အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးနည္းမ်ား


?အိ္မ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ား န႔ဲ ခ်စ္သူအျဖင့္ လက္ရွိတြဲေနသူမ်ားအတြက္ မရည္ရြယ္ပါဘူး

?မိမိရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထား၊ မိမိအျပဳအမူ၊ မိမိခံယူခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ 

?ေဝခြဲမရ စဥ္းစားရခက္ ေရြးခ်ယ္ရခက္ေနသူမ်ားအတြက္သာ နည္းနည္းေလးျဖစ္ျဖစ္ အေထာက္အကူ ရရန္အတြက္ တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြဲၿပီးျဖစ္ေနသူမ်ား အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသူမ်ား တြက္ၾကည့္ၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ စိတ္ဓာတ္က်ရန္ မလိုပါဘူး ?
——————————-
အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးရန္ေန႕နံမ်ား

???????????
( ဦးသာ စိန္ပန္း ဒန္းလွ ကိုရွာ )

ဦးသာ = တနဂၤေႏြ ? ေသာၾကာ

စိန္ပန္း = အဂၤါ ? ၾကာသပေတး

ဒန္းလွ = စေန ? ဗုဒၶဟူး 

ကိုရွာ = တနလၤာ ? ရာဟု 


အိမ္ေထာင္မိတ္ဘက္

????????

( ေအာင္ပ ကုလား ေဆြသား ေတာ္ရင္း )

ေအာင္ပ = တနဂၤေႏြ ? ၾကာသပေတး 

ကုလား = တနလၤာ ? ဗုဒၶဟူး

ေဆြသား = အဂါၤ ? ေသာၾကာ

ေဆြသား = စေန ? ရာဟု 

အိမ္ေထာင္ ဓာတ္ဘက္

?????????

( အေႏၱာ ဂေဗၺ စေရ ဝံေသ )

အေႏၱာ = တနဂၤေႏြ ? စေန

ဂေဗၺ = တနလၤာ ? ၾကာသပေတး

စေရ = အဂါၤ ? ရာဟု

ဝံေသ = ဗုဒၶဟူး ? ေသာၾကာ

ဤလကၤာမ်ားအရ မိတ္ဘက္၊ ဓာတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳအပ္ပါသည္။


——————————–

အိမ္ေထာင္ရန္ဖက္ 

???????

( ဓမၼာ ေသာက အင္း၀ ရာဇာ )

ဓ မၼာ = စေန♦️ ၾကာသပေတး 

ေသာက = ေသာၾကာ ♦️တနလၤာ 

အင္း၀ = တနဂၤေႏြ ♦️ဗုဒၶဟူး 

ရာဇာ = ရာဟု ♦️အဂၤါ 

အျပင္ရန္

????

( ဦးညိဳ ေခမာ သုတ ေဝရီ )

ရာဇာ = တနဂၤေႏြ ♦️အဂါၤ

ေခမာ = တနလၤာ ♦️ၾကာသပေတး

သုတ = ေသာၾကာ ♦️စေန

ေဝရီ = ဗုဒၶဟူး ♦️ရာဟု

အတြင္းရန္

????

( ဦးေဝ စံကူး ေရဗူး ေတာသူ )

ဦးေဝ တနဂၤေႏြ ဗုဒၶဟူး

စံကူး = အဂါၤ ♦️တနလၤာ

ေရဗူး = ရာဟု ♦️ၾကာသပေတး

ေတာသူ = စေန♦️ ေသာၾကာ

ဤလကၤာမ်ားအရ အျပင္ရန္၊ အတြင္းရန္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္ေထာင္မျပဳေကာင္းဟုဆိုေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ခ်င္သူမ်ားမွာ ဥစၥာလို ရန္ၿဂိဳလ္႐ွာ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္အရ အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့႐ွိၾကသည္။ 

——————————–


အိမ္ေထာင္ဘက္ နကၡတ္ေရြးနည္း

????????????

ကိုယ့္ရ႕ဲ အဂၤလိပ္ ေမြးခုႏွစ္ထဲက ( ၆၃၈ ) ကိုႏုတ္ပါ။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ရပါသည္။

( ၁ ) လပိုင္းကေန ( ၄ )လပိုင္း ၁၆ရက္အတြင္း ေမြးတ့ဲသူဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရ႕ဲအဂၤလိပ္ ေမြးခုႏွစ္ထဲက ( ၆၃၉ ) ကိုႏုတ္ပါ။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ရပါသည္။

မိမိျမန္မာ ေမြးသကၠရာဇ္ကိုတည္ (၃)ႏွင့္စားပါ။

 ⁃ ၁ ႂကြင္းလွ်င္ နတ္နကၡတ္

 ⁃ ၂ ႂကြင္းလွ်င္ လူနကၡတ္

 ⁃ ၀ ႂကြင္းလွ်င္ ဘီလူးနကၡတ္ တို္႔ျဖစ္သည္။ 

?နတ္နကၡတ္ အခ်င္းခ်င္း ထက္လက္မူ အသက္႐ွည္အ့ံ။
?လူနကၡတ္ အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ်အ့ံ။
?ဘီလူးနကၡတ္ အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ တန္ခိုးႀကီးအ့ံ။ 
?လူနကၡတ္ ႏွင့္ နတ္နကၡတ္ လက္ထက္မူ ခ်မ္းေအးအ့ံ။
?လူနကၡတ္ ႏွင့္ ဘီလူးနကၡတ္ လက္ထက္မူ ပ်က္စီးလြယ္အ့ံ။
?ဘီလူးနကၡတ္ ႏွင့္ နတ္နကၡတ္ လက္ထက္မူ ရန္ကင္းအ့ံ။ 
——————————–
အိမ္ေထာင္ဘက္ေန႔နံထပ္ အယူအဆမ်ား 

???????????????
?တနဂၤေႏြ သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝအ့ံ။
?တနလၤာ သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ဒုကၡပြားမ်ားရအ့ံ။
?အဂၤါ သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ေဘးရန္မ်ားတတ္အ့ံ။
?ဗုဒၶဟူး သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ စီးပြားတိုးတတ္အ့ံ။ 
?ၾကာသပေတး သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ခ်စ္ၾကည္ ခ်မ္းသာသုခကို ခံစားရအ့ံ။ 
?ေသာၾကာ သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ရအ့ံ။
?စေန သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ ရန္မ်ားၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲအ့ံ။
?ရာဟု သားသမီး အခ်င္းခ်င္း လက္ထက္မူ အိမ္ေထာင္သက္ မ႐ွည္ျမဲတတ္အ့ံ။ 
——————————–
အိမ္ေထာင္ဘက္ေရြးခ်ယ္နည္း

???????????

၁ = တနဂၤေႏြ 

၂ = တနလၤာ 

၃ = အဂၤါ 

၄ = ဗုဒၶဟူး 

၅ = ၾကာသပေတး 

၆ = ေသာၾကာ 

၇ = စေန 

အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ေမြးနံႏွစ္ခုကိုေပါင္းပါ။ ေပါင္းရကိန္းကို (၅)ျဖင့္ေျမႇာက္ပါ။ ထိုေျမႇာက္ရေသာကိန္းကို (၇)ျဖင့္စားပါ။ 

 ဥပမာ။ ။ ဗုဒၶဟူးသားႏွင့္ တနလၤာသမီးဆိုလွ်င္

ဗုဒၶဟူး = ၄

တနလၤာ = ၂

၄+၂=၆×၅=၃၀÷၇=၂ႂကြင္း

အႂကြင္းေတြကိုေအာက္တြင္ၾကည့္္ပါ။

?၁ ႂကြင္းအေဟာ?

အိမ္ေထာင္ေရး ေကာင္းက်ိဳးမေပး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမူ႐ွိတတ္ စီးပြား႐ွာေဖြမရတတ္။

?၂ ႂကြင္းအေဟာ?

ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး သာယာခ်မ္းေျမ့မူ႐ွိတတ္ စီးပြား႐ွာေဖြရာတြင္ လြယ္ကူၿပီး ႀကီးပြားတိုးတတ္ႏိုင္၏။

?၃ ႂကြင္းအေဟာ?

စီးပြား႐ွာေဖြရသေလာက္ကုန္တတ္၏။ ပိုလွ်ံသည္အထိ စုေဆာင္းမရႏိုင္။ လူအခ်င္းခ်င္းေအာက္က် ေနာက္က် ခံရတတ္မည္။

?၄ ႂကြင္းအေဟာ?

မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥအဝဝတို႔မွာ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ ေက်ာ္ေဇာျခင္း ႐ွိတတ္သည္။ 

?၅ ႂကြင္းအေဟာ?

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး တသက္လုံး ဆင္းရဲမူမ႐ွိႏိုင္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမူႏွင့္သာ ဘဝခရီးကို အျခံအရံ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းမ်ားႏွင့္ ေနသြားရပါမည္။ 

?၆ ႂကြင္းအေဟာ?

ကူညီေထာက္ပ့ံမည့္သူေပါမ်ားျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေကာင္း၍ ေငြေၾကးဥစၥာစုေဆာင္းမိျခင္း၊ မိဘဘိုးဘြားတို႔၏ အေမြကိုရ႐ွိျခင္း စေသာ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားရ႐ွိေစသည္။

?၀ ႂကြင္းအေဟာ?

ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ႐ွာေဖြေနရတတ္သည္။ လုပ္သမွ်လဲ အရာမထင္ အက်ိဳးမေပးျဖစ္တတ္သည္။ အေႏွာက္အယွက္၊ အဖ်က္အစီး၊ စိတ္ေသာက အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတတ္သည္။


——————————–

လက္ထက္ထိမ္းျမား မဂၤလာျပဳရန္ အေကာင္းဆုံး လမ်ား

? တန္ခူးလ

? နယုန္လ

? သီတင္းကၽြတ္လ

? တပို႔တြဲလ တို႔ျဖစ္ေပသည္။
——————————–
ဆရာႀကီးမ်ား၏ စာအုပ္ေပါင္းစုံမွ စုစည္းတင္ျပပါသည္။
 ေဗဒင္လကၡနာ

( unicode version )

?အိ်မ်ထောင်ကျပြီးသူများ နဲ့ ချစ်သူအဖြင့် လက်ရှိတွဲနေသူများအတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး

?မိမိရဲ့စိတ်နေသဘောထား၊ မိမိအပြုအမူ၊ မိမိခံယူချက် လုပ်ဆောင်ချက်များကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားပါလိမ့်မည်။ 

?ဝေခွဲမရ စဉ်းစားရခက် ရွေးချယ်ရခက်နေသူများအတွက်သာ နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူ ရရန်အတွက် တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသောကြောင့် လက်ရှိတွဲပြီးဖြစ်နေသူများ အိမ်ထောင်ကျပြီးသူများ တွက်ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ် စိတ်ဓာတ်ကျရန် မလိုပါဘူး ?
——————————-
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးရန်နေ့နံများ

???????????
( ဦးသာ စိန်ပန်း ဒန်းလှ ကိုရှာ )

ဦးသာ = တနင်္ဂနွေ ? သောကြာ

စိန်ပန်း = အင်္ဂါ ? ကြာသပတေး

ဒန်းလှ = စနေ ? ဗုဒ္ဓဟူး 

ကိုရှာ = တနင်္လာ ? ရာဟု 


အိမ်ထောင်မိတ်ဘက်

????????

( အောင်ပ ကုလား ဆွေသား တော်ရင်း )

အောင်ပ = တနင်္ဂနွေ ? ကြာသပတေး 

ကုလား = တနင်္လာ ? ဗုဒ္ဓဟူး

ဆွေသား = အဂါင်္ ? သောကြာ

ဆွေသား = စနေ ? ရာဟု 

အိမ်ထောင် ဓာတ်ဘက်

?????????

( အန္တော ဂဗ္ဗေ စရေ ဝံသေ )

အန္တော = တနင်္ဂနွေ ? စနေ

ဂဗ္ဗေ = တနင်္လာ ? ကြာသပတေး

စရေ = အဂါင်္ ? ရာဟု

ဝံသေ = ဗုဒ္ဓဟူး ? သောကြာ

ဤလင်္ကာများအရ မိတ်ဘက်၊ ဓာတ်ဘက်များနှင့် အိမ်ထောင်ပြုအပ်ပါသည်။

——————————–

အိမ်ထောင်ရန်ဖက် 

???????

( ဓမ္မာ သောက အင်း၀ ရာဇာ )

ဓ မ္မာ = စနေ♦️ ကြာသပတေး 

သောက = သောကြာ ♦️တနင်္လာ 

အင်း၀ = တနင်္ဂနွေ ♦️ဗုဒ္ဓဟူး 

ရာဇာ = ရာဟု ♦️အင်္ဂါ 

အပြင်ရန်

????

( ဦးညို ခေမာ သုတ ဝေရီ )

ရာဇာ = တနင်္ဂနွေ ♦️အဂါင်္

ခေမာ = တနင်္လာ ♦️ကြာသပတေး

သုတ = သောကြာ ♦️စနေ

ဝေရီ = ဗုဒ္ဓဟူး ♦️ရာဟု

အတွင်းရန်

????

( ဦးဝေ စံကူး ရေဗူး တောသူ )

ဦးဝေ တနင်္ဂနွေ ဗုဒ္ဓဟူး

စံကူး = အဂါင်္ ♦️တနင်္လာ

ရေဗူး = ရာဟု ♦️ကြာသပတေး

တောသူ = စနေ♦️ သောကြာ

ဤလင်္ကာများအရ အပြင်ရန်၊ အတွင်းရန်များဖြစ်သည့်အတွက် အိမ်ထောင်မပြုကောင်းဟုဆိုသော်လည်း စီးပွားဖြစ်ချင်သူများမှာ ဥစ္စာလို ရန်ဂြိုလ်ရှာ ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်အရ အိမ်ထောင်ပြုလေ့ရှိကြသည်။ 

——————————–

အိမ်ထောင်ဘက် နက္ခတ်ရွေးနည်း

????????????

ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် မွေးခုနှစ်ထဲက ( ၆၃၈ ) ကိုနုတ်ပါ။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ရပါသည်။

( ၁ ) လပိုင်းကနေ ( ၄ )လပိုင်း ၁၆ရက်အတွင်း မွေးတဲ့သူဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ် မွေးခုနှစ်ထဲက ( ၆၃၉ ) ကိုနုတ်ပါ။ မြန်မာသက္ကရာဇ်ရပါသည်။

မိမိမြန်မာ မွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည် (၃)နှင့်စားပါ။

 ⁃ ၁ ကြွင်းလျှင် နတ်နက္ခတ်

 ⁃ ၂ ကြွင်းလျှင် လူနက္ခတ်

 ⁃ ၀ ကြွင်းလျှင် ဘီလူးနက္ခတ် တို့်ဖြစ်သည်။ 

?နတ်နက္ခတ် အချင်းချင်း ထက်လက်မူ အသက်ရှည်အ့ံ။
?လူနက္ခတ် အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှအ့ံ။
?ဘီလူးနက္ခတ် အချင်းချင်း လက်ထက်မူ တန်ခိုးကြီးအ့ံ။ 
?လူနက္ခတ် နှင့် နတ်နက္ခတ် လက်ထက်မူ ချမ်းအေးအ့ံ။
?လူနက္ခတ် နှင့် ဘီလူးနက္ခတ် လက်ထက်မူ ပျက်စီးလွယ်အ့ံ။
?ဘီလူးနက္ခတ် နှင့် နတ်နက္ခတ် လက်ထက်မူ ရန်ကင်းအ့ံ။ 


——————————–
အိမ်ထောင်ဘက်နေ့နံထပ် အယူအဆများ 

???????????????
?တနင်္ဂနွေ သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ချမ်းသာကြွယ်ဝအ့ံ။
?တနင်္လာ သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ဒုက္ခပွားများရအ့ံ။
?အင်္ဂါ သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ဘေးရန်များတတ်အ့ံ။
?ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ စီးပွားတိုးတတ်အ့ံ။ 
?ကြာသပတေး သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ချစ်ကြည် ချမ်းသာသုခကို ခံစားရအ့ံ။ 
?သောကြာ သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရအ့ံ။
?စနေ သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ ရန်များပြီး အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲအ့ံ။
?ရာဟု သားသမီး အချင်းချင်း လက်ထက်မူ အိမ်ထောင်သက် မရှည်မြဲတတ်အ့ံ။ 
——————————–
အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်နည်း

???????????

၁ = တနင်္ဂနွေ 

၂ = တနင်္လာ 

၃ = အင်္ဂါ 

၄ = ဗုဒ္ဓဟူး 

၅ = ကြာသပတေး 

၆ = သောကြာ 

ရ = စနေ 

အိမ်ထောင်ပြုမည့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ မွေးနံနှစ်ခုကိုပေါင်းပါ။ ပေါင်းရကိန်းကို (၅)ဖြင့်မြှောက်ပါ။ ထိုမြှောက်ရသောကိန်းကို (၇)ဖြင့်စားပါ။ 

 ဥပမာ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးသားနှင့် တနင်္လာသမီးဆိုလျှင်

ဗုဒ္ဓဟူး = ၄

တနင်္လာ = ၂

၄+၂=၆×၅=၃၀÷၇=၂ကြွင်း

အကြွင်းတွေကိုအောက်တွင်ကြည့််ပါ။

?၁ ကြွင်းအဟော?

အိမ်ထောင်ရေး ကောင်းကျိုးမပေး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမူရှိတတ် စီးပွားရှာဖွေမရတတ်။

?၂ ကြွင်းအဟော?

ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး အိမ်ထောင်ရေး သာယာချမ်းမြေ့မူရှိတတ် စီးပွားရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူပြီး ကြီးပွားတိုးတတ်နိုင်၏။

?၃ ကြွင်းအဟော?

စီးပွားရှာဖွေရသလောက်ကုန်တတ်၏။ ပိုလျှံသည်အထိ စုဆောင်းမရနိုင်။ လူအချင်းချင်းအောက်ကျ နောက်ကျ ခံရတတ်မည်။

?၄ ကြွင်းအဟော?

မိမိတို့ပြုလုပ်သော ကိစ္စအဝဝတို့မှာ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ကျော်ဇောခြင်း ရှိတတ်သည်။ 

?၅ ကြွင်းအဟော?

ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး တသက်လုံး ဆင်းရဲမူမရှိနိုင်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမူနှင့်သာ ဘဝခရီးကို အခြံအရံ မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းများနှင့် နေသွားရပါမည်။ 

?၆ ကြွင်းအဟော?

ကူညီထောက်ပ့ံမည့်သူပေါများခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ကောင်း၍ ငွေကြေးဥစ္စာစုဆောင်းမိခြင်း၊ မိဘဘိုးဘွားတို့၏ အမွေကိုရရှိခြင်း စသော ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေသည်။

?၀ ကြွင်းအဟော?

ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရှာဖွေနေရတတ်သည်။ လုပ်သမျှလဲ အရာမထင် အကျိုးမပေးဖြစ်တတ်သည်။ အနှောက်အယှက်၊ အဖျက်အစီး၊ စိတ်သောက အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတတ်သည်။

——————————–လက်ထက်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာပြုရန် အကောင်းဆုံး လများ

? တန်ခူးလ

? နယုန်လ

? သီတင်းကျွတ်လ

? တပို့တွဲလ တို့ဖြစ်ပေသည်။
——————————–
ဆရာကြီးများ၏ စာအုပ်ပေါင်းစုံမှ စုစည်းတင်ပြပါသည်။
 ဗေဒင်လက္ခနာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *