နံပါတ္ေတြကေျပာတဲ့ အခ်စ္အေၾကာင္း

၁ ဂဏန္းသမား
~~~~~~~~~

၁ ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ ေမတၲာဟူသည္ 

ႏွလံုးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ဆံုးျဖတ္ရေသာ 

အခ်င္းအရာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ 

ဘ၀အေဖၚကို ေရြးခ်ယ္ ေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေလ႔ရိွသည္။ 

မိမိအေပၚ နားလည္ခြင့္လႊတ္၍ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းရိွ

သူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ 

အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ ေကြကြင္းရတတ္ျပီး ခ်စ္သူက 

တစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ရသူက တစ္ဦး ျဖစ္

တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၲာ 

ကံေခ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခိုင္ျမဲေသာခ်စ္ျခင္းေမတၲာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမည္။

၂ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အခ်စ္ႏွင့္အမွန္းၾကား နယ္နိမိတ္သည္မ်ဥ္းေၾကာင္း

ငယ္ေလးမွ်သာျဖစ္မည္။ ခ်စ္မိ၊ တြယ္တာ မိျပီဆို

က အရာရာေပးဆပ္တတ္ျပီး မုန္းျပီဆိုက လွည္႔ 

မၾကည့္။ အလြန္ ခ်စ္တတ္သလို တစ္ခါတစ္ရံ

အျငိဳး အေတး ၾကီးတတ္သည္။ ေမတၲာတရားႏွင့္ 

ခ်စ္ျခင္းအေပၚ အေလးအနက္ထား၍ ဘ၀အေဖၚ 

ေရြးခ်ယ္လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကးတို႔ကို အဓိက

ထားသည္ဟု အမ်ားမွ အထင္လြဲ ျခင္းခံရ တတ္

သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး ကတိ

စကားမ်ား အေပၚ ယံုစားမိ၍ စိတ္ေသာက ခံစား

ရတတ္သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းကိန္း မရိွ

ေသာ္လည္း အခ်စ္ဆံုးသူႏွင့္ လက္တြဲရမည္။

၃ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~

မ်က္ႏွာပြင့္၍ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားမည္။ ခ်စ္သူ

ရည္းစား တစ္ဦးမကရိွမည္။ သူတစ္ပါး အေပၚ 

အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွ ေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ 

အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ ဆိုးႏြဲ႔ သမွ်ကို နားလည္ 

ခြင့္လႊတ္ေသာသူ၊ အႏိုင္ယူ ရမည္႔သူကို ေရြးခ်ယ္

တတ္သည္။ ႏွလံုးသားကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ျပီး

မွ မွားယြင္းသလို ျပန္ခံစားတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး

တြင္ကား အရင္ဆံုး ခ်စ္သူအေပၚ စိတ္ျပန္လည္

သြားမည္။ တစ္ဦးကို အသည္းႏွလံုး ပံုေပး၍ ခ်စ္

တတ္သလို တစ္ျပိဳင္နက္တည္း အျခားသူတစ္ဦး

အေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္းလည္ ရိွၾကသည္။ ႏွလံုးသား 

ရဲ႕ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပး လြန္းသူျဖစ္သည္။

၄ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အစြဲအလမ္းၾကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္း က်လြန္းျခင္း

ေၾကာင့္ ႏွလံုးသားေရးရာ စိတ္ေသာက ၾကံဳရတတ္

သည္။ ဂုဏ္အနိမ္႔အျမင့္ မတူသူမ်ား အနက္နိမ္႔က်

သူကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္၍ အလိုလိုက္ အၾကိဳက္

ေဆာင္ကာ ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးကာမွ မိမိ၏အသည္း

ကို ခြဲသြားျခင္း ခံရတတ္သည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားမူႏွင့္ 

ဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လိုလားေသာ

ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္

ႏွင့္ ႏွလံုးသားအၾကား အျမဲေတြေ၀ ဒြိဟျဖစ္ကာ 

ေမတၲာေရးရာ တြင္စိတ္ဓါတ္ တက္လြယ္၊က်လြယ္

သည္။ ေျဖာင့္မွန္ရိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ 

စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ ေအးခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္

သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ ခံတတ္သည္။

၅ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

ေတြေ၀ဒြိဟျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀

ရိွေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ျမဲသည္။ 

အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေလ႔မရိွၾက။ 

မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊ 

တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္ အကူျပဳပံ့ပိုးႏိုင္သူကို 

ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္

အေရးႏွစ္မ်ိဳးႀကံဳလာပါက ႏွလံုးသား၏ေတာင္းဆို

မူအေပၚ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ အေလးေပးမည္႔ သူျဖစ္

သည္။ မိမိႏွင့္ အသက္ အရြယ္၊ ၀န္းက်င္ဇာတိ 

သဘာ၀မတူ ကြာျခားသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်တတ္

သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ခြဲခြာရေလ သံေယာဇဥ္ျပင္းထန္

ေလျဖစ္သည္။ အလြန္စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ေသာ ႏွလံုးသားပိုင္႐ွင္လည္း ျဖစ္သည္။

၆ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

သံေယာဇဥ္ၾကီး၍ ခိုင္မာေသာ ေမတၲာတရားႏွင့္ 

မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ အျမဲစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ 

ျဖည္႔ဆည္းေပးရမည္ဟူေသာ အယူအဆရိွသည္။ 

ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ျမဲသည္။ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္း 

မတူညီသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အားလံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္ 

၀န္မေလး။ အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္း မရိွဘဲ 

သစၥာတရားရိွမွ အခ်စ္ေမတၲာသည္ျပီးျပည္႔စံုသည္

ဟု ယူဆထား သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါး

အေပၚ မိမိေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူျပန္ေကာင္း

သူရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္ ေမတၲာထက္ 

တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို 

ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။

၇ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အခိုင္အမာ ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ 

ခ်စ္တတ္သည္႔ အလြန္ေအးခ်မ္းျမင့္ျမတ္ေသာ 

ေမတၲာပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ 

လြန္လြန္ကဲကဲ စာနာနားလည္တတ္ည္။ အခ်စ္

အတြက္ အရာရာ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရန္ 

၀န္မေလးေသာ္လည္း အခ်စ္ကိုဖြင့္ဟ ေျပာဆိုရန္ 

အလြန္ရွက္ သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ ေသာသူဟူ၍ 

အထင္မွားခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူ 

ရိွသူကိုဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ အလြန္

စန္းပြင့္ ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ၀န္ေလးသည္ 

ဘ၀လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ႔ 

ထံုးစံမတူသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ် ရတတ္သည္။

၈ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~~

အရာရာတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာစိတ္ရိွသေလာက္ 

ေမတၲာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွ။ ခ်စ္သူကို 

အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစားေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာ

က ခံစားရတတ္သည္။ ခ်စ္သူကို အရာရာျပည္႔စံု 

ေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္တတ္ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ 

မိမိႏွလံုးသားကို ခုတံုးလုပ္ျခင္း မ်ိဳးပင္ ခံရတတ္

သည္။ သီးသန္႔ ေအးခ်မ္းစြာေနတတ္ျပီး မနာလို

၀န္တိုျခင္းကင္းေသာ ၾကီးျမတ္သည္႔ ႏွလံုးသား

အား ပိုင္ဆိုင္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္

ကာ အားငယ္ ေနတတ္ေသာ ခံစားခ်က္ရိွသည္။ 

သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္ အျပည္႔

ႏွင့္ ေမတၲာ ထားတတ္သည္။

၉ ဂဏန္းသမား

~~~~~~~~

အလြန္အခ်စ္ခံလိုသည္။ မိမိ အေပၚ ေအးေအး

ခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ႏူးညံ့စြာ အေလးေပး 

ဆက္ဆံသူအား လိုလားသည္။ အခ်စ္အတြက္ 

ဘာမဆို ေပးဆပ္ရဲသည္။ အလြန္မ်က္ႏွာမ်ား၍ 

ရည္းစား မိွဳလိုေပါက္ေအာင္အျပိဳင္ထားလင့္ကစား အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ 

နီးစပ္မူ အရိွဆံုးသူႏွင့္ ဆံုဆည္းရတတ္သည္။ 

မည္မွ်ပင္ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ

အိမ္ေထာင္တစ္ဆက္တည္း ျမဲေစရန္ အစဥ္ၾကိဳး

ပမ္းေလ႔ရိွသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္းခက္

ထန္ သည္ဟု ထင္ရလင့္ကစား အတြင္းစိတ္

ႏူးညံ့၍ အေပးသမားသာျဖစ္သည္။

( unicode version )

နံပါတ်တွေကပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်း

********************

၁ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

၁ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များက အချစ် မေတ္တာဟူသည် 

နှလုံးသားနှင့်ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ဆုံးဖြတ်ရသော 

အချင်းအရာ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ 

ဘဝအဖေါ်ကို ရွေးချယ် သောအခါ ဦးနှောက်၏ 

ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ 

မိမိအပေါ် နားလည်ခွင့်လွှတ်၍ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းရှိ

သူကို ရွေးချယ်တတ်သည်။ ကံခေသည်မှာ 

အချစ်ဆုံးနှင့် ကွေကွင်းရတတ်ပြီး ချစ်သူက 

တစ်ယောက်၊ လက်ထပ်ရသူက တစ်ဦး ဖြစ်

တတ်သည်။ အသက် ၁၆ မှ ၂၂ နှစ်ကြား မေတ္တာ 

ကံခေ၍ ၂၂ ကျော်မှ ရင့်ကျက်သော နှလုံးသားဖြင့် ခိုင်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမည်။

၂ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အချစ်နှင့်အမှန်းကြား နယ်နိမိတ်သည်မျဉ်းကြောင်း

ငယ်လေးမျှသာဖြစ်မည်။ ချစ်မိ၊ တွယ်တာ မိပြီဆို

က အရာရာပေးဆပ်တတ်ပြီး မုန်းပြီဆိုက လှည့် 

မကြည့်။ အလွန် ချစ်တတ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ

အငြိုး အတေး ကြီးတတ်သည်။ မေတ္တာတရားနှင့် 

ချစ်ခြင်းအပေါ် အလေးအနက်ထား၍ ဘဝအဖေါ် 

ရွေးချယ်လင့်ကစား ဂုဏ်၊ ငွေကြေးတို့ကို အဓိက

ထားသည်ဟု အများမှ အထင်လွဲ ခြင်းခံရ တတ်

သည်။ အသက် ၂၅ နှစ်မတိုင်မီ သူတစ်ပါး ကတိ

စကားများ အပေါ် ယုံစားမိ၍ စိတ်သောက ခံစား

ရတတ်သည်။ အချစ်ဦးနှင့် ဆုံဆည်းကိန်း မရှိ

သော်လည်း အချစ်ဆုံးသူနှင့် လက်တွဲရမည်။

၃ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~

မျက်နှာပွင့်၍ လူချစ်လူခင် ပေါများမည်။ ချစ်သူ

ရည်းစား တစ်ဦးမကရှိမည်။ သူတစ်ပါး အပေါ် 

အနိုင်ယူ ဗိုလ်ကျရမှ ကျေနပ်သူများ ဖြစ်ပေရာ 

အချစ်စိတ်နှင့် ခံယူမူမှာ ဆိုးနွဲ့ သမျှကို နားလည် 

ခွင့်လွှတ်သောသူ၊ အနိုင်ယူ ရမည့်သူကို ရွေးချယ်

တတ်သည်။ နှလုံးသားကို ဦးစားပေး၍ ဆုံးဖြတ်ပြီး

မှ မှားယွင်းသလို ပြန်ခံစားတတ်သည်။ နောက်ဆုံး

တွင်ကား အရင်ဆုံး ချစ်သူအပေါ် စိတ်ပြန်လည်

သွားမည်။ တစ်ဦးကို အသည်းနှလုံး ပုံပေး၍ ချစ်

တတ်သလို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အခြားသူတစ်ဦး

အပေါ် ချစ်နိုင်စွမ်းလည် ရှိကြသည်။ နှလုံးသား 

ရဲ့ခံစားချက်ကို ဦးစားပေး လွန်းသူဖြစ်သည်။

၄ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အစွဲအလမ်းကြီးခြင်း၊ တစ်ဖက်စွန်း ကျလွန်းခြင်း

ကြောင့် နှလုံးသားရေးရာ စိတ်သောက ကြုံရတတ်

သည်။ ဂုဏ်အနိမ့်အမြင့် မတူသူများ အနက်နိမ့်ကျ

သူကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်၍ အလိုလိုက် အကြိုက်

ဆောင်ကာ ဘဝမြှင့်တင်ပေးကာမှ မိမိ၏အသည်း

ကို ခွဲသွားခြင်း ခံရတတ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမူနှင့် 

ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံများကို လိုလားသော

နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော် ဦးနှောက်

နှင့် နှလုံးသားအကြား အမြဲတွေေ၀ ဒွိဟဖြစ်ကာ 

မေတ္တာရေးရာ တွင်စိတ်ဓါတ် တက်လွယ်၊ကျလွယ်

သည်။ ဖြောင့်မှန်ရိုးသာ၍ မိမိကြောင့် တစ်ပါးသူ 

စိတ်ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းရခြင်းကို လိုလားသူဖြစ်

သည်။ ပေးဆပ် အနစ်နာ ခံတတ်သည်။

၅ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

တွေဝေဒွိဟဖြစ်တတ်သော သဘော သဘာ၀

ရှိသော်လည်း စိတ်ဓါတ် အလွန်ခိုင်မြဲသည်။ 

အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လေ့မရှိကြ။ 

မိမိအပေါ် တလေးတစားနှင့် တန်ဖိုးထားသူ၊ 

တစ်စုံတစ်ရာ အထောက် အကူပြုပံ့ပိုးနိုင်သူကို 

ရွေးချယ်တတ်သည်။ အရွေးရခက်အောင် အခွင့်

အရေးနှစ်မျိုးကြုံလာပါက နှလုံးသား၏တောင်းဆို

မူအပေါ် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ အလေးပေးမည့် သူဖြစ်

သည်။ မိမိနှင့် အသက် အရွယ်၊ ၀န်းကျင်ဇာတိ 

သဘာဝမတူ ကွာခြားသူများနှင့် မေတ္တာမျှတတ်

သည်။ ချစ်သူနှင့်ခွဲခွာရလေ သံယောဇဉ်ပြင်းထန်

လေဖြစ်သည်။ အလွန်စိတ်ကူးယဉ် ဆန်သော နှလုံးသားပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။

၆ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

သံယောဇဉ်ကြီး၍ ခိုင်မာသော မေတ္တာတရားနှင့် 

မိမိက ချစ်ရသူအပေါ် အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင် 

ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဟူသော အယူအဆရှိသည်။ 

ချစ်ခဲ၍ အချစ်မြဲသည်။ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း 

မတူညီသူကို ရွေးချယ်၍ အားလုံးနှင့် ဆန့်ကျင်ရန် 

၀န်မလေး။ အပျော်သဘော စိတ်ကစားခြင်း မရှိဘဲ 

သစ္စာတရားရှိမှ အချစ်မေတ္တာသည်ပြီးပြည့်စုံသည်

ဟု ယူဆထား သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတစ်ပါး

အပေါ် မိမိပေးဆပ်သလောက် ထပ်တူပြန်ကောင်း

သူရရန် ခဲယဉ်းပေသည်။ အချစ် မေတ္တာထက် 

တစ်စတစ်စ ရစ်နွယ်လာသော သံယောဇဉ်ကို 

နှစ်သက်သူ ဖြစ်သည်။

ရ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်၍ လေးလေးနက်နက် 

ချစ်တတ်သည့် အလွန်အေးချမ်းမြင့်မြတ်သော 

မေတ္တာပိုင်ရှင် ဖြစ်သည်။ တစ်ပါးသူအပေါ် 

လွန်လွန်ကဲကဲ စာနာနားလည်တတ်ည်။ အချစ်

အတွက် အရာရာ ရင်ဆိုင်ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရန် 

၀န်မလေးသော်လည်း အချစ်ကိုဖွင့်ဟ ပြောဆိုရန် 

အလွန်ရှက် သဖြင့် မချစ်တတ် သောသူဟူ၍ 

အထင်မှားခံရတတ်သည်။ မိမိအား နားလည်မူ 

ရှိသူကိုဦးစားပေး ရွေးချယ်သင့်သည်။ အလွန်

စန်းပွင့် သော်လည်း ချစ်သူများရန် ၀န်လေးသည် 

ဘဝလမ်းကြောင်းတွင် မွေးရပ်၊ ဘာသာ၊ ဓလေ့ 

ထုံးစံမတူသူများနှင့် မေတ္တာမျှ ရတတ်သည်။

၈ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~~

အရာရာတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သောစိတ်ရှိသလောက် 

မေတ္တာတရားတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိ။ ချစ်သူကို 

အလိုလိုက်လွန်း၊ ဦးစားပေးလွန်းသဖြင့် စိတ်သော

က ခံစားရတတ်သည်။ ချစ်သူကို အရာရာပြည့်စုံ 

စေလိုသဖြင့် ပေးဆပ်တတ်သော သဘာဝကြောင့် 

မိမိနှလုံးသားကို ခုတုံးလုပ်ခြင်း မျိုးပင် ခံရတတ်

သည်။ သီးသန့် အေးချမ်းစွာနေတတ်ပြီး မနာလို

၀န်တိုခြင်းကင်းသော ကြီးမြတ်သည့် နှလုံးသား

အား ပိုင်ဆိုင်သည်။ မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်ဆန်

ကာ အားငယ် နေတတ်သော ခံစားချက်ရှိသည်။ 

သူတစ်ပါး ပစ်ပယ်ထားသူကို စာနာစိတ် အပြည့်

နှင့် မေတ္တာ ထားတတ်သည်။

၉ ဂဏန်းသမား

~~~~~~~~

အလွန်အချစ်ခံလိုသည်။ မိမိ အပေါ် အေးအေး

ချမ်းချမ်း သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နူးညံ့စွာ အလေးပေး 

ဆက်ဆံသူအား လိုလားသည်။ အချစ်အတွက် 

ဘာမဆို ပေးဆပ်ရဲသည်။ အလွန်မျက်နှာများ၍ 

ရည်းစား မှိုလိုပေါက်အောင်အပြိုင်ထားလင့်ကစား အိမ်ထောင်ရေးရာတွင် အချစ်ဆုံးနှင့် လွဲချော်၍ 

နီးစပ်မူ အရှိဆုံးသူနှင့် ဆုံဆည်းရတတ်သည်။ 

မည်မျှပင်ဆိုးသော အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်စေ

အိမ်ထောင်တစ်ဆက်တည်း မြဲစေရန် အစဉ်ကြိုး

ပမ်းလေ့ရှိသည်။ အပြင်ပန်းအရ ကြမ်းတမ်းခက်

ထန် သည်ဟု ထင်ရလင့်ကစား အတွင်းစိတ်

နူးညံ့၍ အပေးသမားသာဖြစ်သည်။

အုိ ေသြးရဲ့ စိတ္ေန သေဘာထား

1 . အုိေသြးမ်ားဟာ စိတ္ညစ္စရာရွိရင္ ေခါင္းကုိက္လာတဲ့ အထိ စဥ္စားျပီး စိတ္ညစ္တတ္ၾကပါတယ္ 

2 . သံေယာဇဥ္ၾကီးတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္သူမွ လိုက္မမွီေအာင္ သံေယာဇဥ္ၾကီးတတ္ျပီး

3 . ကုိယ္အေပၚ ဂရုမစုိက္ပဲ ဥေပကၡာျပဳ ျပီး ေနတတ္တဲ့ ခ်စ္သူမ်ိဳးနဲ ့

 ေတြ ့လာရင္ 

အသကုန္ရစ္တတ္ၾကပါတယ္ 

 4. ရစ္ေနရင္ကေန ေပါက္ကြဲျပီး စိတ္ထဲက မေက်နပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 

ကေလးတစ္ေယာက္လို ဇြတ္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္

5 . ဒါေပမဲ့ အားနာတတ္တဲ့ စိတ္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲျပီးသြားတာနဲ ့ 

ငါ လုပ္ရပ္ေတြ မွားေနလား မွန္ေနလားဟု စဥ္စားေတြးေတာျပီး

ဘာမွ မျဖစ္သလိုနဲ ့ ပုံမွန္စိတ္ထားနဲ ့ ေနထုိင္တတ္ၾကေလရဲ့

K2
Credit Photo > Original Uploader

—-

( unicode version )

အို သွေးရဲ့ စိတ်နေ သဘောထား

________________________

1 . အိုသွေးများဟာ စိတ်ညစ်စရာရှိရင် ခေါင်းကိုက်လာတဲ့ အထိ စဉ်စားပြီး စိတ်ညစ်တတ်ကြပါတယ် 

2 . သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်သူမှ လိုက်မမှီအောင် သံယောဇဉ်ကြီးတတ်ပြီး

3 . ကိုယ်အပေါ် ဂရုမစိုက်ပဲ ဥပေက္ခာပြု ပြီး နေတတ်တဲ့ ချစ်သူမျိုးနဲ ့

 တွေ ့လာရင် 

အသကုန်ရစ်တတ်ကြပါတယ် 

 4. ရစ်နေရင်ကနေ ပေါက်ကွဲပြီး စိတ်ထဲက မကျေနပ်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို 

ကလေးတစ်ယောက်လို ဇွတ်ပြောတတ်ကြပါတယ်

5 . ဒါပေမဲ့ အားနာတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ပေါက်ကွဲပြီးသွားတာနဲ ့ 

ငါ လုပ်ရပ်တွေ မှားနေလား မှန်နေလားဟု စဉ်စားတွေးတောပြီး

ဘာမှ မဖြစ်သလိုနဲ ့ ပုံမှန်စိတ်ထားနဲ ့ နေထိုင်တတ်ကြလေရဲ့

K2
Credit Photo > Original Uploader

အိမ္နဲ႔ပတ္သပ္ၿပီး သိေကာင္းစရာ

– အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္မစုိက္အပ္ေသာအပင္မ်ား၊

– အိမ္ေဆာက္ရက္ေရြးနည္း၊

– အိမ္ေဆာက္လေရြးနည္း၊

– မသံုးအပ္ေသာသစ္ (၈)မ်ိဳး၊

– အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁)မ်ိဳး၊

– အိမ္၊ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္ မျပဳဳအပ္ေသာအရာမ်ား၊
++++++++++++++++++++++
သစ္ပင္ပန္းမန္ဆုိတာ လူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာပါ။ သဘာ၀ရာသီဥတုကို သင့္တင့္မွ်တေစသလုိ သတၱ၀ါေတြကိုလည္း အက်ိဳးျပဳေစပါတယ္။ မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္ ၿခံထဲ၊အိမ္မွာ အပင္ေတြ စုိက္ပ်ိဳးျခင္းဟာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ရႊင္လန္းေစမွာပါ။

ဒါေပမယ့္လုိ႔ ေရွးျမန္မာအယူအရ မိမိအိမ္၊ၿခံထဲမွာ မစုိက္အပ္၊ မရွိသင့္တဲ့ အပင္တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ သိပၸံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ဒီအယူေတြ ေခတ္မမီေတာ့ ဘူးလုိ႔ဘဲဆုိဆုိ၊ ေရွးထံုးကိုလည္းမပယ္နဲ႔ဆုိတဲ့ စကားဘဲေျပာေျပာ ဗဟုသုတအျဖစ္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိရေအာင္ အိမ္နဲ႔ပက္သက္တဲ့ ေရွးျမန္မာ အယူတခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ … ။

■ အိမ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မစုိက္အပ္ေသာ အပင္မ်ား

– အိမ္၏အေရွ႕မ်က္နွာဘက္တြင္ ေညာင္၊ သေျပပင္မ်ား မစုိက္ရ။ စီးပြားပ်က္တတ္သည္။

– အေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပံပင္၊ ထိန္ပင္၊

– ေတာင္ဘက္တြင္ သွ်စ္သွ်ားပင္၊ ဖီးျခမ္းငွက္ေပ်ာ၊ သေဘၤာပင္မ်ား၊

– ေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းပင္၊ ဆန္းပင္၊ သဖန္းပင္ႏွင့္ သွ်စ္သွ်ားပင္ ..

အဆုိပါအပင္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္မ်က္နွာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက စီးပြားယုတ္မည္။ ေရာပါဘယ ထူေျပာမည္။ အိမ္တြင္းအိမ္ျပင္ ဆူပူတတ္သည္။ အလုိေလ်ာက္ရွိေနပါကလည္း ႏႈတ္ပစ္၊ ခုတ္ပစ္သင့္ပါသည္။

■ အိမ္ေဆာက္ရက္ ေရြးနည္း

တနဂၤေႏြ – ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္တတ္သည္။

တနလာၤ — ႏွစ္လေျမာက္တြင္ သားသမီးဖြားျမင္ေသာ္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မည္။

အဂၤါ – ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားႂကြယ္၀မည္။

ဗုဒၶဟူး၊ စေန – သုခခ်မ္းသာရမည္။

ၾကာသာပေတး – ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မည္။

ေသာၾကာ – သံုးလၾကာလွ်င္ သုခပြားမည္။

■ အိမ္ေဆာက္လ ေရြးနည္း

တန္ခူးလ– ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မည္။

ကဆုန္လ — ဆန္ေရစပါး ေပါႂကြယ္၀မည္။

၀ါေခါင္လ — ဥစၥာတုိးပြားမည္။

နတ္ေတာ္လ — ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာမည္။

ျပာသုိလ — လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းမႈရမည္။

တေပါင္းလ — ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မည္။

က်န္ေျခာက္လတြင္ ေဆာက္ပါက ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ႀကံဳရတတ္သည္။

ယေန႔ေခတ္မွာ အိမ္ကို သစ္သားအေျချပဳၿပီး မေဆာက္ေတာ့သေလာက္ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အတြင္းပုိင္း အလွဆင္တာမ်ိဳးတုိ႔ ၊ ပရိေဘာဂေတြမွာေတာ့ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးေနၾကေသးတာေၾကာင့္ သစ္ဟာအိမ္တစ္အိမ္ရဲ့ အဓိကပါ၀င္ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ေရွးျမန္မာလူႀကီးမ်ားကေတာ့ အိမ္နဲ႔ပက္သက္ရင္ သစ္ကို အလြန္စိစစ္ပါတယ္။

ဗဟုသုတအလုိ႔ငွာ သိသေလာက္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

■ မသံုးအပ္ေသာသစ္ (၈)မ်ိဳး

၁။ ခုတ္ျဖတ္စဥ္ တြဲလြဲက်ေနေသာသစ္ (သစ္ဆြဲခ်)

၂။ သစ္ခြသစ္ကိုင္းၾကားတုိ႔တြင္ တင္ေနေသာသစ္ (လူေကာင္တင္)

၃။ အဖ်ားႀကီး၍ အရင္းရွဴးေသာသစ္ (သစ္ဘီလူး)

၄။ အရင္းအဖ်ားရွဴး၍ အလယ္တြင္ႀကီးေသာသစ္ (သစ္နပုန္း)

၅။ လမ္းကူးေခ်ာင္းကူးသစ္ (သစ္တံတား (ခ) သစ္လမ္းကူး)

၆။ အပင္ခ်င္းအကိုင္းခ်င္းႀကိတ္ေသာသစ္ (သစ္ႀကိတ္)

၇။ အပင္တြင္ ႏြယ္ရစ္ပတ္ေနေသာသစ္ (သစ္နဂါး)

၈။ မ်က္ရည္ေပါက္ကဲ့သုိ႔ အကြက္ထေနေသာသစ္ (သစ္စည္ယို)

■ အိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မသံုးအပ္ေသာ သစ္ (၁၁)မ်ိဳး

၁။ မိေက်ာင္း

၂။ မအူ

၃။ သခြတ္

၄။ ေညာင္

၅။ သွ်စ္သွ်ား

၆။ သီး(သား)

၇။ သေျပ

၈။ သစ္စိမ္ေရသား

၉။ ကေလာ

၁၀။ လက္ပံ

၁၁။ လဲ

■ အိမ္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္ရာတြင္မျပဳအပ္ေသာအရာမ်ား

၁။ တုိင္ေဟာင္းကုိ ပန္းမဆဲြရ။

၂။ ထုပ္မစြပ္ခင္ ယက္မ မတင္ရ။

၃။ တုိင္တုိ (ေထာက္တုိ)ကို ၾကမ္းေပၚ မပိုေစရ။

၄။ ၾကမ္းခင္းတုိင္တြင္ ၀ါးမတင္ရ။

၅။ ေခါင္ေလွ်ာက္ခြတင္ မၿပီးခင္ ၾကမ္းမေဖာက္ရ။

၆။ တုိင္ထူရာတြင္ တုိင္ခ်င္းမထိရ။

၇။ အိမ္ေဆာက္မၿပီးခင္ ၀န္းမခတ္ရ။

၈။ ထုပ္၊ ေလွ်ာက္၊ ဒုိင္း၊ ျမား၊ ခါးပန္း တုိ႔ုကို အလယ္တည့္တည့္တြင္ မဆက္ရ။

၉။ အမ်ိဳးမတူေသာ သစ္ခ်င္း မဆက္ရ။

၁၀။ အိမ္ေဟာင္း၏ ေလွ်ာက္ေပၚတြင္ အိမ္သစ္၏ေလွ်ာက္ကို တင္၍ မဆက္ရ။

တုိးတက္လာေသာ ယေန႔ေခတ္ အေနအထားအရ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတုိ႔အား လံုး၀ေရွာင္က်ဥ္ရန္ မျဖစ္နုိင္ေတာ့ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္လုိ႔ ” ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ ေဈးသံုးလည္းမႂကြယ္နဲ႔ ” စကားလုိမ်ိဳးပါဘဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို မွ်ေ၀ခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ 

ဖတ္ရႈသူအားလံုး သာယာေအးခ်မ္းတဲ့ အိမ္ေဂဟာေလးမ်ား ပိုင္ဆုိင္နုိင္ၾကပါေစ။

Credit.ThePreciouTime

( Unicode version )

အိမ်နဲ့ပတ်သပ်ပြီး သိကောင်းစရာ

——-

– အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်မစိုက်အပ်သောအပင်များ၊

– အိမ်ဆောက်ရက်ရွေးနည်း၊

– အိမ်ဆောက်လရွေးနည်း၊

– မသုံးအပ်သောသစ် (၈)မျိုး၊

– အိမ်၊ကျောင်း ဆောက်ရာတွင်မသုံးအပ်သော သစ် (၁၁)မျိုး၊

– အိမ်၊ကျောင်း ဆောက်ရာတွင် မပြုုအပ်သောအရာများ၊
++++++++++++++++++++++
သစ်ပင်ပန်းမန်ဆိုတာ လူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ အရာပါ။ သဘာဝရာသီဥတုကို သင့်တင့်မျှတစေသလို သတ္တဝါတွေကိုလည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။ မိမိအိမ်ပတ်ဝန်းကျင် ခြံထဲ၊အိမ်မှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ရွှင်လန်းစေမှာပါ။

ဒါပေမယ့်လို့ ရှေးမြန်မာအယူအရ မိမိအိမ်၊ခြံထဲမှာ မစိုက်အပ်၊ မရှိသင့်တဲ့ အပင်တချို့ ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီအယူတွေ ခေတ်မမီတော့ ဘူးလို့ဘဲဆိုဆို၊ ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားဘဲပြောပြော ဗဟုသုတအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သိရအောင် အိမ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ ရှေးမြန်မာ အယူတချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ။

■ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ

– အိမ်၏အရှေ့မျက်နှာဘက်တွင် ညောင်၊ သပြေပင်များ မစိုက်ရ။ စီးပွားပျက်တတ်သည်။

– အနောက်ဘက်တွင် လက်ပံပင်၊ ထိန်ပင်၊

– တောင်ဘက်တွင် သျှစ်သျှားပင်၊ ဖီးခြမ်းငှက်ပျော၊ သင်္ဘောပင်များ၊

– မြောက်ဘက်တွင် ထန်းပင်၊ ဆန်းပင်၊ သဖန်းပင်နှင့် သျှစ်သျှားပင် ..

အဆိုပါအပင်များသည် ဖော်ပြပါ အရပ်မျက်နှာများတွင် ရှိနေပါက စီးပွားယုတ်မည်။ ရောပါဘယ ထူပြောမည်။ အိမ်တွင်းအိမ်ပြင် ဆူပူတတ်သည်။ အလိုလျောက်ရှိနေပါကလည်း နှုတ်ပစ်၊ ခုတ်ပစ်သင့်ပါသည်။

■ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း

တနင်္ဂနွေ – ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်တတ်သည်။

တနလာင်္ — နှစ်လမြောက်တွင် သားသမီးဖွားမြင်သော် ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်။

အင်္ဂါ – ဆန်ရေစပါး ပေါများကြွယ်ဝမည်။

ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ – သုခချမ်းသာရမည်။

ကြာသာပတေး – ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်။

သောကြာ – သုံးလကြာလျှင် သုခပွားမည်။

■ အိမ်ဆောက်လ ရွေးနည်း

တန်ခူးလ– ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်။

ကဆုန်လ — ဆန်ရေစပါး ပေါကြွယ်ဝမည်။

၀ါခေါင်လ — ဥစ္စာတိုးပွားမည်။

နတ်တော်လ — ထင်ပေါ်ကျော်စောမည်။

ပြာသိုလ — လူအများချီးမွမ်းမှုရမည်။

တပေါင်းလ — ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်။

ကျန်ခြောက်လတွင် ဆောက်ပါက ပျက်စီးခြင်းများ ကြုံရတတ်သည်။

ယနေ့ခေတ်မှာ အိမ်ကို သစ်သားအခြေပြုပြီး မဆောက်တော့သလောက်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းပိုင်း အလှဆင်တာမျိုးတို့ ၊ ပရိဘောဂတွေမှာတော့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေကြသေးတာကြောင့် သစ်ဟာအိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဓိကပါ၀င်ပစ္စည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ရှေးမြန်မာလူကြီးများကတော့ အိမ်နဲ့ပက်သက်ရင် သစ်ကို အလွန်စိစစ်ပါတယ်။

ဗဟုသုတအလို့ငှာ သိသလောက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

■ မသုံးအပ်သောသစ် (၈)မျိုး

၁။ ခုတ်ဖြတ်စဉ် တွဲလွဲကျနေသောသစ် (သစ်ဆွဲချ)

၂။ သစ်ခွသစ်ကိုင်းကြားတို့တွင် တင်နေသောသစ် (လူကောင်တင်)

၃။ အဖျားကြီး၍ အရင်းရှူးသောသစ် (သစ်ဘီလူး)

၄။ အရင်းအဖျားရှူး၍ အလယ်တွင်ကြီးသောသစ် (သစ်နပုန်း)

၅။ လမ်းကူးချောင်းကူးသစ် (သစ်တံတား (ခ) သစ်လမ်းကူး)

၆။ အပင်ချင်းအကိုင်းချင်းကြိတ်သောသစ် (သစ်ကြိတ်)

ရ။ အပင်တွင် နွယ်ရစ်ပတ်နေသောသစ် (သစ်နဂါး)

၈။ မျက်ရည်ပေါက်ကဲ့သို့ အကွက်ထနေသောသစ် (သစ်စည်ယို)

■ အိမ်၊ ကျောင်း ဆောက်ရာတွင်မသုံးအပ်သော သစ် (၁၁)မျိုး

၁။ မိကျောင်း

၂။ မအူ

၃။ သခွတ်

၄။ ညောင်

၅။ သျှစ်သျှား

၆။ သီး(သား)

ရ။ သပြေ

၈။ သစ်စိမ်ရေသား

၉။ ကလော

၁၀။ လက်ပံ

၁၁။ လဲ

■ အိမ်၊ ကျောင်း ဆောက်ရာတွင်မပြုအပ်သောအရာများ

၁။ တိုင်ဟောင်းကို ပန်းမဆွဲရ။

၂။ ထုပ်မစွပ်ခင် ယက်မ မတင်ရ။

၃။ တိုင်တို (ထောက်တို)ကို ကြမ်းပေါ် မပိုစေရ။

၄။ ကြမ်းခင်းတိုင်တွင် ၀ါးမတင်ရ။

၅။ ခေါင်လျှောက်ခွတင် မပြီးခင် ကြမ်းမဖောက်ရ။

၆။ တိုင်ထူရာတွင် တိုင်ချင်းမထိရ။

ရ။ အိမ်ဆောက်မပြီးခင် ၀န်းမခတ်ရ။

၈။ ထုပ်၊ လျှောက်၊ ဒိုင်း၊ မြား၊ ခါးပန်း တို့ုကို အလယ်တည့်တည့်တွင် မဆက်ရ။

၉။ အမျိုးမတူသော သစ်ချင်း မဆက်ရ။

၁၀။ အိမ်ဟောင်း၏ လျှောက်ပေါ်တွင် အိမ်သစ်၏လျှောက်ကို တင်၍ မဆက်ရ။

တိုးတက်လာသော ယနေ့ခေတ် အနေအထားအရ အထက်ပါအကြောင်းအရာတို့အား လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။

ဒါပေမယ့်လို့ ” ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမကြွယ်နဲ့ ” စကားလိုမျိုးပါဘဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာတည်မြဲခဲ့တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို မျှဝေချင်တဲ့သဘောပါ။ 

ဖတ်ရှုသူအားလုံး သာယာအေးချမ်းတဲ့ အိမ်ဂေဟာလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။

Credit.ThePreciouTime

လက္မ ကေျပာေသာ ကိုယ္ေရကိုယ္ေတြး

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြကေနအဲ့ဒီလူဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆုိတာ ေျပာျပေပးႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ လက္မ ကိုၾကည့္ျပီး အဲ့ဒီလူ ဘယ္လိုစိတ္ေနစိတ္ထား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိမယ္ဆိုတာ ေျပာျပေပးႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေလး ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

ေျဖာင့္တန္းေနတဲ့ လက္မ

လက္မေထာင္လုိက္တဲ့အခါမွာ ေျဖာင့္တန္းေနျပီး ေနာက္ကိုေကြးညြတ္ေနျခင္းမရွိတဲ့ လက္မပုိင္ရွင္ျဖစ္မယ္ဆုိရင္သင္ဟာအရာရာကိုအရမ္းအေလးအနက္ထားတတ္တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္မာေၾကာျပီး ခံစားလြယ္တဲ့သူတစ္ဦးမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ျပေလ့မရွိတဲ့ သူတစ္ဦးျဖစ္ေပမဲ့ စိတ္ဓာတ္က်တတ္သူတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ေကြးေနတဲ့လက္မ

လက္မေထာင္လိုက္တဲ့အခါ နည္းနည္းျဖစ္ေစ၊ မ်ားမ်ားျဖစ္ေစ ေကြးေနတတ္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို အမ်ားသိေအာင္ ျပတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္သလို အေတြးေတြကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာရမွာ ႏွစ္သက္တတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

လက္မရဲ႕ ပထမအဆစ္က ဒုတိယအဆစ္ထက္ပိုရွည္မယ္ဆုိရင္ (လက္မေထာင္လိုက္ရင္ အေပၚအဆစ္ကို ပထမအဆစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္)

စိတ္စြမ္းအားကုိ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အလုပ္ကိုအရမ္းၾကိဳးစားတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အလုိလိုသိစိတ္ကို ယုံၾကည္ျပီး အေရးၾကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း ေတာ္ေတာ့္ကို သစၥာၾကီးသူတစ္ေယာက္ပါ။

လက္မရဲ႕ ပထမအဆစ္က ဒုတိယအဆစ္ထက္ပိုတုိေနမယ္ဆုိရင္

သင့္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကုိ စိတ္ခံစားခ်က္ထက္ လက္ေတြ႔က်မႈေပၚမွာပဲ မူတည္ျပီးခ်တတ္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႕က်တာကို ယွဥ္လာရင္ လက္ေတြ႔ကို ပိုဦးစားေပးတတ္တာေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ေတြ႔ႏုိင္ဖုိ႔အခြင့္အေရးေကာင္းေတြနဲ႔ လြဲသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ အခ်စ္ကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႔က်တာေတြကို ေနာက္မွာထားျပီး ခံစားခ်က္ေလးကို အနည္းငယ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ 

( Unicode Version )

လက်မ ကပြောသော ကိုယ်ရေကိုယ်တွေး

—-
လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကနေအဲ့ဒီလူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ လက်မ ကိုကြည့်ပြီး အဲ့ဒီလူ ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှိမယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။

ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ လက်မ

လက်မထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြောင့်တန်းနေပြီး နောက်ကိုကွေးညွတ်နေခြင်းမရှိတဲ့ လက်မပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာအရာရာကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားတတ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး ခံစားလွယ်တဲ့သူတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ပြလေ့မရှိတဲ့ သူတစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သူတစ်ဦးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

ကွေးနေတဲ့လက်မ

လက်မထောင်လိုက်တဲ့အခါ နည်းနည်းဖြစ်စေ၊ များများဖြစ်စေ ကွေးနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို အများသိအောင် ပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သလို အတွေးတွေကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောရမှာ နှစ်သက်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။

လက်မရဲ့ ပထမအဆစ်က ဒုတိယအဆစ်ထက်ပိုရှည်မယ်ဆိုရင် (လက်မထောင်လိုက်ရင် အပေါ်အဆစ်ကို ပထမအဆစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်)

စိတ်စွမ်းအားကို ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလုပ်ကိုအရမ်းကြိုးစားတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အလိုလိုသိစိတ်ကို ယုံကြည်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချလေ့ရှိပါတယ်။ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း တော်တော့်ကို သစ္စာကြီးသူတစ်ယောက်ပါ။

လက်မရဲ့ ပထမအဆစ်က ဒုတိယအဆစ်ထက်ပိုတိုနေမယ်ဆိုရင်

သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို စိတ်ခံစားချက်ထက် လက်တွေ့ကျမှုပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီးချတတ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ လက်တွေ့ကျတာကို ယှဉ်လာရင် လက်တွေ့ကို ပိုဦးစားပေးတတ်တာကြောင့် အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သင့်လျော်တဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့တွေ့နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းတွေနဲ့ လွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ အချစ်ကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ လက်တွေ့ကျတာတွေကို နောက်မှာထားပြီး ခံစားချက်လေးကို အနည်းငယ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ 

ေသခါနီး ျဖစ္ တဲ့ စိတ္

ေသခါနီး ျဖစ္ တဲ့ စိတ္အခ်ိန္ (၂ )မိႏွစ္ သာေပးၿပီး ဖတ္ေပးပါ။

=============
ေသခါနီး ျဖစ္ တဲ့ စိတ္ဟာ အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္ ။

လားရာ သုဂတိ ကို ခ်က္ခ်င္း အက်ိဳးေပး နုိင္ပါတယ္ ။
ဒီအေၾကာင္း တရား ကိုျမတ္စြာ

ဘုရားရွင္က ယခု လိုေဟာၾကား ခဲ့ပါတယ္ ။
ႏြား ေက်ာင္းသား ဟာ ေန၀င္ လို႕ ႏြားေတြ

ကို ျခံထဲသြင္း တဲ့အခါမွာ ႏြားပ်ိဳ ႏြားေပါက္စ

ေလးေတြက ေရွ့ဆံုးကေန တိုးေ၀ွ႕ျပီး ၀င္ၾကတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ မသန္ မစြမ္းေတာ့ တဲ့ ..

ႏြားအိုၾကီး ေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ

ရိုက္နွက္ ေျခာက္လွန္႕သည္ျဖစ္ေစ …

ျဖည္းျဖည္း ခ်င္းပဲ ေနာက္ဆံုး ကေန ၀င္ၾကတယ္။
ေနာက္ဆံုး ႏြားျခံကို ပိတ္လိုက္ တဲ့ အခ်ိန္

မွာေတာ့ ႏြားအိုၾကီး ေတြကျခံေပါက္၀ မွာပဲ အိပ္ၾကရတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ေန႕ ႏြားေတြကို ျခံထဲက

ျပန္ထုတ္ တဲ့ အခါမွာ ေတာ့ ျခံ၀မွာ အိပ္ေန

တဲ့ ႏြားအိုၾကီး ေတြကပဲ အရင္ထြက္ ခြင့္ရပါတယ္ ။
ႏြားပ်ိဳ ႏြားငယ္ ေတြက ေတာ့

ေနာက္ဆံုး မွပဲထြက္ ၾကရပါတယ္ ။
အဲ့ဒီလိုပဲ ေသခါနီး ခိုကိုးရာ မဲ့ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ

ျဖစ္ တဲ့ စိတ္ဟာ အရင္ဆံုး အက်ိဳးေပး ပါတယ္ လို႕ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္ ။
၀ိပႆနာအသိ မရွိတဲ့ လူ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ

ေသရရင္ျဖင့္ အရမ္းကို ေၾကာက္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္ ။
ၾကည့္ေလရာ ျမင္ေလရာက ကိုယ္တစ္

ဘ၀လံုး စြဲခဲ့တဲ့ အရာေတြ ခ်ည္းပါပဲ ။
အိမ္ေတြ အသံုး အေဆာင္ ေတြ အ၀တ္ အစား

ေတြ သား သမီး လင္မယားေတြ အိမ္ေမြး တိရစာၦန္ေတြ ။
ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိတာေတြ အကုန္လံုးက

ကိုယ့္ကို အပါယ္ဆြဲခ်မယ့္ အရာေတြ ခ်ည္းပဲ ။
ဒါေၾကာင့္ …
တစ္ခ်ိဳ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္ တဲ့ လူေတြ

ဟာ သူေတာ္ေကာင္း ေနရာ ေမတၱာဓါတ္လႊမ္းျခံဳ…

တဲ့ ေနရာ ဆိတ္ျငိမ္ တဲ့ ေနရာ ေတြမွာ

ၾကိဳတင္ စီစဥ္ျပီး ေသဆံုးေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
ေသမယ့္ အခ်ိန္ကို ၾကိဳမသိ နုိင္ေပမယ့္

အဲ့လို ေနရာမ်ိဳး မွာပဲ ဘ၀ရဲ့ ေနာက္ဆံုး

အခ်ိန္ေတြကို ျဖတ္သန္း သြားၾကပါတယ္ ။
ေၾကာက္လည္း ေၾကာက္စရာ ပါပဲ။

အပါယ္က်သြား လို႕ ဘြာေတး လုပ္လုိ႕ မရပါဘူး ။
အကုသိုလ္ အစြဲအလန္း ေတြ အားၾကီး

လြန္းလို႕ ေသခါနီး ၀ိဥာဥ္ မခ်ဳပ္နုိင္ပဲ

ဆန္႕တငင္ငင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိပါတယ္ ။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အကုသိုလ္ ေစတနာ

ကုသိုလ္ ေစတနာ သိပ္ၾကီးၾကီး မားမား မရွိ….
၀ိပႆနာ ဥာဏ္ကလည္း မရွိေတာ့ သူ႕ ကံက

သူ႕ကို ဘယ္ပို႕ရမွန္း မသိပဲ ဟိုစိတ္ ေရာက္လိုက္

ဒီစိတ္ ေရာက္လိုက္နဲ႕ ၾကာေနတာ ေတြ ရွိပါတယ္။
ဒါကိုပဲ ေဘးက လူက ဟိုလူ႕ေစာင့္ သလိုလို

ဒီလူ႕ ေစာင့္ သလိုလို သားကိုပဲ ေမွ်ာ္သလိုလို

သမီးကိုပဲ ေမွ်ာ္သလိုလို ထင္ေတာ့ တာပါပဲ ။
သားေလး ေရာက္လာျပီ သမီးေလး ေရာက္လာၿပီ

ထၾကည့္ပါဦး လို႕ ေဘးကမ်ား ..
ကုန္း ေအာ္လိုက္ လို႕ကေတာ့ ေသတဲ့ သူ

တစ္ခါတည္း သြားေရာ့ ငရဲအိုးပဲ ..
အပါယ္ေလးဘုံကို….

တန္းေနေအာင္ ေျပးပါေတာ့တယ္ ။
ေသတဲ့ သူကို ဆြဲခါ လႈပ္ယမ္း ဖက္ၿပီး

ေအာ္ငိုတာ ကေတာ့ အဆိုးဆံုးပါပဲ ။
က်လု က်ခင္ ျဖစ္ေန တဲ့ သူကို

ခ်စ္သလိုလို နဲ႕ ေဆာင့္ကန္ခ် လိုက္တာပါပဲ ။
ဒါေၾကာင့္ …..
ငါေသရင္ မငိုၾကနဲ႕ ဆူဆူညံညံလည္း မလုပ္ၾကနဲ႕…
ငါ့ေဘးနားလည္း မေနၾက နဲ႕ ငါ့တရား နဲ႕

ငါ နွလံုးသြင္းျပီး ျငိမ္းျငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေသမယ္လို႕

အဲ့လို ၾကိဳတင္ျပီး မိသားစုကို မွာထားရမယ္…
အေဖရယ္ အေမရယ္ နိမိတ္ မရွိေသာ

စကားမေျပာပါ နဲ႕ အဲ့လို ေျပာလာရင္ ဟဲ့ နိမိတ္

မရွိ မလုပ္နဲ႕ ငါက ေသရင္ ဒီနိမိတ္နဲ႕ပဲ သြားရမွာ …
အဲ့လို ျပတ္ျပတ္ သားသား မွာထား

ရမယ္ လို႕မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးက

အထပ္ထပ္ အခါခါ သတိေပး သြားခဲ့တာပါ ။
တစ္ခ်ိဳ႕က ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ႕ ေတြေတာ့ လုပ္ခဲ့ပါရဲ႕

ဒါေပမယ့္ ေသခါနီး က်ေတာ့ လွဴတုန္းကျဖစ္ခဲ့တဲ့
ေစတနာကို ျပန္မစြဲပဲ ေက်ာင္းစြဲ ဘုရားစြဲ

ဇရပ္ စြဲအဲ့လို စြဲေတာ့ ေက်ာင္းေစာင့္ ဘုရားေစာင့္

ေစတီေစာင့္ ေတြပဲ ျဖစ္ၾကရတယ္ ။
ရိပ္သာမွာ အားထုတ္ ခဲ့ေပမယ့္

၀ိပႆနာ စိတ္ မျဖစ္ပဲ ရိပ္သာ

စြဲေသေတာ့ ရိပ္သာ ေစာင့္ ျဖစ္ရျပန္တယ္ ။
ေစတနာကို ျပန္စြဲမိရင္ ေတာင္မွ အစြဲျဖစ္

တဲ့ အတြက္ ကံရွိ သေလာက္ အက်ိဳးေပး

ျပီး ကံကုန္တာ နဲ႕ ျပန္ဆင္း ရမွာပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ အပါယ္

လြတ္ရာ လမ္း တစ္လမ္းပဲ ရွိပါတယ္။
အဲ့ဒါ ကေတာ့ အသက္ရွင္ ေနထိုင္

တုန္းမွာ ၀ိပႆနာကို ျမင့္ျမတ္စြာ က်င့္ၾကံ

အားထုတ္ျပီး အေသ တတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႕ပါပဲ ။
သစၥာ တရားကို နွလံုးသားမွာ ယံုမွား

သံသယမရွိေအာင္ က်င့္ၾကံ သြားနုိင္ တဲ့
အရိယာ ပုဂၢိဳလ္က ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မတုန္လႈပ္ ေတာ့ပါဘူး ။
အရိယာ တို႕ရဲ့ လားရာ သုဂတိဟာ ျမဲသြား

ျပီ ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ သူသြား ရမယ့္ လမ္းကို

ေျဖာင့္ေျဖာင့္ တန္းတန္း ပဲ သြားပါတယ္ ။
ဒါေပမယ့္ အဲ့လို မွ မက်င့္ၾကံနုိင္ တဲ့ သာမာန္

ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ ကေတာ့ ေသခါနီး အခ်ိန္နဲ႕
ပတ္၀န္း က်င္ဟာ ကိုယ့္အတြက္ ေနာက္ဆံုး

အခြင့္အေရး ေနာက္ဆံုး က်ည္ဆန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္
အလြန္ အင္မတန္ မွ အေရးၾကီး လွပါတယ္

လို႕ ေစတနာ အရင္းခံျပီး သတိေပး လိုက္ရပါတယ္ ။
Credit to Original Uploader.
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏

ဘဝမွတ္တိုင္မ်ား မွ။

( Unicode Version )

သေခါနီး ဖြစ် တဲ့ စိတ်

အချိန် (၂ )မိနှစ် သာပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။

=============
သေခါနီး ဖြစ် တဲ့ စိတ်ဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ် ။

လားရာ သုဂတိ ကို ချက်ချင်း အကျိုးပေး နိုင်ပါတယ် ။
ဒီအကြောင်း တရား ကိုမြတ်စွာ

ဘုရားရှင်က ယခု လိုဟောကြား ခဲ့ပါတယ် ။
နွား ကျောင်းသား ဟာ နေဝင် လို့ နွားတွေ

ကို ခြံထဲသွင်း တဲ့အခါမှာ နွားပျို နွားပေါက်စ

လေးတွေက ရှေ့ဆုံးကနေ တိုးဝှေ့ပြီး ၀င်ကြတယ် ။
ဒါပေမယ့် မသန် မစွမ်းတော့ တဲ့ ..

နွားအိုကြီး တွေကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ

ရိုက်နှက် ခြောက်လှန့်သည်ဖြစ်စေ …

ဖြည်းဖြည်း ချင်းပဲ နောက်ဆုံး ကနေ ၀င်ကြတယ်။
နောက်ဆုံး နွားခြံကို ပိတ်လိုက် တဲ့ အချိန်

မှာတော့ နွားအိုကြီး တွေကခြံပေါက်၀ မှာပဲ အိပ်ကြရတယ် ။
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့ နွားတွေကို ခြံထဲက

ပြန်ထုတ် တဲ့ အခါမှာ တော့ ခြံဝမှာ အိပ်နေ

တဲ့ နွားအိုကြီး တွေကပဲ အရင်ထွက် ခွင့်ရပါတယ် ။
နွားပျို နွားငယ် တွေက တော့

နောက်ဆုံး မှပဲထွက် ကြရပါတယ် ။
အဲ့ဒီလိုပဲ သေခါနီး ခိုကိုးရာ မဲ့ နေတဲ့ အချိန်မှာ

ဖြစ် တဲ့ စိတ်ဟာ အရင်ဆုံး အကျိုးပေး ပါတယ် လို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား တော်မူခဲ့ပါတယ် ။
၀ိပဿနာအသိ မရှိတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ

သေရရင်ဖြင့် အရမ်းကို ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် ။
ကြည့်လေရာ မြင်လေရာက ကိုယ်တစ်

ဘဝလုံး စွဲခဲ့တဲ့ အရာတွေ ချည်းပါပဲ ။
အိမ်တွေ အသုံး အဆောင် တွေ အဝတ် အစား

တွေ သား သမီး လင်မယားတွေ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တွေ ။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတာတွေ အကုန်လုံးက

ကိုယ့်ကို အပါယ်ဆွဲချမယ့် အရာတွေ ချည်းပဲ ။
ဒါကြောင့် …
တစ်ချို့ နားလည် သဘောပေါက် တဲ့ လူတွေ

ဟာ သူတော်ကောင်း နေရာ မေတ္တာဓါတ်လွှမ်းခြုံ…

တဲ့ နေရာ ဆိတ်ငြိမ် တဲ့ နေရာ တွေမှာ

ကြိုတင် စီစဉ်ပြီး သေဆုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။
သေမယ့် အချိန်ကို ကြိုမသိ နိုင်ပေမယ့်

အဲ့လို နေရာမျိုး မှာပဲ ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံး

အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်း သွားကြပါတယ် ။
ကြောက်လည်း ကြောက်စရာ ပါပဲ။

အပါယ်ကျသွား လို့ ဘွာတေး လုပ်လို့ မရပါဘူး ။
အကုသိုလ် အစွဲအလန်း တွေ အားကြီး

လွန်းလို့ သေခါနီး ၀ိဉာဉ် မချုပ်နိုင်ပဲ

ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိပါတယ် ။
တစ်ချို့ကလည်း အကုသိုလ် စေတနာ

ကုသိုလ် စေတနာ သိပ်ကြီးကြီး မားမား မရှိ….
၀ိပဿနာ ဉာဏ်ကလည်း မရှိတော့ သူ့ ကံက

သူ့ကို ဘယ်ပို့ရမှန်း မသိပဲ ဟိုစိတ် ရောက်လိုက်

ဒီစိတ် ရောက်လိုက်နဲ့ ကြာနေတာ တွေ ရှိပါတယ်။
ဒါကိုပဲ ဘေးက လူက ဟိုလူ့စောင့် သလိုလို

ဒီလူ့ စောင့် သလိုလို သားကိုပဲ မျှော်သလိုလို

သမီးကိုပဲ မျှော်သလိုလို ထင်တော့ တာပါပဲ ။
သားလေး ရောက်လာပြီ သမီးလေး ရောက်လာပြီ

ထကြည့်ပါဦး လို့ ဘေးကများ ..
ကုန်း အော်လိုက် လို့ကတော့ သေတဲ့ သူ

တစ်ခါတည်း သွားရော့ ငရဲအိုးပဲ ..
အပါယ်လေးဘုံကို….

တန်းနေအောင် ပြေးပါတော့တယ် ။
သေတဲ့ သူကို ဆွဲခါ လှုပ်ယမ်း ဖက်ပြီး

အော်ငိုတာ ကတော့ အဆိုးဆုံးပါပဲ ။
ကျလု ကျခင် ဖြစ်နေ တဲ့ သူကို

ချစ်သလိုလို နဲ့ ဆောင့်ကန်ချ လိုက်တာပါပဲ ။
ဒါကြောင့် …..
ငါသေရင် မငိုကြနဲ့ ဆူဆူညံညံလည်း မလုပ်ကြနဲ့…
ငါ့ဘေးနားလည်း မနေကြ နဲ့ ငါ့တရား နဲ့

ငါ နှလုံးသွင်းပြီး ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း သေမယ်လို့

အဲ့လို ကြိုတင်ပြီး မိသားစုကို မှာထားရမယ်…
အဖေရယ် အမေရယ် နိမိတ် မရှိသော

စကားမပြောပါ နဲ့ အဲ့လို ပြောလာရင် ဟဲ့ နိမိတ်

မရှိ မလုပ်နဲ့ ငါက သေရင် ဒီနိမိတ်နဲ့ပဲ သွားရမှာ …
အဲ့လို ပြတ်ပြတ် သားသား မှာထား

ရမယ် လို့မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက

အထပ်ထပ် အခါခါ သတိပေး သွားခဲ့တာပါ ။
တစ်ချို့က ကုသိုလ် ကောင်းမှု့ တွေတော့ လုပ်ခဲ့ပါရဲ့

ဒါပေမယ့် သေခါနီး ကျတော့ လှူတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့
စေတနာကို ပြန်မစွဲပဲ ကျောင်းစွဲ ဘုရားစွဲ

ဇရပ် စွဲအဲ့လို စွဲတော့ ကျောင်းစောင့် ဘုရားစောင့်

စေတီစောင့် တွေပဲ ဖြစ်ကြရတယ် ။
ရိပ်သာမှာ အားထုတ် ခဲ့ပေမယ့်

၀ိပဿနာ စိတ် မဖြစ်ပဲ ရိပ်သာ

စွဲသေတော့ ရိပ်သာ စောင့် ဖြစ်ရပြန်တယ် ။
စေတနာကို ပြန်စွဲမိရင် တောင်မှ အစွဲဖြစ်

တဲ့ အတွက် ကံရှိ သလောက် အကျိုးပေး

ပြီး ကံကုန်တာ နဲ့ ပြန်ဆင်း ရမှာပါပဲ။
ဒါကြောင့် အပါယ်

လွတ်ရာ လမ်း တစ်လမ်းပဲ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါ ကတော့ အသက်ရှင် နေထိုင်

တုန်းမှာ ၀ိပဿနာကို မြင့်မြတ်စွာ ကျင့်ကြံ

အားထုတ်ပြီး အသေ တတ်အောင် ကြိုးစားဖို့ပါပဲ ။
သစ္စာ တရားကို နှလုံးသားမှာ ယုံမှား

သံသယမရှိအောင် ကျင့်ကြံ သွားနိုင် တဲ့
အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်က တော့ ပတ်ဝန်းကျင်

ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မတုန်လှုပ် တော့ပါဘူး ။
အရိယာ တို့ရဲ့ လားရာ သုဂတိဟာ မြဲသွား

ပြီ ဖြစ် တဲ့ အတွက် သူသွား ရမယ့် လမ်းကို

ဖြောင့်ဖြောင့် တန်းတန်း ပဲ သွားပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့လို မှ မကျင့်ကြံနိုင် တဲ့ သာမာန်

ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက် ကတော့ သေခါနီး အချိန်နဲ့
ပတ်ဝန်း ကျင်ဟာ ကိုယ့်အတွက် နောက်ဆုံး

အခွင့်အရေး နောက်ဆုံး ကျည်ဆန် ဖြစ်တဲ့အတွက်
အလွန် အင်မတန် မှ အရေးကြီး လှပါတယ်

လို့ စေတနာ အရင်းခံပြီး သတိပေး လိုက်ရပါတယ် ။
Credit to Original Uploader.
မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏

ဘဝမှတ်တိုင်များ မှ။

မ်က္ႏွာဖတ္ျခင္းမ်က္ႏွာေပၚရွိ နယ္ပယ္(၁၂)ပါး

မ်က္ႏွာဖတ္ျခင္း-စံ-ဇာဏီဘုိ-

***********

မ်က္ႏွာေပၚရွိ နယ္ပယ္(၁၂)ပါး

————

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္၍ အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းေရးရာအျဖာျဖာကို ေဟာေျပာျခင္း ျပဳ၏။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေရးရာ ၁၂ ပါး ပံုေသေနရာတည္ရွိ၏။ ဤအေၾကာင္းေရး ရာ ၁၂ ပါးကို ေဟာေျပာရာတြင္ အသက္အစိတ္ အပိုင္းႏွင့္ ေျပာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကံ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကံ၊ ခရီးကံျဖစ္ထြန္းမႈ စသည္ တို႔ကို ေျပာဆိုေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္အစိတ္အပိုင္း တြင္ မွဲ႕အနီေပါက္ျခင္း၊ အေမြးအမွ်င္ရွည္ ေပါက္လာ က ထိုကာလအတြင္း ျပည္ပခရီးသြားရမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ ၾကြယ္၀ျခင္းေနရာ၌ မွဲ႔အ နီေပၚျခင္း၊ ေကာင္းေသာ သေကၤတ တစ္စံုတရာ ေပၚက ထီေပါက္ျခင္း၊ ေငြအစုလိုက္ ၀င္ျခင္းရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးရာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ မွဲ႔အနက္၊ မွဲ႕ အၾကားေပၚကလည္းေကာင္း၊ အညိဳအမွတ္ေပၚက လည္းေကာင္း ၀က္ၿခံ၊ အနာေပါက္က ဤကာလ အတြင္း အိမ္ေထာင္ေရးအညံ့ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္႐ံုမွ်ႏွင့္ –

၁။ အလုပ္အကုိင္ Career

၂။ ခရီးကိစၥ Travelling 

၃။ မိဘေရးရာ Parents

၄။ ကံၾကမၼာပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဂုဏ္ျဒပ္ေရးရာ Fortune and Virtue

၅။ အိမ္ေထာင္ေရးရာ Marriage

၆။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းေရးရာ Sibling 

၇။ ေက်ာ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ၾသဇာရွိျခင္း Fame and Power

၈။ ပိုင္ဆိုင္မႈဥစၥာေရးရာ Property

၉။ သားသမီးေရးရာ Children

၁၀။ က်န္းမာေရး Health

၁၁။ ဓနပိုင္ဆိုင္မႈေရးရာ Wealth

၁၂။ အေထာက္အကူေရးရာ Help

အေၾကာင္းအရာ ၁၂ ပါးကို မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပံုေသ သတ္မွတ္ေဟာေျပာသည္။ ေနရာသတ္မွတ္ ျခင္းမ်ားသည္ကား –

၁။ အလုပ္အကိုင္ Career

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နဖူးအလယ္ ဆံစပ္မွစ၍ မ်က္ခံုးအထက္ အစိတ္အပိုင္းကို အလုပ္ အကိုင္စီးပြားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေနရာေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 

၂။ ခရီးကိစၥ Travelling 

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နဖူးထိပ္ေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္သည္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ က်ား-ဘယ္ဘက္ပိုင္း မ-ညာဘက္ပိုင္း၊ ေဟာကိန္းေသာ့ခ်က္ အလိုအရ ေယာက်္ားေလးျဖစ္က ညာဘက္ကို ဦးစားေပး၍ ေဟာေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ မိဘေရးရာ Parents

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခံုးအ ထက္၊ နားထင္ေအာက္ဘယ္ညာတစ္ဘက္တစ္ ခ်က္သည္ မိဘႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား^မ မေရြး တို႔၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ဖခင္၊ ညာဘက္အျခမ္း သည္ မိခင္၏ ေနရာဟု သတ္မွတ္သည္။ မိဘႏွစ္ ပါး၏ အေျခအေနကို ထိုအစိတ္အပိုင္းကို ၾကည့္၍ ေဟာေျပာ၏။                  

.

.

စံ-ဇာဏီဘုိ

(Unicode version )

မျက်နှာဖတ်ခြင်း

-စံ-ဇာဏီဘို-

***********

မျက်နှာပေါ်ရှိ နယ်ပယ်(၁၂)ပါး

————

လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်၍ အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စသဖြင့် အကြောင်းရေးရာအဖြာဖြာကို ဟောပြောခြင်း ပြု၏။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရေးရာ ၁၂ ပါး ပုံသေနေရာတည်ရှိ၏။ ဤအကြောင်းရေး ရာ ၁၂ ပါးကို ဟောပြောရာတွင် အသက်အစိတ် အပိုင်းနှင့် ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်။ အလုပ်အကိုင် ကောင်း၊ မကောင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကောင်း၊ မကောင်း၊ နိုင်ငံခြားကံ၊ ခရီးကံဖြစ်ထွန်းမှု စသည် တို့ကို ပြောဆိုသော နည်းပညာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း တွင် မှဲ့အနီပေါက်ခြင်း၊ အမွေးအမျှင်ရှည် ပေါက်လာ က ထိုကာလအတွင်း ပြည်ပခရီးသွားရမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်။ ကြွယ်ဝခြင်းနေရာ၌ မှဲ့အ နီပေါ်ခြင်း၊ ကောင်းသော သင်္ကေတ တစ်စုံတရာ ပေါ်က ထီပေါက်ခြင်း၊ ငွေအစုလိုက် ၀င်ခြင်းရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရေးရာ အစိတ်အပိုင်းတွင် မှဲ့အနက်၊ မှဲ့ အကြားပေါ်ကလည်းကောင်း၊ အညိုအမှတ်ပေါ်က လည်းကောင်း ၀က်ခြံ၊ အနာပေါက်က ဤကာလ အတွင်း အိမ်ထောင်ရေးအညံ့ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရုံမျှနှင့် –

၁။ အလုပ်အကိုင် Career

၂။ ခရီးကိစ္စ Travelling 

၃။ မိဘရေးရာ Parents

၄။ ကံကြမ္မာပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ်ရေးရာ Fortune and Virtue

၅။ အိမ်ထောင်ရေးရာ Marriage

၆။ မောင်နှမသားချင်းရေးရာ Sibling 

ရ။ ကျော်ကြားခြင်းနှင့် သြဇာရှိခြင်း Fame and Power

၈။ ပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာရေးရာ Property

၉။ သားသမီးရေးရာ Children

၁၀။ ကျန်းမာရေး Health

၁၁။ ဓနပိုင်ဆိုင်မှုရေးရာ Wealth

၁၂။ အထောက်အကူရေးရာ Help

အကြောင်းအရာ ၁၂ ပါးကို မျက်နှာပြင်တွင် ပုံသေ သတ်မှတ်ဟောပြောသည်။ နေရာသတ်မှတ် ခြင်းများသည်ကား –

၁။ အလုပ်အကိုင် Career

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နဖူးအလယ် ဆံစပ်မှစ၍ မျက်ခုံးအထက် အစိတ်အပိုင်းကို အလုပ် အကိုင်စီးပွားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သောနေရာဒေသ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 

၂။ ခရီးကိစ္စ Travelling 

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နဖူးထိပ်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်သည် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက် သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျား-ဘယ်ဘက်ပိုင်း မ-ညာဘက်ပိုင်း၊ ဟောကိန်းသော့ချက် အလိုအရ ယောကျ်ားလေးဖြစ်က ညာဘက်ကို ဦးစားပေး၍ ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 

၃။ မိဘရေးရာ Parents

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မျက်ခုံးအ ထက်၊ နားထင်အောက်ဘယ်ညာတစ်ဘက်တစ် ချက်သည် မိဘနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျား^မ မရွေး တို့၏ ဘယ်ဘက်အခြမ်းသည် ဖခင်၊ ညာဘက်အခြမ်း သည် မိခင်၏ နေရာဟု သတ်မှတ်သည်။ မိဘနှစ် ပါး၏ အခြေအနေကို ထိုအစိတ်အပိုင်းကို ကြည့်၍ ဟောပြော၏။                  

.

.

စံ-ဇာဏီဘို

မ်က္ႏွာေပၚရွိ နယ္ပယ္(၁၂)ပါး

မ်က္ႏွာဖတ္ျခင္း-စံ-ဇာဏီဘုိ-

***********

မ်က္ႏွာေပၚရွိ နယ္ပယ္(၁၂)ပါး

————

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္၍ အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းေရးရာအျဖာျဖာကို ေဟာေျပာျခင္း ျပဳ၏။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေရးရာ ၁၂ ပါး ပံုေသေနရာတည္ရွိ၏။ ဤအေၾကာင္းေရး ရာ ၁၂ ပါးကို ေဟာေျပာရာတြင္ အသက္အစိတ္ အပိုင္းႏွင့္ ေျပာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္။ အလုပ္အကိုင္ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးကံ ေကာင္း၊ မေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကံ၊ ခရီးကံျဖစ္ထြန္းမႈ စသည္ တို႔ကို ေျပာဆိုေသာ နည္းပညာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခား ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္အစိတ္အပိုင္း တြင္ မွဲ႕အနီေပါက္ျခင္း၊ အေမြးအမွ်င္ရွည္ ေပါက္လာ က ထိုကာလအတြင္း ျပည္ပခရီးသြားရမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္သည္။ ၾကြယ္၀ျခင္းေနရာ၌ မွဲ႔အ နီေပၚျခင္း၊ ေကာင္းေသာ သေကၤတ တစ္စံုတရာ ေပၚက ထီေပါက္ျခင္း၊ ေငြအစုလိုက္ ၀င္ျခင္းရွိမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးရာ အစိတ္အပိုင္းတြင္ မွဲ႔အနက္၊ မွဲ႕ အၾကားေပၚကလည္းေကာင္း၊ အညိဳအမွတ္ေပၚက လည္းေကာင္း ၀က္ၿခံ၊ အနာေပါက္က ဤကာလ အတြင္း အိမ္ေထာင္ေရးအညံ့ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္႐ံုမွ်ႏွင့္ –

၁။ အလုပ္အကုိင္ Career

၂။ ခရီးကိစၥ Travelling 

၃။ မိဘေရးရာ Parents

၄။ ကံၾကမၼာပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဂုဏ္ျဒပ္ေရးရာ Fortune and Virtue

၅။ အိမ္ေထာင္ေရးရာ Marriage

၆။ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းေရးရာ Sibling 

၇။ ေက်ာ္ၾကားျခင္းႏွင့္ ၾသဇာရွိျခင္း Fame and Power

၈။ ပိုင္ဆိုင္မႈဥစၥာေရးရာ Property

၉။ သားသမီးေရးရာ Children

၁၀။ က်န္းမာေရး Health

၁၁။ ဓနပိုင္ဆိုင္မႈေရးရာ Wealth

၁၂။ အေထာက္အကူေရးရာ Help

အေၾကာင္းအရာ ၁၂ ပါးကို မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပံုေသ သတ္မွတ္ေဟာေျပာသည္။ ေနရာသတ္မွတ္ ျခင္းမ်ားသည္ကား –

၁။ အလုပ္အကိုင္ Career

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နဖူးအလယ္ ဆံစပ္မွစ၍ မ်က္ခံုးအထက္ အစိတ္အပိုင္းကို အလုပ္ အကိုင္စီးပြားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေနရာေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ 

၂။ ခရီးကိစၥ Travelling 

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း နဖူးထိပ္ေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္သည္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ က်ား-ဘယ္ဘက္ပိုင္း မ-ညာဘက္ပိုင္း၊ ေဟာကိန္းေသာ့ခ်က္ အလိုအရ ေယာက်္ားေလးျဖစ္က ညာဘက္ကို ဦးစားေပး၍ ေဟာေျပာရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၃။ မိဘေရးရာ Parents

ပံုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခံုးအ ထက္၊ နားထင္ေအာက္ဘယ္ညာတစ္ဘက္တစ္ ခ်က္သည္ မိဘႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ား^မ မေရြး တို႔၏ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသည္ ဖခင္၊ ညာဘက္အျခမ္း သည္ မိခင္၏ ေနရာဟု သတ္မွတ္သည္။ မိဘႏွစ္ ပါး၏ အေျခအေနကို ထိုအစိတ္အပိုင္းကို ၾကည့္၍ ေဟာေျပာ၏။                  

.

.

စံ-ဇာဏီဘုိ

—-

( Unicode Version )

မျက်နှာဖတ်ခြင်း

-စံ-ဇာဏီဘို-

***********

မျက်နှာပေါ်ရှိ နယ်ပယ်(၁၂)ပါး

————

လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်၍ အိမ်ထောင်ရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး စသဖြင့် အကြောင်းရေးရာအဖြာဖြာကို ဟောပြောခြင်း ပြု၏။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရေးရာ ၁၂ ပါး ပုံသေနေရာတည်ရှိ၏။ ဤအကြောင်းရေး ရာ ၁၂ ပါးကို ဟောပြောရာတွင် အသက်အစိတ် အပိုင်းနှင့် ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်။ အလုပ်အကိုင် ကောင်း၊ မကောင်း၊ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကောင်း၊ မကောင်း၊ နိုင်ငံခြားကံ၊ ခရီးကံဖြစ်ထွန်းမှု စသည် တို့ကို ပြောဆိုသော နည်းပညာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြား ရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်း တွင် မှဲ့အနီပေါက်ခြင်း၊ အမွေးအမျှင်ရှည် ပေါက်လာ က ထိုကာလအတွင်း ပြည်ပခရီးသွားရမည်ဟု ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်။ ကြွယ်ဝခြင်းနေရာ၌ မှဲ့အ နီပေါ်ခြင်း၊ ကောင်းသော သင်္ကေတ တစ်စုံတရာ ပေါ်က ထီပေါက်ခြင်း၊ ငွေအစုလိုက် ၀င်ခြင်းရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရေးရာ အစိတ်အပိုင်းတွင် မှဲ့အနက်၊ မှဲ့ အကြားပေါ်ကလည်းကောင်း၊ အညိုအမှတ်ပေါ်က လည်းကောင်း ၀က်ခြံ၊ အနာပေါက်က ဤကာလ အတွင်း အိမ်ထောင်ရေးအညံ့ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ကို ကြည့်ရုံမျှနှင့် –

၁။ အလုပ်အကိုင် Career

၂။ ခရီးကိစ္စ Travelling 

၃။ မိဘရေးရာ Parents

၄။ ကံကြမ္မာပစ္စည်းဥစ္စာနှင့် ဂုဏ်ဒြပ်ရေးရာ Fortune and Virtue

၅။ အိမ်ထောင်ရေးရာ Marriage

၆။ မောင်နှမသားချင်းရေးရာ Sibling 

ရ။ ကျော်ကြားခြင်းနှင့် သြဇာရှိခြင်း Fame and Power

၈။ ပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာရေးရာ Property

၉။ သားသမီးရေးရာ Children

၁၀။ ကျန်းမာရေး Health

၁၁။ ဓနပိုင်ဆိုင်မှုရေးရာ Wealth

၁၂။ အထောက်အကူရေးရာ Help

အကြောင်းအရာ ၁၂ ပါးကို မျက်နှာပြင်တွင် ပုံသေ သတ်မှတ်ဟောပြောသည်။ နေရာသတ်မှတ် ခြင်းများသည်ကား –

၁။ အလုပ်အကိုင် Career

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နဖူးအလယ် ဆံစပ်မှစ၍ မျက်ခုံးအထက် အစိတ်အပိုင်းကို အလုပ် အကိုင်စီးပွားရေးရာနှင့် ပတ်သက်သောနေရာဒေသ အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 

၂။ ခရီးကိစ္စ Travelling 

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နဖူးထိပ်ဘေး တစ်ဖက်တစ်ချက်သည် ခရီးသွားခြင်းနှင့် ပတ်သက် သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကျား-ဘယ်ဘက်ပိုင်း မ-ညာဘက်ပိုင်း၊ ဟောကိန်းသော့ချက် အလိုအရ ယောကျ်ားလေးဖြစ်က ညာဘက်ကို ဦးစားပေး၍ ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 

၃။ မိဘရေးရာ Parents

ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း မျက်ခုံးအ ထက်၊ နားထင်အောက်ဘယ်ညာတစ်ဘက်တစ် ချက်သည် မိဘနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျား^မ မရွေး တို့၏ ဘယ်ဘက်အခြမ်းသည် ဖခင်၊ ညာဘက်အခြမ်း သည် မိခင်၏ နေရာဟု သတ်မှတ်သည်။ မိဘနှစ် ပါး၏ အခြေအနေကို ထိုအစိတ်အပိုင်းကို ကြည့်၍ ဟောပြော၏။                  

.

.

စံ-ဇာဏီဘို

ဖုန္းေရႊ ပညာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္

လူတစ္ေယာက္ကိုစကားေျပာရင္ လက္ ညႇဳိးထိုးထိုးၿပီးမေျပာသင့္ဘူးဆိုတာဟုတ္ပါသလား။

—-

   လက္ညႇဳိးေငါက္ေငါက္ထိုးေျပာတယ္ ဆိုကတည္းက ႐ိုင္းပ်တဲ့ အျပဳအမူပဲေပါ့။ 

ဖုန္းေရႊပညာမွာေတာ့ လက္ညႇဳိးအထိုးခံရ သူေတြဟာ အဆိပ္ျမားနဲ႔ အပစ္ခံရသူလိုပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ သူ႕အတြက္လည္းမေကာင္းဘူး ကိုယ့္အ တြက္လည္း မေကာင္းပါဘူး။ 

– တယ္လီဖုန္းတို႔၊ ဖက္စ္စက္တို႔ကို ႐ံုး ခန္းမွာ ဘယ္ေနရာမွာထားရမလဲ။

—-

  တယ္လီဖုန္းတို႔၊ ဖက္စ္တုိ႔ကေန မဂၤလာစကား၊ မဂၤလာသတင္းေတြလာဖို႔အေရး ႀကီးတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ဒီစက္ေတြကို မဂၤ လာရွိတဲ့ ေထာင့္ေတြမွာထားသင့္ပါတယ္။ ေကာင္း တာကေတာ့ ႐ံုးခန္းရဲ႕ အေရွ႕ျခမ္းမွာဒါေတြကို ထား သင့္ပါတယ္။

– နံပါတ္ ၈ ဂဏန္းက လာဘ္ေကာင္း တယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။ 

—–

—-

   အေနာက္တိုင္းကေတာ့ ၁၃ ဂဏန္းကို ကံမေကာင္းတဲ့ ဂဏန္းလို႔ေျပာၾကတယ္။ တ႐ုတ္႐ိုး ရာကေတာ့ ၁၄ က ကံမေကာင္းဘူး။ ၈ ဂဏန္း ရယ္၊ ၁၊ ၆၊ ၉ ဂဏန္းေတြရယ္က ကံေကာင္းပါ တယ္။ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြ ေၾကာက္တာက ၄ဂဏန္း ပါပဲ။ ၅နဲ႔ ၂ ကိုလည္းမႀကိဳက္ ၾကဘူး။ ၂ နဲ႔ ၃ ေပါင္းတာ လည္းမႀကိဳက္ဘူး။ေဟာင္ေကာင္ က သူၾကြယ္ႀကီးေတြကေတာ့ သူတို႔ ကား၀ယ္ရင္ ၈ ဂဏန္းမပါ ပါေအာင္ ၀ယ္တတ္ၾကတယ္။ တယ္နီဖုန္းနံပါတ္မွာ လည္း ၈ ဂဏန္းမပါပါေအာင္ ယူတတ္ၾကတယ္။ 

– 

ဆင္႐ုပ္၊ ျမင္း႐ုပ္ေတြကို အိမ္မွာ ထား သင့္ပါသလား။

———-

———

  ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေတြက ဆင္ရ တနာ၊ ျမင္းရတနာရယ္လို႔ တန္ဖိုးရွိတဲ့သတၱ၀ါေတြ ျဖစ္လို႔ပါ။ ဆင္ကိုအာရွတိုက္က ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားက အထြတ္အျမတ္သတၱ၀ါအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ျမင္ရရင္ ကံေကာင္းတဲ့နိမိတ္ရယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကလည္း မယ္ေတာ္ရဲ႕ ၀မ္း ဗိုက္ထဲကို ဆင္ျဖဴေတာ္အေနနဲ႔၀င္ၿပီးမွ ေမြးဖြားမီး ႐ွဴးသန္႔စင္လာတာလို႔ ဗုဒၶ၀င္မွာအထင္အရွားပါၿပီး သားပါ။ 

ဆင္႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္ကို အိမ္ေပါက္၀မွာ ထားသင့္ ပါတယ္။ ဆင္ရဲ႕ေက်ာကုန္းေပၚမွာ ေရႊေငြရတနာေတြ တင္ထားတဲ့ပံုမ်ဳိး လုပ္ထားရင္ လာဘ္ကိုပါ ဆြဲ ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမင္းကေတာ့ သစၥာရွိျခင္း၊ ခံႏို္င္ရည္ရွိျခင္း သန္႔စင္ျခင္းတို႔ရဲ႕ အမွတ္အသားပါ။ ျမင္း႐ုပ္ကို အိမ္ ရဲ႕ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာ ထားရပါမယ္။ အိမ္သူအိမ္ သားေတြအလုပ္ႀကိဳးစားခ်င္စိတ္ေပါက္ေအာင္ ႀကိဳး စားသေလာက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ဒီျမင္း႐ုပ္ က ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါလိမ့္မယ္။ 

ဟိန္းလတ္

( Unicode Version )

ဖုန်းရွှေ ပညာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်

– လူတစ်ယောက်ကိုစကားပြောရင် လက် ညှိုးထိုးထိုးပြီးမပြောသင့်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။

—-

   လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြောတယ် ဆိုကတည်းက ရိုင်းပျတဲ့ အပြုအမူပဲပေါ့။ 

ဖုန်းရွှေပညာမှာတော့ လက်ညှိုးအထိုးခံရ သူတွေဟာ အဆိပ်မြားနဲ့ အပစ်ခံရသူလိုပါပဲ။ ဒါ ကြောင့် သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူး ကိုယ့်အ တွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ 

– တယ်လီဖုန်းတို့၊ ဖက်စ်စက်တို့ကို ရုံး ခန်းမှာ ဘယ်နေရာမှာထားရမလဲ။

—-

  တယ်လီဖုန်းတို့၊ ဖက်စ်တို့ကနေ မင်္ဂလာစကား၊ မင်္ဂလာသတင်းတွေလာဖို့အရေး ကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်ဒီစက်တွေကို မင်္ဂ လာရှိတဲ့ ထောင့်တွေမှာထားသင့်ပါတယ်။ ကောင်း တာကတော့ ရုံးခန်းရဲ့ အရှေ့ခြမ်းမှာဒါတွေကို ထား သင့်ပါတယ်။

– နံပါတ် ၈ ဂဏန်းက လာဘ်ကောင်း တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ 

—–

—-

   အနောက်တိုင်းကတော့ ၁၃ ဂဏန်းကို ကံမကောင်းတဲ့ ဂဏန်းလို့ပြောကြတယ်။ တရုတ်ရိုး ရာကတော့ ၁၄ က ကံမကောင်းဘူး။ ၈ ဂဏန်း ရယ်၊ ၁၊ ၆၊ ၉ ဂဏန်းတွေရယ်က ကံကောင်းပါ တယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေ ကြောက်တာက ၄ဂဏန်း ပါပဲ။ ၅နဲ့ ၂ ကိုလည်းမကြိုက် ကြဘူး။ ၂ နဲ့ ၃ ပေါင်းတာ လည်းမကြိုက်ဘူး။ဟောင်ကောင် က သူကြွယ်ကြီးတွေကတော့ သူတို့ ကားဝယ်ရင် ၈ ဂဏန်းမပါ ပါအောင် ၀ယ်တတ်ကြတယ်။ တယ်နီဖုန်းနံပါတ်မှာ လည်း ၈ ဂဏန်းမပါပါအောင် ယူတတ်ကြတယ်။ 

– 

ဆင်ရုပ်၊ မြင်းရုပ်တွေကို အိမ်မှာ ထား သင့်ပါသလား။

———-

———

  ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဆင်ရ တနာ၊ မြင်းရတနာရယ်လို့ တန်ဖိုးရှိတဲ့သတ္တဝါတွေ ဖြစ်လို့ပါ။ ဆင်ကိုအာရှတိုက်က နိုင်ငံတော်တော်များ များက အထွတ်အမြတ်သတ္တဝါအဖြစ် သတ်မှတ် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဆင်ဖြူတော်မြင်ရရင် ကံကောင်းတဲ့နိမိတ်ရယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်း မယ်တော်ရဲ့ ၀မ်း ဗိုက်ထဲကို ဆင်ဖြူတော်အနေနဲ့ဝင်ပြီးမှ မွေးဖွားမီး ရှူးသန့်စင်လာတာလို့ ဗုဒ္ဓဝင်မှာအထင်အရှားပါပြီး သားပါ။ 

ဆင်ရုပ်နှစ်ရုပ်ကို အိမ်ပေါက်ဝမှာ ထားသင့် ပါတယ်။ ဆင်ရဲ့ကျောကုန်းပေါ်မှာ ရွှေငွေရတနာတွေ တင်ထားတဲ့ပုံမျိုး လုပ်ထားရင် လာဘ်ကိုပါ ဆွဲ ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

မြင်းကတော့ သစ္စာရှိခြင်း၊ ခံနို်င်ရည်ရှိခြင်း သန့်စင်ခြင်းတို့ရဲ့ အမှတ်အသားပါ။ မြင်းရုပ်ကို အိမ် ရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ထားရပါမယ်။ အိမ်သူအိမ် သားတွေအလုပ်ကြိုးစားချင်စိတ်ပေါက်အောင် ကြိုး စားသလောက်လည်း အကျိုးဖြစ်အောင် ဒီမြင်းရုပ် က ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ 
ဟိန်းလတ်

ေပါင္မုန္႔ကို ေရစိမ္၍ ေခြးေကၽြးရေသာ ယၾတာ-မင္းသိခၤ-

ကြၽႏု္ပ္တို႔လူတစ္စုသည္ ဦးဇင္းညာကလိ၏ ေက်ာင္းတြင္ ဆံုျဖစ္ေလ၏။ ေပတလူသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အား နံျပားေထာပတ္သုတ္၊ လက္ဖက္ရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးထားၿပီး ၄င္းကမူ နံနက္စာေကြၽးရန္ အတြက္ ေစ်းသို႔သြားရေလ၏။ 
ေစ်းမွ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ င႐ုတ္သီးခြဲ ၾကမ္း၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ခ်င္း၊ ငံျပာ ရည္တို႔ျဖင့္ ငံျပာရည္ခ်က္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထို ငံျပာရည္ခ်က္ထဲတြင္ ဘဲဥမ်ားေဖာက္၍ ထည့္လိုက္ ေသာအခါ ဘဲဥငါးပိခ်က္ဟင္း ရေလေတာ့၏။ ထို႔ျပင္ ၀က္သားဆီျပန္ဟင္းတစ္ခြက္ ခ်က္ရျပန္၏။ အရည္ ေသာက္အျဖစ္ ဘူးညြန္႔ကို ဟင္းခ်ဳိခ်က္၏။

အလံုးစံုက်က္ေသာအခါ ဦးဇင္းညာကလိကို ဆြမ္းကပ္၏။ ဦးဇင္းညာကလိ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးေသာ အခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ေကြၽးေလ၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔လူစုသည္ လည္း ေပတလူခ်က္ေသာ ဟင္းမ်ားကိုၿမိန္ရွက္စြာ စားေသာက္ၾကေလ၏။

ေဒၚသာဥာဏ္ႀကီးကမူ ဘူးညြန္႔ဟင္းခ်ဳိကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ ေသာက္ေနေလ၏။

ကိုပီတာႀကီးကမူ ဘဲဥငါးပိခ်က္ တို႔စရာမ်ား တြဲဖက္ကာ ၿမိန္ရွက္စြာစားေသာက္ေန၏။ ထိုအခ်ိန္ ၌ ေဒၚသာညဏ္က –

“ဒီကလူစုနဲ႔ေတြ႕ရတာ တစ္ခုေတာ့ ေကာင္း တယ္၊ အေရးအေၾကာင္းဆို ယၾတာ ေတာင္းလို႔ရ တယ္။ ေဟာဒီ ေပတလူေလးကလည္း ယၾတာ အကုန္တတ္တယ္။ သူ႕အဘဆိုတာကလည္း ယၾတာ အကုန္တတ္တယ္။ ဓာတ္႐ိုက္ဓာတ္ဆင္လည္း လုပ္ တတ္တယ္။ ေနရာကိုက်ေနတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ ေပးေနတာကေတာ့ အမ်ားစုက ေပတလူယၾတာ ေတြပဲ ရွိတယ္။ အဘဆိုတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးက ေပးတယ္ ရယ္လို႔မရွိပါဘူး”ဟုေျပာေလ၏။ ထိုအခါ ကြၽႏု္ပ္က-

“ေပတလူေပးတဲ့ ယၾတာေတြခ်ည္း ျဖစ္ေန တာပဲေလ။ က်ဳပ္ မလိုပါဘူးဗ်ာ။ သူေပးလို႔မျဖစ္ဘူး၊ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ က်ဳပ္ ၀င္ရမွာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ကြၽႏု္ပ္က ေျပာလိုက္ရေလေတာ့၏။ ထိုအခါ ေဒၚ သာဥာဏ္က –

“အဘေပးတဲ့ ယၾတာေတြဟာ တစ္ခါတေလ ေဗဒင္ဆန္တယ္။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ဆက္ စပ္ စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ လုပ္လိုက္လွ်င္ ဟုတ္သြား တာပဲ ဘယ္လိုဟာေတြလဲ ရွင္းျပပါဦး”ဟု ေျပာေလ ေတာ့၏။ ထိုအခါ ကြၽႏု္ပ္က – 

“ဒီလိုရွိတယ္ ေဒၚသာဥာဏ္ရဲ႕ … တစ္ခါ တေလလည္း တကယ့္ေဗဒင္ယၾတာနည္းေတြ အသံုး ျပဳလို႔ ျဖစ္မွာပဲ။ ေကာင္းကင္ကို မ်က္ႏွာေမာ့ၿပီး ဒီ ကိစၥအတြက္လုပ္ရန္ျဖစ္မယ့္ ယၾတာေပးပါဆိုၿပီး အျမန္ ဆုေတာင္းကာ အာ႐ံုျပဳလိုက္တယ္။ အဲဒီလို အာ႐ံု ျပဳလိုက္ရင္ ဘာလုပ္ရမယ္ … ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတာ အာ႐ံုထဲမွာ ေပၚလာတာပဲ။ ေပၚလာတဲ့အာ႐ံု အတိုင္းျပဳလိုက္ရင္ အဲဒီကိစၥဟာ ၿပီးသြားတာပဲ” ေဒၚသာဥာဏ္ႀကီးက –

“နမူနာတစ္ခုေလာက္ ေျပာျပပါလား။ အဘ ရယ္”ဟု ေျပာေလေတာ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္လည္း- 

.

.“နမူနာေျပာဆိုေတာ့လည္း ေျပာရတာေပါ့ ကြ၊ တစ္ခါက မနႏၵာဆိုတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ က်ဳပ္ဆီကို ေရာက္လာတယ္။ သူေရာ သူ႕ေယာက်္ား ေရာဟာ က်ဳပ္နဲ႔ အေတာ္ရင္းႏွီးၾကပါတယ္။ သူ ေရာက္လာတဲ့ကိစၥကိုေမးေတာ့ ေျမနီကုန္းက ၿခံႀကီး နဲ႔ အိမ္ႀကီးကို ၀ယ္ဖို႔စကားေျပာထားတာ ေစ်းလည္း တည့္ေနၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေရာင္းတဲ့ဘက္က မေရာင္းဘူး ျဖစ္ေနလို႔လာတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္က “မနႏၵာရယ္ ညည္းမွာလည္း ၿခံနဲ႔တိုက္ရွိေနတာပဲ။ ဘာလုပ္မလို႔လဲ”လို႔ ေမးလိုက္တယ္။ “လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက အဲဒီေနရာမ်ဳိးမွာ လုိခ်င္တယ္ဆိုလို႔ သမီး က ၀ယ္လိုက္ၿပီး အဲဒီ လူကို ျပန္ေရာင္းမလို႔ပါ” လို႔ေျပာတယ္။ သူကလည္း ခ်က္ခ်င္းကို ၀ယ္ခ်င္ ေနတယ္။ သူမ်ား ဦးသြားမွာစိုးတယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ဒါႀကီးကို၀ယ္ဖို႔ သူ႕မွာေငြမျပည့္လို႔ ေငြလည္း ဆြဲ ထားတာတဲ့။ အဲဒီေငြေတြက အတိုးေပးရမွာတဲ့။

.

. မ၀ယ္ျဖစ္လို႔ကို မျဖစ္ဘူးတဲ့။ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္လည္း တတ္ထားတဲ့ ယၾတာနည္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွလုပ္လို႔ မရ ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မ်က္ႏွာကို ေကာင္းကင္ဘက္ကိုေမာ့ၿပီး မ်က္စိမွိတ္ကာ ခ်က္ ခ်င္း ေအာင္ျမင္မယ့္ ယၾတာေပးပါလို႔ အာ႐ံုျပဳၿပီး ေတာင္းလိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ မ်က္စိထဲမွာ အာ႐ံု တစ္ခု ေပၚလာတယ္။ တစ္ေတာင္ေလာက္ရွိတဲ့ ေပါင္ မုန္႔ႀကီးကို ေရဆြတ္ၿပီး အဲဒီ၀ယ္မယ့္ တိုက္ရဲ႕ေရွ႕မွာ ခ်ထားလိုက္တယ္။ ေခြးႏွစ္ေကာင္ဟာ အဲဒီေပါင္ မုန္႔ႀကီးကိုလာၿပီး ဆြဲၾကတယ္။ မနႏၵာက အဲဒါကို ၾကည့္ၿပီး သေဘာက်ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ က်ဳပ္က အဲဒီေတာ့ မနႏၵာ ဒီက အျပန္မွာ တစ္ေတာင္ ေလာက္ရွိတဲ့ ေပါင္မုန္႔ႀကီးကို ၀ယ္လိုက္။ အဲဒီေပါင္ မုန္႔ႀကီးကို ေရဆြတ္ၿပီး အဲဒီ၀ယ္မယ့္တိုက္ေရွ႕မွာ သြားခ်လိုက္လို႔ မွာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ေခြးလာဆြဲရင္ ေအာင္ၿပီလို႔ မွာလိုက္တယ္။ 

.

.

မနႏၵာဟာ မွာတဲ့အတိုင္း လုပ္လိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကားကိုေမာင္းမထြက္သြားဘဲ ေခြးကဆြဲမဆြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေသးတယ္။ ေခြးႏွစ္ေကာင္ လာၿပီးဆြဲမွ သူက ကားကို ေမာင္းထြက္သြားတယ္။ ညလည္း က်ေရာ ေရာင္းမယ့္လူက ေရွ႕ေနကိုေခၚၿပီး မနႏၵာကို ေရာင္းမယ္လို႔ ေျပာပါေလေရာ။ အဲဒီမွာပဲ ေရွ႕ေနေတြ ဘာေတြေခၚၿပီး ေရာင္းျဖစ္သြားတယ္ေဟ့။ မနႏၵာ လည္း ၀ယ္ျဖစ္သြားတယ္။ 

.

.
အဲဒါေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ မနႏၵာေရာက္ လာၿပီး က်ဳပ္ကို ေငြတစ္သိန္းကန္ေတာ့တယ္။ က်ဳပ္ လည္း အဲဒီေန႔မနက္မွာပဲ ၿခံထဲက ကေလးေတြကို ၀က္သားဟင္း ခ်က္ေကြၽးလိုက္တယ္။ တစ္ပတ္ ေလာက္ၾကာေတာ့ မနႏၵာေရာက္လာၿပီး နႏၵာလက္ထဲ ၿခံနဲ႔တိုက္လည္း ေရာက္ေရာ ၀ယ္မယ့္ လုပ္ငန္းရွင္က အင္တင္တင္ လုပ္ေနျပန္ၿပီ။ အဲဒါလုပ္ေပးပါဦးလို႔ ေျပာတယ္။ က်ဳပ္လည္း မ်က္ႏွာကို ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၿပီး အာ႐ံုေတာင္းလိုက္တယ္။ အာ႐ံုထဲမွာလည္း ေပါင္မုန္႔ေရဆြတ္ၿပီး ေခြးေကြၽးေနတာကိုပဲ ျမင္ေနရ ျပန္တယ္။ က်ဳပ္လည္း မနႏၵာကို အဲဒီအတိုင္းလုပ္ဖို႔ ခိုင္းလိုက္တယ္။ မနႏၵာလည္း ေပါင္မုန္႔ေရဆြတ္ၿပီး ေခြးေကြၽးလိုက္ျပန္တယ္။ ၀ယ္မယ့္လူက ၀ယ္မယ္ ဆိုၿပီး ၿခံနဲ႔အိမ္ကိုလာၾကည့္တယ္။ ၿခံမွာက ဆိုင္က ေလးေတြ ေဆာက္ၿပီးငွားထားၾကတာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ဆိုင္ကေလးေတြ အားလံုးလိုလိုဟာ ဖ်က္သြားၾကပါ ၿပီ။ ကုလားဒန္ေပါက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ပဲ က်န္ေနတာ။ ၀ယ္မယ့္သူက အဲဒီကုလားဒန္ေပါက္ဆိုင္ ေျပာင္း သြားမွ ေငြေခ်မယ္လို႔ ေျပာျပန္ေလေရာ။ က်ဳပ္က လည္း ကုလားဒန္ေပါက္ဆိုင္ေျပာင္းသြားဖို႔ ယၾတာ ေတာင္းရျပန္ေရာ။ မနႏၵာလည္း ေပါင္မုန္႔တစ္လံုး ေရဆြတ္ၿပီး ဒန္ေပါက္ဆိုင္ေရွ႕ကို ယူသြားတယ္။ 

.

.

အဲဒီ မွာ ကုလားက “အစ္မ အစ္မေပါင္မုန္႔ကို ေခြးမေကြၽး နဲ႔ေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုင္ အခုပဲပိတ္ၿပီ။ အခုပဲ ေျပာင္းမွာ။ ေကြၽးမေနနဲ႔ေတာ့”လို႔ ေျပာတယ္။ တကယ္လည္း သူဟာ မီးႀကိဳးေတြ ဘာေတြျဖဳတ္ၿပီး ပစၥည္းပစၥယေတြ သိမ္းေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒန္ေပါက္ ကုလားက ေျပာေသးတယ္။ “ဒီၿခံနဲ႔ဒီအိမ္ကို လာ လာၿပီး ၀ယ္ေနၾကတာ လူတစ္ရာေလာက္ရွိၿပီ။ အေရာင္းအ၀ယ္ကို မျဖစ္ဘူး။ အစ္မ ေပါင္မုန္႔ကို ေရဆြတ္ၿပီး ေခြးလာေကြၽးေတာ့မွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဘယ္သူေပးတဲ့ နည္းလဲ။ မဟုတ္မွ လြဲေရာ ဆရာမင္းသိခၤေပးတဲ့နည္းပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ မနႏၵာက ဟုတ္တယ္။ အဘ ေပးတဲ့နည္းပဲလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ ဒန္ေပါက္ ေရာင္းတဲ့ ကုလားက ဒီဆရာႀကီး ေပးတဲ့နည္းက ျဖစ္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းကိုျဖစ္တာ။ ကြၽန္ေတာ့္ကိစၥတုန္း ကလည္း သူပဲ လုပ္ေပးတာ။ ေအာင္ျမင္ေနပါတယ္။ တျခား ေဗဒင္ဆရာေပးတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ မတူဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ကုလားဆရာတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ သူ႕နာမည္က ဦးကာဆင္တဲ့။ သူက ေျပာဖူးတယ္။ မင္းသိခၤလုပ္တဲ့ယၾတာနည္းေတြက ႐ိုး႐ိုးနည္းေတြ မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ နားမလည္ဘူး ျဖစ္ တာေတာ့ အမွန္ပဲတဲ့။ ဒီအိမ္နဲ႔ ဒီၿခံက အေမြဆိုင္ ငါးေယာက္တဲ့။ တစ္ေယာက္က ကန္႔ကြက္ေနတာ။ အခု အဲဒီကန္႔ကြက္တဲ့ လူကိုယ္တိုင္က အစ္မတို႔ ဆီလာၿပီး ေရာင္းသြားတာ မဟုတ္ဘူးလား” ဟု ေျပာေလေတာ့၏။ 

မနႏၵာသည္ ေငြသိန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ ၀ယ္လိုက္ေသာ ၿခံနဲ႔အိမ္ကို လုပ္ငန္းရွင္အား သံုး ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ျပန္၍ေရာင္းလိုက္ေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပင္ ေငြသိန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျမတ္သြားျပန္၏။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ က်ဳပ္အား ေငြ ကန္ေတာ့ျပန္၍ ၀က္သားဟင္း ထပ္မံ၍ခ်က္ေကြၽး လိုက္ရေလေတာ့သတည္း။
သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာ

မင္းသိခၤ

( Unicode Version )

ပေါင်မုန့်ကို ရေစိမ်၍ ခွေးကျွေးရသော ယတြာ

-မင်းသိင်္ခ-
****************

ကျွနု်ပ်တို့လူတစ်စုသည် ဦးဇင်းညာကလိ၏ ကျောင်းတွင် ဆုံဖြစ်လေ၏။ ပေတလူသည် ကျွနု်ပ်တို့ အား နံပြားထောပတ်သုတ်၊ လက်ဖက်ရည်များဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးထားပြီး ၄င်းကမူ နံနက်စာကျွေးရန် အတွက် စျေးသို့သွားရလေ၏။ 
စျေးမှ ပြန်ရောက်သောအခါ ငရုတ်သီးခွဲ ကြမ်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချင်း၊ ငံပြာ ရည်တို့ဖြင့် ငံပြာရည်ချက်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ထို ငံပြာရည်ချက်ထဲတွင် ဘဲဥများဖောက်၍ ထည့်လိုက် သောအခါ ဘဲဥငါးပိချက်ဟင်း ရလေတော့၏။ ထို့ပြင် ၀က်သားဆီပြန်ဟင်းတစ်ခွက် ချက်ရပြန်၏။ အရည် သောက်အဖြစ် ဘူးညွန့်ကို ဟင်းချိုချက်၏။
အလုံးစုံကျက်သောအခါ ဦးဇင်းညာကလိကို ဆွမ်းကပ်၏။ ဦးဇင်းညာကလိ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးသော အခါ ကျွနု်ပ်တို့ကို ကျွေးလေ၏။ ကျွနု်ပ်တို့လူစုသည် လည်း ပေတလူချက်သော ဟင်းများကိုမြိန်ရှက်စွာ စားသောက်ကြလေ၏။
ဒေါ်သာဉာဏ်ကြီးကမူ ဘူးညွန့်ဟင်းချိုကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်နေလေ၏။
ကိုပီတာကြီးကမူ ဘဲဥငါးပိချက် တို့စရာများ တွဲဖက်ကာ မြိန်ရှက်စွာစားသောက်နေ၏။ ထိုအချိန် ၌ ဒေါ်သာညဏ်က –
“ဒီကလူစုနဲ့တွေ့ရတာ တစ်ခုတော့ ကောင်း တယ်၊ အရေးအကြောင်းဆို ယတြာ တောင်းလို့ရ တယ်။ ဟောဒီ ပေတလူလေးကလည်း ယတြာ အကုန်တတ်တယ်။ သူ့အဘဆိုတာကလည်း ယတြာ အကုန်တတ်တယ်။ ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လည်း လုပ် တတ်တယ်။ နေရာကိုကျနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ပေးနေတာကတော့ အများစုက ပေတလူယတြာ တွေပဲ ရှိတယ်။ အဘဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ပေးတယ် ရယ်လို့မရှိပါဘူး”ဟုပြောလေ၏။ ထိုအခါ ကျွနု်ပ်က-
“ပေတလူပေးတဲ့ ယတြာတွေချည်း ဖြစ်နေ တာပဲလေ။ ကျုပ် မလိုပါဘူးဗျာ။ သူပေးလို့မဖြစ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျုပ် ၀င်ရမှာပေါ့ဗျာ”ဟု ကျွနု်ပ်က ပြောလိုက်ရလေတော့၏။ ထိုအခါ ဒေါ် သာဉာဏ်က –
“အဘပေးတဲ့ ယတြာတွေဟာ တစ်ခါတလေ ဗေဒင်ဆန်တယ်။ တစ်ခါတလေတော့လည်း ဆက် စပ် စဉ်းစားလို့မရဘူး။ လုပ်လိုက်လျှင် ဟုတ်သွား တာပဲ ဘယ်လိုဟာတွေလဲ ရှင်းပြပါဦး”ဟု ပြောလေ တော့၏။ ထိုအခါ ကျွနု်ပ်က – 
“ဒီလိုရှိတယ် ဒေါ်သာဉာဏ်ရဲ့ … တစ်ခါ တလေလည်း တကယ့်ဗေဒင်ယတြာနည်းတွေ အသုံး ပြုလို့ ဖြစ်မှာပဲ။ ကောင်းကင်ကို မျက်နှာမော့ပြီး ဒီ ကိစ္စအတွက်လုပ်ရန်ဖြစ်မယ့် ယတြာပေးပါဆိုပြီး အမြန် ဆုတောင်းကာ အာရုံပြုလိုက်တယ်။ အဲဒီလို အာရုံ ပြုလိုက်ရင် ဘာလုပ်ရမယ် … ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ အာရုံထဲမှာ ပေါ်လာတာပဲ။ ပေါ်လာတဲ့အာရုံ အတိုင်းပြုလိုက်ရင် အဲဒီကိစ္စဟာ ပြီးသွားတာပဲ” ဒေါ်သာဉာဏ်ကြီးက –
“နမူနာတစ်ခုလောက် ပြောပြပါလား။ အဘ ရယ်”ဟု ပြောလေတော့၏။ ထို့ကြောင့် ကျွနု်ပ်လည်း- 
.
.“နမူနာပြောဆိုတော့လည်း ပြောရတာပေါ့ ကွ၊ တစ်ခါက မနန္ဒာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကျုပ်ဆီကို ရောက်လာတယ်။ သူရော သူ့ယောကျ်ား ရောဟာ ကျုပ်နဲ့ အတော်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ သူ ရောက်လာတဲ့ကိစ္စကိုမေးတော့ မြေနီကုန်းက ခြံကြီး နဲ့ အိမ်ကြီးကို ၀ယ်ဖို့စကားပြောထားတာ စျေးလည်း တည့်နေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ရောင်းတဲ့ဘက်က မရောင်းဘူး ဖြစ်နေလို့လာတာပဲ။ အဲဒီတော့ ကျုပ်က “မနန္ဒာရယ် ညည်းမှာလည်း ခြံနဲ့တိုက်ရှိနေတာပဲ။ ဘာလုပ်မလို့လဲ”လို့ မေးလိုက်တယ်။ “လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက အဲဒီနေရာမျိုးမှာ လိုချင်တယ်ဆိုလို့ သမီး က ၀ယ်လိုက်ပြီး အဲဒီ လူကို ပြန်ရောင်းမလို့ပါ” လို့ပြောတယ်။ သူကလည်း ချက်ချင်းကို ၀ယ်ချင် နေတယ်။ သူများ ဦးသွားမှာစိုးတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ဒါကြီးကိုဝယ်ဖို့ သူ့မှာငွေမပြည့်လို့ ငွေလည်း ဆွဲ ထားတာတဲ့။ အဲဒီငွေတွေက အတိုးပေးရမှာတဲ့။
.
. မဝယ်ဖြစ်လို့ကို မဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ကျုပ်လည်း တတ်ထားတဲ့ ယတြာနည်းနဲ့ ဘယ်လိုမှလုပ်လို့ မရ ဘူးဆိုတာ သိတယ်။ အဲဒါကြောင့် မျက်နှာကို ကောင်းကင်ဘက်ကိုမော့ပြီး မျက်စိမှိတ်ကာ ချက် ချင်း အောင်မြင်မယ့် ယတြာပေးပါလို့ အာရုံပြုပြီး တောင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ မျက်စိထဲမှာ အာရုံ တစ်ခု ပေါ်လာတယ်။ တစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့ ပေါင် မုန့်ကြီးကို ရေဆွတ်ပြီး အဲဒီဝယ်မယ့် တိုက်ရဲ့ရှေ့မှာ ချထားလိုက်တယ်။ ခွေးနှစ်ကောင်ဟာ အဲဒီပေါင် မုန့်ကြီးကိုလာပြီး ဆွဲကြတယ်။ မနန္ဒာက အဲဒါကို ကြည့်ပြီး သဘောကျနေတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ကျုပ်က အဲဒီတော့ မနန္ဒာ ဒီက အပြန်မှာ တစ်တောင် လောက်ရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်ကြီးကို ၀ယ်လိုက်။ အဲဒီပေါင် မုန့်ကြီးကို ရေဆွတ်ပြီး အဲဒီဝယ်မယ့်တိုက်ရှေ့မှာ သွားချလိုက်လို့ မှာလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ခွေးလာဆွဲရင် အောင်ပြီလို့ မှာလိုက်တယ်။ 
.
.
မနန္ဒာဟာ မှာတဲ့အတိုင်း လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကားကိုမောင်းမထွက်သွားဘဲ ခွေးကဆွဲမဆွဲ စောင့်ကြည့်သေးတယ်။ ခွေးနှစ်ကောင် လာပြီးဆွဲမှ သူက ကားကို မောင်းထွက်သွားတယ်။ ညလည်း ကျရော ရောင်းမယ့်လူက ရှေ့နေကိုခေါ်ပြီး မနန္ဒာကို ရောင်းမယ်လို့ ပြောပါလေရော။ အဲဒီမှာပဲ ရှေ့နေတွေ ဘာတွေခေါ်ပြီး ရောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟေ့။ မနန္ဒာ လည်း ၀ယ်ဖြစ်သွားတယ်။ 
.
.

အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်နေ့မှာ မနန္ဒာရောက် လာပြီး ကျုပ်ကို ငွေတစ်သိန်းကန်တော့တယ်။ ကျုပ် လည်း အဲဒီနေ့မနက်မှာပဲ ခြံထဲက ကလေးတွေကို ၀က်သားဟင်း ချက်ကျွေးလိုက်တယ်။ တစ်ပတ် လောက်ကြာတော့ မနန္ဒာရောက်လာပြီး နန္ဒာလက်ထဲ ခြံနဲ့တိုက်လည်း ရောက်ရော ၀ယ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်က အင်တင်တင် လုပ်နေပြန်ပြီ။ အဲဒါလုပ်ပေးပါဦးလို့ ပြောတယ်။ ကျုပ်လည်း မျက်နှာကို ကောင်းကင်ကို မော့ပြီး အာရုံတောင်းလိုက်တယ်။ အာရုံထဲမှာလည်း ပေါင်မုန့်ရေဆွတ်ပြီး ခွေးကျွေးနေတာကိုပဲ မြင်နေရ ပြန်တယ်။ ကျုပ်လည်း မနန္ဒာကို အဲဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့ ခိုင်းလိုက်တယ်။ မနန္ဒာလည်း ပေါင်မုန့်ရေဆွတ်ပြီး ခွေးကျွေးလိုက်ပြန်တယ်။ ၀ယ်မယ့်လူက ၀ယ်မယ် ဆိုပြီး ခြံနဲ့အိမ်ကိုလာကြည့်တယ်။ ခြံမှာက ဆိုင်က လေးတွေ ဆောက်ပြီးငှားထားကြတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ကလေးတွေ အားလုံးလိုလိုဟာ ဖျက်သွားကြပါ ပြီ။ ကုလားဒန်ပေါက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲ ကျန်နေတာ။ ၀ယ်မယ့်သူက အဲဒီကုလားဒန်ပေါက်ဆိုင် ပြောင်း သွားမှ ငွေချေမယ်လို့ ပြောပြန်လေရော။ ကျုပ်က လည်း ကုလားဒန်ပေါက်ဆိုင်ပြောင်းသွားဖို့ ယတြာ တောင်းရပြန်ရော။ မနန္ဒာလည်း ပေါင်မုန့်တစ်လုံး ရေဆွတ်ပြီး ဒန်ပေါက်ဆိုင်ရှေ့ကို ယူသွားတယ်။ 
.
.
အဲဒီ မှာ ကုလားက “အစ်မ အစ်မပေါင်မုန့်ကို ခွေးမကျွေး နဲ့တော့။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင် အခုပဲပိတ်ပြီ။ အခုပဲ ပြောင်းမှာ။ ကျွေးမနေနဲ့တော့”လို့ ပြောတယ်။ တကယ်လည်း သူဟာ မီးကြိုးတွေ ဘာတွေဖြုတ်ပြီး ပစ္စည်းပစ္စယတွေ သိမ်းနေတယ်။ ပြီးတော့ ဒန်ပေါက် ကုလားက ပြောသေးတယ်။ “ဒီခြံနဲ့ဒီအိမ်ကို လာ လာပြီး ၀ယ်နေကြတာ လူတစ်ရာလောက်ရှိပြီ။ အရောင်းအဝယ်ကို မဖြစ်ဘူး။ အစ်မ ပေါင်မုန့်ကို ရေဆွတ်ပြီး ခွေးလာကျွေးတော့မှ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်သူပေးတဲ့ နည်းလဲ။ မဟုတ်မှ လွဲရော ဆရာမင်းသိင်္ခပေးတဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီတော့ မနန္ဒာက ဟုတ်တယ်။ အဘ ပေးတဲ့နည်းပဲလို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဒန်ပေါက် ရောင်းတဲ့ ကုလားက ဒီဆရာကြီး ပေးတဲ့နည်းက ဖြစ်တယ်။ ချက်ချင်းကိုဖြစ်တာ။ ကျွန်တော့်ကိစ္စတုန်း ကလည်း သူပဲ လုပ်ပေးတာ။ အောင်မြင်နေပါတယ်။ တခြား ဗေဒင်ဆရာပေးတဲ့ နည်းတွေနဲ့ မတူဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ ကုလားဆရာတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူ့နာမည်က ဦးကာဆင်တဲ့။ သူက ပြောဖူးတယ်။ မင်းသိင်္ခလုပ်တဲ့ယတြာနည်းတွေက ရိုးရိုးနည်းတွေ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်တော့ နားမလည်ဘူး ဖြစ် တာတော့ အမှန်ပဲတဲ့။ ဒီအိမ်နဲ့ ဒီခြံက အမွေဆိုင် ငါးယောက်တဲ့။ တစ်ယောက်က ကန့်ကွက်နေတာ။ အခု အဲဒီကန့်ကွက်တဲ့ လူကိုယ်တိုင်က အစ်မတို့ ဆီလာပြီး ရောင်းသွားတာ မဟုတ်ဘူးလား” ဟု ပြောလေတော့၏။ 
မနန္ဒာသည် ငွေသိန်းနှစ်ထောင်ကျော်နဲ့ ၀ယ်လိုက်သော ခြံနဲ့အိမ်ကို လုပ်ငန်းရှင်အား သုံး ထောင်ကျော်နှင့် ပြန်၍ရောင်းလိုက်လေ၏။ ထို့ကြောင့် နှစ်ရက်အတွင်းမှာပင် ငွေသိန်းတစ်ထောင်ကျော် မြတ်သွားပြန်၏။ နောက်တစ်နေ့တွင် ကျုပ်အား ငွေ ကန်တော့ပြန်၍ ၀က်သားဟင်း ထပ်မံ၍ချက်ကျွေး လိုက်ရလေတော့သတည်း။

သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မဿကာ
မင်းသိင်္ခ