နံပါတ္ေတြကေျပာတဲ့ အခ်စ္အေၾကာင္း

၁ ဂဏန္းသမား
~~~~~~~~~

၁ ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ ေမတၲာဟူသည္ 

ႏွလံုးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ဆံုးျဖတ္ရေသာ 

အခ်င္းအရာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ 

ဘ၀အေဖၚကို ေရြးခ်ယ္ ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေလ႔ရိွသည္။ 

မိမိအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္၍ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းရိွ

သူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ 

အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္ျပီး ခ်စ္သူက 

တစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ရသူက တစ္ဦး ျဖစ္

တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၲာ 

ကံေခ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခိုင္ျမဲေသာခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမည္။

၂ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အခ်စ္ႏွင့္အမွန္းၾကား နယ္နိမိတ္သည္မ်ဥ္းေၾကာင္း

ငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္မည္။ ခ်စ္မိ၊ တြယ္တာ မိျပီဆို

က အရာရာေပးဆပ္တတ္ျပီး မုန္းျပီဆိုက လွည္႔ 

မၾကည့္။ အလြန္ ခ်စ္တတ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ

အျငိဳး အေတး ၾကီးတတ္သည္။ ေမတၲာတရားႏွင့္ 

ခ်စ္ျခင္းအေပၚ အေလးအနက္ထား၍ ဘ၀အေဖၚ 

ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးတို႔ကို အဓိက

ထားသည္ဟု အမ်ားမွ အထင္လြဲ ျခင္းခံရ တတ္

သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး ကတိ

စကားမ်ား အေပၚ ယံုစားမိ၍ စိတ္ေသာက ခံစား

ရတတ္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းကိန္း မရိွ

ေသာ္လည္း အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ လက္တြဲရမည္။

၃ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~

မ်က္ႏွာပြင့္၍ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ ခ်စ္သူ

ရည္းစား တစ္ဦးမကရိွမည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ 

အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွ ေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ 

အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ ဆိုးႏြဲ႔ သမွ်ကို နားလည္ 

ခြင့္လႊတ္ေသာသူ၊ အႏိုင္ယူ ရမည္႔သူကို ေရြးခ်ယ္

တတ္သည္။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ျပီး

မွ မွားယြင္းသလို ျပန္ခံစားတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး

တြင္ကား အရင္ဆံုး ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ျပန္လည္

သြားမည္။ တစ္ဦးကို အသည္းႏွလံုး ပံုေပး၍ ခ်စ္

တတ္သလို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း အျခားသူတစ္ဦး

အေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္းလည္ ရိွၾကသည္။ ႏွလံုးသား 

ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပး လြန္းသူျဖစ္သည္။

၄ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အစြဲအလမ္းၾကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္း က်လြန္းျခင္း

ေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရးရာ စိတ္ေသာက ၾကံဳရတတ္

သည္။ ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူသူမ်ား အနက္နိမ္႔က်

သူကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္၍ အလိုလိုက္ အၾကိဳက္

ေဆာင္ကာ ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးကာမွ မိမိ၏အသည္း

ကို ခြဲသြားျခင္း ခံရတတ္သည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားမူႏွင့္ 

ဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လိုလားေသာ

ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္

ႏွင့္ ႏွလံုးသားအၾကား အျမဲေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္ကာ 

ေမတၲာေရးရာ တြင္စိတ္ဓါတ္ တက္လြယ္၊က်လြယ္

သည္။ ေျဖာင့္မွန္ရိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ 

စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေအးခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္

သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ ခံတတ္သည္။

၅ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

ေတြေ၀ဒြိဟျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀

ရိွေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ျမဲသည္။ 

အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေလ႔မရိွၾက။ 

မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊ 

တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္ အကူျပဳပံ့ပိုးႏိုင္သူကို 

ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္

အေရးႏွစ္မ်ိဳးႀကံဳလာပါက ႏွလံုးသား၏ေတာင္းဆို

မူအေပၚ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ အေလးေပးမည္႔ သူျဖစ္

သည္။ မိမိႏွင့္ အသက္ အရြယ္၊ ၀န္းက်င္ဇာတိ 

သဘာ၀မတူ ကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်တတ္

သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြာရေလ သံေယာဇဥ္ျပင္းထန္

ေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္လည္း ျဖစ္သည္။

၆ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

သံေယာဇဥ္ၾကီး၍ ခိုင္မာေသာ ေမတၲာတရားႏွင့္ 

မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အျမဲစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ 

ျဖည္႔ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာ အယူအဆရိွသည္။ 

ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ျမဲသည္။ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္း 

မတူညီသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အားလံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္ 

၀န္မေလး။ အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္း မရိွဘဲ 

သစၥာတရားရိွမွ အခ်စ္ေမတၲာသည္ျပီးျပည္႔စံုသည္

ဟု ယူဆထား သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါး

အေပၚ မိမိေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူျပန္ေကာင္း

သူရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္ ေမတၲာထက္ 

တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို 

ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။

၇ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ 

ခ်စ္တတ္သည္႔ အလြန္ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ 

ေမတၲာပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ 

လြန္လြန္ကဲကဲ စာနာနားလည္တတ္ည္။ အခ်စ္

အတြက္ အရာရာ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရန္ 

၀န္မေလးေသာ္လည္း အခ်စ္ကိုဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ 

အလြန္ရွက္ သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ ေသာသူဟူ၍ 

အထင္မွားခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူ 

ရိွသူကိုဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ အလြန္

စန္းပြင့္ ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ၀န္ေလးသည္ 

ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ႔ 

ထံုးစံမတူသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ် ရတတ္သည္။

၈ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အရာရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာစိတ္ရိွသေလာက္ 

ေမတၲာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ။ ခ်စ္သူကို 

အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာ

က ခံစားရတတ္သည္။ ခ်စ္သူကို အရာရာျပည္႔စံု 

ေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္တတ္ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ 

မိမိႏွလံုးသားကို ခုတံုးလုပ္ျခင္း မ်ိဳးပင္ ခံရတတ္

သည္။ သီးသန္႔ ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ျပီး မနာလို

၀န္တိုျခင္းကင္းေသာ ၾကီးျမတ္သည္႔ ႏွလံုးသား

အား ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္

ကာ အားငယ္ ေနတတ္ေသာ ခံစားခ်က္ရိွသည္။ 

သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္ အျပည္႔

ႏွင့္ ေမတၲာ ထားတတ္သည္။

၉ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~

အလြန္အခ်စ္ခံလိုသည္။ မိမိ အေပၚ ေအးေအး

ခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ႏူးညံ့စြာ အေလးေပး 

ဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ အခ်စ္အတြက္ 

ဘာမဆို ေပးဆပ္ရဲသည္။ အလြန္မ်က္ႏွာမ်ား၍ 

ရည္းစား မိွဳလိုေပါက္ေအာင္အျပိဳင္ထားလင့္ကစား အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ 

နီးစပ္မူ အရိွဆံုးသူႏွင့္ ဆံုဆည္းရတတ္သည္။ 

မည္မွ်ပင္ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ

အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တည္း ျမဲေစရန္ အစဥ္ၾကိဳး

ပမ္းေလ႔ရိွသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္းခက္

ထန္ သည္ဟု ထင္ရလင့္ကစား အတြင္းစိတ္

ႏူးညံ့၍ အေပးသမားသာျဖစ္သည္။

( unicode version )

နံပါတ်တွေကပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်း

********************

၁ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

၁ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များက အချစ် မေတ္တာဟူသည် 

နှလုံးသားနှင့်ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ဆုံးဖြတ်ရသော 

အချင်းအရာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ 

ဘဝအဖေါ်ကို ရွေးချယ် သောအခါ ဦးနှောက်၏ 

ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ 

မိမိအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်၍ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းရှိ

သူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ ကံခေသည်မှာ 

အချစ်ဆုံးနှင့် ကွေကွင်းရတတ်ပြီး ချစ်သူက 

တစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ရသူက တစ်ဦး ဖြစ်

တတ်သည်။ အသက် ၁၆ မှ ၂၂ နှစ်ကြား မေတ္တာ 

ကံခေ၍ ၂၂ ကျော်မှ ရင့်ကျက်သော နှလုံးသားဖြင့် ခိုင်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမည်။

၂ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အချစ်နှင့်အမှန်းကြား နယ်နိမိတ်သည်မျဉ်းကြောင်း

ငယ်လေးမျှသာဖြစ်မည်။ ချစ်မိ၊ တွယ်တာ မိပြီဆို

က အရာရာပေးဆပ်တတ်ပြီး မုန်းပြီဆိုက လှည့် 

မကြည့်။ အလွန် ချစ်တတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ

အငြိုး အတေး ကြီးတတ်သည်။ မေတ္တာတရားနှင့် 

ချစ်ခြင်းအပေါ် အလေးအနက်ထား၍ ဘဝအဖေါ် 

ရွေးချယ်လင့်ကစား ဂုဏ်၊ ငွေကြေးတို့ကို အဓိက

ထားသည်ဟု အများမှ အထင်လွဲ ခြင်းခံရ တတ်

သည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မတိုင်မီ သူတစ်ပါး ကတိ

စကားများ အပေါ် ယုံစားမိ၍ စိတ်သောက ခံစား

ရတတ်သည်။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံဆည်းကိန်း မရှိ

သော်လည်း အချစ်ဆုံးသူနှင့် လက်တွဲရမည်။

၃ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~

မျက်နှာပွင့်၍ လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ ချစ်သူ

ရည်းစား တစ်ဦးမကရှိမည်။ သူတစ်ပါး အပေါ် 

အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျရမှ ကျေနပ်သူများ ဖြစ်ပေရာ 

အချစ်စိတ်နှင့် ခံယူမူမှာ ဆိုးနွဲ့ သမျှကို နားလည် 

ခွင့်လွှတ်သောသူ၊ အနိုင်ယူ ရမည့်သူကို ရွေးချယ်

တတ်သည်။ နှလုံးသားကို ဦးစားပေး၍ ဆုံးဖြတ်ပြီး

မှ မှားယွင်းသလို ပြန်ခံစားတတ်သည်။ နောက်ဆုံး

တွင်ကား အရင်ဆုံး ချစ်သူအပေါ် စိတ်ပြန်လည်

သွားမည်။ တစ်ဦးကို အသည်းနှလုံး ပုံပေး၍ ချစ်

တတ်သလို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အခြားသူတစ်ဦး

အပေါ် ချစ်နိုင်စွမ်းလည် ရှိကြသည်။ နှလုံးသား 

ရဲ့ခံစားချက်ကို ဦးစားပေး လွန်းသူဖြစ်သည်။

၄ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း၊ တစ်ဖက်စွန်း ကျလွန်းခြင်း

ကြောင့် နှလုံးသားရေးရာ စိတ်သောက ကြုံရတတ်

သည်။ ဂုဏ်အနိမ့်အမြင့် မတူသူများ အနက်နိမ့်ကျ

သူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်၍ အလိုလိုက် အကြိုက်

ဆောင်ကာ ဘဝမြှင့်တင်ပေးကာမှ မိမိ၏အသည်း

ကို ခွဲသွားခြင်း ခံရတတ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမူနှင့် 

ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံများကို လိုလားသော

နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် ဦးနှောက်

နှင့် နှလုံးသားအကြား အမြဲတွေေ၀ ဒွိဟဖြစ်ကာ 

မေတ္တာရေးရာ တွင်စိတ်ဓါတ် တက်လွယ်၊ကျလွယ်

သည်။ ဖြောင့်မှန်ရိုးသာ၍ မိမိကြောင့် တစ်ပါးသူ 

စိတ်ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းရခြင်းကို လိုလားသူဖြစ်

သည်။ ပေးဆပ် အနစ်နာ ခံတတ်သည်။

၅ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

တွေဝေဒွိဟဖြစ်တတ်သော သဘော သဘာ၀

ရှိသော်လည်း စိတ်ဓါတ် အလွန်ခိုင်မြဲသည်။ 

အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လေ့မရှိကြ။ 

မိမိအပေါ် တလေးတစားနှင့် တန်ဖိုးထားသူ၊ 

တစ်စုံတစ်ရာ အထောက် အကူပြုပံ့ပိုးနိုင်သူကို 

ရွေးချယ်တတ်သည်။ အရွေးရခက်အောင် အခွင့်

အရေးနှစ်မျိုးကြုံလာပါက နှလုံးသား၏တောင်းဆို

မူအပေါ် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ အလေးပေးမည့် သူဖြစ်

သည်။ မိမိနှင့် အသက် အရွယ်၊ ၀န်းကျင်ဇာတိ 

သဘာဝမတူ ကွာခြားသူများနှင့် မေတ္တာမျှတတ်

သည်။ ချစ်သူနှင့်ခွဲခွာရလေ သံယောဇဉ်ပြင်းထန်

လေဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်ကူးယဉ် ဆန်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။

၆ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

သံယောဇဉ်ကြီး၍ ခိုင်မာသော မေတ္တာတရားနှင့် 

မိမိက ချစ်ရသူအပေါ် အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင် 

ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဟူသော အယူအဆရှိသည်။ 

ချစ်ခဲ၍ အချစ်မြဲသည်။ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း 

မတူညီသူကို ရွေးချယ်၍ အားလုံးနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် 

၀န်မလေး။ အပျော်သဘော စိတ်ကစားခြင်း မရှိဘဲ 

သစ္စာတရားရှိမှ အချစ်မေတ္တာသည်ပြီးပြည့်စုံသည်

ဟု ယူဆထား သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတစ်ပါး

အပေါ် မိမိပေးဆပ်သလောက် ထပ်တူပြန်ကောင်း

သူရရန် ခဲယဉ်းပေသည်။ အချစ် မေတ္တာထက် 

တစ်စတစ်စ ရစ်နွယ်လာသော သံယောဇဉ်ကို 

နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။

ရ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်၍ လေးလေးနက်နက် 

ချစ်တတ်သည့် အလွန်အေးချမ်းမြင့်မြတ်သော 

မေတ္တာပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ တစ်ပါးသူအပေါ် 

လွန်လွန်ကဲကဲ စာနာနားလည်တတ်ည်။ အချစ်

အတွက် အရာရာ ရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရန် 

၀န်မလေးသော်လည်း အချစ်ကိုဖွင့်ဟ ပြောဆိုရန် 

အလွန်ရှက် သဖြင့် မချစ်တတ် သောသူဟူ၍ 

အထင်မှားခံရတတ်သည်။ မိမိအား နားလည်မူ 

ရှိသူကိုဦးစားပေး ရွေးချယ်သင့်သည်။ အလွန်

စန်းပွင့် သော်လည်း ချစ်သူများရန် ၀န်လေးသည် 

ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် မွေးရပ်၊ ဘာသာ၊ ဓလေ့ 

ထုံးစံမတူသူများနှင့် မေတ္တာမျှ ရတတ်သည်။

၈ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အရာရာတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သောစိတ်ရှိသလောက် 

မေတ္တာတရားတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိ။ ချစ်သူကို 

အလိုလိုက်လွန်း၊ ဦးစားပေးလွန်းသဖြင့် စိတ်သော

က ခံစားရတတ်သည်။ ချစ်သူကို အရာရာပြည့်စုံ 

စေလိုသဖြင့် ပေးဆပ်တတ်သော သဘာဝကြောင့် 

မိမိနှလုံးသားကို ခုတုံးလုပ်ခြင်း မျိုးပင် ခံရတတ်

သည်။ သီးသန့် အေးချမ်းစွာနေတတ်ပြီး မနာလို

၀န်တိုခြင်းကင်းသော ကြီးမြတ်သည့် နှလုံးသား

အား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်ဆန်

ကာ အားငယ် နေတတ်သော ခံစားချက်ရှိသည်။ 

သူတစ်ပါး ပစ်ပယ်ထားသူကို စာနာစိတ် အပြည့်

နှင့် မေတ္တာ ထားတတ်သည်။

၉ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~

အလွန်အချစ်ခံလိုသည်။ မိမိ အပေါ် အေးအေး

ချမ်းချမ်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးညံ့စွာ အလေးပေး 

ဆက်ဆံသူအား လိုလားသည်။ အချစ်အတွက် 

ဘာမဆို ပေးဆပ်ရဲသည်။ အလွန်မျက်နှာများ၍ 

ရည်းစား မှိုလိုပေါက်အောင်အပြိုင်ထားလင့်ကစား အိမ်ထောင်ရေးရာတွင် အချစ်ဆုံးနှင့် လွဲချော်၍ 

နီးစပ်မူ အရှိဆုံးသူနှင့် ဆုံဆည်းရတတ်သည်။ 

မည်မျှပင်ဆိုးသော အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်စေ

အိမ်ထောင်တစ်ဆက်တည်း မြဲစေရန် အစဉ်ကြိုး

ပမ်းလေ့ရှိသည်။ အပြင်ပန်းအရ ကြမ်းတမ်းခက်

ထန် သည်ဟု ထင်ရလင့်ကစား အတွင်းစိတ်

နူးညံ့၍ အပေးသမားသာဖြစ်သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *