ထြက္သူျပန္လာ | မုန္းသူျပန္ခ်စ္ | စိတ္ဆိုးေျပေစရန္အတြက္

” ကဲ …. လာေလေရာ႔ ” 

.

.

လာေစ ၊ ၀င္ေစ ၊ ခ်စ္ေစ ၊ စိတ္ဆိုးေျပေစ “

.

မုန္းေနတဲ့သူက ျပန္ခ်စ္လာေအာင္ … ။

ခ်စ္ေနတဲ့သူက ခ်စ္သထက္ပိုခ်စ္လာေအာင္ … ။

စိတ္ဆိုးေနတဲ့သူ စိတ္ဆိုးေျပသြားေအာင္ …။

ထြက္သြားတဲ့သူ ျပန္လာေအာင္ … ။

.

( အိမ္ ၊ ၿခံ ၊ ကား ၊ ေငြ ၊ ေက်ာက္ ၊ ကုန္ ၊ ေရႊ ၊ ေျမ ၊ အျမန္၀င္လာဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခါေတြမွာလည္း ဥာဏ္ရွိသလို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *