(စက္တင္ဘာ ၆ မွ ၁၂) ေဟာစတမ္း

မိတ္ေဆြတို႔ခ်ိန္ဆႏိုင္ရန္ ၁ ပတ္စာ မေနာမယေဟာစာတမ္းပါ။ 

ကံဥာဏ္၀ီရိယ ၃ ခ်က္လံုး အားေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ၀္ …။ 

(စက္တင္ဘာ ၆ မွ ၁၂)

ဇင္ေယာ္နီ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *