( ၅-၉-၁၇ မွ ၁၁-၉-၁၇ ) ေဟာစတမ္း


( ၅-၉-၁၇ မွ ၁၁-၉-၁၇ ) ေဟာစတမ္း

—————-

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ား

အလုပ္တာဝန္ႏွစ္မ်ိဳးမွအထက္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ ေတြဝဒြီဟျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းမ်ား လက္တစ္လံုးျခား ျဖစ္မည္။ တနဂၤေႏြေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးရရွိမည္။ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕ ေျမာက္အရပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ေကာ္ဖီခြက္အသစ္တစ္ခု ဝယ္ယူသံုးစြဲပါ။


တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ား

ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ား အဆင္ေျပမည္။ ဘာသာကြဲ၊ လူမ်ိဳးကြဲႏွင့္ ဆက္ဆံၿပီးလုပ္ေသာကိစၥမ်ားမွ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ တြဲဖက္လုပ္ေသာသူ အေျပာင္းအလဲရွိမည္။ ဝမ္းဗိုက္၊ ရင္ဘတ္၊ လက္တို႔ တြင္ ထိခိုက္နာက်င္တတ္သည္။ ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအႏ ၱရာယ္ဂ႐ု စိုက္ရမည္။ ဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီးအစရွိသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ မေတာ္တဆအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္တတ္သည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ခရီးေဆာင္အိတ္တစ္ခုအတြင္း အဝတ္အစားမ်ား ယာယီ ထည့္ထားပါ။


အဂၤ ါေန႔ ေမြးသူမ်ား

ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားေသာကိစၥမ်ားမွ ထင္ရွားထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အခါေကာင္း က်ေရာက္သည္။ လုပ္သမွ် ထြန္းထြန္းေပါက္ေပါက္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ မနာလိုသူမ်ား၊ အၿပိဳင္အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားၾကားမွ တိုးတက္မႈကို ရွာေဖြရမည္။ ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္လင့္ကစား အားနာလြယ္ျခင္းေၾကာင့္ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာ ျဖစ္တတ္သည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ဖားအ႐ုပ္ေလးတစ္ခုဝယ္ၿပီး အနီးအပါးတြင္ ထားရွိပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ား

ျခံ၊ ေျမ၊ ကား၊ ေက်ာက္ အစရွိသည္မ်ား ဝယ္ယူက ႀကီးစြာ စိတ္ေသာက ေရာက္ရမည္။ လူညစ္မ်ား၊ လူလိမ္လူ႐ႈပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ကာ စရန္ဆံုး၊ အမႈ ျဖစ္၊ စကားမ်ားရကိန္းမ်ားအထိ ႀကံဳမည္။ သူတစ္ပါးမွ လိမ္ညာျခင္း၊ လွည့္ စားျခင္းကို ခံရကိန္းႀကံဳမည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အလွည့္စားမခံရ ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ၾကားမွ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း လြယ္လင့္တကူ လိမ္ညာေသာနည္းႏွင့္ အလိမ္အညာခံရမည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ဖန္ပန္းအိုအျဖဴအတြင္း ပလတ္စတစ္ေနၾကာပန္းတစ္ပြင့္ ထိုးထားပါ။


ရာဟု (ဗုဒၶဟူးမြန္းလြဲ) ေမြးသူမ်ား

အတိုက္အခံအားလံုးကို ေက်ာ္လႊား၍ လိုရာဆႏၵ ရည္ရြယ္ခ်က္ အားလံုးအဆင္ေျပေစရန္အလို႔ငွာ တနဂၤေႏြေန႔၊ အဂၤ ါေန႔ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳပါ။ စေနေန႔ေမြးေသာသူတစ္ဦး၏ ျပႆနာ မ်ားအား လိုက္လံေျဖရွင္းရင္း ကိုယ္တိုင္တြင္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ခရီးကိစၥမ်ား စီစဥ္ၿပီးမွ ေႏွာင့္ေႏွးတတ္သည္။ ေျမာက္အရပ္ ခရီးသြားေသာ ကာလ၌ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ား ႀကံဳမည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ဝက္႐ုပ္စုဘူးတစ္ခုဝယ္ၿပီး သံုးပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ား

တစ္စံုတစ္ရာၿငိတြယ္သြားက ေငြကုန္၊ စိတ္ပန္း၊ ျပႆနာေပၚ၊ အမႈပြား၊ ဒုကၡမ်ားရျခင္းမ်ား ႀကံဳမည္။ စီးပြားပ်က္၊ ဘဝပ်က္သည္အထိ ဆိုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္သည္။ ေရႊထည္မ်ား အဝင္မေတာ္။ တစ္စံု တစ္ရာေသာ လက္ဝတ္ရတနာတစ္ခုအား ဝယ္မိသည္ရွိက အဝင္မေတာ္ ေသာ သဘာဝမ်ားရွိသည္။ ဝင္သည့္ေန႔မွစ၍ အိမ္ပူျခင္း၊ အိမ္မွလူမ်ား ဖ်ားနာ ျခင္း ျဖစ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ သေျပရြက္တစ္ရြက္ေပၚတြင္ သံခြ်န္ႏွင့္ မိမိအမည္ေရးၿပီး ေရႊခ် ေဆာင္ပါ။


ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ား

စက္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။ အဂၤ ါနံ (ဆန္၊ဆီ၊ဆား၊ေဆး၊စက္) အစရွိ သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာကံ အက်ိဳးဆက္ေကာင္းမ်ား ရရွိမည္။ အိုးအိမ္ကိစၥ၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေအာင္ ျမင္မည္။ အိမ္ျပင္ျခင္း၊ အိမ္ေျပာင္းျခင္း၊ အိမ္အသစ္တည္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရမည္။ ဩဇာႀကီးမား၍ အေရးပါအရာေရာက္ေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ား ကို ကိုင္တြယ္ရေပမည္။

-
ယၾတာ ။ ။ အိမ္တြင္ရွိေသာ လက္ပတ္နာရီအေဟာင္း စြန္႔ပစ္ပါ။


စေနေန႔ ေမြးသူမ်ား

အိမ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားရွိက အျမင့္မွ က်တတ္သည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာအႏ ၱရာယ္ရွိမည္။ ေနအိမ္အေနာက္ဘက္တြင္ လူသစ္မ်ား ေျပာင္းလာမည္။ မုဆိုးမ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလပ္ အတိတ္ကာလနာမည္ဆိုး ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါလာမည္။ ၄င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စကားအ႐ႈပ္ အေထြးမ်ား ျဖစ္လာမည္။ နာမည္ သိကၡာက်ဆင္းမည္။ ေမးထူးေခၚေျပာ ပံုမွန္ဆက္ဆံျခင္းသာ ျပဳသင့္သည္။

-
ယၾတာ ။ ။ ေခြး႐ုပ္ေလးတစ္ခုဝယ္ၿပီး နံေဘးတြင္ထားပါ။

( unicode version )

( ၅-၉-၁ရ မှ ၁၁-၉-၁ရ ) ဟောစတမ်း

—————-

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ

အလုပ်တာဝန်နှစ်မျိုးမှအထက် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဆောင်ရွက်နေရမည်။ တွေဝဒွီဟဖြစ်ခြင်းကြောင့် အခွင့်ကောင်းများ လက်တစ်လုံးခြား ဖြစ်မည်။ တနင်္ဂနွေနေ့၊ သောကြာနေ့မွေးသောသူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ် သော ကိစ္စများမှ ကောင်းသောအကျိုးရရှိမည်။ မြောက်အရပ်၊ အရှေ့ မြောက်အရပ်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သောကိစ္စများမှ ကောင်းသော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်မည်။

-
ယတြာ ။ ။ ကော်ဖီခွက်အသစ်တစ်ခု ဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။


တနင်္လာနေ့ မွေးသူများ

ခရီးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ဘာသာကွဲ၊ လူမျိုးကွဲနှင့် ဆက်ဆံပြီးလုပ်သောကိစ္စများမှ အကျိုးဆက်ကောင်းများရရှိမည်။ တွဲဖက်လုပ်သောသူ အပြောင်းအလဲရှိမည်။ ဝမ်းဗိုက်၊ ရင်ဘတ်၊ လက်တို့ တွင် ထိခိုက်နာကျင်တတ်သည်။ ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သောအန ္တရာယ်ဂရု စိုက်ရမည်။ ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီးအစရှိသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ မတော်တဆအန္တရာယ်များ ဖြစ်တတ်သည်။

-
ယတြာ ။ ။ ခရီးဆောင်အိတ်တစ်ခုအတွင်း အဝတ်အစားများ ယာယီ ထည့်ထားပါ။


အင်္ဂ ါနေ့ မွေးသူများ

ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စများမှ ထင်ရှားထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ခက်ခဲသောကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရန် အခါကောင်း ကျရောက်သည်။ လုပ်သမျှ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နှင့် အောင်မြင်ခြင်းများ ရှိမည်။ မနာလိုသူများ၊ အပြိုင်အတိုက်အခံပြုသူများကြားမှ တိုးတက်မှုကို ရှာဖွေရမည်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လင့်ကစား အားနာလွယ်ခြင်းကြောင့် သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာ ဖြစ်တတ်သည်။

-
ယတြာ ။ ။ ဖားအရုပ်လေးတစ်ခုဝယ်ပြီး အနီးအပါးတွင် ထားရှိပါ။


ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများ

ခြံ၊ မြေ၊ ကား၊ ကျောက် အစရှိသည်များ ဝယ်ယူက ကြီးစွာ စိတ်သောက ရောက်ရမည်။ လူညစ်များ၊ လူလိမ်လူရှုပ်များနှင့်တွေ့ကာ စရန်ဆုံး၊ အမှု ဖြစ်၊ စကားများရကိန်းများအထိ ကြုံမည်။ သူတစ်ပါးမှ လိမ်ညာခြင်း၊ လှည့် စားခြင်းကို ခံရကိန်းကြုံမည်။ မိမိကိုယ်မိမိ တော်ရုံတန်ရုံ အလှည့်စားမခံရ ဟု သတ်မှတ်ထားသည့်ကြားမှ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လွယ်လင့်တကူ လိမ်ညာသောနည်းနှင့် အလိမ်အညာခံရမည်။

-
ယတြာ ။ ။ ဖန်ပန်းအိုအဖြူအတွင်း ပလတ်စတစ်နေကြာပန်းတစ်ပွင့် ထိုးထားပါ။


ရာဟု (ဗုဒ္ဓဟူးမွန်းလွဲ) မွေးသူများ

အတိုက်အခံအားလုံးကို ကျော်လွှား၍ လိုရာဆန္ဒ ရည်ရွယ်ချက် အားလုံးအဆင်ပြေစေရန်အလို့ငှာ တနင်္ဂနွေနေ့၊ အင်္ဂ ါနေ့မွေးသောသူများနှင့် တိုင်ပင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းပြုပါ။ စနေနေ့မွေးသောသူတစ်ဦး၏ ပြဿနာ များအား လိုက်လံဖြေရှင်းရင်း ကိုယ်တိုင်တွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ခရီးကိစ္စများ စီစဉ်ပြီးမှ နှောင့်နှေးတတ်သည်။ မြောက်အရပ် ခရီးသွားသော ကာလ၌ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာများ ကြုံမည်။

-
ယတြာ ။ ။ ဝက်ရုပ်စုဘူးတစ်ခုဝယ်ပြီး သုံးပါ။


ကြာသပတေးနေ့ မွေးသူများ

တစ်စုံတစ်ရာငြိတွယ်သွားက ငွေကုန်၊ စိတ်ပန်း၊ ပြဿနာပေါ်၊ အမှုပွား၊ ဒုက္ခများရခြင်းများ ကြုံမည်။ စီးပွားပျက်၊ ဘဝပျက်သည်အထိ ဆိုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်သည်။ ရွှေထည်များ အဝင်မတော်။ တစ်စုံ တစ်ရာသော လက်ဝတ်ရတနာတစ်ခုအား ဝယ်မိသည်ရှိက အဝင်မတော် သော သဘာဝများရှိသည်။ ဝင်သည့်နေ့မှစ၍ အိမ်ပူခြင်း၊ အိမ်မှလူများ ဖျားနာ ခြင်း ဖြစ်မည်။

ယတြာ ။ ။ သပြေရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် သံချွန်နှင့် မိမိအမည်ရေးပြီး ရွှေချ ဆောင်ပါ။


သောကြာနေ့ မွေးသူများ

စက်ပစ္စည်းများဝင်မည်။ အင်္ဂ ါနံ (ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ဆေး၊စက်) အစရှိ သည့် လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောကံ အကျိုးဆက်ကောင်းများ ရရှိမည်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက် စကားပြောဆိုခြင်းများ အောင် မြင်မည်။ အိမ်ပြင်ခြင်း၊ အိမ်ပြောင်းခြင်း၊ အိမ်အသစ်တည်ခြင်းများ ဆောင် ရွက်ရမည်။ ဩဇာကြီးမား၍ အရေးပါအရာရောက်သော အလုပ်ကိစ္စများ ကို ကိုင်တွယ်ရပေမည်။

-
ယတြာ ။ ။ အိမ်တွင်ရှိသော လက်ပတ်နာရီအဟောင်း စွန့်ပစ်ပါ။


စနေနေ့ မွေးသူများ

အိမ်တွင် ကလေးသူငယ်များရှိက အမြင့်မှ ကျတတ်သည်။ ရေနှင့်ပတ်သက်သောအန ္တရာယ်ရှိမည်။ နေအိမ်အနောက်ဘက်တွင် လူသစ်များ ပြောင်းလာမည်။ မုဆိုးမ သို့မဟုတ် တစ်ခုလပ် အတိတ်ကာလနာမည်ဆိုး ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါလာမည်။ ၄င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စကားအရှုပ် အထွေးများ ဖြစ်လာမည်။ နာမည် သိက္ခာကျဆင်းမည်။ မေးထူးခေါ်ပြော ပုံမှန်ဆက်ဆံခြင်းသာ ပြုသင့်သည်။

-
ယတြာ ။ ။ ခွေးရုပ်လေးတစ်ခုဝယ်ပြီး နံဘေးတွင်ထားပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *