ်နတ်ထွက်သွားသောအခါ ဖျာလိပ်မှာ လည်း ပြန်လည် ပေါ့ပါးသွားပါလိမ့်မည်။

(၃) ကစားနည်း အဆုံးသတ်ကြောင်း ပိုမို သေချာ စေရန် မှန်ကိုပြ၍ အဘောင် မအောင်ဖြူ၊ မှန် ကြည့်ပါဦး“အဘောင်မအောင်ဖြူ အရမ်းလှတယ် ဟု ထပ်မံ ပြောဆိုပေးပါက မည်သည့် လှုပ်ရှားမှုမျှ တွေ့ရမည် မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ရှိနေသေးလျှင် ဖျာလိပ်က ခုန်လိမ့်မည်။သတိပြုရန်

– ဖျာလိပ်နတ်အား ရိုင်းစိုင်းစွာ နောက်ပြောင်ပြောဆို ခြင်း လုံးဝမပြုရ။ သင့်မေးခွန်းမှန်ကန်ကြောင်း ညင်သာစွာ ခေါင်းပုတ်၍ ဖြေကြားပါက ကြောက် လန့်၍ မအော်ရ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်မိပါက သင့်အား ဖျာလိပ်နတ်မှ စိတ်ဆိုးပြီး၊ အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်နှက်ပါ လိမ့်မည်။ အချို့သူများသည် ဖျာလိပ်နတ်ကို မနှင် တတ်တော့လျှင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို ခေါ်ပြီး၊ အ လွယ်တကူ နှင်ထုတ်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်မိ လျှင် ခေါ်ယူသော အမျိုးသမီးကို သုံးရက်ခန့်ဝင် ရောက် ပူးကပ်ပြီး၊ ဖျားနာအောင် ပြုလုပ်ပြီး အပြစ် ပေးတတ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဤကစား နည်းကို စတင်ပြီးပါက နောက်သို့ပြန်လှည့်ရန် နည်း လမ်း မရှိပါ။ ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ သင်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မယူဆလျှင် အစကတည်းက မကစားပါနှင့်။ အန္တရာယ်ကင်းစွာ မေးမြန်း ဆော့ကစားနိုင်ကြပါစေ။စဝ်ခွန်ဖသိုင်

စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ မသံုးသင့္တ့ဲအေရာင္

စားေသာက္ဆုိင္ေတြမွာ မသံုးသင့္တ့ဲအေရာင္

ကြ်ႏု္ပ္တြင္ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္း ေသာ အိမ္နီးခ်င္းသံုးဦး ရွိေလ၏။ ၄င္းအိမ္နီးခ်င္း မ်ားမွာ မူလတန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ား သာ ျဖစ္ၾကေလ၏။

၄င္းတို႔သည္ ညေနေက်ာင္းဆင္းၿပီဆိုလွ်င္ လြယ္အိတ္မ်ားကို အိမ္၌ထားကာ ကြ်ႏု္ပ္ထံသို႔ အ ေျပးကေလး ေရာက္လာတတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္ က ၄င္းတို႔အား မုန္႔ပဲသြားေရးစာမ်ား အဆာေျပ ေကြ်းရ၏။ ၄င္းတို႔ သိလို၍ ေမးျမန္းလာသမွ်မ်ား ကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ႏွင့္ ေျဖၾကားေပးရ၏။ တစ္ခါ တရံတြင္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ကပင္ ၄င္းတို႔အား မွတ္သား သင့္ မွတ္သားရာမ်ားကို ေျပာျပရသည္မ်ားလည္း ရွိေလ၏။

၄င္းတို႔သံုးဦးတြင္ မိေရႊပုဟူေသာ ပိန္ေသး ေသးသူငယ္မေလးသည္ အရာရာကို စူးစမ္းစပ္စု ေလ့လာတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က စပ္စပ္စုစု မိေရႊပုဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚေလ့ရွိေလ၏။

တာတီးဆိုေသာ ပိန္ရွည္ရွည္ သူငယ္ေလး မွာမူ လြန္စြာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာ ဖ်တ္လတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာ တာတီးဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚေလ့ရွိေလ၏။

ဘုတ္ဆံုမဟူေသာ ဝ၀တုတ္တုတ္ သူငယ္မ ေလးမွာမူ ေအးတိေအးစက္ႏိုင္သည္ဟု ထင္ရေသာ္ လည္း အရာရာကို ေတြးေတြးဆဆ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ လိုက္ၿပီး စဥ္းစားတတ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္က ေတြး ေတြးဆဆ ဘုတ္ဆံုမဟု ခ်စ္စႏိုး ေခၚေလ့ရွိေလ၏။

ညေနေစာင္းတစ္ခုသ၌ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အိမ္ ေရွ႕ရွိ ဂမုန္းပင္ေလးမ်ားကို ေရေလာင္းေနစဥ္ ထို အိမ္နီးခ်င္းကေလးမ်ားသည္ အေျပးကေလး ေရာက္ လာၾကေလေတာ့၏။

“ဘဘ …ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း ဝိုင္းၿပီး ေရ ေလာင္းေပးမယ္ေလ …” ဟု ခ်က္ခ်က္ခ်ာခ်ာ တာ တီးက ေျပာေျပာဆိုဆိုပင္ ကြ်ႏု္ပ္၏လက္ထဲမွ ေရ ပိုက္ကို ဆြဲယူၿပီး အပင္မ်ားကို ေရေလာင္းေလ၏။ ထိုအခါ စပ္စပ္စုစု မိေရႊပုက –

“သမီးလည္း သစ္ပင္ေလးေတြ စိမ္းေနတာ ကိုေတြ႕ရင္ အရမ္းႀကိဳက္တာပဲ …၊ သမီးရဲ႕သူငယ္ ခ်င္းေတြလည္း အစိမ္းေရာင္ဆိုရင္ ႀကိဳက္တဲ့လူ မ်ား တယ္ …၊ အဲဒါ ဘာလို႔လဲ ဘဘ …”ဟု ေမး ရာ ကြ်ႏု္ပ္က –

“ဒီလို မိေရႊပုေလးရဲ႕ …၊ တို႔ကမၻာေပၚမွာ ေနရာအႏွံ႔မွာ ဖံုးလႊမ္းေနတာက သစ္ပင္သစ္ေတာ ေတြမ်ားတယ္ …၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေဘးပတ္ ဝန္းက်င္ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ားစုျမင္ ေနရတာက သစ္ပင္ေတြရဲ႕အစိမ္းေရာင္ပဲ …၊


အဲဒီေတာ့ လူေတြမွာ မသိစိတ္ဆိုတဲ့အရာက သစ္ပင္ေတြရဲ႕ အစိမ္းေရာင္ကို စြဲလန္းေနတတ္တဲ့ အတြက္ အမ်ားစုဟာ အစိမ္းေရာင္ကို ႏွစ္သက္တတ္ ၾကတာ …”ဟု ရွင္းျပလိုက္ရေလ၏။ ထိုအခါ ဘုတ္ဆံုမကေလးက –

“သမီးကေတာ့ အနီေရာင္ကို ပိုႀကိဳက္တယ္၊ သမီးတို႔အမ်ိဳးေတြထဲမွာက်ေတာ့ အနီေရာင္ကိုႀကိဳက္ တဲ့လူက ပိုမ်ားတယ္ …၊ အဲဒါကေရာ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဘဘ …”ဟု ဝင္၍ေမးရာ ကြ်ႏု္ပ္က –

“အဲဒါကက်ေတာ့ ဒီလိုဘုတ္ဆံုမရဲ႕ …၊ သတၲဝါေတြရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေသြးဆိုတဲ့အရာ ရွိ တယ္ …၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အဲဒီေသြး ဆိုတာ အသက္ဓာတ္ပဲ …၊ ေသြးရဲ႕အေရာင္က အနီေရာင္ ျဖစ္ေနတယ္ …၊ သတၲဝါေတြရဲ႕ ရွင္ သန္ေရးမွာ အနီေရာင္ရွိတဲ့ေသြးဟာ မရွိလို႔ကိုမရတဲ့ အရာပဲ …၊ အဲဒါေၾကာင့္ လူေတြဟာ အစိမ္းေရာင္ ကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တတ္ၿပီး ေသြးကို အေလးအနက္ ထားတဲ့အသိစိတ္ေၾကာင့္ အနီေရာင္ကိုက်ေတာ့ စြဲစြဲ လမ္းလမ္း ျဖစ္တတ္ၾကတယ္ …၊

ဒါေၾကာင့္ လူေတြ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ႏွစ္သက္ တတ္တဲ့အေရာင္ကို ေျပာပါဆိုရင္ေတာ့ အနီေရာင္ လို႔ ေျပာရမွာပဲ …၊ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာေပၚ မွာရွိတဲ့ တိုင္းျပည္အမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ႕အလံေတာ္ ေတြမွာ အနီေရာင္ကိုေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ထည့္ သြင္းထားတတ္ၾကတယ္ ဘုတ္ဆံုမေလးရဲ႕ …” ဟု ရွင္းျပလိုက္ရေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သစ္ပင္မ်ား ေရ ေလာင္းျခင္းကို ရပ္နားလိုက္ၾက၏။ ကေလးငယ္ သံုးဦးအား အဆာေျပအျဖစ္ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီး မွည့္တစ္လံုးစီ ေကြ်းရေလ၏။ ကေလးမ်ားသည္ ငွက္ေပ်ာသီးကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ စားၾကရင္း စပ္စပ္စုစု မိေရႊပုေလးက –


“အိမ္က ဘြားဘြားကေျပာတယ္ …၊ ငွက္ ေပ်ာသီးစားရင္ သတိထားတဲ့ …၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ ျဖစ္တတ္တယ္တဲ့ …၊ အဲဒါ ဘာလို႔လဲဘဘ ..” ဟု အေမးထုတ္ေလေတာ့၏။ ကြ်နု္ပ္လည္း ေခါင္းကို တဆတ္ဆတ္ညိတ္ရင္း –

“အဲဒါကက်ေတာ့ ဒီလိုကြဲ႕ …၊ ငွက္ေပ်ာ သီးမွာပါတဲ့ ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ အစာေက်ဖို႔ခက္တာ မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္သလို အေရာင္ရဲ႕သေဘာလည္း ပါေန ေသးတယ္ကြဲ႕ …၊

သုေတသနလုပ္ထားၾကတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရဆိုရင္ အဝါေရာင္ကိုျမင္လိုက္တဲ့အခါမွာ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္ ျဖစ္ေစတတ္တယ္တဲ့ …၊

အဲဒါေၾကာင့္ အဝါေရာင္အသီးေတြကို စားတဲ့ အခါ အစာမေက် ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိတယ္ …၊ ၿပီးေတာ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ နံရံကို အဝါေရာင္ ႀကီး ျခယ္ထားတာတို႔၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြ၊ စားပြဲခင္းေတြက အဝါေရာင္ေတြ ျဖစ္ေနရင္ စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္စိတ္ ကုန္သြားတာတို႔ ျဖစ္တတ္တယ္ ကြဲ႕” ဟု ရွင္းျပလိုက္ရေလ၏။ ထိုအခါ ခ်က္ခ်က္ ခ်ာခ်ာ တာတီးက –

“ဟုတ္ၿပီ ..ဟုတ္ၿပီ …၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေဒၚက ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ထားတာ၊ သူက အဝါေရာင္ ကို ႀကိဳက္လို႔ဆိုၿပီး တစ္ဆိုင္လံုး ေဆးအဝါေရာင္ ေတြ သုတ္ထားတယ္ …၊ စားပြဲခင္းေတြကလည္း အဝါေရာင္ေတြပဲ …၊ ဪသာ္ …အဲဒါေၾကာင့္ သူ႕ဆိုင္မွာ အမ်ားႀကီးမေရာင္းရဘဲ ျဖစ္ေနတာကိုး၊ အခုကိုပဲ အေဒၚ့ဆီကို သြားေျပာလိုက္မယ္ …” ဟု ေျပာကာ ထိုင္ရာမွထ၍ အေျပးကေလး ထြက္သြား လွ်င္ ဘုတ္ဆံုမ၊ မိေရႊပုဟူေသာ ကေလးမေလးမ်ား ကလည္း –

“ငါတို႔လည္း လိုက္မယ္ …” ဟု ေျပာေျပာ ဆိုဆိုႏွင့္ ရႊင္လန္းေပါ့ပါးေသာ ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေျပးထြက္သြားၾကပါေလေတာ့သတည္း။ ။

သေဗၺဓမၼာ

ဇင္ေယာ္နီ

စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မသုံးသင့်တဲ့အရောင်

ကျွနု်ပ်တွင် လွန်စွာ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်း သော အိမ်နီးချင်းသုံးဦး ရှိလေ၏။ ၄င်းအိမ်နီးချင်း များမှာ မူလတန်းအရွယ် ကျောင်းသားငယ်လေးများ သာ ဖြစ်ကြလေ၏။

၄င်းတို့သည် ညနေကျောင်းဆင်းပြီဆိုလျှင် လွယ်အိတ်များကို အိမ်၌ထားကာ ကျွနု်ပ်ထံသို့ အ ပြေးကလေး ရောက်လာတတ်ကြစမြဲ ဖြစ်၏။ ကျွနု်ပ် က ၄င်းတို့အား မုန့်ပဲသွားရေးစာများ အဆာပြေ ကျွေးရ၏။ ၄င်းတို့ သိလို၍ မေးမြန်းလာသမျှများ ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နှင့် ဖြေကြားပေးရ၏။ တစ်ခါ တရံတွင်လည်း ကျွနု်ပ်ကပင် ၄င်းတို့အား မှတ်သား သင့် မှတ်သားရာများကို ပြောပြရသည်များလည်း ရှိလေ၏။

၄င်းတို့သုံးဦးတွင် မိရွှေပုဟူသော ပိန်သေး သေးသူငယ်မလေးသည် အရာရာကို စူးစမ်းစပ်စု လေ့လာတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်က စပ်စပ်စုစု မိရွှေပုဟု ချစ်စနိုး ခေါ်လေ့ရှိလေ၏။

တာတီးဆိုသော ပိန်ရှည်ရှည် သူငယ်လေး မှာမူ လွန်စွာ သွက်လက်ချက်ချာ ဖျတ်လတ်၏။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်က ချက်ချက်ချာချာ တာတီးဟု ချစ်စနိုး ခေါ်လေ့ရှိလေ၏။

ဘုတ်ဆုံမဟူသော ဝဝတုတ်တုတ် သူငယ်မ လေးမှာမူ အေးတိအေးစက်နိုင်သည်ဟု ထင်ရသော် လည်း အရာရာကို တွေးတွေးဆဆ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် လိုက်ပြီး စဉ်းစားတတ်သောကြောင့် ကျွနု်ပ်က တွေး တွေးဆဆ ဘုတ်ဆုံမဟု ချစ်စနိုး ခေါ်လေ့ရှိလေ၏။

ညနေစောင်းတစ်ခုသ၌ ကျွနု်ပ်သည် အိမ် ရှေ့ရှိ ဂမုန်းပင်လေးများကို ရေလောင်းနေစဉ် ထို အိမ်နီးချင်းကလေးများသည် အပြေးကလေး ရောက် လာကြလေတော့၏။

“ဘဘ …ကျွန်တော်တို့လည်း ဝိုင်းပြီး ရေ လောင်းပေးမယ်လေ …” ဟု ချက်ချက်ချာချာ တာ တီးက ပြောပြောဆိုဆိုပင် ကျွနု်ပ်၏လက်ထဲမှ ရေ ပိုက်ကို ဆွဲယူပြီး အပင်များကို ရေလောင်းလေ၏။ ထိုအခါ စပ်စပ်စုစု မိရွှေပုက –

“သမီးလည်း သစ်ပင်လေးတွေ စိမ်းနေတာ ကိုတွေ့ရင် အရမ်းကြိုက်တာပဲ …၊ သမီးရဲ့သူငယ် ချင်းတွေလည်း အစိမ်းရောင်ဆိုရင် ကြိုက်တဲ့လူ များ တယ် …၊ အဲဒါ ဘာလို့လဲ ဘဘ …”ဟု မေး ရာ ကျွနု်ပ်က –


“ဒီလို မိရွှေပုလေးရဲ့ …၊ တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေရာအနှံ့မှာ ဖုံးလွှမ်းနေတာက သစ်ပင်သစ်တော တွေများတယ် …၊ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘေးပတ် ဝန်းကျင်ကို လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင် အများစုမြင် နေရတာက သစ်ပင်တွေရဲ့အစိမ်းရောင်ပဲ …၊

အဲဒီတော့ လူတွေမှာ မသိစိတ်ဆိုတဲ့အရာက သစ်ပင်တွေရဲ့ အစိမ်းရောင်ကို စွဲလန်းနေတတ်တဲ့ အတွက် အများစုဟာ အစိမ်းရောင်ကို နှစ်သက်တတ် ကြတာ …”ဟု ရှင်းပြလိုက်ရလေ၏။ ထိုအခါ ဘုတ်ဆုံမကလေးက –

“သမီးကတော့ အနီရောင်ကို ပိုကြိုက်တယ်၊ သမီးတို့အမျိုးတွေထဲမှာကျတော့ အနီရောင်ကိုကြိုက် တဲ့လူက ပိုများတယ် …၊ အဲဒါကရော ဘာဖြစ်လို့ လဲဘဘ …”ဟု ဝင်၍မေးရာ ကျွနု်ပ်က –

“အဲဒါကကျတော့ ဒီလိုဘုတ်ဆုံမရဲ့ …၊ သတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သွေးဆိုတဲ့အရာ ရှိ တယ် …၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အဲဒီသွေး ဆိုတာ အသက်ဓာတ်ပဲ …၊ သွေးရဲ့အရောင်က အနီရောင် ဖြစ်နေတယ် …၊ သတ္တဝါတွေရဲ့ ရှင် သန်ရေးမှာ အနီရောင်ရှိတဲ့သွေးဟာ မရှိလို့ကိုမရတဲ့ အရာပဲ …၊ အဲဒါကြောင့် လူတွေဟာ အစိမ်းရောင် ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်တတ်ပြီး သွေးကို အလေးအနက် ထားတဲ့အသိစိတ်ကြောင့် အနီရောင်ကိုကျတော့ စွဲစွဲ လမ်းလမ်း ဖြစ်တတ်ကြတယ် …၊

ဒါကြောင့် လူတွေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နှစ်သက် တတ်တဲ့အရောင်ကို ပြောပါဆိုရင်တော့ အနီရောင် လို့ ပြောရမှာပဲ …၊ အဲဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာပေါ် မှာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်အများစုဟာ သူတို့ရဲ့အလံတော် တွေမှာ အနီရောင်ကိုတော့ အနည်းနဲ့အများ ထည့် သွင်းထားတတ်ကြတယ် ဘုတ်ဆုံမလေးရဲ့ …” ဟု ရှင်းပြလိုက်ရလေ၏။

ထို့နောက် ကျွနု်ပ်တို့သည် သစ်ပင်များ ရေ လောင်းခြင်းကို ရပ်နားလိုက်ကြ၏။ ကလေးငယ် သုံးဦးအား အဆာပြေအဖြစ် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်တစ်လုံးစီ ကျွေးရလေ၏။ ကလေးများသည် ငှက်ပျောသီးကို နှစ်ခြိုက်စွာ စားကြရင်း စပ်စပ်စုစု မိရွှေပုလေးက –

“အိမ်က ဘွားဘွားကပြောတယ် …၊ ငှက် ပျောသီးစားရင် သတိထားတဲ့ …၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ …၊ အဲဒါ ဘာလို့လဲဘဘ ..” ဟု အမေးထုတ်လေတော့၏။ ကျွနု်ပ်လည်း ခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ညိတ်ရင်း –

“အဲဒါကကျတော့ ဒီလိုကွဲ့ …၊ ငှက်ပျော သီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တွေကြောင့် အစာကျေဖို့ခက်တာ မျိုး ဖြစ်နိုင်သလို အရောင်ရဲ့သဘောလည်း ပါနေ သေးတယ်ကွဲ့ …၊

သုတေသနလုပ်ထားကြတဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရဆိုရင် အဝါရောင်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့ …၊

အဲဒါကြောင့် အဝါရောင်အသီးတွေကို စားတဲ့ အခါ အစာမကျေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတယ် …၊ ပြီးတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ နံရံကို အဝါရောင် ကြီး ခြယ်ထားတာတို့၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေ၊ စားပွဲခင်းတွေက အဝါရောင်တွေ ဖြစ်နေရင် စားချင် သောက်ချင်စိတ် ကုန်သွားတာတို့ ဖြစ်တတ်တယ် ကွဲ့” ဟု ရှင်းပြလိုက်ရလေ၏။ ထိုအခါ ချက်ချက် ချာချာ တာတီးက –

“ဟုတ်ပြီ ..ဟုတ်ပြီ …၊ ကျွန်တော်တို့ အဒေါ်က ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာ၊ သူက အဝါရောင် ကို ကြိုက်လို့ဆိုပြီး တစ်ဆိုင်လုံး ဆေးအဝါရောင် တွေ သုတ်ထားတယ် …၊ စားပွဲခင်းတွေကလည်း အဝါရောင်တွေပဲ …၊ ဪသာ် …အဲဒါကြောင့် သူ့ဆိုင်မှာ အများကြီးမရောင်းရဘဲ ဖြစ်နေတာကိုး၊ အခုကိုပဲ အဒေါ့်ဆီကို သွားပြောလိုက်မယ် …” ဟု ပြောကာ ထိုင်ရာမှထ၍ အပြေးကလေး ထွက်သွား လျှင် ဘုတ်ဆုံမ၊ မိရွှေပုဟူသော ကလေးမလေးများ ကလည်း –

“ငါတို့လည်း လိုက်မယ် …” ဟု ပြောပြော ဆိုဆိုနှင့် ရွှင်လန်းပေါ့ပါးသော ခြေလှမ်းများနှင့်အတူ ပြေးထွက်သွားကြပါလေတော့သတည်း။ ။

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ဇင်ယော်နီ

(20.2.2018 မွ 26.2.2016) ေဟာစတမ္း

ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏
(၁၂)ရာသီခြင္ေဟာစတမ္း
(20.2.2018 မွ 26.2.2016) ေဟာစတမ္း
—————————–
မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ အၿပိဳင္အဆိုင္အားလံုးကို ေက်ာ္လႊား ၍ အဆင့္ျမင့္တက္လမ္းမ်ား ဖန္တီးႏိုင္မည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စာရြက္စာတမ္းလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳရ။ အာမခံျခင္း မျပဳရ။ ၾကားဝင္တာဝန္ယူျခင္းမ်ား မျပဳရ။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနမည္။ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္း မျပဳရ။ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအႏ ၱရာယ္ ႀကံဳတတ္သည္။ ယၾတာ။ ။ ေဆးတံတစ္ေခ်ာင္းဝယ္ယူၿပီး အိမ္တစ္ေနရာတြင္ အလွဆင္ထားပါ။ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

အလိုျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆႏၵအလံုးစံု ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိမည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲ အကူအညီေကာင္း ရရွိလိမ့္မည္။ အလွဴမဂၤလာကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရလိမ့္မည္။ အလုပ္သစ္၊ အၾကံအစည္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။ ယၾတာ ။ ။ အဝါေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါတစ္ထည္ ေနေရာင္ ျခည္ေအာက္တြင္ထားၿပီးမွ သံုးစြဲပါ။ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ရည္မွန္းထားသည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ခက္ခဲျခင္း၊ အ ၿပိဳင္အဆိုင္၊ အတိုက္အခံမ်ားၾကားမွ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အေပ်ာက္အရွ မ်ားတတ္သည္။ ရန္မ်ားမည္။ လူသစ္၊ ဝန္းက်င္သစ္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံရမည္။ ေပၚေပါက္ေသာစိတ္ကူးသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕  အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။ ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥ၊ ခရီးကိစၥတို႔ ကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ အခါေကာင္းသည္။ ယၾတာ ။  ။ ဥေဒါင္း ေတာင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဖဲႀကိဳးအနီႏွင့္ခ်ည္၍ အျမင့္တင္ပါ။ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

ပံုမွန္ထက္ ေငြဝင္မည္။ အလုပ္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား ေအာင္ျမင္၍ အလုပ္တိုးတက္မည္။ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ မူလစိတ္ကူးထားသည့္ကိစၥမ်ား ကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္၍ အက်ိဳးေကာင္းရရွိမည္။ အိမ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္း၊ ေနရာေကာင္းသို႔ တိုးတက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ ယၾတာ ။ ။ ေက်ာက္စိမ္းလိပ္႐ုပ္တစ္ခုဝယ္၍ အျမင့္တင္ျခင္းျပဳပါ။သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မည္။ အနီးကပ္လူ ဒုကၡ ေပးမည္။ မေတာ္တဆအႏ ၱရာယ္ ျဖစ္ပြားလြယ္သည္။ သက္ႀကီးရြယ္ႀကီးတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ မူလစီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရသည္တို႔ ကြာဟလင့္ကစား အလံုးစံု အဆင္ေျပသြားမည္။ စက္ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးတတ္သည္။ ေဆးထိုးေဆးေသာက္ မွားယြင္းတတ္ သည္။ သတိရွိပါ။ ယၾတာ ။ ။ ကာလအတန္ၾကာပစ္ထားေသာ ပိုက္ဆံ အိတ္ေဟာင္း တစ္ခု ျပန္ယူသံုးစြဲပါ။ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အလုပ္အၾကံအစည္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အဝ ေအာင္ျမင္ မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ တိုးတက္မႈအဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ မိသားစုလုပ္ငန္းစီးပြား တိုးတက္မည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာတို႔တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိမည္။ ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္၍ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ မည္။ ယၾတာ ။  ။ ေရတံခြန္ပံုပါေသာ ပိုစတာတစ္ခ်ပ္ ဝယ္ယူခ်ိတ္ဆြဲပါ။တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

ရန္ျပႆနာမ်ား အတိုက္အခံမ်ားၾကားမွ တစ္ပါးသူႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရေပမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစား ေပး၍ အလိုဆႏၵမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အခြင့္အေရးႏွစ္မ်ိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းေပၚမည္။ ႐ံုးေရာက္ဂါတ္ေရာက္ လိုက္လံေျဖရွင္းရျခင္း ရွိမည္။ ခရီးေဝးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံျခားကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ ယၾတာ ။ ။ ႏိႈးစက္ပါေသာ နာရီတစ္ခုဝယ္၍ မိမိအနီးအပါးတြင္ ထားရွိပါ။ၿဗိစၦာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အလုပ္တိုးတက္မည္။ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲထံမွ အေထာက္အကူ ရရွိမည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ တိုးတက္ျခင္းႀကံဳမည္။ လူမ်ိဳးကြဲ လူမ်ိဳးျခားမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။ မူလစီစဥ္ထားသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ရွိလင့္ကစား အလံုးစံုတိုးတက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚမည္။ ပူးေပါင္းရန္ ကမ္းလွမ္းလာသူမ်ား လက္ခံပါ။ အလုပ္အဆင့္တိုးတက္မည္။ ယၾတာ ။  ။ ပတတ္ ရပ္ ေနေသာျမင္းပံု ပန္းခ်ီကား၊ ပန္းပုဝယ္၍ အိမ္တြင္ ထားရွိပါ။ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

သူတစ္ပါးကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူ၍ ေျဖရွင္းရမည္။ ရန္အတိုက္အခံ မ်ားႏွင့္ယွဥ္၍ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမ်ားကို စနစ္တက် ေျပာဆိုေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ တစ္ပါးသူကိစၥမ်ားကိုပါ တာဝန္ယူ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္မတူေသာ႐ႈေထာင့္မွ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။ ပညာအတတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ိဳးရရွိမည္။ ယၾတာ ။ ။ အန္စာတံုးတစ္တံုး ေရႊေရာင္သုတ္ၿပီး အနီးဝန္းက်င္တြင္ ထားရွိပါ။မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

အိမ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ရွိမည္။ သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား ၾကားဝင္တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရျခင္းရွိမည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ စကားမတည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရတတ္သည္။ ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္ တတ္သည္။ တြဲဖက္လုပ္သူမ်ား မ႐ိုးသား၍ အမႈျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚ တတ္သည္။ မိသားစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အလုပ္စီးပြားမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ကိုင္၍ အက်ိဳးရွိမည္။ ယၾတာ ။ ။ စာရြက္ျဖဴတစ္ရြက္ေပၚတြင္ သစ္ရြက္စိမ္းတစ္ရြကို ေကာ္ႏွင့္ကပ္ၿပီး အျမင့္တင္၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။ကံုရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

အေျခအေနဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕မည္ဟူ၍ ႀကိဳတင္ယူဆထားကာ သတိ ႏွင့္ယွဥ္၍ ေဆာင္ရြက္ရာမွ အညံ့အဆိုးကင္းစင္၍ အလံုးစံု အဆင္ေျပျခင္း ဘက္သို႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ထြန္းမည္။ အခက္အခဲအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ တိုးတက္ျခင္းကို ရမည္။ ဘဝရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြဝင္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မည္။ ယၾတာ ။ ။ ဘယ္ဘက္လက္ဖဝါးေပၚတြင္ ဆႏၵသံုးခုကိုေရးၿပီး လက္ခုပ္တီးပါ။မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

ဆိုးမေယာင္ႏွင့္ေကာင္းသည္။ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာကိစၥအား ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ဝင္လာေသာေငြ၊ ေျခေလးေခ်ာင္း ဒုကၡ ေပးမည္။ အပ်က္အစီးမ်ားမည္။ သူတစ္ပါးျပႆနာ၊ အခက္အခဲ အ တြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္။ သြားၿပီးေသာေနရာတစ္ခုကို ထပ္မံသြား ေရာက္ရမည္။ အတိုက္အခံ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေလ တိုးတက္မႈရွိေလ ျဖစ္မည္။ ယၾတာ ။ ။ ျမားပံုသ႑ာန္ ရင္ထိုးဝယ္၍ လူႏွင့္ေဆာင္ပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တံု႔ျပန္ပါသည္။

စံ- ဇာဏီဘို

ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏
(၁၂)ရာသီခွင်ဟောစတမ်း
(20.2.2018 မှ 26.2.2016) ဟောစတမ်း
—————————–
မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)

ယှဉ်ပြိုင်မှုများ အောင်မြင်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်အားလုံးကို ကျော်လွှား ၍ အဆင့်မြင့်တက်လမ်းများ ဖန်တီးနိုင်မည်။ ရန်အနှောင့်အယှက်များကို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုရ။ အာမခံခြင်း မပြုရ။ ကြားဝင်တာဝန်ယူခြင်းများ မပြုရ။ အိမ်တွင်းရေး ပဋိပက္ခများ ရှိနေမည်။ အပျော်ခရီးသွားခြင်း မပြုရ။ မတော်တဆထိခိုက်မှုအန ္တရာယ် ကြုံတတ်သည်။ ယတြာ။ ။ ဆေးတံတစ်ချောင်းဝယ်ယူပြီး အိမ်တစ်နေရာတွင် အလှဆင်ထားပါ။ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)

အလိုပြည့်စုံခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက် ဆန္ဒအလုံးစုံ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိမည်။ ဦးတည်ချက်သစ်နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများမှ အဆင့်မြင့်တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအကြီးအကဲ အကူအညီကောင်း ရရှိလိမ့်မည်။ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရလိမ့်မည်။ အလုပ်သစ်၊ အကြံအစည်သစ်များကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။ ယတြာ ။ ။ အဝါရောင်မျက်နှာသုတ်ပဝါတစ်ထည် နေရောင် ခြည်အောက်တွင်ထားပြီးမှ သုံးစွဲပါ။မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)

ရည်မှန်းထားသည်များကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာ၌ ခက်ခဲခြင်း၊ အ ပြိုင်အဆိုင်၊ အတိုက်အခံများကြားမှ အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရမည်။ အပျောက်အရှ များတတ်သည်။ ရန်များမည်။ လူသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်များ နှင့် ဆက်ဆံရမည်။ ပေါ်ပေါက်သောစိတ်ကူးသစ်များကို လက်တွေ့  အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။ နေရာအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ၊ ခရီးကိစ္စတို့ ကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရန် အခါကောင်းသည်။ ယတြာ ။  ။ ဥဒေါင်း တောင်နှစ်ချောင်းကို ဖဲကြိုးအနီနှင့်ချည်၍ အမြင့်တင်ပါ။ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)

ပုံမှန်ထက် ငွေဝင်မည်။ အလုပ်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ အောင်မြင်၍ အလုပ်တိုးတက်မည်။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများမှ အောင်မြင်မှု၊ တိုးတက်မှုချမှတ်နိုင်မည်။ မူလစိတ်ကူးထားသည့်ကိစ္စများ ကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကောင်းရရှိမည်။ အိမ်တွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိခြင်း၊ နေရာကောင်းသို့ တိုးတက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများ ကြံုမည်။ ယတြာ ။ ။ ကျောက်စိမ်းလိပ်ရုပ်တစ်ခုဝယ်၍ အမြင့်တင်ခြင်းပြုပါ။သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)

ရန်အနှောင့်အယှက်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မည်။ အနီးကပ်လူ ဒုက္ခ ပေးမည်။ မတော်တဆအန ္တရာယ် ဖြစ်ပွားလွယ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်ကြီးတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ရမည်။ မူလစီစဉ်ထားသည်နှင့် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ရသည်တို့ ကွာဟလင့်ကစား အလုံးစုံ အဆင်ပြေသွားမည်။ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးတတ်သည်။ ဆေးထိုးဆေးသောက် မှားယွင်းတတ် သည်။ သတိရှိပါ။ ယတြာ ။ ။ ကာလအတန်ကြာပစ်ထားသော ပိုက်ဆံ အိတ်ဟောင်း တစ်ခု ပြန်ယူသုံးစွဲပါ။ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)

အလုပ်အကြံအစည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ အပြည့်အဝ အောင်မြင် မည်။ အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်ရရှိမည်။ မိသားစုလုပ်ငန်းစီးပွား တိုးတက်မည်။ နေအိမ်နေရာ၊ အလုပ်နေရာတို့တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိမည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍ အချိန်မဆွဲဘဲ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် တိုးတက် မည်။ ယတြာ ။  ။ ရေတံခွန်ပုံပါသော ပိုစတာတစ်ချပ် ဝယ်ယူချိတ်ဆွဲပါ။တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)

ရန်ပြဿနာများ အတိုက်အခံများကြားမှ တစ်ပါးသူနှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး အလုပ်ကိစ္စများကို လုပ်ကိုင်ရပေမည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးစား ပေး၍ အလိုဆန္ဒများ အကောင်အထည်ဖော်ရမည်။ အခွင့်အရေးနှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်မည်။ ရုံးရောက်ဂါတ်ရောက် လိုက်လံဖြေရှင်းရခြင်း ရှိမည်။ ခရီးဝေးကိစ္စ၊ နိုင်ငံခြားကိစ္စများ ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မည်။ ယတြာ ။ ။ နှိုးစက်ပါသော နာရီတစ်ခုဝယ်၍ မိမိအနီးအပါးတွင် ထားရှိပါ။ဗြိစ္ဆာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)

အလုပ်တိုးတက်မည်။ မိတ်ဆွေအကြီးအကဲထံမှ အထောက်အကူ ရရှိမည်။ ပညာအတတ်နှင့် တိုးတက်ခြင်းကြံုမည်။ လူမျိုးကွဲ လူမျိုးခြားများ အကျိုးပေးမည်။ မူလစီစဉ်ထားသည်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဆောင်ရွက်ရခြင်း ရှိလင့်ကစား အလုံးစုံတိုးတက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်မည်။ ပူးပေါင်းရန် ကမ်းလှမ်းလာသူများ လက်ခံပါ။ အလုပ်အဆင့်တိုးတက်မည်။ ယတြာ ။  ။ ပတတ် ရပ် နေသောမြင်းပုံ ပန်းချီကား၊ ပန်းပုဝယ်၍ အိမ်တွင် ထားရှိပါ။ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)

သူတစ်ပါးကိစ္စများကို တာဝန်ယူ၍ ဖြေရှင်းရမည်။ ရန်အတိုက်အခံ များနှင့်ယှဉ်၍ လုပ်ကိုင်ရခြင်းများရှိမည်။ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စများကို စနစ်တကျ ပြောဆိုဖြေရှင်းနိုင်မည်။ တစ်ပါးသူကိစ္စများကိုပါ တာဝန်ယူ၍ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်။ သူတစ်ပါးနှင့်မတူသောရှုထောင့်မှ တွေးခေါ်မြော်မြင်ပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ ပညာအတတ်နှင့်ပတ်သက်သော အကျိုးရရှိမည်။ ယတြာ ။ ။ အန်စာတုံးတစ်တုံး ရွှေရောင်သုတ်ပြီး အနီးဝန်းကျင်တွင် ထားရှိပါ။မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)

အိမ်တွင် ပဋိပက္ခများ ရှိမည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စများ ကြားဝင်တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရခြင်းရှိမည်။ ပြဿနာဟောင်းများ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရမည်။ စကားမတည်သောသူများနှင့် ကြံုရတတ်သည်။ ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ် တတ်သည်။ တွဲဖက်လုပ်သူများ မရိုးသား၍ အမှုပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ် တတ်သည်။ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်စီးပွားများကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်၍ အကျိုးရှိမည်။ ယတြာ ။ ။ စာရွက်ဖြူတစ်ရွက်ပေါ်တွင် သစ်ရွက်စိမ်းတစ်ရွကို ကော်နှင့်ကပ်ပြီး အမြင့်တင်၍ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)

အခြေအနေဆိုးနှင့် ကြံုတွေ့မည်ဟူ၍ ကြိုတင်ယူဆထားကာ သတိ နှင့်ယှဉ်၍ ဆောင်ရွက်ရာမှ အညံ့အဆိုးကင်းစင်၍ အလုံးစုံ အဆင်ပြေခြင်း ဘက်သို့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ထွန်းမည်။ အခက်အခဲအားလုံးကို ကျော်လွှား၍ တိုးတက်ခြင်းကို ရမည်။ ဘဝရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည်။ ငွေဝင်မည်။ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စနှင့် လူမှုရေးကိစ္စ အရှုပ်အထွေးများကို ဖြေရှင်း နိုင်မည်။ ယတြာ ။ ။ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါးပေါ်တွင် ဆန္ဒသုံးခုကိုရေးပြီး လက်ခုပ်တီးပါ။မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)

ဆိုးမယောင်နှင့်ကောင်းသည်။ ဖြစ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကိစ္စအား အောင် မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ဝင်လာသောငွေ၊ ခြေလေးချောင်း ဒုက္ခ ပေးမည်။ အပျက်အစီးများမည်။ သူတစ်ပါးပြဿနာ၊ အခက်အခဲ အ တွင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်။ သွားပြီးသောနေရာတစ်ခုကို ထပ်မံသွား ရောက်ရမည်။ အတိုက်အခံ အနှောင့်အယှက်များလေ တိုးတက်မှုရှိလေ ဖြစ်မည်။ ယတြာ ။ ။ မြားပုံသဏ္ဍာန် ရင်ထိုးဝယ်၍ လူနှင့်ဆောင်ပါ။

ချမ်းမြေ့မေတ္တာ တုံ့ပြန်ပါသည်။

စံ- ဇာဏီဘို