မိမိခ်စ္ ၊ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အဂၤလိပ္ေမြးရက္ကိုၾကည့္ၿပီး သူ႔ရဲ႕စိတ္ေနသဘာ၀ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္ရေအာင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *