ေယာက်ၤား ေျခၿငိမ္ေအာင္ ၊ အိမ္ကပ္ေအာင္ .မိမိ၏ ဇနီး၊သားသမီး အိမ္ကပ္ေအာင္ ၊ ေျခၿငိမ္ေအာင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *